ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Miraleton 0,18 mg δισκία
Miraleton 0,7 mg δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Miraleton 0,18 mg δισκία περιέχουν 0,18 mg pramipexole βάσεως (ως 0,25 mg
pramipexole άλατος [διυδροχλωρική µονοϋδρική]).
Miraleton 0,7 mg δισκία περιέχουν 0,7 mg pramipexole βάσεως (ως 1.0 mg
pramipexole άλατος [διυδροχλωρική µονοϋδρική]).
Παρακαλώ σηµειώστε:
Οι δόσεις της pramipexole όπως δηµοσιεύονται στη βιβλιογραφία αναφέρονται στη
µορφή του άλατος.
Συνεπώς, οι δόσεις θα εκφράζονται τόσο σε pramipexole βάση και pramipexole άλας
(σε παρένθεση).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, (βλ. παράγραφο 6.1).
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
∆ισκίo
Περιεκτικότης
(mg βάσης/ mg άλατος)
Εμφάνιση
0.18 / 0.25 λευκά, αμφίκυρτα, επιμήκη, χαραγµένα και στις δύο πλευρές
δισκία (διαστάσεις: 8mm × 4mm περίπου)
0.7 / 1.0 λευκά, στρογγυλά, επίπεδα, χαραγµένα στη μια πλευρά δισκία
(διαμέτρου: 9mm περίπου)
Miraleton 0,18 mg και 0,7 mg δισκία:
Το δισκίο µπορεί να διαχωριστεί σε δυο ίσα μέρη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Miraleton ενδείκνυνται για τη θεραπεία των σηµείων και των συμπτωμάτων της
ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson, µόνα (χωρίς λεβοντόπα) ή σε συνδυασµό µε
λεβοντόπα, δηλαδή στην πορεία της νόσου, µέχρι τα τελικά στάδια όταν το
αποτέλεσµα της λεβοντόπα εξασθενεί ή γίνεται ασυνεχές και υπάρχουν διακυµάνσεις
του θεραπευτικού αποτελέσµατος (τέλος της δόσης ή “on off” διακυµάνσεις).
4.2 ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης
Τα δισκία πρέπει να λαµβάνονται από το στόµα, να καταπίνονται µε νερό και µπορεί
να ληφθούν ανεξάρτητα των γευµάτων. Η ηµερήσια δόση χορηγείται 3 φορές την
ηµέρα σε ίσες διηρηµένες δόσεις.
Αρχική θεραπεία:
Η δοσολογία πρέπει να αυξάνεται σταδιακά από µία αρχική δόση 0,264 mg βάσεως
(0,375 mg άλατος) την ηµέρα και µετά να αυξάνεται κάθε 5 - 7 ηµέρες. Με την
προϋπόθεση ότι οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες, η
δοσολογία να ρυθµίζεται ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα.
Αυξανόµενο - ∆οσολογικό Σχήµα του Miraleton
Εβδοµάδ
α
∆οσολογία
(mg βάσεως)
Ολική Ηµερήσια
∆όση
(mg βάσεως)
∆οσολογία
(mg άλατος)
Ολική
Ηµερήσια ∆όση
(mg άλατος)
1 3 x 0.088 0.264 3 x 0.125
0.375
2 3 x 0.18 0.54 3 x 0.25
0.75
3 3 x 0.35 1.1 3 x 0.5
1.50
Εάν κρίνεται αναγκαία µία περαιτέρω αύξηση της δόσης, η ηµερήσια δόση να
αυξάνεται ανά 0,54 mg βάσεως (0,75 mg άλατος) σε εβδοµαδιαία διαστήµατα µέχρι
τη µέγιστη δόση των 3,3 mg βάσεως (4,5 mg άλατος) την ηµέρα.
Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συχνότητα εµφάνισης της υπνηλίας αυξάνεται
σε δόσεις υψηλότερες από 1,5 mg/ηµερησίως (pramipexole άλατος) (βλέπε
παράγραφο 4.8).
Θεραπεία συντήρησης:
Η ατοµική δόση κυµαίνεται από 0,264 mg βάσεως (0,375 mg άλατος) έως τη µεγίστη
δόση των 3,3 mg βάσεως (4,5 mg άλατος) την ηµέρα. Κατά τη διάρκεια κλιµάκωσης
της δόσης σε τρείς κεντρικές µελέτες, παρατηρήθηκε αποτελεσµατικότητα η οποία
άρχιζε µε ηµερήσια δόση 1,1 mg βάσεως (1,5 mg άλατος). Περαιτέρω ρυθµίσεις της
δόσης πρέπει να γίνονται µε βάση την κλινική ανταπόκριση και την εµφάνιση
ανεπιθυµήτων ενεργειών. Σε κλινικές µελέτες περίπου 5% των ασθενών έλαβε
δόσεις κάτω του 1,1 mg βάσεως (1,5 mg άλατος). Σε προχωρηµένη νόσο του
Parkinson, δόσεις υψηλότερες από 1,1 mg (1,5 mg άλατος) την ηµέρα µπορεί να είναι
χρήσιµες σε ασθενείς στους οποίους στοχεύεται µείωση της θεραπείας µε
λεβοντόπα. Συνιστάται η δοσολογία της λεβοντόπα να µειώνεται κατά τη διάρκεια,
τόσο της κλιµάκωσης της δόσης, όσο και της θεραπείας συντήρησης µε Miraleton
εξαρτώµενη από τις ατοµικές αντιδράσεις των ασθενών.
∆ιακοπή της θεραπείας:
Η απότοµη διακοπή της ντοπαµινεργικής θεραπείας µπορεί να οδηγήσει σε
ανάπτυξη νευροληπτικού κακοήθους συνδρόµου. Εποµένως η διακοπή της
pramipexole πρέπει να γίνεται βαθµιαία σε ρυθµό 0,54 mg βάσεως (0,75 mg άλατος)
ηµερησίως µέχρις ότου η ηµερησία δόση µειωθεί στα 0,54 mg βάσεως (0,75 mg
άλατος). Στη συνέχεια η δόση θα πρέπει να µειωθεί κατά 0,264 mg βάσεως (0,375
mg άλατος) ηµερησίως (βλέπε παράγραφο 4.4).
∆οσολογία σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια:
Η αποβολή της pramipexole εξαρτάται από τη νεφρική λειτουργία. Το κάτωθι
δοσολογικό σχήµα προτείνεται για αρχική θεραπεία:
Ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης πάνω από 50 ml/λεπτό δεν απαιτούν ελάττωση της
ηµερήσιας δόσης.
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µεταξύ 20 και 50 ml/λεπτό, η αρχική ηµερήσια
δόση του Miraleton, πρέπει να χορηγείται σε δύο διηρηµένες δόσεις αρχίζοντας από
0,088 mg βάσεως (0,125 mg άλατος) δύο φορές την ηµέρα (0,176 mg βάσεως/0,25
mg άλατος την ηµέρα).
Σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης µικρότερη από 20 ml/λεπτό, η ηµερήσια δόση
του Miraleton πρέπει να χορηγείται σε µία εφάπαξ ηµερήσια δόση αρχίζοντας µε
0,088 mg βάσεως (0,125 mg άλατος).
Eάν η νεφρική λειτουργία εξασθενίσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης,
µειώνεται η ηµερήσια δόση του Miraleton στο ίδιο ποσοστό που µειώνεται και η
κάθαρση κρεατινίνης δηλαδή εάν η κάθαρση κρεατινίνης µειώνεται κατά 30% τότε
και η ηµερήσια δόση του Miraleton πρέπει να µειωθεί κατά 30%. Η ηµερήσια δόση
µπορεί να χορηγηθεί σε δύο διηρηµένες δόσεις εάν η κάθαρση της κρεατινίνης είναι
µεταξύ 20 και 50ml/λεπτό και σε εφάπαξ ηµερήσια δόση εάν η κάθαρση κρεατινίνης
είναι λιγότερη από 20 ml/λεπτό.
∆οσολογία σε ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια
Ρύθµιση της δοσολογίας σε ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια πιθανόν να µην είναι
απαραίτητη, αφού περίπου 90% της δραστικής ουσίας που έχει απορροφηθεί,
αποβάλλεται από τα νεφρά. Εν τούτοις, η πιθανή επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας
στη φαρµακοκινητική της πραμιπεξόλης δεν έχει διερευνηθεί.
∆οσολογία σε παιδιά και εφήβους
Το Miraleton δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών
λόγω έλλειψης στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα του προϊόντος.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Οταν συνταγογραφείται το Miraleton σε ασθενή µε νόσο του Parkinson µε νεφρική
ανεπάρκεια, συνιστάται µείωση της δοσολογίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.
Ψευδαισθήσεις
Οι ψευδαισθήσεις είναι γνωστές ως παρενέργεια της θεραπείας µε ντοπαµινεργικούς
αγωνιστές και λεβοντόπα. Οι ασθενείς πρέπει να πληροφορηθούν ότι µπορεί να
παρουσιάσουν ψευδαισθήσεις (κυρίως οπτικές).
Δυσκινησία
Σε προχωρηµένη νόσο του Parkinson, σε συνδυασµένη θεραπεία µε λεβοντόπα,
δυσκινησία µπορεί να εµφανισθεί κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθµισης της
δοσολογίας του Miraleton. Αν παρατηρηθεί δυσκινησία, η δόση της λεβοντόπα θα
πρέπει να µειωθεί.
Αιφνίδια έναρξη ύπνου και υπνηλία.
Η πραμιπεξόλη έχει συσχετισθεί µε υπνηλία και αιφνίδια πρόκληση ύπνου,.
Αιφνίδια πρόκληση ύπνου κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της ηµέρας, σε
µερικές περιπτώσεις χωρίς την εµφάνιση προειδοποιητικών σηµείων, έχει αναφερθεί
σε σπάνιες περιπτώσεις. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενηµερώνονται για αυτό και να
συµβουλεύονται να προσέχουν ενόσω οδηγούν ή χειρίζονται µηχανές κατά τη
διάρκεια θεραπείας µε Miraleton. Ασθενείς που βίωσαν υπνηλία και/ή αιφνίδια
πρόκληση ύπνου δεν πρέπει να οδηγούν ούτε να χειρίζονται µηχανές κατά τη
διάρκεια θεραπείας µε Miraleton. Επιπλέον, µπορεί να ληφθεί υπόψη µείωση της
δόσης ή διακοπή της θεραπείας. Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, θα
πρέπει να συνιστάται προσοχή όταν οι ασθενείς λαµβάνουν άλλα κατασταλτικά
φαρµακευτικά προϊόντα ή οινοπνευµατώδη σε συνδυασµό µε pramipexole (βλέπε
παράγραφο 4.7 και παράγραφο 4.8).
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές
Παθολογική ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια, αυξηµένη γενετήσια ορµή και
υπερσεξουαλικότητα έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν ως αγωγή για την
ασθένεια του Parkinson αγωνιστές της ντοπαµίνης, περιλαµβανοµένης και της
πραμιπεξόλης. Επιπλέον ασθενείς και θεράποντες θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός
ότι µπορεί να προκληθούν και άλλα συμπτώματα σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά
διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών όπως
κραιπάλη φαγητού και ψυχαναγκαστικές αγορές. Μείωση της δόσης/σταδιακή
διακοπή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.
Ασθενείς µε ψυχωσικές διαταραχές
Σε ασθενείς µε ψυχωσικές διαταραχές πρέπει να χορηγούνται αγωνιστές ντοπαµίνης
µόνο εάν τα πιθανά οφέλη αντισταθµίζουν τους κινδύνους.Θα πρέπει να αποφεύγεται
η συγχορήγηση αντιψυχωσικών φαρµακευτικών προϊόντων µε pramipexole (βλέπε
παράγραφο 4.5).
Οφθαλμολογικός έλεγχος
Συνιστάται οφθαλµολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή εφ΄όσον
παρατηρηθούν διαταραχές της όρασης.
Σοβαρές καρδιαγγειακές νόσοι
Χρειάζεται προσοχή σε περίπτωση βαρειάς καρδιαγγειακής νόσου. Συνιστάται ο
έλεγχος της πίεσης του αίµατος, ειδικά στην αρχή της θεραπείας λόγω του γενικού
κινδύνου της ορθοστατικής υπότασης που σχετίζεται µε τη ντοπαµινεργική θεραπεία.
Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
Συµπτώµατα που υποδηλώνουν κακοήθες νευροληπτικό σύνδροµο έχουν αναφερθεί
µε την απότοµη διακοπή ντοπαµινεργικής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.2).
4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές
αλληλεπίδρασης
Δέσμευση με πρωτεΐνες του πλάσματος
Η pramipexole δεσµεύεται µε τις πρωτεϊνες του πλάσµατος σε πολύ µικρό (<20%)
ποσοστό και παρουσιάζει ελάχιστη βιοµετατροπή στον άνθρωπο. Ετσι,
αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν τη δέσµευση των
πρωτεϊνών του πλάσµατος ή την αποβολή µε βιοµετατροπή δεν είναι πιθανές. Καθώς
τα αντιχολινεργικά αποµακρύνονται κυρίως διά βιοµετατροπής, η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης είναι περιορισµένη αν και δεν έχει τεκµηριωθεί αλληλεπίδραση µε
αντιχολινεργικά. ∆εν υπάρχει φαρµακοκινητική αλληλεπίδραση µε σελεγιλίνη και
λεβοντόπα.
Αναστολείς/ανταγωνιστές της ενεργού οδού νεφρικής απέκκρισης
Η σιµετιδίνη µείωσε τη νεφρική κάθαρση της pramipexole περίπου κατά 34%,
ενδεχοµένως δι’ αναστολής του κατιονικού εκκριτικού συστήµατος µεταφοράς των
νεφρικών σωληναρίων. Συνεπώς, φαρµακευτικά προϊόντα που είναι αναστολείς
αυτής της ενεργού οδού νεφρικής απέκκρισης, όπως η σιµετιδίνη και αµανταδίνη,
ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν µε την pramipexole µε αποτέλεσµα τη µειωµένη
απέκκριση του ενός ή και των δύο φαρµακευτικών προϊόντων. Μείωση της δόσης της
pramipexole θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν όταν αυτά τα φαρµακευτικά προϊόντα
χορηγούνται ταυτόχρονα µε το Miraleton.
Συνδυασμός με λεβοντόπα
Όταν το Miraleton χορηγηθεί σε συνδυασµό µε λεβοντόπα, συστήνεται η δόση της
λεβοντόπα να µειώνεται και να κρατείται σταθερή η δοσολογία των άλλων
αντιπαρκινσονικών φαρµακευτικών προϊόντων ενώ αυξάνεται η δόση του Miraleton.
Λόγω των πιθανών αθροιστικών επιδράσεων, θα πρέπει να συνιστάται προσοχή όταν
οι ασθενείς λαµβάνουν άλλα κατασταλτικά φαρµακευτικά προϊόντα ή
οινοπνευµατώδη σε συνδυασµό µε pramipexole.
Αντιψυχωσικά φάρμακα
Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγχορήγηση αντιψυχωσικών φαρµακευτικών
προϊόντων µε pramipexole (βλέπε παράγραφο 4.4), π.χ µπορεί να αναµένονται
ανταγωνιστικές δράσεις.
4.6 Kύηση και γαλουχία
Η επίδραση στην κύηση και τη γαλουχία δεν έχει διερευνηθεί σε ανθρώπους. Η
pramipexole σε επίµυες και κουνέλια δεν έδειξε τερατογένεση, αλλά βρέθηκε
εµβρυοτοξική στον επίµυ σε δόσεις που ήταν τοξικές για τη µητέρα (βλ. παράγραφο
5.3). Το Miraleton δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης εκτός αν
είναι ξεκάθαρα απαραίτητο, δηλαδή αν το πιθανό όφελος δικαιολογεί το πιθανό
κίνδυνο για το έµβρυο.
Επειδή η θεραπεία µε πραμιπεξόλη αναστέλλει την έκκριση της προλακτίνης, στους
ανθρώπους, πρέπει να αναµένεται η αναστολή της γαλουχίας. Η απέκκριση της
πραμιπεξόλης στο µητρικό γάλα δεν έχει µελετηθεί στις γυναίκες. Στους επίµυες η
συγκέντρωση της ραδιενεργής δραστικής ουσίας ήταν υψηλότερη στο µητρικό γάλα
απ’ ότι στο πλάσµα.
Λόγω απουσίας στοιχείων για τον άνθρωπο, το Miraleton, δεν θα πρέπει να
χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασµού. Εν τούτοις, αν η χρήση του δεν µπορεί
να αποφευχθεί, ο θηλασµός θα πρέπει να διακοπεί.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών
Το Miraleton έχει σηµαντική επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού
µηχανών.
Μπορεί να εµφανισθούν ψευδαισθήσεις ή υπνηλία.
Ασθενείς που λαµβάνουν Miraleton και παρουσιάζουν υπνηλία και/ή αιφνίδια
επεισόδια ύπνου, πρέπει να πληροφορούνται ότι δεν πρέπει να οδηγούν ούτε να
συµµετέχουν σε άλλες δραστηριότητες, όπου η µειωµένη εγρήγορση θα µπορούσε να
θέσει εκείνους ή άλλα άτοµα σε κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου (π.χ.
χειρισµός µηχανών), µέχρι αυτά τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια και η υπνηλία
υποχωρήσουν. (βλ. επίσης τις παραγράφους 4.4, 4.5 και παράγραφο 4.8 ).
4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες
Αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες αναµένονται µε τη χρήση του Miraleton:
διαταραγµένα όνειρα, συμπτώματα διαταραχών συμπεριφοράς που αφορούν σε
διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές όπως
κραιπάλη φαγητού, ψυχαναγκαστικές αγορές, υπερσεξουαλικότητα και παθολογική
ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια, συγχυτική κατάσταση, δυσκοιλιότητα, παραλητική
ιδέα ζάλη, δυσκινησία, δύσπνοια, κόπωση, ψευδαισθήσεις, κεφαλαλγία, υπερκινησία,
υπερφαγία, υπόταση, αϋπνία, διαταραχές της γενετήσιας ορµής, ναυτία, παράνοια,
περιφερικό οίδηµα, πνευμονία, κνησμός, εξάνθηµα και άλλη υπερευαισθησία,
ανησυχία, υπνηλία, αιφνίδια έναρξη ύπνου, συγκοπτικό επεισόδιο, διαταραχές
όρασης περιλαμβανομένου του θάμβους οράσεως και της μειωμένης οπτικής
οξύτητας, έμετος, μείωση σωματικού βάρους, αύξηση σωµατικού βάρους.
Βάσει της συγκεντρωτικής ανάλυσης των ελεγόµενων µε εικονικό φάρµακο µελετών,
που περιελάµβαναν συνολικά 1923 ασθενείς οι οποίοι ελάµβαναν πραμιπεξόλη και
1354 ασθενείς οι οποίοι ελάµβαναν εικονικό φάρµακο, ανεπιθύµητες ενέργειες
αναφέρθηκαν συχνά και στις δύο οµάδες, 63 % των ασθενών που έλαβαν
πραμιπεξόλη και 52 % των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρµακο ανέφεραν
τουλάχιστον µία ανεπιθύµητη ενέργεια.
Στον πίνακα 1 απεικονίζεται η συχνότητα των ανεπιθύµητων ενεργειών του
φαρµάκου από κλινικές µελέτες ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο για τη νόσο του
Parkinson.Οι ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου που αναφέρονται σε αυτό το
πίνακα είναι αυτές οι οποίες εµφανίσθηκαν σε 0.1 % ή περισσότερο των ασθενών που
έλαβαν πραμιπεξόλη και αναφέρθηκαν σηµαντικά περισσότερο συχνά σε ασθενείς οι
οποίοι ελάµβαναν πραμιπεξόλη από αυτούς που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο ή
όπου το συµβάν θεωρήθηκε ότι είχε κλινική σχέση. Ωστόσο, η πλειονότητα των
συχνών ανεπιθύµητων ενεργειών του φαρµάκου ήταν ήπιες έως µέτριες, συνήθως
εµφανίζονταν κατά τα αρχικά στάδια της αγωγής και οι περισσότερες είχαν την τάση
να εξαφανίζονται, ακόµα και καθώς η αγωγή συνεχιζόταν.
Ανά κατηγορία οργανικού συστήματος οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατατάσσονται με
βάση τη συχνότητα τους, (αριθμός ασθενών που αναμένεται να εμφανίσουν την
ανεπιθύμητη ενέργεια) σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες: πολύ συχνές ( 1/10),
συχνές (1/100, <1/10), όχι συχνές ( 1/1,000, <1/100), σπάνιες (1/10,000,
<1/1,000), πολύ σπάνιες (<1/10,000), άγνωστο (δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα
διαθέσιμα δεδομένα)
Νόσος του Parkinson , οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οι πιο συχνά (≥ 5 %) αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες σε ασθενείς µε νόσο του
Parkinson, οι οποίες ήταν πιο συχνές µε αγωγή µε πραμιπεξόλη από ότι µε Εικονικό
Φάρµακο ήταν ναυτία, δυσκινησία, υπόταση, ζάλη, υπνηλία, αϋπνία, δυσκοιλιότητα,
ψευδαίσθηση, κεφαλαλγία και κόπωση. Η εµφάνιση υπνηλίας είναι αυξηµένη σε
δόσεις υψηλότερες από 1.5 mg/ηµέρα (δείτε παράγραφο 4.2). Πιο συχνές
ανεπιθύµητες ενέργειες σε συνδυασµό µε λεβοντόπα ήταν η δυσκινησία. Κατά την
έναρξη της αγωγής, µπορεί να εµφανιστεί υπόταση, ιδιαίτερα αν η πραμιπεξόλη
τιτλοποιείται πολύ γρήγορα.
Πίνακας 1: Νόσος του Πάρκινσον
Κατηγορία Οργανικού
Συστήματος
Ανεπιθύμητη Ενέργεια
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Όχι συχνές πνευμονία
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές
διαταραγμένα όνειρα, συμπτώματα διαταραχών
συμπεριφοράς που αφορούν σε διαταραχές ελέγχου των
παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές,
συγχυτική κατάσταση, ψευδαισθήσεις, αϋπνία, ανησυχία
Όχι συχνές
ψυχαναγκαστικές αγορές, παραληρητική ιδέα,
υπερσεξουαλικότητα, διαταραχή της γενετήσιας ορμής,
παράνοια, παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια
Άγνωστο κραιπάλη φαγητού, υπερφαγία
Διαταραχές νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές ζάλη, δυσκινησία, υπνηλία
Συχνές αμνησία, κεφαλαλγία
Όχι συχνές υπερκινησία, αιφνίδια έναρξη ύπνου, συγκοπτικό
επεισόδιο
Οφθαλμικές διαταραχές
Συχνές διαταραχές όρασης περιλαμβανομένου του θάμβους
οράσεως και της μειωμένης οπτικής οξύτητας
Αγγειακές διαταραχές
Πολύ συχνές υπόταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Όχι συχνές δύσπνοια
Γαστρεντερικές διαταραχές
Πολύ συχνές ναυτία
Συχνές δυσκοιλιότητα, έμετος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές υπερευαισθησία, κνησμός, εξάνθημα
Γενικές διαταραχές και διαταραχές της θέσης χορήγησης
Συχνές κόπωση, περιφερικό οίδημα
Εξετάσεις
Συχνές μείωση βάρους
Όχι Συχνές αύξηση βάρους
Υπνηλία
Η πραμιπεξόλη συσχετίζεται µε υπνηλία (8.6 %) και έχει συσχετισθεί όχι συχνά µε
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και αιφνίδια επεισόδια ύπνου (0.1
%). Βλέπε επίσης παράγραφο 4.4.
Διαταραχές γενετήσιας ορμής
Η πραμιπεξόλη µπορεί να συσχετισθεί µε διαταραχές της γενετήσιας ορµής
(αυξηµένη (0.1 %) ή µειωµένη (0.4%).
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές
Ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται υπό αγωγή µε αγωνιστές ντοπαµίνης γα τη νόσο του
Parkinson περιλαµβανοµένης και της πραμιπεξόλης, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις, έχει
αναφερθεί να παρουσιάζουν σηµάδια παθολογικής ενασχόλησης µε τυχερά παιχνίδια,
αυξηµένη γενετήσια ορµή και υπερσεξουαλικότητα, τα οποία είναι γενικά
αναστρέψιµα µετά από µείωση της δόσης ή τη διακοπή της αγωγής. (Δείτε επίσης
παράγραφο 4.4)
Σε μια μελέτη διασταυρούμενων ομάδων, αναδρομικής επιλογής και ελέγχου
περιστατικών που περιλάμβανε 3090 ασθενείς με νόσο του Parkinson, το 13,6 %των
ασθεών που ελάμβαναν ντοπαμινεργική ή μη ντοπαμινεργική αγωγή, είχαν
συμπτώματα, διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων κατά την διάρκεια των
τελευταίων 6 μηνών. Οι εκδηλώσεις που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν παθολογική
ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ψυχαναγκαστικές αγορές, κραιπάλη φαγητού, και
ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά. (υπέρσεξουαλικότητα). Οι πιθανοί
ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου των διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων
περιλάμβαναν ντοπαμινεργικές αγωγές και υψηλότερες δόσεις ντοπαμινεργικών
αγωγών, νεώτερη ηλικία ( 65έτη), άτομα που δεν ήταν παντρεμένα και οικογενειακό
ιστορικό συμπεριφορών ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια που αναφέρθηκε
αυθόρμητα
4.9 Υπερδοσολογία
∆εν υπάρχει κλινική εµπειρία σε µαζική υπερδοσολογία. Οι αναµενόµενες
ανεπιθύµητες ενέργειες θεωρούνται εκείνες που σχετίζονται µε το φαρµακοδυναµικό
προφίλ ενός αγωνιστή ντοπαµίνης και συµπεριλαµβάνουν ναυτία, έµετο,
υπερκινητικότητα, ψευδαισθήσεις, διέγερση και υπόταση. ∆εν έχει βρεθεί αντίδοτο
για υπερδοσολογία µε αγωνιστή ντοπαµίνης. Αν παρατηρηθούν συµπτώµατα
διέγερσης του ΚΝΣ, ενδείκνυται η χορήγηση ενός νευροληπτικού φρµάκου.
Αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας απαιτεί γενικά υποστηρικτικά µέτρα µεταξύ των
οποίων πλύση στοµάχου, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, χορήγηση ενεργού άνθρακα
και ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες
Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: αγωνιστής ντοπαµίνης, ATC code: N04BC05
Η pramipexole είναι ένας αγωνιστής ντοπαµίνης, που συνδέεται µε υψηλή
εκλεκτικότητα και ειδικότητα στην D
2
υπο-οικογένεια ντοπαµινεργικών υποδοχέων.
Εχει εκλεκτική χηµική συγγένεια µε τους D
3
υποδοχείς και έτσι έχει πλήρη ενδογενή
δράση.
Η pramipexole οµαλοποιεί τις κινητικές διαταραχές των Παρκινσονικών,
διεγείροντας τους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς στο ραβδωτό σώµα. Μελέτες σε
πειραµατόζωα έδειξαν ότι η pramipexole αναστέλλει τη σύνθεση, απελευθέρωση και
επαναπρόσληψη της ντοπαµίνης.
Σε εθελοντές έχει παρατηρηθεί δοσοεξαρτώµενη µείωση της εκκρίσεως προλακτίνης.
Κλινικές µελέτες για τη νόσο του Parkinson
Η πραμιπεξόλη ανακουφίζει τις διαταραχές και τα συµπτώµατα της ιδιοπαθούς νόσου
του Parkinson. ∆ιεξήχθησαν ελεγχόµενες κλινικές µελέτες µε περίπου 2100 ασθενείς
σε Hoehn και Yahr στάδια Ι-ΙV. Από αυτούς περίπου 900 ασθενείς που βρίσκονται σε
πιο προχωρηµένα στάδια έλαβαν συγχρόνως αγωγή µε λεβοντόπα ενώ υπέφεραν από
κινητικές επιπλοκές.
Σε πρώιµη και προχωρηµένη νόσο του Parkinson, σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες η
αποτελεσµατικότητα της πραμιπεξόλης διατηρήθηκε για περίπου έξι µήνες. Σε
ανοικτές συνεχιζόµενες µελέτες διάρκειας περισσότερο από τρία χρόνια δεν υπήρξαν
σηµεία µείωσης της αποτελεσµατικότητας. Σε µία ελεγχόµενη διπλή τυφλή κλινική
µελέτη διάρκειας 2 χρόνων, η αρχική θεραπεία µε pramipexole επιβραδύνει
σηµαντικά την έναρξη κινητικών επιπλοκών και ελαττώνει την εµφάνισή τους σε
σύγκριση µε την αρχική θεραπεία µε λεβοντόπα. Αυτή η καθυστέρηση σε κινητικές
επιπλοκές µε pramipexole θα πρέπει να αντισταθµίζεται µε τη µεγαλύτερη βελτίωση
της κινητικής λειτουργίας µε λεβεντόπα ου µετριέται µε τη µέση αλλαγή στην
βαθµολογία UPDRS). Η συνολική συχνότητα εµφάνισης ψευδαισθήσεων και
υπνηλίας ήταν γενικά υψηλότερη στην φάση κλιµάκωσης της δόσης µε την οµάδα
της pramipexole. Ωστόσο, δεν υπήρξε σηµαντική διαφορά κατά τη διάρκεια της
φάσης συντήρησης. Τα σηµεία αυτά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
έναρξη της θεραπείας µε pramipexole σε νοσοκοµειακούς ασθενείς µε νόσο του
Parkinson.
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες
Η pramipexole απορροφάται γρήγορα και πλήρως µετά τη χορήγηση από το στόµα.
Η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα είναι µεγαλύτερη από 90% και οι µέγιστες
συγκεντρώσεις στο πλάσµα παρατηρούνται µεταξύ 1 και 3 ωρών. Ταυτόχρονη
χορήγηση µε τροφή δεν µειώνει την έκταση της απορρόφησης της pramipexole, αλλά
µειώνει το ρυθµό της απορρόφησης. Η pramipexole εµφανίζει γραµµική κινητική και
µικρό εύρος διακύµανσης επιπέδων πλάσµατος µεταξύ των ασθενών.
Στους ανθρώπους η πρωτεϊνική σύνδεση της pramipexole είναι πολύ χαµηλή (< 20
%) και ο όγκος κατανοµής είναι µεγάλος (400 l). Παρατηρήθηκαν υψηλές
συγκεντρώσεις του φαρµάκου στον εγκεφαλικό ιστό σε επίµυες (περίπου
οκταπλάσιες σε σύγκριση µε το πλάσµα).
Η pramipexole µεταβολίζεται στους ανθρώπους σε µικρή µόνο έκταση.
Η νεφρική απέκκριση της αµετάβλητης pramipexole είναι η κύρια οδός αποβολής.
Περίπου 90 % του φαρµάκου που έχει επισηµανθεί µε
14
C απεκκρίνεται από τα νεφρά
ενώ λιγότερο από 2 % ανευρίσκεται στα κόπρανα. Η ολική κάθαρση της pramipexole
είναι περίπου 500 ml/λεπτό και η νεφρική κάθαρση είναι περίπου 400 ml/λεπτό. Ο
χρόνος ηµιζωής αποβολής (t½) ποικίλλει από 8 ώρες στους νέους έως 12 ώρες στους
ηλικιωµένους.
5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια
Μελέτες τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων έδειξαν ότι η pramipexole ασκεί
λειτουργικές επιδράσεις, που αφορούν κυρίως το ΚΝΣ και το αναπαραγωγικό
σύστηµα του θηλυκού πιθανόν ως αποτέλεσµα µιας υπερβολικής φαρµακοδυναµικής
επίδρασης της pramipexole.
Πτώση της διαστολικής και συστολικής πίεσης όσο και µείωση του καρδιακού
ρυθµού παρατηρήθηκαν σε ινδικά χοιρίδια, και µία υποτασική επίδραση
εµφανίσθηκε σε πιθήκους.
Οι πιθανές επιδράσεις της pramipexole στην αναπαραγωγική λειτουργία έχουν
µελετηθεί σε επίµυες και κουνέλια. Η pramipexole δεν προκάλεσε τερατογένεση σε
επίµυες και κουνέλια αλλά βρέθηκε να είναι εµβρυοτοξική σε επίµυες όταν
χορηγήθηκε σε δόσεις τοξικές στη µητέρα. Λόγω της επιλογής των ζωϊκών ειδών και
των περιορισµένων παραµέτρων που εξετάστηκαν, οι ανεπιθύµητες ενέργειες της
pramipexole στην κύηση και τη γονιµότητα του αρσενικού δεν έχουν πλήρως
καθορισθεί.
Η pramipexole δεν είναι γονιδιοτοξική. Σε µελέτη καρκινογένεσης, οι αρσενικοί
επίµυες ανέπτυξαν κυτταρική υπερπλασία Leydig και αδενώµατα, γεγονός
οφειλόµενο στην ανασταλτική επίδραση της pramipexole επί της προλακτίνης. Το
εύρηµα αυτό δεν παρουσιάζει κλινική σχέση µε τον άνθρωπο. Η ίδια η µελέτη έδειξε
ότι η pramipexole σχετιζόταν µε εκφύλιση του αµφιβληστροειδούς σε δόσεις των 2
mg/kg (άλατος) και µεγαλύτερες σε αλφιστικούς (albino) επίµυες. Το τελευταίο αυτό
εύρηµα δεν παρατηρήθηκε ούτε σε µελαχρωστικούς επίµυες ούτε σε µία διετή
µελέτη καρκινογένεσης σε αλφιστικούς (albino) επίµυες ή σε κανένα άλλο ζωϊκό
είδος που µελετήθηκε.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Mannitol
Maize Starch
Hydroxypropylcellulose
Silica, Colloidal Anhydrous
Magnesium Stearate
6.2 Ασυµβατότητες
∆εν εφαρµόζεται
6.3 ∆ιάρκεια ζωής
36 μήνες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσεται σε θερµοκρασία μεγαλύτερη των 30˚C.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται απο το φως.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Τα δισκία παρέχονται σε συσκευασία blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium
Μεγέθη συσκευασίας: 30, 100 δισκία.
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ALET PHARMACEUTICALS ABEE
Αϊδινίου 26,
Χαϊδάρι,
124 61 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: 210 5698610-1
E-mail: info@aletpharmaceuticals.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Miraleton 0,18 mg: 87754/18-12-09
Miraleton 0,7 mg: 69188/18-12-09
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΑΣ
18-12-2009
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
18-12-2009