ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Kitonail 80 mg/g φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ένα γραμμάριο φαρμακευτικού βερνικιού νυχιών περιέχει 80 mg
κυκλοπιροξολαμίνης.
Έκδοχo με γνωστή δράση: 10 mg κητοστεατυλικής αλκοόλης / g διαλύματος.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών. Διαυγές, άχρωμο έως ελαφρώς υποκίτρινο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ήπιας έως μέτριας βαρύτητας μυκητιασικές λοιμώξεις των νυχιών που
προκαλούνται από δερματόφυτα, ζυμομύκητες και νηματοειδείς μύκητες
(υφομύκητες), όταν δεν υπάρχει συμμετοχή (προσβολή) της μήτρας/μηνίσκου του
νυχιού.
Το φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών Kitonail 80 mg/g ενδείκνυται για χρήση σε
ενήλικες.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
μ Η ασφάλεια και η αποτελεσ ατικότητα του Kitonail σε παιδιά και εφήβους ηλικίας
18 μ μ . Δ μ μ . κάτω των ετών δεν έχουν ακό α τεκ ηριωθεί εν υπάρχουν διαθέσι α δεδο ένα
Τρόπος χορήγησης
Δ μ ερ ατική χρήση
Για τοπική χρήση στα νύχια των χεριών, των ποδιών και στο άμεσα παρακείμενο
δέρμα (περιονύχιο, υπονύχιο).
Εφαρμόζεται μια λεπτή στρώση του βερνικιού νυχιών Kitonail στο(α)
προσβεβλημένο(α) νύχι(α) μία φορά ημερησίως μετά από σχολαστικό πλύσιμο και
στέγνωμα, εκτός εάν έχουν δοθεί διαφορετικές οδηγίες. Το φαρμακευτικό βερνίκι
νυχιών θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της ονυχαίας
πλάκας και σε 5 mm του παρακείμενου δέρματος και, εάν είναι δυνατό, κάτω από
το ελεύθερο άκρο του νυχιού. Το βερνίκι νυχιών Kitonail χρειάζεται περίπου 30
δευτερόλεπτα για να στεγνώσει. Τα υπό θεραπεία νύχια δεν θα πρέπει να πλυθούν
για τουλάχιστον έξι ώρες, συνεπώς, συνιστάται εφαρμογή το βράδυ πριν από την
κατάκλιση. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, μπορούν να
ακολουθούνται οι συνήθεις πρακτικές υγιεινής.
Για την αφαίρεση του βερνικιού νυχιών Kitonail δεν απαιτείται η χρήση διαλύτη ή
λειαντικού μέσου (π.χ. λίμα νυχιών), αρκεί το πλύσιμο των νυχιών. Σε περίπτωση
ακούσιας αφαίρεσης κατά το πλύσιμο, το βερνίκι νυχιών Kitonail μπορεί να
εφαρμοστεί ξανά.
Συνιστάται τακτική αφαίρεση με κοπή του ελεύθερου άκρου των νυχιών και
οποιωνδήποτε αποκολλημένων τμημάτων.
Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται έως την επίτευξη πλήρους μυκητολογικής
και κλινικής ίασης και την ανάπτυξη νέου υγιούς νυχιού. Φυσιολογικά, η θεραπεία
για τα νύχια των δακτύλων των χεριών διαρκεί περίπου 6 μήνες, ενώ για τα
νύχια των δακτύλων των ποδιών 9 έως 12 μήνες.
Ο μυκητολογικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 4 εβδομάδες μετά το
τέλος της θεραπείας προκειμένου να μην επηρεασθούν τα αποτελέσματα της
καλλιέργειας από πιθανά κατάλοιπα της δραστικής ουσίας.
Καθώς πρόκειται για τοπική θεραπεία, δεν απαιτείται διαφοροποίηση της
δοσολογίας για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Σε περίπτωση ανθιστάμενης στη θεραπεία με βερνίκι νυχιών Kitonail λοίμωξης
και/ή εκτεταμένης προσβολής ενός ή περισσότερων νυχιών των χεριών ή των
ποδιών, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπρόσθετης από του στόματος
θεραπείας.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στην κυκλοπιροξολαμίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
6.1.αναφέρονται στην παράγραφο
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας κάτω των 18 ετών, λόγω της ανεπαρκούς εμπειρίας σε
αυτή την ηλικιακή ομάδα.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ως ήπια έως μέτρια ονυχομυκητίαση ορίζεται η μυκητιασική λοίμωξη κατά την
οποία παρατηρείται προσβολή της επιφάνειας του νυχιού έως 75%, προσβολή έως
5 νυχιών, χωρίς συμμετοχή (προσβολή) της μήτρας/μηνίσκου του νυχιού.
Σε περίπτωση βαριάς ονυχομυκητίασης και παρουσίας προδιαθεσικών
παραγόντων, όπως διαβήτης και διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, θα
πρέπει να εξετάζεται η προσθήκη συστηματικής θεραπείας.
Η διάρκεια της νόσου, η έκταση της λοίμωξης (προσβολή της ονυχαίας πλάκας)
και η πάχυνση του νυχιού (> 2 mm μπορεί να δείχνει προσβολή της μήτρας, και
παρουσία υπολειμμάτων κερατίνης) μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της
θεραπείας.
Σε περίπτωση ευαισθητοποίησης, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να διακοπεί και
να ξεκινήσει κατάλληλη θεραπεία.
Οι ασθενείς με ιστορικό διαβήτη, ανοσολογικών διαταραχών, περιφερικής
αγγειακής νόσου, τραυματισμού, επώδυνων ή σοβαρά κατεστραμμένων νυχιών,
δερματικών παθήσεων, όπως η ψωρίαση ή οποιαδήποτε άλλη χρόνια
δερματοπάθεια, οιδήματος, αναπνευστικών διαταραχών (σύνδρομο κίτρινων
ονύχων) θα πρέπει να αναζητούν ιατρική συμβουλή πριν από την έναρξη της
θεραπείας.
Ο κίνδυνος αφαίρεσης του αποκολλημένου, πάσχοντος νυχιού από τον
μ επαγγελ ατία υγείας ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού από τον ασθενή θα
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ασθενείς με ιστορικό
ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη ή διαβητικής νευροπάθειας.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τους βλεννογόνους.
Το Kitonail 80 mg/g φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών προορίζεται μόνο για εξωτερική
χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε βερνίκι νυχιών ή άλλα καλλυντικά προϊόντα στα υπό
θεραπεία νύχια.
Το βερνίκι νυχιών Kitonail περιέχει κητοστεατυλική αλκοόλη, η οποία μπορεί να
προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα ερεθιστική
δερματίτιδα εξ επαφής.
Η φιάλη θα πρέπει να πωματίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Το προϊόν αυτό είναι
εύφλεκτο. Κρατήστε μακριά από θερμότητα και γυμνή φλόγα.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δ μ μ . μ μ εν έχουν πραγ ατοποιηθεί ελέτες αλληλεπιδράσεων Ωστόσο ετά την εφαρ ογή
μ μ , μ σύ φωνα ε τις συστάσεις η βιοδιαθεσι ότητα της κυκλοπιροξολαμίνης είναι κάτω
του 2%, ποσοστό που θεωρείται αμελητέο, επομένως δεν προβλέπεται καμία
αλληλεπίδραση σε συστηματικό επίπεδο.
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν διατίθενται κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση εγκύων γυναικών για
την κυκλοπιροξολαμίνη. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση βλαπτική
επίδραση στην κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος και/ή τη γέννηση.
Ωστόσο, δεν διατίθενται επαρκή δεδομένα για πιθανές μακροχρόνιες επιδράσεις
στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Καθώς η συστηματική έκθεση
στην κυκλοπιροξολαμίνη είναι αμελητέα, μπορεί να εξετασθεί η χρήση του
βερνικιού νυχιών Kitonail κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν η κυκλοπιροξολαμίνη ή οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται
στο ανθρώπινο γάλα, αλλά σε θεραπευτικές δόσεις του βερνικιού νυχιών Kitonail
δεν αναμένονται επιδράσεις στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη.
Γονιμότητα
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες γονιμότητας στον άνθρωπο. Παρατηρήθηκε
μειωμένος δείκτης γονιμότητας σε επίμυες μετά την από του στόματος χορήγηση
(βλ. παράγραφο 5.3). Αυτά τα δεδομένα από ζώα έχουν αμελητέα κλινική σημασία,
λόγω της χαμηλής συστηματικής έκθεσης στην κυκλοπιροξολαμίνη μετά από
θεραπευτική αγωγή με Kitonail.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Το βερνίκι νυχιών Kitonail δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Για τη συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθες εκφράσεις:
πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) μη
γνωστής συχνότητας (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Πολύ σπάνιες: ερύθημα, απολέπιση, αίσθημα καύσου και κνησμός στη θέση
εφαρμογής.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μ συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ προϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
μ μ πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες ενέργειες στον
μ μ Εθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων ( 284, GR-15562 , , : + 30 Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ
21 32040380/337, : + 30 21 06549585, : http://www.eof.grΦαξ Ιστότοπος ).
4.9 Υπερδοσολογία
Το Κitonail προορίζεται για τοπική χρήση. Δεν έχει αναφερθεί υπερδοσολογία με τη
χρήση αυτού του προϊόντος. Σε περίπτωση τυχαίας λήψης από του στόματος,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη μέθοδος κένωσης του στομάχου.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση,
κωδικός ATC: D01AE14
Το βερνίκι νυχιών Κitonail είναι μια πρωτότυπη, κατοχυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας φαρμακοτεχνική μορφή κυκλοπιροξολαμίνης με βάση την
υδροξυπροπυλική χιτοζάνη για τη μεταφορά του δραστικού συστατικού στα νύχια.
Το βερνίκι νυχιών Kitonail έχει τοπική, αντιμυκητιασική δράση. Το δραστικό
συστατικό είναι η κυκλοπιροξολαμίνη (παράγωγο της πυριδόνης).
In vitro
, η
κυκλοπιροξολαμίνη έχει επιδείξει μυκητοκτόνο και μυκητοστατική δράση, καθώς
και σποροκτόνο δράση. Η κυκλοπιροξολαμίνη είναι δραστική σε ένα ευρύ φάσμα
δερματόφυτων, ζυμομυκήτων, νηματοειδών μυκήτων (υφομυκήτων) και άλλων
μυκήτων. Για τα περισσότερα δερματόφυτα (Τριχόφυτα, Μικρόσπορα,
Επιδερμόφυτα) και ζυμομύκητες (Candida
ablicans, άλλα είδη Candida) η Ελάχιστη
Ανασταλτική Πυκνότητα (ΜΙC) εμπίπτει εντός του εύρους των 0,9 ως 3,9 μg/ml.
Πίνακας ευαισθησίας (στελέχη σχετικά με την ασθένεια)
Δερματόφυτα Trichophyton rubrum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton spp
Microsporum canis
Epidermophyton floccosum
Ζυμομύκητες Candida albicans
Candida parapsilosis
Νηματοειδεί
ς μύκητες
(υφομύκητες)
Scopulariopsis brevicaulis
Aspergillus spp
Fusarium solani
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Το βερνίκι νυχιών Kitonail έχει διερευνηθεί σε μία μακροχρόνια κλινική μελέτη σε
467 ασθενείς με ονυχομυκητίαση, έναντι εικονικού φαρμάκου και μιας εμπορικά
διαθέσιμης φαρμακοτεχνικής μορφής βερνικιού νυχιών κυκλοπιροξολαμίνης 8%.
Όλες οι θεραπείες εφαρμόζονταν στα προσβεβλημένα νύχια σε καθημερινή βάση
για 48 εβδομάδες. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε παρακολούθηση για μια
επιπρόσθετη περίοδο 12 εβδομάδων. Όλες οι αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας
διενεργήθηκαν στο νύχι-στόχο του μεγάλου δακτύλου των ποδιών.
Πίνακας αποτελεσμάτων κατά τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης (εβδομάδα
60)
Τελικό
σημείο
Βερνίκι
νυχιών Kitonail
Εικονικό
φάρμακο
Προϊόν
αναφοράς
πλήρης «ίαση»
*
12,7% 1,3% 5,8%
«ανταποκριθέν
τες»
#
28,7% 14,7% 17,3%
«βελτίωση»
§
46,5% 34,7% 39,7%
Μείωση του
πάσχοντος
νυχιού
¥
36,3% 16,2% 21,8%
* αρνητικοποίηση της μικροσκόπησης με KOH και της καλλιέργειας του μύκητα, και 100% υγιές νύχι
του μεγάλου δακτύλου των ποδιών
#
αρνητικοποίηση της μικροσκόπησης με KOH και της καλλιέργειας του μύκητα, και μείωση της
πάσχουσας περιοχής του νυχιού σε ≤ 10% (συμπεριλαμβανομένου του μηδενός) της συνολικής, όπως
εκτιμήθηκε από τον τυφλοποιημένο αξιολογητή
§
ασθενείς με τουλάχιστον 20% μείωση της πάσχουσας περιοχής, όπως εκτιμήθηκε από τον
τυφλοποιημένο αξιολογητή, κατά τη λήξη της θεραπείας σε σχέση με την έναρξη και αρνητικοποίηση
KOH και καλλιέργειας
¥
Μείωση της πάσχουσας περιοχής σε ≤ 10% της συνολικής, όπως εκτιμήθηκε από τον
τυφλοποιημένο αξιολογητή
Το βερνίκι νυχιών Kitonail επέδειξε καλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με
το εικονικό φάρμακο και το βερνίκι νυχιών αναφοράς με κυκλοπιροξολαμίνη.
Καλύτερη επίδραση κατεδείχθη στο πρωτεύον τελικό σημείο που αφορούσε στο
ποσοστό «ίασης», το οποίο ήταν υψηλότερο κατά 119% από το προϊόν αναφοράς
(στατιστικά σημαντικό, p < 0,05), και στο βασικό δευτερεύον τελικό σημείο που
αφορούσε στο ποσοστό «ανταποκριθέντων», το οποίο ήταν 66% υψηλότερο
(στατιστικά σημαντικό, p < 0,05).
Στην κλινική μελέτη δεν καταγράφηκαν σχετιζόμενα με το φάρμακο συστηματικά
ανεπιθύμητα συμβάντα.
Η ανεκτικότητα στην περιοχή εφαρμογής ελεγχόταν σε συνεχή βάση κατά την
περίοδο της θεραπείας. Τα ποσοστά των καταγεγραμμένων σημείων και
συμπτωμάτων ήταν 2,8% και 7,8%, αντίστοιχα, στην ομάδα του Kitonail, 8,6% και
16% στην ομάδα του προϊόντος αναφοράς και 7,2% και 12,4% στην ομάδα του
εικονικού φαρμάκου. Το συχνότερα καταγεγραμμένο σημείο ήταν το ερύθημα
(2,8%, στην ομάδα του Kitonail και 8,6% στην ομάδα του προϊόντος αναφοράς). Το
συχνότερο σύμπτωμα ήταν το αίσθημα καύσου (2,8% στην ομάδα του Kitonail και
10,7% στην ομάδα του προϊόντος αναφοράς).
Διεξήχθη μια δεύτερη τυχαιοποιημένη μακροχρόνια κλινική μελέτη σε 137
ασθενείς με ονυχομυκητίαση. Ήταν μια τυχαιοποιημένη μελέτη δύο σκελών,
διάρκειας 48 εβδομάδων, σύγκρισης του βερνικιού νυχιών Kitonail, εφαρμοζόμενου
μία φορά ημερησίως, με μια διατιθέμενη στην αγορά φαρμακοτεχνική μορφή
βερνικιού νυχιών αμορολφίνης 5% σε ακρυλική βάση, χορηγούμενη δύο φορές την
εβδομάδα.
Όλες οι μεταβλητές αποτελεσματικότητας (τελικά σημεία της μελέτης)
αξιολογήθηκαν σε ένα νύχι-στόχο του μεγάλου δακτύλου των ποδιών.
Η μελέτη πέτυχε τον πρωτεύοντα στόχο της, δηλ. το βερνίκι νυχιών Kitonail, μετά
από 12 εβδομάδες θεραπείας, ήταν μη κατώτερο της αμορολφίνης 5% όσον αφορά
στην αρνητικοποίηση της καλλιέργειας: αρνητικοποίηση της καλλιέργειας σε
ποσοστό 78,3% για το βερνίκι νυχιών Kitonail έναντι 64,7% για το βερνίκι νυχιών
αμορολφίνης 5%, σημαίνει μια διαφορά της τάξεως του 13,6% μεταξύ των
θεραπειών (95% διάστημα εμπιστοσύνης [-1,4, 28,5]).
Την εβδομάδα 48 τα ποσοστά πλήρους ίασης, επιτυχίας της
θεραπείας/ανταπόκρισης και μυκητολογικής ίασης στην ομάδα του Kitonail ήταν
σταθερά υψηλότερα σε σχέση με την ομάδα αναφοράς:
Πίνακας: αποτελέσματα μετά τη λήξη της θεραπείας (εβδομάδα 48)
Τελικά
σημεία
Βερνίκι
νυχιών Kitonail
Βερνίκι
νυχιών 5%
αμορολφίνης
Διαφορά (%)
95% διάστημα
εμπιστοσύνης
για τη διαφορά
Ποσοστό
πλήρους
ίασης
*
35,0% 11,7% 23,3** 8,8, 37,9
Επιτυχία της
θεραπείας
# 58,3% 26,7% 31,7** 14,9, 48,4
Μυκητολογικ
ή ίαση
$
100% 81,7% 18,3** 8,5, 28,1
* αρνητικοποίηση της μικροσκόπησης με KOH και της καλλιέργειας του μύκητα, και 100% υγιές νύχι
του μεγάλου δακτύλου των ποδιών, όπως εκτιμήθηκε από τον τυφλοποιημένο αξιολογητή
#
αρνητικοποίηση της μικροσκόπησης με KOH και της καλλιέργειας του μύκητα, και μείωση της
πάσχουσας περιοχής του νυχιού σε 10% (συμπεριλαμβανομένου του μηδενός) της συνολικής,
όπως εκτιμήθηκε από τον τυφλοποιημένο αξιολογητή
$
αρνητικοποίηση της μικροσκόπησης με KOH και της καλλιέργειας του μύκητα
** p < 0,001
Και σε αυτή την κλινική μελέτη δεν καταγράφηκαν σχετιζόμενα με το φάρμακο
συστηματικά ανεπιθύμητα συμβάντα.
Το βερνίκι νυχιών Kitonail ήταν καλά ανεκτό όσον αφορά στις τοπικές και γενικές
ανεπιθύμητες ενέργειες. Σημεία ερεθισμού παρατηρήθηκαν μόνο στο 2,06% της
ομάδας του βερνικιού νυχιών Kitonail στο περιβάλλον δέρμα των υπό θεραπεία
νυχιών.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το βερνίκι νυχιών Kitonail έχει επιδείξει καλές ιδιότητες διείσδυσης μέσω της
κερατίνης. Επιτυγχάνοντας μυκητοκτόνες συγκεντρώσεις στη θέση της λοίμωξης,
η δραστική ουσία οδηγεί σε μη αναστρέψιμη σύνδεση με το κυτταρικό τοίχωμα του
μύκητα, γεγονός που προκαλεί αναστολή της πρόσληψης συστατικών που είναι
απαραίτητα για την κυτταρική σύνθεση και την αναπνευστική αλυσίδα.
Μία πολύ μικρή ποσότητα κυκλοπιροξολαμίνης απορροφάται συστηματικά (< 2%
της εφαρμοσμένης δόσης) και τα επίπεδα στο αίμα σε μια μακροχρόνια μελέτη
ήταν 0,904 ng/ml (n=163) και 1,114 ng/ml (n=149) μετά από 6 και 12 μήνες
θεραπείας, αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι το φάρμακο ασκεί τη δράση του κυρίως σε
τοπικό επίπεδο και ο κίνδυνος πιθανής επίδρασης στις φυσιολογικές λειτουργίες
του σώματος είναι αμελητέος.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα προκλινικά δεδομένα για ημερήσια από του στόματος δόση έως 10 mg
κυκλοπιροξολαμίνης/kg δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με
βάση τις συμβατικές μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων,
γονοτοξικότητας και ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης. Σε μελέτες
αναπαραγωγής σε αρουραίους και κονίκλους δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στο
έμβρυο/κύημα ή τερατογένεση. Στην από του στόματος δόση των 5 mg/kg,
παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη γονιμότητας στους αρουραίους. Δεν
παρατηρήθηκε τοξικότητα στην περιγεννητική/μεταγεννητική ανάπτυξη, ωστόσο
δεν έχουν διερευνηθεί πιθανές μακροχρόνιες επιδράσεις στους απογόνους. Το
βερνίκι νυχιών Kitonail δεν επέδειξε ερεθιστική δράση σε μελέτες τοπικής ανοχής
σε κονίκλους και ινδικά χοιρίδια.
Το παράγωγο χιτοζάνη, το οποίο εμπεριέχεται στο προϊόν, είναι ελεύθερο
τροπομυοσίνης και δεν επέδειξε αλλεργιογόνο δυναμικό σε ασθενείς με αλλεργία
στα οστρακοειδή.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Οξικός αιθυλεστέρας
Αιθανόλη (96%)
Κητοστεατυλική αλκοόλη
Υδροξυπροπυλο-χιτοζάνη
Κεκαθαρμένο ύδωρ
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
Μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 6 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε τη φιάλη στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Μετά
το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: Δ μ ιατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισ ένη για να
αποφευχθεί η εξάτμιση του περιεχομένου. .Μην ψύχετε ή καταψύχετε
μ μ μ Για τις συνθήκες διατήρησης ετά το πρώτο άνοιγ α του φαρ ακευτικού
, . 6.3.προϊόντος βλ παράγραφο
. Το προϊόν είναι εύφλεκτο Κρατήστε μακριά από θερμότητα και γυμνή
φλόγα.
Σε θερμοκρασίες μικρότερες των 15
ο
C το φαρμακευτικό βερνίκι νυχιών μπορεί να
μετατραπεί σε γέλη. Ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί ελαφριά κροκίδωση ή
σχηματισμός ελαφρού ιζήματος, που μπορούν να αναστραφούν επαναφέροντας το
προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου (25
ο
C) τρίβοντας τη φιάλη με τις παλάμες μέχρι
το διάλυμα να καταστεί πάλι διαυγές (περίπου ένα λεπτό). Αυτό δεν έχει καμία
επίπτωση στην ποιότητα ή στην επίδοση του προϊόντος.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Διαφανείς γυάλινες φιάλες με βιδωτά πώματα από πολυπροπυλένιο εφοδιασμένα
με ψύκτρα (βουρτσάκι).
Συσκευασίες: 3,3 ml, 6,6 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
μ μ μμ Κάθε αχρησι οποίητο φαρ ακευτικό προϊόν ή υπόλει α πρέπει να απορρίπτεται
μ μ σύ φωνα ε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.
Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία, Αττική.
Τηλ.: 210 6691 000, Fax: 210 6642 310
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
79136/9-11-09
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
9-11-2009
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
DD/ΜΜ/ΥΥΥΥ