STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ORALAIR 100 IR & 300 IR υπογλώσσια δισκία
Θεραπεία έναρξης
ORALAIR 300 IR υπογλώσσια δισκία
Θεραπεία συντήρησης
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Eκχύλισμα αλλεργιογόνου γύρης γρασιδίων από: Cocksfoot (Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη) (Dactylis
glomerata L.), Sweet vernal grass (Aνθόξανθον) (Anthoxanthum odoratum L.), Rye grass (Αίρα η
πολυετής) (Lolium perenne L.), Meadow grass (Πόα η λειμώνιος) (Poa pratensis L.) και Timothy
(Φλέως η λειμώνιος) (Phleum pratense L.) 100 IR* ή 300 IR* ανά υπογλώσσιο δισκίο
* IR (Index of Reactivity, δηλ. δείκτης αντιδραστικότητας): Η μονάδα IR έχει καθοριστεί για τη
μέτρηση της αλλεργιογόνου δράσης ενός εκχυλίσματος αλλεργιογόνου: Το εκχύλισμα αλλεργιογόνου
περιέχει 100 IR/ml όταν, στη δοκιμασία δερματικού σκαριφισμού χρησιμοποιώντας ένα Stallerpoint
®
,
προκαλείται αντίδραση με διάμετρο 7 mm σε 30 ασθενείς, ευαισθητοποιημένους σε αυτό το
αλλεργιογόνο, (γεωμετρικός μέσος όρος). Η δερματική αντίδραση αυτών των ασθενών
καταδεικνύεται ταυτόχρονα μέσω μίας θετικής δοκιμασίας δερματικού σκαριφισμού ή 9 %
φωσφορική κωδεΐνη ή 10 mg/ml ισταμίνη. Η μονάδα IR της Stallergenes δεν είναι συγκρίσιμη με τις
μονάδες που χρησιμοποιούνται από άλλους κατασκευαστές αλλεργιογόνων.
Έκδοχο με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη.
Ένα υπογλώσσιο δισκίο των 100 IR περιέχει 83.1 – 83.6 mg μονοϋδρική λακτόζη (Lactose
monohydrate).
Ένα υπογλώσσιο δισκίο των 300 IR περιέχει 81.8 – 83.1 mg μονοϋδρική λακτόζη (Lactose
monohydrate).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Υπογλώσσια δισκία.
Τα δισκία των 100 IR είναι λευκά προς μπεζ, ελαφρώς διάστικτα , με χαραγμένο το "100" και στις δύο
επιφάνειες.
Τα δισκία των 300 IR είναι λευκά προς μπεζ, ελαφρώς διάστικτα, με χαραγμένο το "300" και στις δύο
επιφάνειες
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία της ασθένειας αλλεργική ρινίτιδα από γύρη γρασιδιών, με ή χωρίς επιπεφυκίτιδα, η οποία
μπορεί να τροποποιηθεί από μέτριας σε σοβαρής φύσεως, σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (ηλικίας
από 5 ετών και άνω) με σχετικά κλινικά συμπτώματα, που επιβεβαιώνεται από θετική δερματική
δοκιμασία και θετικό τίτλο της ειδικής IgE στη γύρη γρασιδίων.
1
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η θεραπεία με ORALAIR θα πρέπει μόνο να συνταγογραφείται και να ξεκινά από ιατρούς με την
ενδεδειγμένη εκπαίδευση εμπειρία στη θεραπεία αλλεργικών νόσων. Σε περίπτωση παιδιατρικής
θεραπείας οι γιατροί θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη εκπαίδευση και εμπειρία με παιδιά.
Το πρώτο δισκίο ORALAIR θα πρέπει να λαμβάνεται υπό ιατρική επίβλεψη και ο ασθενής θα πρέπει
να παρακολουθείται για 30 λεπτά.
Δοσολογία
Η θεραπεία αποτελείται από μία θεραπεία έναρξης (συμπεριλαμβανομένης μίας κλιμάκωσης της
δόσης διάρκειας 3 ημερών) και μία θεραπεία συντήρησης.
Η θεραπεία έναρξης αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της θεραπείας με υπογλώσσια δισκία ORALAIR
100 IR & 300 IR:
Ημέρα 1 1 δισκίο 100 IR
Ημέρα 2 2 δισκία 100 IR
Ημέρα 3 1 δισκίο 300 IR
Ημέρα 4 1 δισκίο 300 IR
Ημέρα 5 1 δισκίο 300 IR
.
.
Ημέρα 30 1 δισκίο 300 IR
Από το 2
ο
μήνα και μετά, η θεραπεία συντήρησης πρέπει να συνεχίζεται με ένα υπογλώσσιο δισκίο
ORALAIR 300 IR ανά ημέρα, έως το τέλος της εποχής γυρεοφορίας.
Η θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει περίπου 4 μήνες πριν από την αναμενόμενη αρχή της εποχής
γυρεοφορίας και πρέπει να συνεχίζει έως το τέλος αυτής.
Εάν δεν παρατηρηθεί καμία σχετική βελτίωση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης
εποχής γυρεοφορίας, δεν υπάρχει ένδειξη για τη συνέχιση της θεραπείας.
Σε γενικές γραμμές, εάν η θεραπεία διακοπεί για λιγότερο από 7 ημέρες, μπορεί να συνεχισθεί. Εάν η
περίοδος διακοπής είναι μεγαλύτερη από 7 ημέρες, συνιστάται να συνεχισθεί η θεραπεία υπό ιατρική
επίβλεψη.
Ειδικοί πληθυσμοί
Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία στην ανοσοθεραπεία με ORALAIR σε ασθενείς άνω των 50 ετών.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του ORALAIR σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών δεν έχει
αποδειχθεί.
Η δοσολογία που θα εφαρμοσθεί σε εφήβους και παιδιά από 5 ετών και άνω, είναι η ίδια με αυτή των
ενηλίκων.
2
Μικρή συσκευασί-
α τύπου blister
Μεγάλη συσκευα-
σία τύπου blister
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Τρόπος χορήγησης
Το δισκίο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα έως ότου διαλυθεί πλήρως (για τουλάχιστον 1
λεπτό) και έπειτα να καταπίνεται.
Συνιστάται η λήψη του δισκίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, με άδειο στόμα.
4.3 Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1,
- Ταυτόχρονη χορήγηση βήτα- αποκλειστών,
- Σοβαρό και/ή ασταθές άσθμα (FEV
1
< 70 % της αναμενόμενης τιμής),
- Σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ή αυτοάνοσο νόσημα,
- Κακοήθεις ασθένειες (π.χ. καρκίνος),
- Στοματικές φλεγμονές (όπως στοματικός πλανής λειχήν, στοματικά έλκη ή στοματική
μυκητίαση).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σε περίπτωση στοματικής χειρουργικής, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής οδόντων, η
θεραπεία με το ORALAIR θα πρέπει να διακόπτεται έως την πλήρη ίαση.
Θα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά ειδική ανοσοθεραπεία σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs).
Λόγω της παρουσίας λακτόζης, ασθενείς με τα σπάνια κληρονομικά προβλήματα της δυσανεξίας
γαλακτόζης, ανεπάρκειας της lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης της γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει
να πάρουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν αναφέρθηκε καμία αλληλεπίδραση στις κλινικές δοκιμασίες με ORALAIR, κατά τη διάρκεια των
οποίων οι ασθενείς ήταν σε θέση να πάρουν φάρμακα για να αντιμετωπιστούν αλλεργικά συμπτώματα
(αντιϊσταμινικά, στεροειδή).
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά στοιχεία όσον αφορά στους πιθανούς κινδύνους ταυτόχρονης
ανοσοθεραπείας με άλλα αλλεργιογόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ORALAIR.
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να θεραπευθούν με αδρεναλίνη. Τα αποτελέσματα της
αδρεναλίνης μπορεί να ενισχυθούν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs) με πιθανές θανατηφόρες συνέπειες.
Δεν υπάρχει η κλινική εμπειρία σε σχέση με ταυτόχρονο εμβολιασμό και θεραπεία με ORALAIR. Ο
εμβολιασμός μπορεί να δοθεί χωρίς να διακοπεί η θεραπεία με ORALAIR μετά από ιατρική εκτίμηση
της γενικής καταστάσεως του ασθενούς.
4.6 Kύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά στοιχεία από τη χορήγηση του ΟRALAIR σε εγκύους.
Μελέτες σε ζώα δεν υποδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα βλαβερές επιδράσεις όσον αφορά την τοξικότητα
στην αναπαραγωγή (βλ. παράγραφο 5.3).
3
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Ως μέτρο προφύλαξης, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η έναρξη μιας ανοσοθεραπείας κατά τη
διάρκεια της κύησης. Εάν η κύηση προκύψει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η χορήγηση του
ΟRALAIR μπορεί να συνεχιστεί, εάν είναι απαραίτητο, αλλά υπό στενή παρακολούθηση.
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν 5 εκχυλίσματα αλλεργιογόνου γύρης γρασιδίων απεκκρίνονται στο μητρικό
γάλα.
Ως μέτρο προφύλαξης, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η έναρξη μιας ανοσοθεραπείας κατά τη
διάρκεια του θηλασμού.
Ωστόσο, εφόσον η συστηματική έκθεση μιας γυναίκας που θηλάζει στη δραστική ουσία του
ORALAIR είναι αμελητέα, η χρήση του ORALAIR κατά τη διάρκεια του θηλασμού μπορεί να
εξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα και το όφελος του θηλασμού
για το παιδί.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα γονιμότητας σε ανθρώπους.
Δεν έχει διεξαχθεί καμία μελέτη γονιμότητας με τη δραστική ουσία του ORALAIR σε ζώα. Ωστόσο,
ιστοπαθολογική εξέταση σε αρσενικά και θηλυκά όργανα αναπαραγωγής δεν αποκάλυψαν
ανεπιθύμητα ευρήματα στις μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης με 5 εκχυλίσματα
αλλεργιογόνου γύρης γρασιδίων.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το ORALAIR δεν έχει καμία ή έχει αμελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ORALAIR, οι ασθενείς εκτίθενται σε αλλεργιογόνα, τα οποία
είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπικά και/ή συστηματικά αλλεργικά συμπτώματα.
Είναι επομένως πιθανό να εμφανιστούν ελαφρές έως μέτριες τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ.
στοματικό οίδημα ή ενόχληση) κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας. 50% αυτών των
αντιδράσεων εμφανίζονται κατά τις πρώτες τρεις ημέρες της θεραπείας (κλιμάκωση δόσης).
Εάν ο ασθενής παρουσιάσει σοβαρές τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση συμπτωματικής θεραπείας (π.χ. αντιϊσταμινικά).
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατό να εμφανιστούν εντονότερες αλλεργικές αντιδράσεις, ένα
αίσθημα οιδήματος στο λαιμό, δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή και μεταβολές της φωνής. Σε
αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνεται άμεσα η συμβουλή ενός ιατρού και η θεραπεία πρέπει να
διακόπτεται άμεσα. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μόνο μετά από οδηγία του ιατρού.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται σύμφωνα με τη σύμβαση MedDRA σχετικά με κατηγορία
συστήματος οργάνων και τη συχνότητα:
πολύ συχνές (≥ 1/10)
συχνές (≥ 1/100 έως <1/10)
όχι συχνές (≥ 1/1000 έως <1/100)
σπάνιες (≥ 1/10.000 έως <1/1.000)
πολύ σπάνιες (<1/10.000), άγνωστες (δεν μπορούν να καθοριστούν από τα διαθέσιμα
στοιχεία).
Κλινική εμπειρία σε ενήλικες (μελέτη VO34.04):
Κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικους ασθενείς με
αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα που έλαβαν μια δόση 300 IR ανά ημέρα, 97/155 ασθενείς (63%)
4
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
εμφάνισαν ανεπιθύμητα συμβάντα, έναντι του 76/156 ασθενείς (49 %) που έλαβαν ένα
ψευδοφάρμακο (placebo).
Η ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε συχνότερα στους ασθενείς που θεραπεύθηκαν με δόση
300 IR ήταν ο κνησμός της στοματικής κοιλότητας σε 26 % των ασθενών (5 % στην ομάδα
ψευδοφαρμάκου).
Ο αριθμός ασθενών που διέκοψαν πρόωρα τη θεραπεία τους λόγω μίας ανεπιθύμητης ενέργειας ήταν
6/155 (4%) στην ομάδα θεραπείας και 0/156 στην ομάδα ψευδοφαρμάκου.
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από ενήλικες ασθενείς:
Σύστημα Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια
Διαταραχές του
νευρικού συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές
Κεφαλαλγία, παραισθησία
Δυσγευσία, ζάλη
Οφθαλμικές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Επιπεφυκίτιδα, οφθαλμικός κνησμός
Κνησμός βλέφαρων
Διαταραχές του ωτός
και του λαβυρίνθου
Συχνές
Όχι συχνές
Κνησμός ωτών
Ίλιγγος
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Ερεθισμός του λαιμού
Δύσπνοια, στοματοφαρυγγικό oίδημα, ρινική
συμφόρηση, ρινόρροια, ρινίτιδα, ξηρότητα του
λαιμού, φτέρνισμα, ρινικές ενοχλήσεις
Πίεση στο λαιμό, φαρυγγολαρυγγικό άλγος,
ερεθισμός του λάρυγγα, ξηρότητα της ρινικής
κοιλότητας
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Κνησμός στοματικής κοιλότητας
Άλγος άνω κοιλιακής χώρας, ναυτία,
δυσπεψία, γλωσσίτιδα, γλωσσοδυνία, οίδημα
γλώσσας, δημιουργία φυσαλίδων στο
στοματικό βλεννογόνο, στοματική
παραισθησία, στοματικό οίδημα, στοματικό
άλγος, στοματικές ενοχλήσεις, ξηροστομία
Κολίτιδα, στοματίτιδα, οισοφαγίτιδα,
γαστρίτιδα, δυσφαγία, υπερχλωρυδρία,
υπερέκκριση σάλιου, κοιλιακές ενοχλήσεις,
διάρροια, ερυγές, στοματική υπαισθησία,
υπερώιο οίδημα, δημιουργία φυσαλίδων στη
γλώσσα, ενοχλήσεις στη γλώσσα, φυσαλίδες
στα χείλη
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Συχνές
Όχι συχνές
Οίδημα προσώπου, διόγκωση προσώπου,
κνησμός, κνίδωση
αγγειοοίδημα, τοπική κνίδωση
5
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Συχνές Ρινίτιδα
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Συχνές
Όχι συχνές
Κόπωση, αίσθηση ξένου σώματος στο στόμα
Άλγος στην περιοχή χορήγησης, τοπικό
οίδημα, ενοχλήσεις στο θώρακα, περιφερικό
οίδημα
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Όχι συχνές Υπερευαισθησία
Ψυχιατρικές διαταραχές Όχι συχνές Ανησυχία
Αυτές οι αντιδράσεις εμφανίστηκαν συνήθως κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών της
θεραπείας (κλιμάκωση δόσης) και ήταν όλες αναστρέψιμες.
Κλινική εμπειρία σε παιδιά και έφηβους (μελέτη VO52.06):
Κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά και έφηβους (ηλικίας 5
έως 17 ετών) με αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα που έλαβαν μια δόση 300 IR ανά ημέρα, 118/139
ασθενείς (85%) εμφάνισαν ανεπιθύμητες ενέργειες, έναντι του 114/139 ασθενείς (82 %) που έλαβαν
ψευδοφάρμακο (placebo).
Η ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε συχνότερα σε παιδιά και εφήβους που θεραπεύθηκαν με
δόση 300 IR ήταν ο κνησμός της στοματικής κοιλότητας σε 32 % των ασθενών (1 % στην ομάδα
ψευδοφαρμάκου).
Ο αριθμός ασθενών που διέκοψαν πρόωρα τη θεραπεία τους λόγω μίας ανεπιθύμητης ενέργειας ήταν
6/139 (4 %) στην ομάδα 300 IR και 1/139 (1.5 % στην ομάδα ψευδοφαρμάκου).
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από παιδιά και εφήβους (5 έως 17 ετών):
6
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.
Εάν λαμβάνονται δόσεις υψηλότερες από τη συνιστώμενη καθημερινή δόση, αυξάνεται ο κίνδυνος
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών παρενεργειών ή των
σοβαρών τοπικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων,
7
Σύστημα Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια
Διαταραχές του
νευρικού συστήματος
Όχι συχνές Κεφαλαλγία
Οφθαλμικές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Οφθαλμικός κνησμός
Οφθαλμική υπεραιμία
Διαταραχές του ωτός
και του λαβυρίνθου
Συχνές
Όχι συχνές
Κνησμός ωτών
Συμφόρηση ωτών, ενοχλήσεις ωτών
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Συχνές
Όχι συχνές
Ερεθισμός του λαιμού, ρινική συμφόρηση,
άσθμα, φτέρνισμα, ρινικές ενοχλήσεις,
δύσπνοια, ενόχληση στο λάρυγγα, πίεση στο
λαιμό
Βήχας, ρινόρροια, δυσφωνία, λαρυγγικό
οίδημα, φαρυγγικό οίδημα
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
Πολύ συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Στοματικός κνησμός, στοματικό οίδημα
Οίδημα χειλιών, οίδημα γλώσσας, δημιουργία
φυσαλίδων στη στοματική κοιλότητα,
στοματίτιδα, εμετός, χειλίτιδα, γλωσσίτιδα,
ενοχλήσεις στη στοματική κοιλότητα
Κοιλιακό άλγος, άλγος της άνω κοιλιακής
χώρας, ναυτία, δυσπεψία, δυσφαγία,
στοματική υπευαισθησία, οδυνοφαγία,
στοματικό άλγος, γλωσσικό οίδημα
Διαταραχές του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Συχνές
Όχι συχνές
Ατοπική δερματίτιδα, κνησμός
Έκζεμα, περιστοματικό οίδημα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Όχι συχνές Άλγη ανάπτυξης
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Όχι συχνές Ρινοφαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, βρογχίτιδα,
γρίπη
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Συχνές
Όχι συχνές
Ενοχλήσεις στο θώρακα
Ασθένεια, θωρακικό άλγος
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Όχι συχνές Υπερευαισθησία
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
όπως αγγειοίδημα, δυσκαταποσία, δύσπνοια, αλλαγές στη φωνή, αίσθημα πνιγμονής, πρέπει να
ενημερωθεί άμεσα ο θεράπων ιατρός.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
συμπτωματικά.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εκχύλισμα αλλεργιογόνου, γύρη γρασιδίων
Κωδικός ATC: V01AA02
Μηχανισμός δράσης
Το ORALAIR χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών με ειδικά συμπτώματα αλλεργίας με
μεσολάβηση IgE όπως ρινίτιδα με ή χωρίς επιπεφυκίτιδα που προκαλείται από γύρη γρασιδίων.
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ο στόχος της φαρμακοδυναμικής δράσης. Ο σκοπός είναι να
τροποποιηθεί η ανοσολογική απάντηση ενάντια στο αλλεργιογόνο με το οποίο αντιμετωπίζεται ο
ασθενής. Ο πλήρης και ακριβής μηχανισμός της δράσης σχετικά με την κλινική επίδραση της ειδικής
ανοσοθεραπείας δεν έχει κατανοηθεί ούτε τεκμηριωθεί πλήρως. Έχει φανεί πως η θεραπεία με το
ORALAIR επάγει μία συστηματική ανταγωνιστική αντισωματική απάντηση προς τα αλλεργιογόνα των
γρασιδίων και επάγει αύξηση της ειδικής σε αυτά IgG. Δεν έχει αποδειχθεί η κλινική συνάφεια αυτών
των ευρημάτων.
Κλινική αποτελεσματικότητα (Μελέτη VO34.04):
Η αποτελεσματικότητα του ORALAIR καταδείχθηκε σε μία Ευρωπαϊκή, πολυκεντρική, πολυεθνική,
τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη.
Η μελέτη συμπεριέλαβε 628 ενήλικες με εποχική αλλεργική ρινίτιδα και/ή ρινοεπιπεφυκίτιδα που
οφείλεται σε γύρη γρασιδίων, όπως επιβεβαιώθηκε από δερματικές δοκιμασίες και ένα θετικό τίτλο
της ειδικής IgE στη γύρη γρασιδίων.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 4 ομάδες: εικονικό φάρμακο (n=156), ORALAIR 100 IR/ημέρα
(n=157), ORALAIR 300 IR/ημέρα (n= 155) και ORALAIR 500 IR/ημέρα (n=160).
Κάθε ασθενής έλαβε μια υπογλώσσια δόση μία φορά την ημέρα για περίπου 4 μήνες πριν από την
έναρξη της περιόδου γυρεοφορίας, και συνέχισε καθ' όλη τη διάρκεια μίας περιόδου γυρεοφορίας. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε στα στοιχεία που προήλθαν από 569 αξιολογήσιμους
ασθενείς (εικονικό φάρμακο, n=148 ORALAIR 100 IR, n=142 ORALAIR 300 IR, n=136 ORALAIR
500 IR, n=143). Η αποτελεσματικότητα καθορίστηκε σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία των
συμπτωμάτων ρινοεπιπεφυκίτιδας (Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score, RTSS – βλ.
λεπτομέρειες παρακάτω), κατά τη διάρκεια αυτής της μίας περιόδου γυρεοφορίας.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσίασαν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα των 500 και 300
IR, με τα στοιχεία ασφάλειας υπέρ των 300 IR, οδηγώντας σε μια συνιστώμενη δόση 300 IR ανά
ημέρα.
Τα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας στην ομάδα 300 IR σε σύγκριση με την ομάδα εικονικού
φαρμάκου (αριθμός συμμετεχόντων που συμπεριλήφθηκαν στον πληθυσμό πρόθεσης θεραπείας (ITT)
ήταν 136 έναντι 148 αντίστοιχα) ήταν τα εξής:.
Μελέτη VO34.04: Αποτελέσματα αποτελεσματικότητας (κατά τη διάρκεια της μίας περιόδου
γυρεοφορίας)
8
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Πρωτεύον τελικό σημείο
Μελέτη VO34.04
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά [CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή
p**
Βαθμολογία
συμπτωμάτων
ρινοεπιπεφυκίτιδας
A
3.58 (2.98)
2.91
4.93 (3.23)
4.62
-1.39 [-2.09 ; -0.69] 27.3% 0.0001
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
** Τιμή p ANCOVA
A
Βαθμολογία Συμπτωμάτων: Μέσες ημερήσιες, απόλυτες βαθμολογίες συμπτωμάτων ρινοεπιπεφυκίτιδας για
κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων. Τα συμπτώματα ρινοεπιπεφυκίτιδας
συμπεριλάμβαναν φτέρνισμα, καταρροή, ρινικό κνησμό, ρινική συμφόρηση, δακρύρροια και οφθαλμικό κνησμό
(εύρος βαθμολογίας 0-18, η ανώτατη τιμή 18 υποδεικνύει μόνιμη, ιδιαίτερα βαριά εκδήλωση και των έξι
συμπτωμάτων).
Δευτερεύοντα τελικά σημεία
Μελέτη
VO34.04
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση
τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος
όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά
[CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή
p**
Χρήση
φαρμάκων
επείγουσας
θεραπείας
B
19.7% (24.8)
10.6%
27.9 %
(29.3)
19.7%
- - -
Βαθμολογία
ποιότητας
ζωής
C
1.15 (0.99)
0.90
1.45 (1.04)
1.27
-0.26 [-0.36 ; -0.16] 20.7% <0.0001
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
** Τιμή p ANCOVA
B
Χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας: Ποσοστό ημερών ανά ασθενή με τουλάχιστον μία λήψη φαρμάκου
επείγουσας θεραπείας, τιμή p 0.0194 NS (Wilcoxon).
C
Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε κατά την αιχμή της περιόδου γυρεοφορίας με χρήση του Ερωτηματολογίου
Ποιότητας Ζωής Ρινοεπιπεφυκίτιδας RQLQ (εύρος βαθμολογίας 0-7, υψηλότερη βαθμολογία υποδεικνύει
χειρότερη ποιότητα ζωής).
Γενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας από τον ασθενή: 119/135 ασθενείς (88%)
της ομάδας ORALAIR 300IR και 108/147 ασθενείς (73%) της ομάδας εικονικού φαρμάκου
διαπίστωσαν ελαφρά έως μέτρια ή καλή έως άριστη βελτίωση σε σχέση με την ανάμνησή τους από
την προηγούμενη περίοδο γυρεοφορίας.
Τα αποτελέσματα ANCOVA σε κάθε μία από τις έξι επιμέρους μέσες βαθμολογίες συμπτωμάτων με
τιμές από 0 έως 3 κατέδειξαν μία διαφορά υπέρ του δισκίου των 300 IR, σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, ως προς το φτέρνισμα (-0.19), την καταρροή (-0.23), το ρινικό κνησμό (-0.23), τη ρινική
συμφόρηση (-0.28), τον οφθαλμικό κνησμό (-0.24) και τη δακρύρροια (-0.21).
9
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Το ποσοστό ασθενών που δεν χρησιμοποίησαν φάρμακα επείγουσας θεραπείας ήταν 35.3% στην
ομάδα 300 IR και 27.0% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (NS).
Post-hoc τελικά σημεία (διεξαγωγή μετά την άρση της τυφλοποίησης):
Μελέτη
VO34.04
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά [CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή p
Μέση
προσαρμοσμένη
βαθμολογία
συμπτωμάτων
D
4.17 (3.39)
3.57
5.88 (3.82)
5.26
-1.84 [-2.66 ; -1.02] 29.1% <0.0001**
Μέση βαθμολογία
φαρμάκων
επείγουσας
θεραπείας
E
0.31 (0.43)
0.16
0.48 (0.53)
0.31
-0.17 [-0.29 ; -0.05] 35.0% 0.0047**
PSCD
2-0
F
43.5% (33.8)
38.6
28.7% (30.7)
17.1
- - 0.0001***
PSFD
G
25.3% (30.2)
10.9
14.9% (23.6)
0.0
- - 0.0006***
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
** Τιμή p ANCOVA/*** Τιμή p Wilcoxon
D
Μέση προσαρμοσμένη βαθμολογία συμπτωμάτων (AASS): Μέσες βαθμολογίες συμπτωμάτων,
προσαρμοσμένες για τη χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας (για κάθε ασθενή, με χρήση ημερησίων
βαθμολογιών συμπτωμάτων και καθημερινή χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας).
E
Μέση βαθμολογία φαρμάκων επείγουσας θεραπείας: Μέση ημερήσια βαθμολογία φαρμάκων επείγουσας
θεραπείας για κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων. Τα φάρμακα που
χρησιμοποιήθηκαν βαθμολογήθηκαν ως εξής: μη χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας = 0, αντιισταμινικά
(από το στόμα και/ή οφθαλμικά) = 1, ρινικά κορτικοστεροειδή = 2 κορτικοστεροειδή από το στόμα = 3.
F
Ποσοστό ημερών ελέγχου συμπτωμάτων (PSCD
2-0
): Ποσοστό των ημερών με βαθμολογία συμπτωμάτων όχι
υψηλότερη του 2, χωρίς χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας.
G
Ποσοστό ημερών ελεύθερων συμπτωμάτων και χωρίς χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας (PSFD):
Ποσοστό ημερών χωρίς συμπτώματα και χωρίς λήψη φαρμάκων επείγουσας θεραπείας.
Εξηνταένας ασθενής (45%) της ομάδας 300 IR παρουσίασαν περισσότερες από 50% Ημέρες ελέγχου
συμπτωμάτων (με βαθμολογία συμπτωμάτων όχι υψηλότερη από 2 και χωρίς χρήση φαρμάκων
επείγουσας θεραπείας) κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων, έναντι 40 ασθενών
(27%) της ομάδας εικονικού φαρμάκου.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η αποτελεσματικότητα του ORALAIR καταδείχθηκε σε μία Ευρωπαϊκή, πολυκεντρική, πολυεθνική,
τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (μελέτη VO52.06).
Η μελέτη συμπεριέλαβε 278 ασθενείς ηλικίας 5 έως 17 ετών πάσχοντες από εποχική αλλεργική
ρινίτιδα και/ή ρινοεπιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε γύρη γρασιδίων, όπως επιβεβαιώθηκε από
δερματικές δοκιμασίες και ένα θετικό τίτλο της ειδικής IgE στη γύρη γρασιδίων.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες: εικονικό φάρμακο (n=139) ή ORALAIR 300 IR/ημέρα
(n=139). Κάθε ασθενής έλαβε μια υπογλώσσια δόση μία φορά την ημέρα για περίπου 4 μήνες πριν
από την έναρξη της περιόδου γυρεοφορίας, και συνέχισε καθ' όλη τη διάρκεια μίας περιόδου
γυρεοφορίας. Ένα σχήμα αύξησης της χορηγούμενης δόσης ακολουθήθηκε για τις πρώτες 3 ημέρες
της θεραπείας, όπου η δόση κλιμακώθηκε από 100 IR ανά ημέρα από μια αρχική δόση 100 IR μέχρι
την καθημερινή δόση 300 IR. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων βασίστηκε σε 266 αξιολογήσιμους
ασθενείς (εικονικό φάρμακο, n=135 και ORALAIR 300 IR, n=131). Η αποτελεσματικότητα
10
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
καθορίστηκε σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων ρινοεπιπεφυκίτιδας
(Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score, RTSS βλ. λεπτομέρειες παρακάτω), κατά τη διάρκεια
αυτής της μίας περιόδου γυρεοφορίας,
Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας στην ομάδα των 300 IR έναντι της ομάδας εικονικού φαρμάκου
(αριθμός συμμετεχόντων που συμπεριλήφθηκαν στον πληθυσμό πρόθεσης θεραπείας (ITT) ήταν 131
έναντι 135 αντίστοιχα) είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
11
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Μελέτη VO52.06: Αποτελέσματα αποτελεσματικότητας (κατά τη διάρκεια της μίας περιόδου
γυρεοφορίας):
Πρωτεύον τελικό σημείο
Μελέτη VO52.06
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά [CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή
p**
Βαθμολογία
συμπτωμάτων
ρινοεπιπεφυκίτιδας
A
3.25 (2.86)
2.48
4.51 (2.93)
4.08
-1.13 [-1.80 ; -0.46] 28.0% 0.001
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
** Τιμή p ANCOVA
A
Βαθμολογία συμπτωμάτων: Μέσες ημερήσιες απόλυτες βαθμολογίες συμπτωμάτων ρινοεπιπεφυκίτιδας για
κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων. Τα συμπτώματα ρινοεπιπεφυκίτιδας
συμπεριλάμβαναν φτέρνισμα, καταρροή, ρινικό κνησμό, ρινική συμφόρηση, δακρύρροια και οφθαλμικό κνησμό
(εύρος βαθμολογίας 0-18, η ανώτατη τιμή 18 υποδεικνύει μόνιμη, πολύ βαριά εκδήλωση και των 6
συμπτωμάτων).
Δευτερεύοντα τελικά σημεία
Μελέτη
VO52.06
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά [CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή
p**
Μέση βαθμολογία
φαρμάκων
επείγουσας
θεραπείας
B
0.60 (0.61)
0.39
0.79 (0.65)
0.76
-0.20 [-0.34 ; -0.06] 24.1% 0.0064
Χρήση φαρμάκων
επείγουσας
θεραπείας
C
35.4% (33.2)
26.8%
46.5% (34.6)
49.0%
- - -
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
**Τιμή p ANCOVA
B
Μέση βαθμολογία φαρμάκων επείγουσας θεραπείας: Μέση ημερήσια βαθμολογία φαρμάκων επείγουσας
θεραπείας για κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων. Τα φάρμακα που
χρησιμοποιήθηκαν βαθμολογούνται ως εξής: μη χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας = 0, αντιισταμινικά
(από το στόμα και/ή οφθαλμικά) = 1, ρινικά κορτικοστεροειδή = 2 και κορτικοστεροειδή από το στόμα = 3.
C
Χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας: Ποσοστό ημερών ανά ασθενή με τουλάχιστον μία λήψη φαρμάκου
επείγουσας θεραπείας, τιμή p 0.0146 NS (Wilcoxon).
Βαθμολογίες επιμέρους συμπτωμάτων: Τα αποτελέσματα ANCOVA σε κάθε μία από τις έξι
επιμέρους μέσες βαθμολογίες συμπτωμάτων με τιμές από 0 έως 3 κατέδειξαν μία διαφορά υπέρ του
δισκίου 300 IR σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ως προς την καταρροή (-0.16), τη ρινική
συμφόρηση (-0.26), τον οφθαλμικό κνησμό (-0.33) και τη δακρύρροια (-0.21).
Το ποσοστό των ασθενών που δεν χρησιμοποίησαν φάρμακο επείγουσας θεραπείας ήταν 18.3% στην
ομάδα 300 IR και 14.8% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (NS).
12
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
Post-hoc τελικά σημεία (διεξαγωγή μετά την άρση της τυφλοποίησης):
Μελέτη
VO52.06
Μέση τιμή
ORALAIR
300IR
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Μέση τιμή
εικονικού
φαρμάκου
(Τυπική
απόκλιση)
Μέσος όρος
Απόλυτη
προσαρμοσμένη
μέση διαφορά [CI
95%
]
Σχετική
μέση
διαφορά*
%
Τιμή p
Μέση
προσαρμοσμένη
βαθομολογία
συμπτωμάτων
D
4.30 (3.57)
3.33
6.12 (3.85)
5.28
-1.64 [-2.51 ; -0.78] 29.8% 0.0002**
PSCD
2-0
E
33.8% (30.0)
30.0
23.7% (27.2)
12.2
- - 0.0107***
PSFD
F
19.2% (24.9)
5.2
10.5% (18.4)
0.0
- - 0.0037***
*Σχετική μέση διαφορά: Απόλυτη διαφορά / Εικονικό φάρμακο
**Τιμή p ANCOVA/*** Τιμή p Wilcoxon
D
Μέση προσαρμοσμένη βαθμολογία συμπτωμάτων (AASS): Μέσες βαθμολογίες συμπτωμάτων,
προσαρμοσμένες για τη χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας (για κάθε ασθενή, με χρήση ημερησίων
βαθμολογιών συμπτωμάτων και καθημερινή χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας).
E
Ποσοστό ημερών ελέγχου συμπτωμάτων (PSCD
2-0
): Ποσοστό των ημερών με βαθμολογία συμπτωμάτων όχι
υψηλότερη του 2, χωρίς χρήση φαρμάκων επείγουσας θεραπείας.
F
Ποσοστό ημερών ελεύθερων συμπτωμάτων και χωρίς λήψη φαρμάκων επείγουσας θεραπείας (PSFD):
Ποσοστό ημερών χωρίς συμπτώματα και χωρίς λήψη φαρμάκων επείγουσας θεραπείας.
Σαραντατέσσερεις ασθενείς (34%) της ομάδας 300 IR παρουσίασαν περισσότερες από 50% Ημέρες
ελέγχου συμπτωμάτων (με βαθμολογία συμπτωμάτων όχι υψηλότερη από 2 και χωρίς χρήση
φαρμάκων επείγουσας θεραπείας) κατά τη διάρκεια της περιόδου γυρεοφορίας γρασιδίων έναντι 26
ασθενών (19%) της ομάδας εικονικού φαρμάκου.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η πλειοψηφία των αλλεργιογόνων στo ORALAIR είναι ένα μίγμα πρωτεϊνών και γλυκοπρωτεϊνών.
Δεν υπάρχει άμεση βιολογική διαθεσιμότητα των άθικτων αλλεργιογόνων στο αίμα. Επομένως, δεν
έχει πραγματοποιηθεί καμία φαρμακοκινητική μελέτη σε πειραματόζωα ή σε ανθρώπους, για να
ερευνήσει το φαρμακοκινητικό προφίλ και το μεταβολισμό του ORALAIR.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις
συμβατικές μελέτες τοξικότητας μεμονωμένων δόσεων, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων,
γονοτοξικότητας, τοπικής ανεκτικότητας και εμβρυϊκής ανάπτυξης.
Σε μελέτη νεανικής τοξικότητας σε αρουραίους, η καθημερινή χορήγηση δόσης για 10 εβδομάδες
στην υψηλότερη δόση (300 φορές της μέγιστης ανθρώπινη θεραπευτικής δόσης) συνδέθηκε με
σημαντικά μειωμένο APTT (μερικός χρόνος ενεργοποίησης θρομβοπλαστίνης) μόνο στα αρσενικά
αλλά δε βρέθηκαν ούτε κλινικά σημεία ούτε ιστοπαθολογικά ευρήματα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
- Mannitol (Ε421)
- Cellulose, microcrystalline
- Croscarmellose sodium
13
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
- Silica,colloidal anhydrous
- Magnesium stearate
- Lactose monohydrate.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για τη φύλαξή τους.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, για να προστατεύεται από την υγρασία. Μην καταψύχετε.
6.5 Μορφή και υλικά συσκευασίας
Θεραπεία έναρξης
1 x 3 υπογλώσσια δισκία των 100 IR σε μικρή συσκευασία τύπου blister + 1 x 28
υπογλώσσια δισκία των 300 IR σε συσκευασία τύπου blister. Κάθε συσκευασία τύπου
blister (Alu/alu) αποτελείται από μία μεμβράνη
(πολυαμίδιο/αλουμίνιο/πολυβινυλοχλωρίδιο) στη μία πλευρά και μία συγκολλημένη με
θερμότητα μεμβράνη (αλουμίνιο) επικαλυμμένη με ένα βερνίκι (βινύλιο) στην άλλη
πλευρά.
Θεραπεία συντήρησης
1 x 30 υπογλώσσια δισκία των 300 IR σε συσκευασία τύπου blister (Alu/alu) που
αποτελείται από μία μεμβράνη (πολυαμίδιο/αλουμίνιο/πολυβινυλοχλωρίδιο) στη μία
πλευρά και μία συγκολλημένη με θερμότητα μεμβράνη (αλουμίνιο), επικαλυμμένη με ένα
βερνίκι (βινύλιο) στην άλλη πλευρά. Συσκευασία του 1 ή των 3.
Ενδέχεται να μην διατίθενται στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
STALLERGENES S.A.
6 rue Alexis de Tocqueville
92160 ANTONY
Γαλλία
Tηλ. 0033 (0) 1 55 59 20 00
Φαξ 0033 (0) 155 59 21 68
14
STALLERGENES S.A.
1.3.1 SPC, Labelling and PL
(SPC ORALAIR – EL & CY)
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
15