ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Pantium 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 40 mg παντοπραζόλης (ως
παντοπραζόλη νατριούχος σεσκιϋδρική).
Έκδοχο με γνωστή δράση:
Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 36 mg σορβιτόλης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Γαστροανθεκτικό δισκίο.
Ανοιχτό καφέ-κίτρινο, ωοειδές, ελαφρά αμφίκυρτο δισκίο.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω
- Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση.
Ενήλικες
- Εκρίζωση του Helicobacter
pylori
(
H
.
pylori
),
σε συνδυασμό με κατάλληλη
αγωγή με αντιβιοτικά σε ασθενείς με έλκη που σχετίζονται με το H
.
pylori.
- Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος.
- Σύνδρομο Zollinger-Ellison και άλλες παθολογικές υπερεκκριτικές
καταστάσεις.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Συνιστώμενη δοσολογία
Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω
Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση
Ένα δισκίο Pantium την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η δόση μπορεί να
διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία Pantium την ημέρα), ιδίως όταν δεν έχει
υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Μία περίοδος 4 εβδομάδων
απαιτείται συνήθως για τη θεραπεία οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση. Εάν
αυτή δεν είναι επαρκής, επούλωση θα επιτευχθεί συνήθως μέσα σε 4 επιπλέον
εβδομάδες.
Ενήλικες
Εκρίζωση του H
.
pylori
σε συνδυασμό με δύο κατάλληλα αντιβιοτικά
Σε ασθενείς με γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη οι οποίοι είναι θετικοί
για H
.
pylori, πρέπει να επιτευχθεί εκρίζωση του βακτηριδίου με συνδυασμένη
1
θεραπεία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες τοπικές οδηγίες (π.χ.
εθνικές συστάσεις) όσον αφορά τη βακτηριακή αντοχή και την κατάλληλη
χρήση και συνταγογράφηση των αντιβακτηριακών φαρμάκων. Ανάλογα με τον
τύπο της αντοχής, οι πιο κάτω συνδυασμοί μπορούν να συνιστώνται για την
εκρίζωση του H
.
pylori:
α) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο Pantium
+ δύο φορές την ημέρα 1000 mg αμοξυκιλλίνης
+ δύο φορές την ημέρα 500 mg κλαριθρομυκίνης
β) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο Pantium
+ δύο φορές την ημέρα 400 - 500 mg μετρονιδαζόλης (ή 500 mg
τινιδαζόλης)
+ δύο φορές την ημέρα 250 - 500 mg κλαριθρομυκίνης
γ) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο Pantium
+ δύο φορές την ημέρα 1000 mg αμοξυκιλλίνης
+ δύο φορές την ημέρα 400-500 μετρονιδαζόλης (ή 500 mg τινιδαζόλης)
Στη θεραπεία συνδυασμού για εκρίζωση λοίμωξης από H
.
pylori, το δεύτερο
δισκίο Pantium πρέπει να λαμβάνεται 1 ώρα πριν το βραδινό γεύμα. Η θεραπεία
συνδυασμού εφαρμόζεται γενικά για 7 ημέρες και μπορεί να παραταθεί για 7
επιπλέον ημέρες, με συνολική διάρκεια το πολύ μέχρι δύο εβδομάδες. Εάν, για
να εξασφαλισθεί η επούλωση των ελκών, ενδείκνυται περαιτέρω θεραπεία με
παντοπραζόλη, οι δοσολογικές συστάσεις για δωδεκαδακτυλικά και γαστρικά
έλκη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Εάν η θεραπεία συνδυασμού δεν αποτελεί μία επιλογή, π.χ. εάν ο ασθενής
έχει ελεγχθεί και βρεθεί αρνητικός για H
.
pylori, εφαρμόζονται οι πιο κάτω
δοσολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μονοθεραπεία με Pantium:
Θεραπεία γαστρικού έλκους
Ένα δισκίο Pantium την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η δόση μπορεί να
διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία Pantium την ημέρα) ιδίως όταν δεν έχει
υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Μία περίοδος 4 εβδομάδων
απαιτείται συνήθως για τη θεραπεία γαστρικών ελκών. Εάν αυτή δεν είναι
επαρκής, επούλωση θα επιτευχθεί συνήθως μέσα σε 4 επιπλέον εβδομάδες.
Θεραπεία δωδεκαδακτυλικού έλκους
Ένα δισκίο Pantium την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η δόση μπορεί να
διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία Pantium την ημέρα) ιδίως όταν δεν έχει
υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Ένα δωδεκαδακτυλικό έλκος γενικά
επουλώνεται μέσα σε 2 εβδομάδες. Εάν μία περίοδος 2 εβδομάδων θεραπείας
δεν είναι επαρκής, επούλωση θα επιτευχθεί σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
μέσα σε 2 επιπλέον εβδομάδες.
Σύνδρομο Zollinger - Ellison και άλλες υπερεκκριτικές καταστάσεις
Για την μακροχρόνια αντιμετώπιση του συνδρόμου Zollinger-Ellison και άλλων
παθολογικών υπερεκκριτικών καταστάσεων, οι ασθενείς πρέπει να ξεκινούν
τη θεραπεία τους με ημερήσια δόση 80 mg την ημέρα (2 δισκία Pantium 40 mg).
Μετέπειτα, η δοσολογία μπορεί να προσδιορίζεται με τιτλοποίηση,
2
αυξανόμενη ή μειούμενη αναλόγως των αναγκών, λαμβάνοντας τις μετρήσεις
έκκρισης γαστρικού οξέος ως οδηγό. Με δόσεις άνω των 80 mg ημερησίως, η
δόση πρέπει να διαιρείται και να χορηγείται δύο φορές ημερησίως. Παροδική
αύξηση της δοσολογίας άνω των 160 mg παντοπραζόλης είναι δυνατή αλλά
δεν πρέπει να εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα μακρύτερο από όσο
απαιτείται για τον επαρκή έλεγχο της οξύτητας.
Η διάρκεια της θεραπείας σε σύνδρομο Zollinger-Ellison και άλλες παθολογικές
υπερεκκριτικές καταστάσεις δεν είναι περιορισμένη και πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα με τις κλινικές ανάγκες.
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι ασθενείς
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της ημερήσιας δόσης 20 mg παντοπραζόλης (1
δισκίο 20 mg παντοπραζόλης) σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
To Pantium δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θεραπεία συνδυασμού για
εκρίζωση του H
.
pylori σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για
την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Pantium στη θεραπεία συνδυασμού
αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο 4.4).
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική
λειτουργία. Το Pantium δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θεραπεία συνδυασμού
για εκρίζωση του H
.
pylori
σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, επειδή
επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Pantium στην θεραπεία συνδυασμού
αυτών των ασθενών.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών
Το Pantium δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών,
λόγω περιορισμένων στοιχείων για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε
αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Τρόπος χορήγησης
Τα δισκία δεν πρέπει να μασώνται ή να συνθλίβονται και πρέπει να
καταπίνονται ολόκληρα 1 ώρα πριν από γεύμα μαζί με λίγο νερό.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε υποκατεστημένες βενζιμιδαζόλες, τη
σορβιτόλη ή κάποιο από τα άλλα έκδοχα ή φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στη συνδυασμένη θεραπεία.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ηπατική δυσλειτουργία
3
Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, τα ηπατικά ένζυμα πρέπει να
ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια θεραπείας με παντοπραζόλη, ιδίως σε
μακροχρόνια χρήση. Στην περίπτωση αύξησης των τιμών των ηπατικών
ενζύμων, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί (βλ. παράγραφο 4.2).
Θεραπεία συνδυασμού
Στη περίπτωση της θεραπείας συνδυασμού, οι περιλήψεις των
χαρακτηριστικών των αντιστοίχων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη.
Σε περίπτωση προειδοποιητικών συμπτωμάτων
Στη περίπτωση οποιουδήποτε προειδοποιητικού συμπτώματος (π.χ.
σημαντικής, ακούσιας απώλειας βάρους, υποτροπιάζοντος εμέτου,
δυσφαγίας, αιματέμεσης, αναιμίας ή μέλαινας) και σε περίπτωση υποψίας ή
ύπαρξης γαστρικού έλκους, πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κακοήθειας,
επειδή η θεραπεία με παντοπραζόλη μπορεί να ανακουφίσει από τα
συμπτώματα και να καθυστερήσει τη διάγνωση.
Το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης πρέπει να εξετασθεί, εάν τα
συμπτώματα επιμένουν, παρά την επαρκή θεραπεία.
Συγχορήγηση με αταζαναβίρη
Συγχορήγηση αταζαναβίρης με αναστολείς αντλίας πρωτονίων δεν
συνιστάται (βλ. παράγραφο 4.5). Εάν ο συνδυασμός αταζαναβίρης με
αναστολέα αντλίας πρωτονίων κριθεί αναπόφευκτος, συνιστάται προσεκτική
κλινική παρακολούθηση (π.χ. ιικού φορτίου) σε συνδυασμό με αύξηση της
δόσης της αταζαναβίρης σε 400 mg με 100 mg ριτοναβίρης. Δεν πρέπει να
γίνεται υπέρβαση της δόσης 20 mg παντοπραζόλης ημερησίως.
Επίδραση στην απορρόφηση της βιταμίνης Β
12
Σε ασθενείς με σύνδρομο Zollinger-Ellison και άλλες παθολογικές
υπερεκκριτικές καταστάσεις που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία, η
παντοπραζόλη όπως όλα τα φάρμακα που είναι αναστολείς οξέος, μπορεί να
μειώσει την απορρόφηση της βιταμίνης Β
12
(κυανοκοβαλαμίνης) λόγω
υποχλωρυδρίας ή αχλωρυδρίας. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε
ασθενείς με μειωμένα αποθέματα στο οργανισμό, ή με παράγοντες κινδύνου
για μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης Β
12
σε μακροχρόνια θεραπεία ή αν
παρατηρούνται αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα.
Μακροχρόνια θεραπεία
Σε μακροχρόνια θεραπεία, ιδιαίτερα όταν αυτή υπερβαίνει τον 1 χρόνο, οι
ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά.
Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από βακτήρια
Η παντοπραζόλη, όπως όλοι οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs), μπορεί
να αναμένεται να αυξάνει τις τιμές στις μετρήσεις των βακτηρίων που
φυσιολογικά βρίσκονται στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα. Η θεραπεία με
Pantium μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο γαστρεντερικών
λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια όπως η Salmonella
και το
Campylobacter.
4
Υπομαγνησιαιμία
Σοβαρή υπομαγνησιαιμία έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με
αναστολείς αντλίας πρωτονίων όπως η παντοπραζόλη, για τουλάχιστον τρεις
μήνες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, για ένα έτος. Σοβαρές εκδηλώσεις
υπομαγνησαιμίας όπως κόπωση, τετανία, παραλήρημα, σπασμοί, ζάλη και
κοιλιακή αρρυθμία, μπορεί να συμβούν αλλά ενδέχεται να ξεκινήσουν ύπουλα
και να παραβλεφθούν. Στους περισσότερους από τους ασθενείς που
επηρεάστηκαν, η υπομαγνησιαιμία βελτιώθηκε μετά από αντικατάσταση με
μαγνήσιο και διακοπή της χορήγησης των αναστολέων αντλίας πρωτονίων.
Σε ασθενείς που αναμένεται να είναι υπό παρατεταμένη θεραπεία ή που
λαμβάνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων με διγοξίνη ή φάρμακα που μπορεί
να προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία (π.χ. διουρητικά), οι επαγγελματίες υγείας
θα πρέπει να ελέγχουν τα επίπεδα μαγνησίου πριν την έναρξη της θεραπείας
με αναστολείς αντλίας πρωτονίων και περιοδικά κατά τη διάρκεια της
θεραπείας.
Κατάγματα οστών
Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων, ειδικά αν χρησιμοποιούνται σε υψηλές
δόσεις και για μεγάλη διάρκεια (>1 έτος), μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς τον
κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος στο ισχίο, τον καρπό και τη σπονδυλική
στήλη, κυρίως σε ηλικιωμένους ή παρουσία άλλων αναγνωρισμένων
παραγόντων κινδύνου. Μελέτες παρατήρησης υποστηρίζουν πως οι
αναστολείς αντλίας πρωτονίων μπορεί να αυξήσουν το συνολικό κίνδυνο
εμφάνισης κατάγματος κατά 10-40%. Μέρος αυτής της αύξησης μπορεί να
συμβεί λόγω άλλων παραγόντων κινδύνου. Οι ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης
οστεοπόρωσης πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πρακτικής και πρέπει να έχουν επαρκή
πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου.
Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος (ΥΔΕΛ)
Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων σχετίζονται με πολύ σπάνια περιστατικά
υποξέος δερματικού ερυθηματώδους λύκου (ΥΔΕΛ). Εάν παρατηρηθούν
βλάβες, ιδίως σε περιοχές του δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο,
συνοδευόμενες από αρθραλγία, ο ασθενής πρέπει να αναζητήσει άμεσα
ιατρική βοήθεια και ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να εξετάσει το
ενδεχόμενο διακοπής της χορήγησης Pantium. Η εμφάνιση υποξέος δερματικού
ερυθηματώδους λύκου (ΥΔΕΛ) μετά από τη χορήγηση ενός αναστολέα αντλίας
πρωτονίων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υποξέος δερματικού
ερυθηματώδους λύκου (ΥΔΕΛ) με άλλους αναστολείς αντλίας πρωτονίων.
Αλληλεπίδραση με εργαστηριακές εξετάσεις
Τα αυξημένα επίπεδα χρωμογρανίνης Α (CgA) ενδέχεται να επηρεάσουν τη
διερεύνηση νευροενδοκρινικών όγκων. Για να αποφεύγεται αυτή η
αλληλεπίδραση, η θεραπεία με Pantium πρέπει να διακόπτεται για τουλάχιστον
5 ημέρες πριν από τις μετρήσεις της CgA (βλ. παράγραφο 5.1). Εάν οι τιμές
της CgA και της γαστρίνης δεν επανέλθουν εντός του εύρους των τιμών
αναφοράς μετά την αρχική μέτρηση, οι μετρήσεις πρέπει να επαναληφθούν 14
ημέρες μετά τη διακοπή της χρήσης αναστολέα αντλίας πρωτονίων.
Σορβιτόλη
5
Το Pantium περιέχει σορβιτόλη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στην φρουκτόζη, δεν πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Επίδραση της παντοπραζόλης στην απορρόφηση άλλων φαρμακευτικών
προϊόντων
Λόγω ισχυρής και μακράς διάρκειας αναστολής της έκκρισης γαστρικού
οξέος, η παντοπραζόλη μπορεί να μειώσει την απορρόφηση φαρμάκων των
οποίων η βιοδιαθεσιμότητα εξαρτάται από το γαστρικό pH, π.χ. ορισμένων
αντιμυκητιασικών αζολών όπως κετοκοναζόλης, ιτρακοναζόλης,
ποσακοναζόλης και άλλων φαρμάκων όπως η ερλοτινίμπη.
Φάρμακα για
HIV
(αταζαναβίρη)
Η συγχορήγηση αταζαναβίρης και άλλων φαρμάκων για HIV, των οποίων η
απορρόφηση εξαρτάται από το pH, με αναστολείς αντλίας πρωτονίων μπορεί
να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση της βιοδιαθεσιμότητας αυτών των
φαρμάκων για HIV και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα αυτών
των φαρμάκων. Γι’ αυτόν το λόγο, η συγχορήγηση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων με αταζαναβίρη δεν συνιστάται (βλ. παράγραφο 4.4).
Κουμαρινικά αντιπηκτικά (φαινπροκουμόνη ή βαρφαρίνη)
Παρόλο που κατά τις κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες δεν παρατηρήθηκε
καμία αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια συγχορήγησης φαινπροκουμόνης ή
βαρφαρίνης, έχουν αναφερθεί λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις μεταβολών της
τιμής της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (ΙΝR) κατά τη διάρκεια
ταυτόχρονης θεραπείας, στην περίοδο μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Ως
εκ τούτου, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή με
κουμαρινικά αντιπηκτικά (π.χ. φαινπροκουμόνη ή βαρφαρίνη) η
παρακολούθηση του χρόνου προθρομβίνης/ΙΝR συνιστάται μετά την έναρξη,
λήξη ή κατά τη διάρκεια μη τακτικής χρήσης παντοπραζόλης.
Μεθοτρεξάτη
Ταυτόχρονη χρήση υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης (π.χ. 300 mg) και
αναστολέων της αντλίας πρωτονιών έχει αναφερθεί ότι αυξάνει τα επίπεδα
της μεθοτρεξάτης σε μερικούς ασθενείς. Ως εκ τουτου, σε περιπτώσεις όπου
χρησιμοποιείται μεθοτρεξάτη σε υψηλή δοσολογία, για παράδειγμα σε
καρκίνο και ψωρίαση, η προσωρινή απόσυρση της παντοπραζόλης μπορεί να
χρειαστεί να ληφθεί υπόψη.
Άλλες μελέτες αλληλεπιδράσεων
Η παντοπραζόλη μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ήπαρ μέσω του
ενζυμικού συστήματος του κυτοχρώματος P450. Η κύρια μεταβολική οδός
είναι η απομεθυλίωση από το CYP2C19 και άλλες μεταβολικές οδοί
περιλαμβάνουν οξείδωση από το CYP3A4.
Μελέτες αλληλεπίδρασης με φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω αυτών των
οδών, όπως καρβαμαζεπίνη, διαζεπάμη, γλιβενκλαμίδη, νιφεδιπίνη και ένα
από του στόματος αντισυλληπτικό που περιέχει λεβονοργεστρέλη και
αιθινυλοιστραδιόλη δεν έδειξαν κλινικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις.
6
Αποτελέσματα από διάφορες μελέτες αλληλεπίδρασης δείχνουν ότι η
παντοπραζόλη δεν επηρεάζει το μεταβολισμό δραστικών ουσιών που
μεταβολίζονται από το CYP1A2 (όπως καφεΐνης, θεοφυλλίνης), από το CYP2C9
(όπως πιροξικάμης, δικλοφενάκης, ναπροξένης), από το CYP2D6 (όπως
μετοπρολόλης), από το CYP2E1 (όπως αιθανόλης) ή δεν επηρεάζει τη
σχετιζόμενη με την p-γλυκοπρωτεΐνη απορρόφηση της διγοξίνης.
Δεν υπήρξαν επίσης αλληλεπιδράσεις με συγχρόνως χορηγούμενα αντιόξινα.
Μελέτες αλληλεπίδρασης έχουν πραγματοποιηθεί χορηγώντας παντοπραζόλη
ταυτόχρονα με τα αντίστοιχα αντιβιοτικά (κλαριθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη,
αμοξυκιλλίνη). Δεν βρέθηκαν κλινικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της παντοπραζόλης σε εγκύους
γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική
ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο
είναι άγνωστος. Το Pantium δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο.
Γαλουχία
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει απέκκριση της παντοπραζόλης στο μητρικό
γάλα. Έχει αναφερθεί απέκκριση στο μητρικό γάλα. Γι’ αυτόν το λόγο, η
απόφαση για το εάν συνεχισθεί/διακοπεί ο θηλασμός ή συνεχισθεί/διακοπεί ή
θεραπεία με Pantium πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του
θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με Pantium για τη γυναίκα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη και οπτικές διαταραχές μπορεί να
εμφανισθούν (βλ. παράγραφο 4.8). Εάν υπάρξει επίδραση, οι ασθενείς δεν
πρέπει να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίπου το 5% των ασθενών μπορεί να αναμένεται να εμφανίσουν
ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο. Οι πιο συχνά αναφερόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο είναι διάρροια και κεφαλαλγία, και
οι δύο εμφανιζόμενες σε περίπου 1% των ασθενών.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν
με την παντοπραζόλη, οι οποίες κατατάσσονται με την ακόλουθη ταξινόμηση
ως προς τη συχνότητα:
Πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως
< 1/100), σπάνιες ( 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη
γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά
7
την κυκλοφορία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η συχνότητα ανεπιθύμητης
ενέργειας και για το λόγο αυτό κατατάσσονται ως «μη γνωστές» ως προς τη
συχνότητα.
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες
παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες με παντοπραζόλη σε κλινικές δοκιμές και
από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία
Συχνότη
τα
Κατηγορία
Οργάνου
Συστήματος
Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ
σπάνιες
Μη γνωστές
Διαταραχές του
αιμοποιητικού
και του
λεμφικού
συστήματος
Ακοκκιοκυτταραι
μία
Θρομβοπενία,
λευκοπενία,
πανκυτταροπ
ενία
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Υπερευαισθησία
(συμπεριλαμβαν
ομέ-νων
αναφυλακτικών
αντιδράσεων και
αναφυλακτικής
καταπληξίας)
Διαταραχές του
μεταβολισμού
και της θρέψης
Υπερλιπιδαιμίες
και αυξήσεις
λιπιδίων
(τριγλυκεριδίων,
χοληστερόλης),
μεταβολές του
σωματικού
βάρους
Υπονατριαιμία,
Υπομαγνησιαμί
α (βλέπε
παράγραφο
4.4.)
Υπασβεστιαιμία
σε συνδυασμό
με
υπογανησιαιμί
α.
Υποκαλιαιμία
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Διαταραχές
ύπνου
Κατάθλιψη (και
όλες οι
καταστάσεις
επιδείνωσης)
Αποπροσανα
το-λισμός
(και όλες οι
καταστάσεις
επιδείνωσης)
Ψευδαίσθηση,
σύγχυση
(ιδιαίτερα σε
ασθενείς με
προδιάθεση ,
καθώς και
επιδείνωση
αυτών των
συμπτωμάτων
σε περίπτωση
προΰπαρξης)
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία,
ζάλη
Διαταραχές
γεύσης
Παραισθησία
Οφθαλμικές
διαταραχές
Διαταραχές
όρασης/ θαμπή
όραση
8
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος
Διάρροια,
ναυτία/έμετο
ς, διάταση
της κοιλίας
και
μετεωρισμός
,
δυσκοιλιότη
τα,
ξηροστομία,
κοιλιακό
άλγος και
δυσφορία
Διαταραχές του
ήπατος και των
χοληφόρων
Ηπατικά
ένζυμα
αυξημένα
(τρανσαμινά
σες, γ-GT)
Χολερυθρίνη
αυξημένη
Ηπατοκυτταρικ
ή βλάβη,
ίκτερος,
ηπατοκυτταρικ
ή ανεπάρκεια
Διαταραχές
δέρματος και
υποδόριου
ιστού
Εξάνθημα,
κνησμός,
έκθυση,
φαγούρα
Κνίδωση,
αγγειοοίδημα
Σύνδρομο
Stevens-Johnson,
σύνδρομο Lyell,
πολύμορφο
ερύθημα,
φωτοευαισθησί
α, υποξύς
δερματικός
ερυθηματώδης
λύκος (ΥΔΕΛ)
(βλέπε
παράγραφο 4.4.)
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και
του συνδετικού
ιστού
Κάταγμα στο
ισχίο, στον
καρπό ή στη
σπονδυλική
στήλη (βλ.
παράγραφο
4.4)
Αρθραλγία,
μυαλγία
Μυικοί
σπασμοί που
οφείλονται σε
διαταραχές των
ηλεκτρολυτών
Διαταραχές
των νεφρών και
των ουροφόρων
οδών
Διάμεση
νεφρίτιδα (με
πιθανή εξέλιξη
σε νεφρική
ανεπάρκεια)
Διαταραχές του
αναπαραγωγικο
ύ συστήματος
και του μαστού
Γυναικομαστία
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
Εξασθένιση,
κόπωση και
αίσθημα
κακουχίας
Θερμοκρασία
σώματος
αυξημένη,
οίδημα
περιφερικό
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
9
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, τηλ: + 30 213
2040380/337, φαξ: + 30 210 6549585, ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα υπερδοσολογίας στον άνθρωπο.
Συστηματική έκθεση σε δόσεις έως 240 mg χορηγούμενη ενδοφλεβίως για 2
λεπτά ήταν καλώς ανεκτή.
Επειδή η παντοπραζόλη παρουσιάζει υψηλό βαθμό πρωτεϊνικής σύνδεσης, δεν
είναι εύκολα διυλίσιμη.
Χειρισμός
Στην περίπτωση υπερδοσολογίας με κλινικά σημεία δηλητηρίασης, εκτός από
συμπτωματική και υποστηρικτική αντιμετώπιση, δεν μπορούν να γίνουν
ειδικές θεραπευτικές συστάσεις.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αναστολείς αντλίας πρωτονίων, κωδικός
ATC: A02BC02
Μηχανισμός δράσης
Η παντοπραζόλη είναι μία υποκατεστημένη βενζιμιδαζόλη η οποία
αναστέλλει την έκκριση υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι με ειδικό
αποκλεισμό των αντλιών πρωτονίων των τοιχωματικών κυττάρων.
Η παντοπραζόλη μετατρέπεται στην ενεργό της μορφή μέσα στο όξινο
περιβάλλον των τοιχωματικών κυττάρων, όπου αναστέλλει το ένζυμο Η
+
, Κ
+
-
ATPάση, δηλαδή το τελικό στάδιο παραγωγής υδροχλωρικού οξέος στο
στομάχι. Η αναστολή είναι δοσοεξαρτώμενη και επηρεάζει και τη βασική
έκκριση οξέος και την έκκριση οξέος μετά από διέγερση. Στους περισσότερους
ασθενείς απαλλαγή από τα συμπτώματα επιτυγχάνεται μέσα σε 2 εβδομάδες.
Όπως και με άλλους αναστολείς αντλίας πρωτονίων και Η
2
-ανταγωνιστές, η
θεραπεία με παντοπραζόλη μειώνει την οξύτητα του στομάχου και ως εκ
τούτου αυξάνει τη γαστρίνη, σε αναλογία με την μείωση της οξύτητας. Η
αύξηση της γαστρίνης είναι αναστρέψιμη. Επειδή η παντοπραζόλη ενώνεται
με το ένζυμο μακράν του επιπέδου των κυτταρικών υποδοχέων, μπορεί να
αναστείλει την έκκριση υδροχλωρικού οξέος ανεξάρτητα από τη διέγερση από
άλλες ουσίες (ακετυλοχολίνη, ισταμίνη, γαστρίνη). Η δράση είναι η ίδια είτε
το φάρμακο χορηγείται από το στόμα είτε χορηγείται ενδοφλεβίως.
Οι τιμές γαστρίνης σε νηστεία αυξάνονται υπό την επίδραση της
παντοπραζόλης. Σε βραχυχρόνια χρήση, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
10
υπερβαίνουν το φυσιολογικό ανώτερο όριο. Κατά την διάρκεια μακροχρόνιας
θεραπείας, τα επίπεδα γαστρίνης διπλασιάζονται στις περισσότερες
περιπτώσεις. Ωστόσο υπερβολική αύξηση συμβαίνει μόνο σε μεμονωμένες
περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται μια μικρή έως μέτρια αύξηση του
αριθμού των ειδικών ενδοκρινικών (ECL) κυττάρων στο στομάχι, στην
μειοψηφία των περιπτώσεων, κατά την διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας
(απλή έως αδενωματώδης υπερπλασία). Ωστόσο, σύμφωνα με τις μελέτες που
έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, ο σχηματισμός καρκινοειδών προδρόμων
(άτυπη υπερπλασία) ή γαστρικών καρκινοειδών όπως βρέθηκαν σε πειράματα
σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3) δεν έχει παρατηρηθεί στον άνθρωπο.
Κατά τη θεραπεία με αντιεκκριτικά φαρμακευτικά προϊόντα, η μείωση της
έκκρισης οξέων προκαλεί αύξηση των επιπέδων γαστρίνης στον ορό. Ομοίως,
αυξάνονται τα επίπεδα CgA λόγω της μειωμένης γαστρικής οξύτητας. Τα
αυξημένα επίπεδα CgA ενδέχεται να επηρεάσουν τη διερεύνηση
νευροενδοκρινικών όγκων.
Από τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι η χρήση αναστολέα
αντλίας πρωτονίων θα πρέπει να διακόπτεται μεταξύ 5 ημέρες έως και 2
εβδομάδες πριν από τις μετρήσεις της CgA. Σκοπός της διακοπής είναι να
διευκολυνθεί η επάνοδος τυχόν ψευδώς αυξημένων τιμών της CgA μετά τη
θεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs) εντός των τιμών αναφοράς.
Επίδραση της μακροχρόνιας θεραπείας με παντοπραζόλη για περισσότερο από
ένα έτος, στις ενδοκρινικές παραμέτρους του θυρεοειδούς, δεν μπορεί να
αποκλεισθεί εντελώς, σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών σε ζώα.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
H παντοπραζόλη απορροφάται ταχέως και η μέγιστη συγκέντρωση στο
πλάσμα επιτυγχάνεται ακόμη και ύστερα από μια εφάπαξ δόση 40 mg από το
στόμα. Κατά μέσο όρο, σε περίπου 2,5 ώρες μετά τη χορήγηση επιτυγχάνονται
μέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό περίπου 2-3 μg/ml και αυτές οι τιμές
παραμένουν σταθερές μετά από πολλαπλή χορήγηση.
Η φαρμακοκινητική δεν διαφέρει μετά από εφάπαξ ή επανειλημμένη
χορήγηση. Στο εύρος δόσεων 10 έως 80 mg, η κινητική της παντοπραζόλης στο
πλάσμα είναι γραμμική, μετά και την από του στόματος και την ενδοφλέβια
χορήγηση.
Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα από το δισκίο βρέθηκε να είναι περίπου 77%. Η
ταυτόχρονη λήψη τροφής δεν είχε επίδραση στην AUC, στη μέγιστη
συγκέντρωση στον ορό και συνεπώς στη βιοδιαθεσιμότητα. Μόνο η
μεταβλητότητα του λανθάνοντος χρόνου θα αυξηθεί με ταυτόχρονη λήψη
τροφής.
Κατανομή
Το ποσοστό δέσμευσης της παντοπραζόλης από τις πρωτεΐνες του ορού είναι
περίπου 98%. Ο όγκος κατανομής είναι περίπου 0,15 l/kg.
Απομάκρυνση
11
Η ουσία μεταβολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ήπαρ. Η κύρια μεταβολική
οδός είναι η απομεθυλίωση από το CYP2C19 με επακόλουθη σύζευξη με θειικό
ιόν. Άλλη μεταβολική οδός περιλαμβάνει οξείδωση από το CYP3A4. Ο τελικός
χρόνος ημιζωής είναι περίπου 1 ώρα και η κάθαρση είναι περίπου 0,1 l/ώρα/kg.
Υπήρξαν λίγες περιπτώσεις ανθρώπων με καθυστερημένη απομάκρυνση. Λόγω
της ειδικής σύνδεσης της παντοπραζόλης με τις αντλίες πρωτονίων του
τοιχωματικού κυττάρου, ο χρόνος ημιζωής δεν συσχετίζεται με την πολύ
μεγαλύτερη διάρκεια δράσης (αναστολή της έκκρισης οξέος).
Η νεφρική απομάκρυνση αντιπροσωπεύει την κύρια οδό απέκκρισης (περίπου
80%) για τους μεταβολίτες της παντοπραζόλης, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται
με τα κόπρανα. Ο κύριος μεταβολίτης και στον ορό και στα ούρα είναι η
απομεθυλιωμένη παντοπραζόλη, η οποία είναι συζευγμένη με θειικό ιόν. Ο
χρόνος ημιζωής του κυρίου μεταβολίτη (περίπου 1,5 ώρα) δεν είναι πολύ
μεγαλύτερος από αυτόν της παντοπραζόλης.
Χαρακτηριστικά σε ασθενείς/ειδικές ομάδες υποκειμένων
Δεν συνιστάται μείωση της δόσης όταν η παντοπραζόλη χορηγείται σε
ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία (περιλαμβανομένων των
ασθενών υπό διύλιση). Όπως και σε υγιή άτομα, ο χρόνος ημιζωής της
παντοπραζόλης είναι βραχύς. Μόνο πολύ μικρές ποσότητες της
παντοπραζόλης αιμοκαθαίρονται. Παρόλο που ο κύριος μεταβολίτης έχει μία
μέτρια καθυστέρηση στο χρόνο ημιζωής (2-3 ώρες), η αποβολή εξακολουθεί να
είναι ταχεία και έτσι δεν επέρχεται συσσώρευση.
Παρόλο που σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος (κατηγορίες Α και Β κατά
Child), οι τιμές του χρόνου ημιζωής αυξήθηκαν και κυμάνθηκαν μεταξύ 7 και 9
ωρών και οι τιμές της AUC αυξήθηκαν κατά ένα συντελεστή 5-7, η μέγιστη
συγκέντρωση στον ορό αυξήθηκε μόνο ελαφρώς κατά ένα συντελεστή 1,5 σε
σύγκριση με υγιείς ανθρώπους.
Ηλικιωμένοι
Μια μικρή αύξηση της AUC και της C
max
σε ηλικιωμένους εθελοντές σε
σύγκριση με νεότερους εθελοντές, επίσης δεν είναι κλινικώς σημαντική.
Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί
Περίπου το 3% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει έλλειψη λειτουργικού
ενζύμου CYP2CIP και καλούνται άτομα με χαμηλή ικανότητα μεταβολισμού.
Σε αυτά τα άτομα ο μεταβολισμός της παντοπραζόλης είναι πιθανόν να
καταλύεται και κυρίως από το CYP3A4. Μετά από εφάπαξ χορήγηση 40mg
παντοπραζόλης, η μέση επιφάνεια κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης σο
πλάσμα-χρόνου ήταν περίπου 6 φορές μεγαλύτερη στα άτομα με χαμηλή
ικανότητα μεταβολισμού σε σύγκριση με υποκείμενα που είχαν λειτουργικο
ένζυμο CYP2C19 (άτομα με υψηλή ικανότητα μεταβολισμού). Οι μέσες τιμές
των μέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσμα αυξήθηκαν κατά περίπου 60%.
Αυτά τα ευρήματα δεν επηρεάζουν τη δοσολογία της παντοπραζόλης.
Παιδιατρικοί πληθυσμοί
Έπειτα από εφάπαξ χορήγηση δόσεων 20 ή 40 mg παντοπραζόλης από του
στόματος, σε παιδιά ηλικίας 5-16 ετών, η AUC και η C
max
ήταν εντός του
εύρους των αντίστοιχων τιμών σε ενήλικες.
12
Έπειτα από εφάπαξ χορήγηση ενδοφλέβιων δόσεων παντοπραζόλης 0,8 ή 1,6
mg/kg, σε παιδιά ηλικίας 2-16 ετών, δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ
της κάθαρσης της παντοπραζόλης και της ηλικίας ή του βάρους. Η AUC και ο
όγκος κατανομής είχαν τιμές αντίστοιχες με αυτές των ενηλίκων.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο
με βάσει τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
από επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονοτοξικότητας.
Στις διετείς μελέτες καρκινογένεσης σε αρουραίους, βρέθηκαν
νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα. Επιπροσθέτως, βρέθηκαν πλακώδη
θηλώματα στο πρόσθιο μέρος του στομάχου αρουραίων. Ο μηχανισμός που
οδηγεί στο σχηματισμό γαστρικών καρκινοειδών από υποκατεστημένες
βενζιμιδαζόλες, έχει ερευνηθεί προσεκτικά και επιτρέπει το συμπέρασμα ότι
είναι δευτερογενής αντίδραση στη μεγάλη άνοδο των επιπέδων γαστρίνης του
ορού που εμφανίζεται στον αρουραίο κατά την διάρκεια χρόνιας θεραπείας με
υψηλή δόση. Στις διετείς μελέτες με τρωκτικά, αυξημένος αριθμός ηπατικών
όγκων παρατηρήθηκε σε αρουραίους και σε θηλυκά ποντίκια και ερμηνεύθηκε
ότι οφειλόταν στον υψηλό βαθμό μεταβολισμού της παντοπραζόλης στο ήπαρ.
Μικρή αύξηση των νεοπλασματικών αλλοιώσεων του θυρεοειδούς
παρατηρήθηκε στην ομάδα των αρουραίων που ελάμβαναν την υψηλότερη
δόση (200 mg/kg). Η εμφάνιση αυτών των νεοπλασμάτων συσχετίζεται με τις
μεταβολές που προκλήθηκαν από την παντοπραζόλη στη διάσπαση της
θυροξίνης στο ήπαρ του αρουραίου. Επειδή η θεραπευτική δόση στον άνθρωπο
είναι χαμηλή, δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες στο θυρεοειδή αδένα.
Σε μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα, σημεία ελαφράς εμβρυοτοξικότητας
παρατηρήθηκαν σε δόσεις άνω των 5 mg/kg.
Έρευνες δεν έδειξαν μειωμένη γονιμότητα ή τερατογόνες ενέργειες.
Διερευνήθηκε η διαπερατότητα του πλακούντα στον αρουραίο και βρέθηκε ότι
αυξάνεται σε προχωρημένη κύηση. Ως αποτέλεσμα η συγκέντρωση της
παντοπραζόλης στο έμβρυο αυξάνεται λίγο πριν το τοκετό.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας
Μαννιτόλη
Κροσποβιδόνη (τύπου Β)
Άνυδρο ανθρακικό νάτριο
Σορβιτόλη (Ε420)
Στεατικό ασβέστιο
Επικάλυψη
Υπρομελλόζη
Ποβιδόνη (Κ25)
Διοξείδιο του τιτανίου (Ε171)
13
Κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172)
Προπυλενογλυκόλη
Συμπολυμερές μεθεκρυλικού οξέος-ακρυλικού αιθυλεστέρα
Λαουρυλοθειικό νάτριο
Πολυσορβικό 80
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Τάλκη
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
5 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Να διατηρείται στον αρχικό περιέκτη ώστε να προστατεύεται από την
υγρασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Συσκευασίες σε κυψέλη (OPA/Aluminium/PVC film και aluminium foil) εντός
χάρτινου κουτιού.
Μεγέθη συσκευασίας των 14 και 28 γαστροανθεκτικών δισκίων.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Win Medica Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής Oδού 33-35
152 38 Χαλάνδρι
Αθήνα
Τηλ.: 210 7488821
Fax: 210 7488827
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
82864/25-11-2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης : 26-5-2009
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 25-11-2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
14