ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Urivesc, 20 mg, επικαλυμμένο δισκίο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Το δραστικό συστατικό είναι το χλωριούχο τρόσπιο. Το κάθε επικαλυμμένο δισκίο
περιέχει 20 mg χλωριούχο τρόσπιο.
Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 7 mg lactose monohydrate,
39 mg sucrose και 19 mg wheat starch .
Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο δισκίο.
Καφετί – κίτρινα, επικαλυμμένα με υαλιστικό υλικό, αμφίκυρτα δισκία.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Συμπτωματική αντιμετώπιση της επιτακτικής ακράτειας και/ή της αυξημένης
συχνότητας ούρησης και επιτακτικής ανάγκης για ούρηση, που παρατηρούνται σε
ασθενείς με υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη (π.χ. ιδιοπαθής ή νευρογενής
υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυ).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία:
Ένα επικαλυμμένο δισκίο δύο φορές την ημέρα (που ισοδυναμεί με 40 mg
χλωριούχου τροσπίου την ημέρα).
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια
Στους ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης μεταξύ 10 και
30 mL/min/1,73 m
2
), η συνιστώμενη δοσολογία είναι: Ένα επικαλυμμένο δισκίο την
ημέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα (που ισοδυναμεί με 20 mg χλωριούχου τροσπίου την
ημέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Urivesc αντενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Τρόπος χορήγησης
Το επικαλυμμένο δισκίο πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με ένα ποτήρι νερό πριν τα
γεύματα με κενό στομάχι.
Η ανάγκη για συνεχόμενη θεραπεία πρέπει να επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά
διαστήματα 3-6 μηνών.
4.3 Αντενδείξεις
Το χλωριούχο τρόσπιο αντενδείκνυται σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων, σοβαρή
γαστρεντερική διαταραχή (συμπεριλαμβανομένου του τοξικού μεγάκολου),
μυασθένεια gravis, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, και ταχυαρρυθμία.
2
Το χλωριούχο τρόσπιο αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς με γνωστή
υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το χλωριούχο τρόσπιο πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με τα
εξής:
- αποφρακτικές καταστάσεις του γαστρεντερικού, όπως πυλωρική στένωση.
- απόφραξη της ροής των ούρων με κίνδυνο κατακράτησης ούρων με
νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος.
- κήλη οισοφαγικού τμήματος, συσχετιζόμενη με παλινδρομική οισοφαγίτιδα.
- σε άτομα με έντονη ταχυκαρδία, π.χ. άτομα με υπερθυρεοειδισμό, στεφανιαία
νόσο και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η
θεραπεία των ασθενών αυτών με χλωριούχο τρόσπιο δεν συνιστάται. Σε ασθενείς με
ήπιας έως μέτριας μορφής ηπατική ανεπάρκεια, απαιτείται προσοχή.
Το χλωριούχο τρόσπιο απομακρύνεται κυρίως δια των νεφρών. Σε ασθενείς με
σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια έχουν παρατηρηθεί έντονες αυξήσεις των επιπέδων του
φαρμάκου στο πλάσμα. Επομένως, σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, αλλά και σε
ασθενείς με ήπιας έως μέτριας μορφής νεφρική ανεπάρκεια, απαιτείται προσοχή
(βλέπε παράγραφο 4.2).
Πριν την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να αποκλεισθούν τα οργανικά αίτια της
συχνοουρίας, της επιτακτικής ανάγκης για ούρηση, της επιτακτικής ακράτειας,
όπως είναι οι καρδιοπάθειες, οι νεφροπάθειες, η πολυδιψία, ή οι λοιμώξεις ή οι
όγκοι των οργάνων του ουροποιητικού.
Το Urivesc περιέχει μονοϋδρική λακτόζη, σακχαρόζη και άμυλο σίτου.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη,
ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν πρέπει να
παίρνουν το φάρμακο αυτό.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη ή
ανεπάρκεια σουκράσης-ισομαλτάσης δεν πρέπει να παίρνουν το φάρμακο αυτό.
Οι ασθενείς με αλλεργία στο σίτο (εκτός από κοιλιοκάκη) δεν πρέπει να παίρνουν το
φάρμακο αυτό. Εκτός από αυτό, το χλωριούχο τρόσπιο είναι κατάλληλο για άτομα
με κοιλιοκάκη.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις:
Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι παρακάτω φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις:
Ενίσχυση της δράσης αντιχολινεργικών παραγόντων (όπως η αμανταδίνη, τα
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά), ενίσχυση της ταχυκαρδίας που προκαλούν τα β-
συμπαθομιμητικά, μείωση της αποτελεσματικότητας των προ-κινητικών
παραγόντων (π.χ. μετοκλοπραμίδη).
Δεδομένου ότι το χλωριούχο τρόσπιο μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα και τις
εκκρίσεις του γαστρεντερικού, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να
μεταβάλλει και την απορρόφηση άλλων ταυτόχρονα χορηγούμενων φαρμάκων.
Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις:
Αναστολή της απορρόφησης του χλωριούχου τροσπίου, όταν συγχορηγείται με
φάρμακα όπως το guar, η χολεστυραμίνη και η χολεστιπόλη δεν μπορεί να
αποκλεισθεί. Επομένως, δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση των φαρμάκων
αυτών ταυτόχρονα με το χλωριούχο τρόσπιο .
3
Οι μεταβολικές αλληλεπιδράσεις του χλωριούχου τρόσπιου έχουν ερευνηθεί in vitro
επί ενζύμων του κυτοχρώματος P450, που εμπλέκονται στο μεταβολισμό φαρμάκων
(P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Δεν παρατηρήθηκε επίδραση στις
μεταβολικές τους δράσεις. Δεδομένου ότι το χλωριούχο τρόσπιο μεταβολίζεται μόνο
σε χαμηλό βαθμό και καθώς η μόνη σχετική μεταβολική οδός είναι η υδρόλυση
εστέρα, δεν αναμένονται μεταβολικές αλληλεπιδράσεις.
Παρότι έχει αποδειχθεί πως το χλωριούχο τρόσπιο δεν επηρεάζει τη
φαρμακοκινητική της διγοξίνης, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο
να αλληλεπιδρά με άλλες δραστικές ουσίες, οι οποίες απομακρύνονται με ενεργό
σωληναριακή απέκκριση.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Μελέτες σε πειραματόζωα δεν δείχνουν άμεσες ή έμμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες
στην κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου πριν και μετά το 1
ο
τρίμηνο της κυήσεως,
στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3). Σε επίμυες, το
χλωριούχο τρόσπιο διαπερνά τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.
Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα σχετικά με κυήσεις που έχουν εκτεθεί στο Urivesc.
Απαιτείται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση σε εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Ούτως ή άλλως, οι διαταραχές της προσαρμογής μπορούν να μειώσουν τη
δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στην οδήγηση και στο χειρισμό μηχανών.
Εντούτοις, οι εξετάσεις των παραμέτρων, που χαρακτηρίζουν την ικανότητα
συμμετοχής σε κίνηση στο δρόμο (οπτικός προσανατολισμός, γενική δυνατότητα
αντιδράσεως, αντίδραση σε συνθήκες στρες, συγκέντρωση και κινητικός
συντονισμός) δεν έδειξαν καμία επίπτωση του χλωριούχου τρόσπιου.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, που παρατηρούνται με το χλωριούχο τρόσπιο, όπως
είναι η ξηροστομία, η δυσπεψία και η δυσκοιλιότητα, αντιστοιχούν στις
χαρακτηριστικές αντιχολινεργικές ιδιότητες του δραστικού συστατικού.
Σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ, η ξηροστομία ήταν πολύ συχνή και παρατηρήθηκε
περίπου στο 18% των ασθενών, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το χλωριούχο
τρόσπιο και περίπου στο 6% εκείνων, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με εικονικό
φάρμακο (σύνολο 1931 ασθενείς, από τους οποίους 911 έλαβαν εικονικό φάρμακο).
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δυνάμει σχετιζόμενες αντιδράσεις στο
φάρμακο, που αναφέρθηκαν σε ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το
Urivesc:
Πολύ
συχνές
(>1/10)
Συχνές
(1/100,<1/10
)
Όχι
συχνές
(1/1000,
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000,
<1/1000)
Πολύ
σπάνιες
(<1/10.000)
Μη γνωστές
(δεν μπορούν
να
εκτιμηθούν με
βάση τα
διαθέσιμα
δεδομένα)
Καρδιακές
διαταραχές
Ταχυκαρ
δία
Ταχυαρρυθμί
α
Διαταραχές
του νευρικού
Κεφαλα
λγία
Ζάλη Παραισθήσεις
*, σύγχυση*,
4
Πολύ
συχνές
(>1/10)
Συχνές
(1/100,<1/10
)
Όχι
συχνές
(1/1000,
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000,
<1/1000)
Πολύ
σπάνιες
(<1/10.000)
Μη γνωστές
(δεν μπορούν
να
εκτιμηθούν με
βάση τα
διαθέσιμα
δεδομένα)
συστήματος ταραχή*
Οφθαλμικές
διαταραχές
Διαταραχέ
ς της
όρασης
Διαταραχές
των
αναπνευστικ
ού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεσοθωρακίο
υ
Δύσπνοια
Δ ιαταραχές
του
γαστρεντερι
κού
μσυστή ατος
Ξηροστο
μία
Δυσπεψία
Δυσκοιλιότ
ητα
Κοιλιακό
άλγος
Ναυτία
Μεταιωρ
-μισ ός
Διάρροι
α
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
Διαταραχ
ές της
ούρησης
Κατακράτ
ηση
ούρων
Διαταραχές
του
δέρματος και
του
υποδόριου
ιστού
Εξάνθημα Αγγειοοίδημ
α
Κνησμός
Κνίδωση
Σύνδρομο
Stevens-
Johnson
(SJS) / Τοξική
Επιδερμική
Νεκρόλυση
(TEN)
Διαταραχές
του
μυοσκελετικ
ού και του
συνδετικού
ιστού
Μυαλγία
Αρθραλγί
α
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
Θωρακικ
ό άλγος
Εξασθένιση
Δ ιαταραχές
του
Αναφυλαξία
5
Πολύ
συχνές
(>1/10)
Συχνές
(1/100,<1/10
)
Όχι
συχνές
(1/1000,
<1/100)
Σπάνιες
(1/10.000,
<1/1000)
Πολύ
σπάνιες
(<1/10.000)
Μη γνωστές
(δεν μπορούν
να
εκτιμηθούν με
βάση τα
διαθέσιμα
δεδομένα)
ανοσοποιητι
κού
μσυστή ατος
Παρακλινικέ
ς εξετάσεις
Ήπια έως
μέτρια
αύξηση των
επιπέδων
τρανσαμινάσ
ης ορού
*Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες απαντώνται κυρίως σε ηλικωμένους ασθενείς και
μπορούν να διευκολυνθούν από τις νευρολογικές ασθένειες και/ή την ταυτόχρονη
λήψη άλλων αντιχολινεργικών φαρμάκων (παράγραφος 4.5)
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα.
Τηλ: + 30 21 32040380/337. Φαξ: + 30 21 06549585. Ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Μετά τη χορήγηση μέγιστης εφάπαξ δόσης 360 mg χλωριούχου τρόσπιου σε υγιείς
εθελοντές, παρατηρήθηκαν σε αυξημένο βαθμό ξηροστομία, ταχυκαρδία και
διαταραχές της ούρησης. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί εκδήλωση σοβαρής
υπερδοσολογίας ή δηλητηρίασης στον άνθρωπο. Ως σημείο της δηλητηρίασης
αναμένεται αύξηση των αντιχολινεργικών συμπτωμάτων.
Σε περίπτωση δηλητηρίασης, πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
- πλύση στομάχου και μείωση της απορρόφησης (π.χ. ενεργός άνθρακας)
- τοπική χορήγηση της πιλοκαρπίνης σε ασθενείς με γλαύκωμα
- καθετηριασμός σε ασθενείς με κατακράτηση ούρων
- θεραπεία με παρασυμπαθομιμητικό παράγοντα (π.χ. νεοστιγμίνη) σε περίπτωση
συμπτωμάτων
σοβαρής μορφής.
- χορήγηση β-αποκλειστών σε περίπτωση ανεπαρκούς ανταπόκρισης, έντονης
ταχυκαρδίας και κυκλοφορικής αστάθειας (π.χ. αρχικά 1 mg προπρανολόλη
ενδοφλεβίως σε συνδυασμό με παρακολούθηση του ΗΚΓ και της αρτηριακής
πίεσης).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντισπασμωδικό του Ουροποιητικού, κωδικός
ATC: G04BD09
6
Το χλωριούχο τρόσπιο είναι ένα τετραμερές παράγωγο του νορτροπανίου και
επομένως ανήκει στην κατηγορία των παρασυμπαθολυτικών ή αντιχολινεργικών
φαρμάκων, καθώς ανταγωνίζεται ανάλογα με τη συγκέντρωση την ακετυλοχολίνη,
τον ενδογενή διαβιβαστή του οργανισμού, για τις μετασυναπτικές,
παρασυμπαθητικές περιοχές σύνδεσης.
Το χλωριούχο τρόσπιο συνδέεται με υψηλή συγγένεια με τους μουσκαρινικούς
υποδοχείς των αποκαλούμενων M
1
-, M
2
- και M
3
- υποτύπων και διαθέτει αμελητέα
συγγένεια με τους νικοτινικούς υποδοχείς.
Κατά συνέπεια, η αντιχολινεργική δράση του χλωριούχου τρόσπιου χαλαρώνει τον
λείο μυϊκό ιστό και τις οργανικές λειτουργίες, στις οποίες μεσολαβούν οι
μουσκαρινικοί υποδοχείς. Τόσο σε προκλινικά όσο και σε κλινικά πειράματα, το
χλωριούχο τρόσπιο μειώνει τον συσταλτικό τόνο του λείου μυ στο γαστρεντερικό
και στο ουροποιογεννητικό σύστημα.
Επίσης, μπορεί να αναστείλει την έκκριση του βρογχικού βλεννογόνου, του σιέλου,
του ιδρώτα και τις οφθαλμικές εκκρίσεις. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν παρατηρηθεί
επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Σε δύο ειδικές μελέτες ασφαλείας σε υγιείς εθελοντές, το χλωριούχο τρόσπιο έχει
αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζει την καρδιακή επαναπόλωση, αλλά διαθέτει σταθερή
και εξαρτώμενη από τη δόση επίδραση επιτάχυνσης της καρδιακής συχνότητας.
Σε μακροχρόνια κλινική δοκιμή με χλωριούχο τρόσπιο 20 mg χορηγούμενο δύο φορές
την ημέρα παρατηρήθηκε αύξηση του διαστήματος QT> 60 ms στο 1,5% (3/197) των
ασθενών, που είχαν εισαχθεί στη μελέτη. Η κλινική σημασία των ευρημάτων αυτών
δεν έχει τεκμηριωθεί.
Από τη συνήθη παρακολούθηση ασφαλείας δύο ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο
κλινικών δοκιμών διάρκειας τριών μηνών, δεν υποστηρίζεται η επίδραση αυτή του
χλωριούχου τρόσπιου: Στην πρώτη μελέτη, παρατηρήθηκε αύξηση του QTcF >= 60
msec σε 4/258 (1,6%) ασθενείς, που υποβάλλονταν σε θεραπεία με τρόσπιο, έναντι
9/256 (3,5%) ασθενών, που υποβάλλονταν σε θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Οι
αντίστοιχες τιμές στη δεύτερη κλινική δοκιμή ήταν 8/326 (2,5%), των ασθενών, που
υποβάλλονταν σε θεραπεία με τρόσπιο έναντι 8/325 (2,5%) των ασθενών, που
υποβάλλονταν σε θεραπεία με εικονικό φάρμακο.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά την από του στόματος χορήγηση χλωριούχου τρόσπιου τα μέγιστα επίπεδα στο
πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 4-6 ωρών. Μετά από εφάπαξ δόση 20 mg, το μέγιστο
επίπεδο στο πλάσμα είναι περίπου 4 ng/mL. Εντός του υπό έλεγχο δοσολογικού
μεσοδιαστήματος των 20 έως 60 mg, χορηγούμενα ως εφάπαξ δόση, τα επίπεδα
πλάσματος είναι ανάλογα της χορηγούμενης δόσης. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα
μιας εφάπαξ από του στόματος χορηγούμενης δόσης 20 mg χλωριούχου τρόσπιου (1
επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο Urivesc) είναι 9,6 4,5% (μέση τιμή σταθερή
απόκλιση). Σε σταθερή κατάσταση, η διακύμανση στο ίδιο το άτομο είναι 16%, ενώ
η διακύμανση μεταξύ διαφορετικών ατόμων είναι 36%.
Η ταυτόχρονη λήψη τροφής, με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών, μειώνει τη
βιοδιαθεσιμότητα του χλωριούχου τρόσπιου. Μετά από ένα γεύμα υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά οι μέσες τιμές C
max
και AUC μειώνονται στο 15-20% των
τιμών σε καθεστώς νηστείας.
Η έκθεση στο χλωριούχο τρόσπιο παρουσιάζει διακύμανση κατά τη διάρκεια της
ημέρας: όταν η δόση χορηγείται το βράδυ παρατηρείται μείωση τόσο της C
max
όσο και
της AUC σε σύγκριση με τη χορήγηση της δόσης το πρωί.
Το μεγαλύτερο μέρος του συστημικά διαθέσιμου χλωριούχου τρόσπιου απεκκρίνεται
αμετάβλητο δια των νεφρών, αν και μικρό ποσοστό (10% της νεφρικής απέκκρισης)
εντοπίζεται στα ούρα ως σπιροαλκοόλη, έναν μεταβολίτη, που σχηματίζεται από
υδρόλυση εστέρων. Η τελική ημιπερίοδος ζωής αποβολής κυμαίνεται μεταξύ 10-20
7
ωρών. Δεν παρατηρείται συσσώρευση. Η σύνδεση με τις πρωτεϊνες του πλάσματος
είναι 50-80%.
Από τα δεδομένα φαρμακοκινητικής σε ηλικιωμένους ασθενείς δεν προκύπτουν
σημαντικές διαφορές. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των
φύλων.
Σε μια μελέτη σε ασθενείς με σοβαρής μορφής νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση
κρεατινίνης 8-32 mL/min), η μέση AUC ήταν κατά 4 φορές υψηλότερη, η C
max
ήταν
κατά 2 φορές υψηλότερη και η μέση ημιπερίοδος ζωής ήταν κατά 2 φορές
μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους υγιείς εθελοντές.
Από τα φαρμακοκινητικά αποτελέσματα της μελέτης σε ασθενείς με ήπιας έως
μέτριας μορφής ηπατική ανεπάρκεια, δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης
σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, και τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με τον
περιορισμένο ρόλο του ηπατικού μεταβολισμού στην απομάκρυνση του χλωριούχου
τρόσπιου.
Η διαπερατότητα σε χλωριούχο τρόσπιο του αιματοεγκεφαλικού φραγμού είναι
πρακτικά απούσα εξαιτίας των χημικών ιδιοτήτων του (ως τεταρτοταγές αμμώνιο
έχει μικρή λιποφιλία).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Από τα προκλινικά δεδομένα, δεν προκύπτει ιδιαίτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο
με βάση συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επανειλημμένων δόσεων, γονοτοξικότητας, καρκινογένεσης και αναπαραγωγικής
τοξικότητας.
Σε επίμυες, το χλωριούχο τρόσπιο διαπερνά τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο
μητρικό γάλα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Wheat starch
Microcrystalline cellulose
Lactose monohydrate
Povidone29-32)
Croscarmellose sodium
Stearic acid
Silica colloidal anhydrous
Talc
Επικάλυψη δισκίου:
Sucrose
Carmellose sodium
Talc
Silica colloidal anhydrous
Calcium carbonate E 170
Macrogol 8000
Titanium dioxide E 171
Iron oxide hydrate yellow E 172
Beeswax white
Carnauba wax
Σημείωση για διαβητικούς: 1 επικαλυμμένο δισκίο αντιστοιχεί σε 0,06 g
υδατάνθρακα (ισοδυναμεί με 0,005 μονάδες ψωμιού).
8
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
5 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες για τη φύλαξή του.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλες αλουμινίου με επικάλυψη από PVC
1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία/αποκεντρωμένη διαδικασία:
Εγκεκριμένα μεγέθη συσκευασίας: 2, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 150,
200, 500, 600, 1000, 1200, 2000
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
2. Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά:
Των 60 επικαλυμμένων δισκίων.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Proton Pharma Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία,
Αχαϊας 5 & Τροιζηνίας, 145 64 Νέα Κηφισιά - Αττική.
Τηλ. 2120.6254175.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
34597/16-5-2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 16 Μαϊου 2011
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
{ΜΜ/ΕΕΕΕ}
9