ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Topiramate
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 25mg μτοπιρα άτης.
Κάθε δισκίο περιέχει 50mg μτοπιρα άτης.
Κάθε δισκίο περιέχει 100mg μτοπιρα άτης.
Κάθε δισκίο περιέχει 200mg μτοπιρα άτης.
Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο των 25mg περιέχει 28,93mg λακτόζης.
Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο των 50mg περιέχει 57,86mg λακτόζης.
Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο των 100mg περιέχει 115,71mg λακτόζης.
Έκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο των 200mg περιέχει 231,43mg λακτόζης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Τα δισκία των 25mg είναι λευκά, στρογγυλά και κυρτά.
Τα δισκία των 50mg είναι κίτρινα, στρογγυλά και κυρτά.
Τα δισκία των 100mg είναι κίτρινα, στρογγυλά και κυρτά.
Τα δισκία των 200mg είναι κίτρινα, στρογγυλά και κυρτά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
, 6 μΜονοθεραπεία σε ενήλικες εφήβους και παιδιά ηλικίας άνω των ετών ε
μ μ εστιακές επιληπτικές κρίσεις ε ή χωρίς δευτερογενώς γενικευ ένες κρίσεις και
μ πρωτογενώς γενικευ ένες τονικοκλονικές κρίσεις.
μ μ 2 , Συ πληρω ατική θεραπεία για παιδιά ηλικίας ετών και άνω εφήβους και
μ μ ενήλικες ε κρίσεις εστιακής επιληψίας ε ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση ή
μ πρωτογενώς γενικευ ένες τονικοκλονικές κρίσεις και για τη θεραπεία των
1
κρίσεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Lennox-Gastaut.
μ μ μΗ τοπιρα άτη ενδείκνυται σε ενήλικες για την προφύλαξη της η ικρανίας ετά
μ .από προσεκτική εκτί ηση των πιθανών εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών
μ .Η τοπιρα άτη δεν προορίζεται για οξεία θεραπεία
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Γενικά
μ μ μ Συνιστάται η θεραπεία να αρχίζει ε ία χα ηλή δόση και να ακολουθεί
μ μ μ μ .εξατο ίκευση της θεραπείας έχρι τον προσδιορισ ό της αποτελεσ ατικής δόσης
μ μ Η δόση και ο ρυθ ός της εξατο ίκευσης της θεραπείας θα πρέπει να ακολουθούν
την κλινική απόκριση.
Το JADIX
®
διατίθεται σε δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. Συνιστάται ο μη
τεμαχισμός των επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.
Δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων της τοπιραμάτης
στο πλάσμα, μ μ προκει ένου να βελτιστοποιηθεί η θεραπεία ε το JADIX
®
. Σε
, μ μ σπάνιες περιπτώσεις η προσθήκη της τοπιρα άτης στη φαινυτοΐνη πορεί να
μ απαιτήσει προσαρ ογή της δόσης της φαινυτοΐνης για την επίτευξη βέλτιστης
. κλινικής έκβασης Η προσθήκη ή απόσυρση της φαινυτοΐνης και της
μ μ μ μ καρβα αζεπίνης στη συ πληρω ατική θεραπεία ε το JADIX
®
μ πορεί να απαιτήσει
μ προσαρ ογή της δόσης του JADIX
®
.
Το JADIX
®
μ μ μ .πορεί να λα βάνεται ανεξάρτητα από τα γεύ ατα
μ , Σε ασθενείς ε ή χωρίς ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας τα
μ , μ μ μ μ , αντιεπιληπτικά φάρ ακα συ περιλα βανο ένης της τοπιρα άτης θα πρέπει να
διακόπτονται σταδιακά ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κρίσεων ή
μ . μ , μ αυξανό ενης συχνότητας κρίσεων Σε κλινικές δοκι ές οι η ερήσιες δοσολογίες
μ μ μ 50-100mg μ ειώθηκαν σε εβδο αδιαία διαστή ατα κατά σε ενήλικες ε επιληψία και
25-50mg μ 100mg/ μκατά σε ενήλικες που έλαβαν τοπιρα άτη σε δόσεις έως και η έρα
μ . για τη θεραπεία προφύλαξης για την η ικρανία Σε παιδιατρικές κλινικές
μ , μ μ 2-8 μ .δοκι ές η τοπιρα άτη διεκόπη σταδιακά σε ια περίοδο εβδο άδων
Μονοθεραπεία επιληψίας
Γενικά
μ ( ) Όταν η ταυτόχρονη χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρ άκων ΑΕΦ διακοπεί για να
μ μ μ , επιτευχθεί ονοθεραπεία ε τοπιρα άτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
μ . επιδράσεις που πορεί να έχει αυτό στον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων Αν
μ δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας που απαιτούν απότο η διακοπή των
μ , μ μ μ συγχορηγού ενων ΑΕΦ συνιστάται βαθ ιαία διακοπή ε ρυθ ό περίπου το ένα
μ 2 μ .τρίτο της δόσης του συγχορηγού ενου ΑΕΦ κάθε εβδο άδες
μ μ μ , Όταν διακοπεί η χορήγηση φαρ ακευτικών προϊόντων ε ενζυ ική επαγωγή τα
μ . μ επίπεδα της τοπιρα άτης θα αυξηθούν Μπορεί να χρειαστεί είωση στη
δοσολογία του JADIX
®
( μ ), .τοπιρα άτη εάν υπάρξει κλινική ένδειξη
Ενήλικες
2
Η δόση και η τιτλοποίηση πρέπει να καθοδηγούνται από την κλινική
. μ 25mg ανταπόκριση Η τιτλοποίηση της θεραπείας θα πρέπει να ξεκινά ε το βράδυ
μ μ . , , μ μγια ία εβδο άδα Η δοσολογία πρέπει κατόπιν να αυξάνεται σε διάστη α ίας
(1) (2) μ μ 25 50mg/ μ , μ έως δύο εβδο άδων ε αυξήσεις των ή η έρα χορηγού ενες σε δύο
μ . μ μ διαιρε ένες δόσεις Αν ο ασθενής δεν πορεί να ανεχθεί το σχή α της
μ , μ μ μ μεξατο ίκευσης πορούν να χρησι οποιηθούν ικρότερες αυξήσεις ή εγαλύτερα
μ μ .διαστή ατα εταξύ των αυξήσεων
μ μ - μ μΗ συνιστώ ενη αρχική η ερήσια δόση στόχος της τοπιρα άτης ως ονοθεραπεία
100mg/ μ 200mg/ μ μ μγια ενήλικες είναι η έρα έως η έρα χορηγού ενα σε δύο διαιρε ένες
. μ μ μ 500mg/ μ 2 μδόσεις Η έγιστη συνιστώ ενη η ερήσια δόση είναι η έρα σε διαιρε ένες
. μ μ δόσεις Ορισ ένοι ασθενείς ε ανθεκτικούς στη θεραπεία τύπους επιληψίας
μ μ μ 1.000mg/ μ . έχουν ανεχθεί ονοθεραπεία ε τοπιρα άτη σε δόσεις η έρα Αυτές οι
μ μ συνιστώ ενες δοσολογίες εφαρ όζονται σε όλους τους ενήλικες
μ μ μ μ , .συ περιλα βανο ένων των ηλικιω ένων όταν δεν συνυπάρχει νεφρική πάθηση
μ ( 6 )Παιδιατρικοί πληθυσ οί παιδιά ηλικίας άνω των ετών
μ Η δόση και ο ρυθ ός τιτλοποίησης στα παιδιά πρέπει να καθοδηγούνται από την
. 6 κλινική έκβαση Η θεραπεία των παιδιών ηλικίας άνω των ετών πρέπει να
μ 0,5 1mg/kg μ . αρχίζει ε έως το βράδυ για την πρώτη εβδο άδα Η δοσολογία θα
, , μ μ (1) (2) μ μπρέπει κατόπιν να αυξάνεται σε διάστη α ίας έως δύο εβδο άδων ε
0,5 1mg/kg/ μ , μ μ . αυξήσεις των έως η έρα χορηγού ενη σε δύο διαιρε ένες δόσεις Αν το
μ μ μ , μ παιδί δεν πορεί να ανεχθεί το σχή α εξατο ίκευσης της θεραπείας πορούν να
μ μ μ μ μ χρησι οποιηθούν ικρότερες αυξήσεις ή εγαλύτερα διαστή ατα εταξύ των
.αυξήσεων των δόσεων
μ - μ μΤο συνιστώ ενο εύρος της αρχικής δόσης στόχου για ονοθεραπεία ε
μ 6 100mg/ μ μ τοπιρα άτη σε παιδιά ηλικίας άνω των ετών είναι η έρα ανάλογα ε την
( 2,0mg/kg/ μ 6-16κλινική ανταπόκριση αντιστοιχεί περίπου σε η έρα για παιδιά
).ετών
μ μ ( μ Συ πληρω ατική θεραπεία επιληψίας κρίσεις εστιακής επιληψίας ε ή χωρίς
, μ δευτεροπαθή γενίκευση πρωτοπαθείς γενικευ ένες τονικοκλονικές κρίσεις ή
μ μ μ Lennox-Gastaut)κρίσεις σχετιζό ενες ε το σύνδρο ο
Ενήλικες
μ 25 50mg μ μ . Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά ε το βράδυ για ία εβδο άδα Χρήση
μ , μχα ηλότερων αρχικών δόσεων έχει αναφερθεί αλλά δεν έχει ελετηθεί
μ . μ , μ μ , συστη ατικά Επο ένως ανά ία ή ανά δύο εβδο άδες η δόση θα πρέπει να
25 50mg/ μ μ μ .αυξάνεται κατά η έρα και να λα βάνεται σε δύο διαιρε ένες δόσεις
μ μ μ μΟρισ ένοι ασθενείς είναι δυνατό να επιτύχουν αποτελεσ ατικότητα ε ία
μ .η ερήσια δόση
μ μ μ , 200mg Σε κλινικές ελέτες ως συ πληρω ατική θεραπεία η δόση των ήταν η
μ μ . μ 200 400mg ικρότερη αποτελεσ ατική δόση Η συνήθης η ερήσια δόση είναι σε
μ .δύο διαιρε ένες δόσεις
μ μ ,Αυτές οι συνιστώ ενες δοσολογίες εφαρ όζονται σε όλους τους ενήλικες
μ μ μ μ , συ περιλα βανο ένων των ηλικιω ένων όταν δεν συνυπάρχει νεφρική πάθηση
( 4.4).βλέπε παράγραφο
Παιδιατρικοί πληθυσμοί (παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω)
3
μ μ Η συνιστώ ενη συνολική η ερήσια δόση του JADIX
®
( μ ) τοπιρα άτη ως
μ μ 5 9mg/kg/ μ μσυ πληρω ατική θεραπεία είναι περίπου έως η έρα σε δύο διαιρε ένες
. μ μ 25mg ( , δόσεις Η εξατο ίκευση θα πρέπει να ξεκινά ε ή λιγότερο βάσει ενός
μ 1 διαστή ατος εύρους από έως 3mg/kg/ μ ) η έρα κάθε βράδυ για την πρώτη
μ . , , μ 1 2εβδο άδα Η δόση θα πρέπει κατόπιν να αυξάνεται σε διάστη α έως
μ μ 1 3mg/kg/ μ ( μ μεβδο άδων ε αυξήσεις των έως η έρα χορηγού ενες σε δύο διαιρε ένες
), .δόσεις ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κλινική ανταπόκριση
μ 30mg/kg/ μ μ Η ερήσιες δόσεις έως και η έρα έχουν ελετηθεί και είναι γενικά καλά
.ανεκτές
μΗ ικρανία
Ενήλικες
μ μ μ Η συνιστώ ενη συνολική η ερήσια δόση της τοπιρα άτης για την προφύλαξη της
μ 100mg/ μ , μ μ . η ικρανίας είναι η έρα χορηγού ενα σε δύο διαιρε ένες δόσεις Η
μ μ 25mg μεξατο ίκευση της θεραπείας θα πρέπει να ξεκινά ε το βράδυ για ία
μ . , , μ εβδο άδα Η δοσολογία θα πρέπει κατόπιν να αυξάνεται ε αυξήσεις των
25mg/ μ μ μ 1 μ . μ η έρα ε διάστη α εβδο άδας Αν ο ασθενής δεν πορεί να ανεχθεί το
μ μ , μ μ μ μσχή α εξατο ίκευσης πορούν να χρησι οποιηθούν εγαλύτερα διαστή ατα
μ μ . εταξύ των προσαρ ογών της δόσης
μ μ μ μ 50mg/ μ .Ορισ ένοι ασθενείς πορεί να ωφεληθούν ε συνολική η ερήσια δόση η έρα
μ μ 200mg/ μ . Ασθενείς έχουν λάβει συνολική η ερήσια δόση έχρι και η έρα Παρόλο που
μ μ μ , αυτή η δόση πορεί να είναι ωφέλι η για ορισ ένους ασθενείς συνιστάται
μ μ μ μ .προσοχή λόγω ιας αυξη ένης συχνότητας ε φάνισης ανεπιθύ ητων ενεργειών
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το JADIX
®
( μ ) τοπιρα άτη δεν συνιστάται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της
μ μ μ η ικρανίας σε παιδιά λόγω ανεπαρκών δεδο ένων αναφορικά ε την ασφάλεια
μ .και την αποτελεσ ατικότητα
Γενικές δοσολογικές συστάσεις για το JADIX
®
μ σε ειδικούς πληθυσ ούς ασθενών
Νεφρική δυσλειτουργία
μ (CLΣε ασθενείς ε νεφρική δυσλειτουργία
CR
70mL/min) μ η τοπιρα άτη πρέπει να
μ μ μχορηγείται ε προσοχή καθώς το πλάσ α και η νεφρική κάθαρση της τοπιρα άτης
μ μ . μ μ είναι ειω ένες Οι ασθενείς ε γνωστή νεφρική δυσλειτουργία πορεί να
μ μ μχρειάζονται εγαλύτερο χρονικό διάστη α για να φτάσουν τη σταθεροποιη ένη
. κατάσταση σε κάθε δόση Συνιστάται το ήμισυ της συνήθους δόσης έναρξης και
συντήρησης (βλ. παράγραφο 5.2).
Στην περίπτωση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια , μτελικού σταδίου από τη στιγ ή
μ μ μ μ μ , που η τοπιρα άτη απο ακρύνεται από το πλάσ α έσω της αι οκάθαρσης θα
μ μ μ πρέπει να χορηγείται ία συ πληρω ατική δόση του JADIX
®
, μ ίση περίπου ε το
μ μ , μ μ . μ μισό της η ερήσιας δόσης κατά τις η έρες της αι οκάθαρσης Η συ πληρω ατική
μ δόση θα πρέπει να χορηγείται σε διαιρού ενες δόσεις κατά την αρχή και το τέλος
μ . μ μ της διαδικασίας της αι οκάθαρσης Η συ πληρω ατική δόση ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
για την αιμοκάθαρση (βλ. παράγραφο 5.2).
4
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, η τοπιραμάτη πρέπει
να χορηγείται με προσοχή καθώς η κάθαρση της τοπιραμάτης είναι μειωμένη.
Ηλικιωμένοι
Δεν μ μ μ απαιτείται προσαρ ογή της δόσης στον ηλικιω ένο πληθυσ ό υπό την
.προϋπόθεση ότι η νεφρική λειτουργία είναι ανέπαφη
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
6.1.αναφέρονται στη παράγραφο
μ μ Προφύλαξη της η ικρανίας στην εγκυ οσύνη και σε γυναίκες που βρίσκονται σε
μ μ μαναπαραγωγική ηλικία εάν δεν χρησι οποιούν αποτελεσ ατικές εθόδους
.αντισύλληψης
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
μ ,Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ιατρικά γρήγορη διακοπή της τοπιρα άτης
( 4.2 συστήνεται κατάλληλη παρακολούθηση βλέπε παράγραφο για περαιτέρω
μ ).λεπτο έρειες
μ μ , μ μ Όπως ε άλλα αντιεπιληπτικά φάρ ακα ορισ ένοι ασθενείς πορεί να
μ μ παρουσιάσουν ια αύξηση στη συχνότητα ε φάνισης κρίσεων ή την εκδήλωση
μ μ . μ μ νέων τύπων κρίσεων ε τοπιρα άτη Αυτά τα φαινό ενα πορεί να είναι το
μ , μ μ επακόλουθο ιας υπερδοσολογίας ιας είωσης στις συγκεντρώσεις του
μ μ μ , πλάσ ατος των ταυτόχρονα χρησι οποιού ενων αντιεπιληπτικών της προόδου
μ .της ασθένειας ή ιας παράδοξης δράσης
μ Η επαρκής ενυδάτωση είναι πολύ ση αντική κατά τη διάρκεια χρήσης της
μ . μ τοπιρα άτης Η ενυδάτωση πορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο νεφρολιθίασης
( ). βλέπε παρακάτω Η κατάλληλη ενυδάτωση πριν και κατά τη διάρκεια
μ μ δραστηριοτήτων όπως άσκηση ή έκθεση σε υψηλές θερ οκρασίες πορεί να
μ μ μ ειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύ ητων αντιδράσεων που σχετίζονται ε τη
μ ( 4.8).θερ οκρασία βλέπε παράγραφο
Υποϋδρωσία
(μ μ ) μ Υποϋδρωσία ειω ένη εφίδρωση έχει αναφερθεί σε σχέση ε τη χρήση της
μ . μ μ μτοπιρα άτης Μειω ένη εφίδρωση και αύξηση της θερ οκρασίας του σώ ατος
μ μ μ πορεί να ε φανιστούν ειδικά σε ικρά παιδιά που εκτίθενται σε υψηλή
μ .θερ οκρασία περιβάλλοντος
Δ /ιαταραχές της διάθεσης κατάθλιψη
μ μ μ Κατά τη διάρκεια θεραπείας ε τοπιρα άτη παρατηρήθηκε αυξη ένη συχνότητα
μ .ε φάνισης διαταραχών της διάθεσης και κατάθλιψης
/ μΑυτοκτονία αυτοκτονικός ιδεασ ός
μ μ Αυτοκτονικός ιδεασ ός και αυτοκτονική συ περιφορά έχουν αναφερθεί σε
, μ - ασθενείς οι οποίοι θεραπεύτηκαν ε αντι επιληπτικούς παράγοντες σε αρκετές
5
. μ - μ , μ μ ενδείξεις Μια ετα ανάλυση των τυχαιοποιη ένων ελεγχό ενων ε εικονικό
μ μ - μ φάρ ακο ελετών των αντι επιληπτικών φαρ άκων έχει δείξει ελάχιστα
μ μ μ . αυξη ένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασ ού και αυτοκτονικής συ περιφοράς Ο
μ μ μ μ ηχανισ ός αυτού του κινδύνου δεν είναι γνωστός και τα διαθέσι α δεδο ένα δεν
μ μ .αποκλείουν την πιθανότητα αυξη ένου κινδύνου για την τοπιρα άτη
μ , μ μ μ Σε διπλά τυφλές κλινικές δοκι ές συ βά ατα που σχετίζονται ε αυτοκτονία
( μ , ) μ μιδεασ ός αυτοκτονίας απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονία συ βαίνουν ε
μ 0,5% μ μ (46ια συχνότητα στους ασθενείς που υπόκεινται σε θεραπεία ε τοπιρα άτη
8.652 ) από τους ασθενείς που υπόκεινται σε θεραπεία και περίπου σε τριπλάσια
μ μ υψηλότερη συχνότητα ε φάνισης σε σχέση ε αυτούς που τους χορηγήθηκε
μ (0,2%; 8 4.045 ).εικονικό φάρ ακο από τους ασθενείς που υπόκεινται σε θεραπεία
, μ , μ Οι ασθενείς θα πρέπει επο ένως να παρακολουθούνται για ση εία αυτοκτονικού
μ μ , μ ιδεασ ού και αυτοκτονικής συ περιφοράς και θα πρέπει να λα βάνεται υπόψη η
. ( κατάλληλη θεραπεία Οι ασθενείς και οι άνθρωποι που περιθάλπουν τους
) μ μ , ασθενείς θα πρέπει να συ βουλεύονται να αναζητούν ιατρική συ βουλή σε
μ μ μ περίπτωση που ε φανιστούν ση εία αυτοκτονικού ιδεασ ού ή αυτοκτονικής
μ .συ περιφοράς
Νεφρολιθίαση
μ , μ ,Ορισ ένοι ασθενείς ειδικότερα εκείνοι ε προδιάθεση για νεφρολιθίαση
μ μ μ μ ενδέχεται να αντι ετωπίζουν εγαλύτερο κίνδυνο σχη ατισ ού νεφρικών λίθων
μ μ μ μ μ , και ε φάνισης των σχετιζό ενων ση είων και συ πτω άτων όπως είναι ο
, .κωλικός του νεφρού ο νεφρικός πόνος ή ο λαγώνιος πόνος
μ μ Στους παράγοντες κινδύνου για ε φάνιση νεφρολιθίασης περιλα βάνονται ο
μ μ μ , προηγού ενος σχη ατισ ός λίθου το οικογενειακό ιστορικό νεφρολιθιάσεων και
. μη υπερασβεστιουρία Κανένας από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου δεν πορεί
μ μ μαξιόπιστα να προβλέψει τον σχη ατισ ό λίθων κατά τη διάρκεια θεραπείας ε
μ . , , μ μτοπιρα άτη Επιπρόσθετα οι ασθενείς οι οποίοι λα βάνουν άλλα φαρ ακευτικά
μ μπροϊόντα που σχετίζονται ε νεφρολιθίαση ενδέχεται να αντι ετωπίζουν
μ .εγαλύτερο κίνδυνο
Μειωμένη νεφρική λειτουργία
μ (CLΣε ασθενείς ε νεφρική δυσλειτουργία
CR
70mL/min) μ η τοπιρα άτη πρέπει να
μ μ μχορηγείται ε προσοχή καθώς το πλάσ α και η νεφρική κάθαρση της τοπιρα άτης
μ μ . μ μ μείναι ειω ένες Για ειδικές οδηγίες για τη δοσολογία σε ασθενείς ε ειω ένη
, 4.2 .νεφρική λειτουργία βλέπε παράγραφο Νεφρική δυσλειτουργία
μ Μειω ένη ηπατική λειτουργία
μ μ μ , μ Σε ασθενείς ε ειω ένη ηπατική λειτουργία η τοπιρα άτη θα πρέπει να
μ μ μ χορηγείται ε προσοχή καθώς η κάθαρση της τοπιρα άτης πορεί να είναι
μ μ .ειω ένη
μ μ μ Οξεία ε φάνιση υωπίας και δευτερογενούς γλαυκώ ατος κλειστής γωνίας
μ μ μ Σε ασθενείς που λα βάνουν τοπιρα άτη έχει αναφερθεί ένα σύνδρο ο που
μ μ μ μ αποτελείται από οξεία ε φάνιση υωπίας σχετιζό ενης ε δευτερογενές
μ . μ μ μ γλαύκω α κλειστής γωνίας Τα συ πτώ ατα περιλα βάνουν οξεία έναρξη
μ / μ . μείωσης της οπτικής οξύτητας και ή οφθαλ ικό πόνο Τα οφθαλ ολογικά
μ μ μ μ , μ ευρή ατα πορεί να περιλα βάνουν υωπία είωση του βάθους του πρόσθιου
6
μ , μ μ ( ) μ μ .θαλά ου οφθαλ ική υπεραι ία ερυθρότητα και αυξη ένη ενδοφθάλ ια πίεση
μ μ . μ Μπορεί να παρουσιαστεί ή να ην παρουσιαστεί υδρίαση Το σύνδρο ο αυτό
μ μ μ πορεί να σχετίζεται ε συλλογή υγρού ύπερθεν του ακτινωτού σώ ατος που έχει
μ μ μ μσαν αποτέλεσ α την πρόσθια ετατόπιση του φακού και της ίριδας ε αποτέλεσ α
μ . μ μτην ανάπτυξη δευτερογενούς γλαυκώ ατος κλειστής γωνίας Τα συ πτώ ατα
μ μ 1τυπικά ε φανίζονται έσα στον
ο
μ μήνα από την έναρξη της θεραπείας ε
μ . μ μ , τοπιρα άτη Σε αντίθεση ε το πρωτογενές γλαύκω α ανοιχτής γωνίας το οποίο
40 , μ είναι σπάνιο σε ηλικία κάτω των ετών το δευτερογενές γλαύκω α κλειστής
μ μ γωνίας που σχετίζεται ε την τοπιρα άτη έχει αναφερθεί σε παιδιατρικούς
, . μ ασθενείς όπως και σε ενήλικες Η θεραπεία περιλα βάνει διακοπή της
μ , μ , μ μ τοπιρα άτης το συντο ότερο δυνατό σύ φωνα ε την κρίση του θεράποντος
, μ μ μ . μιατρού και κατάλληλα έτρα για τη είωση της ενδοφθάλ ιας πίεσης Τα έτρα
μ μ .αυτά γενικά οδηγούν στη είωση της ενδοφθάλ ιας πίεσης
μ μ , , μΗ αυξη ένη ενδοφθάλ ια οποιασδήποτε αιτιολογίας αν δεν θεραπευτεί πορεί
, μ μ μ μ μ να οδηγήσει σε σοβαρά επακόλουθα συ περιλα βανο ένης της όνι ης απώλειας
.της όρασης
μ μ Πρέπει να αποφασιστεί εάν οι ασθενείς ε ιστορικό οφθαλ ικών διαταραχών
μ μ .πρέπει να υπόκεινται σε θεραπεία ε τοπιρα άτη
Μεταβολική οξέωση
μ , μ μ (non-anion gap), μΥπερχλωραι ία υπερχλωραι ική εταβολική οξέωση εταβολική
( μ μ οξέωση δηλαδή ειω ένα διττανθρακικά στον ορό κάτω από τα φυσιολογικά
) μ όρια αναφοράς απουσία αναπνευστικής αλκάλωσης σχετίζεται ε τη θεραπεία
μ μ . μ ε τοπιρα άτη Αυτή η είωση των διττανθρακικών στον ορό οφείλεται στην
μ . , ανασταλτική δράση της τοπιρα άτης στη νεφρική καρβονική ανυδράση Γενικά η
μ είωση των διττανθρακικών παρουσιάζεται στην αρχή της θεραπείας παρόλο που
μ μ μ . πορεί να ε φανιστεί οποιαδήποτε στιγ ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας Αυτές
μ μ (μ μ 4mmol/l οι ειώσεις είναι συνήθως ήπιες έως έτριες έσος όρος είωσης σε
100mg/ μ 6mg/kg/ μ δόσεις των η έρα ή περισσότερο σε ενήλικες και σε περίπου η έρα σε
). , μ μ μ παιδιατρικούς ασθενείς Σπάνια οι ασθενείς ε φάνισαν ειώσεις σε τι ές κάτω
10mmol/l. μ των Οι καταστάσεις ή οι θεραπείες που πορεί να προδιαθέτουν την
( , , ,οξέωση όπως νεφροπάθεια σοβαρές αναπνευστικές διαταραχές επιληψία
, , μ μ )διάρροια εγχείρηση κετογενή δίαιτα ή συγκεκρι ένα φαρ ακευτικά προϊόντα
μ μ πορεί να λειτουργήσουν αθροιστικά στη είωση των διττανθρακικών λόγω της
μ .επίδρασης της τοπιρα άτης
μ μ μ Η χρόνια εταβολική οξέωση αυξάνει τον κίνδυνο σχη ατισ ού νεφρόλιθου και
μ .δυνητικά πορεί να οδηγήσει σε οστεοπενία
μ μ Η χρόνια εταβολική οξέωση σε παιδιατρικούς ασθενείς πορεί να οδηγήσει σε
μ μ μ . μ ειω ένους ρυθ ούς ανάπτυξης Η επίδραση της τοπιρα άτης στα επακόλουθα
μ μ που σχετίζονται ε τα οστά δεν έχει ερευνηθεί συστη ατικά σε παιδιατρικούς
μ μ .πληθυσ ούς ή πληθυσ ούς ενηλίκων
μ μ , ,Ανάλογα ε τις υποκεί ενες καταστάσεις συνιστάται κατάλληλη αξιολόγηση
μ μ μ , συ περιλα βανο ένων των επιπέδων των διττανθρακικών στον ορό κατά τη
μ μ . μ μ μ ( . . θεραπεία ε τοπιρα άτη Εάν ε φανιστούν ενδείξεις ή συ πτώ ατα π χ βαθιά
αναπνοή Kussmaul, , , , μ , ,δύσπνοια ανορεξία ναυτία ε ετό υπερβολική κόπωση
μ ), μ , ταχυκαρδία ή αρρυθ ία που υποδεικνύουν εταβολική οξέωση συνιστάται
μ . μ έτρηση των επιπέδων των διττανθρακικών στον ορό Εάν ε φανιστεί και
μ μ , εταβολική οξέωση η οποία επι ένει θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα
7
μ μ μ (μ είωσης της δόσης ή η διακοπή της θεραπείας ε τοπιρα άτη ε σταδιακή
).διακοπή
μ μ μ μ Η τοπιρα άτη πρέπει να χρησι οποιείται ε προσοχή σε ασθενείς ε καταστάσεις
μ μή θεραπείες που αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ε φάνιση εταβολικής
.οξέωσης
Δ ιαταραχή νοητικής λειτουργίας
μ Η νοητική διαταραχή στην επιληψία είναι πολυπαραγοντική και πορεί να
μ , -οφείλεται σε υποκει ενική αιτιολογία στην επιληψία ή στην αντι επιληπτική
. αγωγή Έχουν υπάρξει βιβλιογραφικές αναφορές διαταραχής νοητικής
μ μ , λειτουργίας σε ενήλικες κατά τη θεραπεία ε τοπιρα άτη όπου απαιτήθηκε
μ . μ , μ μείωση στη δόση ή διακοπή της θεραπείας Ό ως τα αποτελέσ ατα ελετών
μ μ μ σχετικά ε τη νοητική διαταραχή σε παιδιά που λά βαναν τοπιρα άτη είναι
μ μ ανεπαρκή και η επίδραση της τοπιρα άτης αναφορικά ε τη νοητική διαταραχή
μ .απαιτείται ακό η να διευκρινιστεί
Δ μ μιατροφικό συ πλήρω α
μ μ μ Ορισ ένοι ασθενείς πορεί να παρουσιάσουν απώλεια σω ατικού βάρους κατά τη
μ μ . διάρκεια θεραπείας ε τοπιρα άτη Συνιστάται η παρακολούθηση των ασθενών
μ μ μ .που ακολουθούν θεραπεία ε τοπιρα άτη για απώλεια σω ατικού βάρους
μ μ μ Συ πλήρω α διατροφής ή αυξη ένη πρόσληψη τροφής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
μ μ .αν ο ασθενής χάνει βάρος ενώ λα βάνει τοπιρα άτη
Δ υσανεξία στη λακτόζη
Το JADIX
®
. μ μ μπεριέχει λακτόζη Ασθενείς ε σπάνια κληρονο ικά προβλή ατα
, Lapp δυσανεξίας στη γαλακτόζη ανεπάρκειας λακτάσης ή δυσαπορρόφησης
μ μ .γλυκόζης γαλακτόζης δεν θα πρέπει να λα βάνουν αυτό το φάρ ακο
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Επιδράσεις του JADIX
®
μ σε άλλα αντιεπιληπτικά φαρ ακευτικά προϊόντα
Η προσθήκη του JADIX
®
μ ( ,σε άλλα αντιεπιληπτικά φάρ ακα φαινυτοΐνη
μ , , , μ ) μκαρβα αζεπίνη βαλπροϊκό οξύ φαινοβαρβιτάλη πρι ιδόνη δεν έχει κα ία
μ μ , επίδραση στις συγκεντρώσεις σταθεροποιη ένης κατάστασης στο πλάσ α εκτός
, από τις περιστασιακές περιπτώσεις ασθενών όπου η προσθήκη του JADIX
®
στη
φαινυτοΐνη είναι δυνατό να προκαλέσει αύξηση των συγκεντρώσεων της
μ . φαινυτοΐνης στο πλάσ α Αυτό πιθανόν οφείλεται στην αναστολή ενός ειδικού
μ μ (CYP2C19). , μπολυ ορφικού ισοενζύ ου Συνεπώς κάθε ασθενής σε θεραπεία ε
, μ μ μ μ , φαινυτοϊνη ο οποίος ε φανίζει κλινικά ση εία ή συ πτώ ατα τοξικότητας θα
.πρέπει να παρακολουθεί τα επίπεδα της φαινυτοΐνης
μ μ μ Μια φαρ ακοκινητική ελέτη αλληλεπίδρασης σε ασθενείς ε επιληψία υπέδειξε
μ μ μ ότι η προσθήκη τοπιρα άτης στη λα οτριγίνη δεν είχε κα ία επίδραση στη
μ μ μ συγκέντρωση της λα οτριγίνης στη σταθεροποιη ένη κατάσταση ε δόσεις
μ 100 400mg/ μ . , μ τοπιρα άτης έως η έρα Επίσης δεν υπήρξε εταβολή στη συγκέντρωση
μ μ μ της τοπιρα άτης στο πλάσ α στη σταθεροποιη ένη κατάσταση κατά τη διάρκεια
μ μ μ μ (μ 327mg/ μ ).ή ετά την απο άκρυνση της θεραπείας ε λα οτριγίνη έση δόση η έρα
8
μ μ CYP2C19 μ μ Η τοπιρα άτη αναστέλλει το ένζυ ο και πορεί να παρε ποδίζει άλλες
μ μ μ ( . ., μ ,ουσίες οι οποίες εταβολίζονται έσω αυτού του ενζύ ου π χ διαζεπά η
μ μ , μ μ , proguanil, μ ).ι ιπρα ίνη οκλοβε ίδη ο επραζόλη
μ Επιδράσεις των άλλων αντιεπιληπτικών φαρ ακευτικών προϊόντων στο JADIX
®
μ μ μΗ φαινυτοΐνη και η καρβα αζεπίνη ειώνουν τις συγκεντρώσεις της τοπιρα άτης
μ . μ στο πλάσ α Η προσθήκη ή απόσυρση της φαινυτοΐνης ή της καρβα αζεπίνης στη
μ θεραπεία ε JADIX
®
μ .είναι δυνατό να απαιτεί τη ρύθ ιση της δόσης του τελευταίου
μ μ μΑυτό θα πρέπει να γίνει ε τιτλοδότηση της θεραπείας έχρι την ε φάνιση
μ . κλινικού αποτελέσ ατος Η προσθήκη ή απόσυρση του βαλπροϊκού οξέος δεν
μ προκαλεί κλινικά ση αντικές αλλαγές στις συγκεντρώσεις του JADIX
®
στο
μ , μ , μ πλάσ α και επο ένως δεν εγγυάται τη ρύθ ιση της δοσολογίας του JADIX
®
. Τα
μ αποτελέσ ατα αυτών των αλληλεπιδράσεων συνοψίζονται στον ακόλουθο
:πίνακα
Συγχορηγούμενο ΑΕΦ Συγκέντρωση
ΑΕΦ
Συγκέντρωση
Τοπιραμάτης
Φαινυτοΐνη **
Καρβαμαζεπίνη (CBZ)
Βαλπροϊκό οξύ
Φαινοβαρβιτάλη
Φαινοβαρβιτάλη ΔΜ
Πριμιδόνη ΔΜ
↔ = Καμία επίδραση στη συγκέντρωση του πλάσματος (≤ 15% μεταβολή)
** = Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα αυξάνουν σε μεμονωμένους ασθενείς
= Μείωση συγκεντρώσεων στο πλάσμα
ΔΜ = Δεν μελετήθηκε
ΑΕΦ = αντιεπιληπτικό φάρμακο
μ Άλλες αλληλεπιδράσεις φαρ ακευτικού προϊόντος
Διγοξίνη
μ μ μ , μΣε ία ελέτη ίας δόσης η περιοχή της διγοξίνης ορού κάτω από την κα πύλη
μ (AUC) μ 12%, συγκέντρωσης του πλάσ ατος ειώθηκε κατά λόγω ταυτόχρονης
μ . μ χορήγησης της τοπιρα άτης Η κλινική ση ασία αυτής της παρατήρησης δεν έχει
μ . μ ακό α διευκρινισθεί Κατά την προσθήκη ή απο άκρυνση του JADIX
®
, σε ασθενείς
μ μ , που λα βάνουν θεραπεία ε διγοξίνη θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο
.συνήθη έλεγχο της διγοξίνης ορού
Κατασταλτικά του ΚΝΣ
Η ταυτόχρονη χορήγηση του JADIX
®
μκαι αλκοόλ ή άλλων φαρ ακευτικών
μ μ .προϊόντων κατασταλτικών του ΚΝΣ δεν έχει εκτι ηθεί σε κλινικές ελέτες
μ Συνιστάται η η ταυτόχρονη χρήση του JADIX
®
μ με αλκοόλ ή άλλα φαρ ακευτικά
.προϊόντα κατασταλτικά του ΚΝΣ
/ μ St John’s Wort (Hypericum perforatum)Υπερικό Βαλσα όχορτο
μ / μ St John’s WortΜε ταυτόχρονη χορήγηση τοπιρα άτης και υπερικού βαλσα όχορτου
μ μ μ μπορεί να παρατηρηθεί ένας κίνδυνος ειω ένων συγκεντρώσεων του πλάσ ατος
9
μ μ . Δ που έχει ως αποτέλεσ α την απώλεια της αποτελεσ ατικότητας εν υπάρχουν
μ .κλινικές ελέτες που αξιολογούν αυτήν την πιθανή αλληλεπίδραση
μ μ Από του στό ατος χορηγού ενα αντισυλληπτικά
μ μ μ μΣε ία φαρ ακοκινητική ελέτη αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές ε
μ μ ταυτόχρονη χορήγηση συνδυασ ένου από του στό ατος αντισυλληπτικού
μ 1mg (NET) 35μgιδιοσκευάσ ατος που περιείχε νορεθινδρόνης και
( ), μ μ μαιθινυλοιστραδιόλης ΕΕ η τοπιρα άτη χορηγού ενη απουσία άλλων φαρ άκων
50 200mg/ μ , μ μσε δόσεις των έως η έρα δεν συσχετίστηκε ε στατιστικά ση αντικές
μ (AUC) αλλαγές στη έση έκθεση σε κάθε ένα από τα συστατικά του από του
μ μ . μ μ , στό ατος χορηγού ενου αντισυλληπτικού Σε ία άλλη ελέτη η έκθεση στην ΕΕ
μ μ μ 200, 400 800mg/ μ (18%,ήταν στατιστικά ση αντικά ειω ένη σε δόσεις των και η έρα
21% 30%, ) μ μ και αντιστοίχως όταν χορηγήθηκε ως συ πληρω ατική θεραπεία σε
μ . μ , επιληπτικούς ασθενείς που λά βαναν βαλπροϊκό οξύ Και στις δύο ελέτες η
μ (50-200mg/ μ 200-800mg/ μ τοπιρα άτη η έρα σε υγιείς εθελοντές και η έρα σε
) μ . επιληπτικούς ασθενείς δεν επέδρασε ση αντικά στην έκθεση στη ΝΕΤ Παρόλο
μ μ που υπήρχε ια δοσοεξαρτώ ενη ελάττωση στην έκθεση στην ΕΕ για δόσεις
μ 200-800mg/ μ ( ), μεταξύ η έρα σε επιληπτικούς ασθενείς δεν υπήρξε ση αντική
μ 50- 200mg/ μ (δοσοεξαρτώ ενη αλλαγή στην έκθεση στην ΕΕ για δόσεις των η έρα σε
). μ υγιείς εθελοντές Η κλινική ση αντικότητα των αλλαγών που παρατηρήθηκαν
. μ μ δεν είναι γνωστή Η πιθανότητα ειω ένης αντισυλληπτικής
μ μ μ αποτελεσ ατικότητας και αυξη ένης αι ορραγίας εκ διαφυγής θα πρέπει να
μ μ ληφθεί υπ όψη σε ασθενείς που λα βάνουν συνδυασ ένη θεραπεία από του
μ μ μ στό ατος χορηγού ενων αντισυλληπτικών ε JADIX
®
. μΟι ασθενείς που λα βάνουν
, αντισυλληπτικά που περιέχουν οιστρογόνα θα πρέπει να ερωτώνται για να
μ . αναφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στο τύπο αι ορραγίας τους Η αντισυλληπτική
μ μ μ μ μ αποτελεσ ατικότητα πορεί να ειωθεί ακό α και σε απουσία αι ορραγίας εκ
.διαφυγής
Λίθιο
, μ (18% AUC) μΣε υγιείς εθελοντές παρατηρήθηκε είωση για την στη συστη ατική
μ μέκθεση για το λίθιο κατά τη διάρκεια της ταυτόχρόνης χορήγησης ε τοπιρα άτη
200mg/ μ . μ , μ η έρα Σε ασθενείς ε διπολική διαταραχή οι φαρ ακοκινητικές ιδιότητες
μ μ του λιθίου δεν επηρεάστηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας ε τοπιρα άτη σε
200mg/ μ . , μδόσεις των η έρα Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε αύξηση στη συστη ατική
(26% AUC) μ μ 600mg/ μ . έκθεση για την ετά από δόσεις τοπιρα άτης έως και η έρα Τα
μεπίπεδα του λιθίου θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη συγχορήγηση ε
μ .τοπιρα άτη
Ρισπεριδόνη
μ - μ , μΜελέτες αλληλεπίδρασης φαρ άκου φαρ άκου οι οποίες πραγ ατοποιήθηκαν
υπό συνθήκες χορήγησης εφάπαξ δόσης σε υγιείς εθελοντές και πολλαπλών
μ μδόσεων σε ασθενείς ε διπολική διαταραχή οδήγησαν σε παρό οια
μ . μ μ αποτελέσ ατα Όταν χορηγήθηκε ταυτόχρονα ε την τοπιρα άτη σε
μ μ 100, 250 400mg/ μ , μ μ κλι ακού ενες δόσεις των και η έρα ε φανίστηκε είωση στη
μ ( μ συστη ατική έκθεση στη ρισπεριδόνη χορηγού ενη σε δόσεις που ποικίλουν από
1 6mg/ μ ) (16% 33% AUC μ έως η έρα και για την σταθεροποιη ένης κατάστασης σε
250 400mg/ μ , ). , δόσεις των και η έρα αντιστοίχως Παρόλα αυτά οι διαφορές στην
AUC μ μ μ για την ολική ενεργή ποσότητα εταξύ της θεραπείας όνο ε ρισπεριδόνη
μ μ μ .και της συνδυαστικής θεραπείας ε τοπιρα άτη δεν ήταν στατιστικά ση αντικές
μ Παρατηρήθηκαν ελάχιστες τροποποιήσεις στις φαρ ακοκινητικές ιδιότητες του
10
μ μ ( 9- ) μσυνολικού ενεργού τ ή ατος ρισπεριδόνη συν υδροξυρισπεριδόνη και κα ία
9- . Δ μ τροποποίηση στην υδροξυρισπεριδόνη εν υπήρξαν ση αντικές αλλαγές στη
μ μ μ συστη ατική έκθεση του συνολικού ενεργού τ ή ατος της ρισπεριδόνης ή στην
μ . μ μτοπιρα άτη Όταν η τοπιρα άτη προστέθηκε σε ήδη υπάρχουσα θεραπεία ε
(1-6mg/ μ ), μ ρισπεριδόνη η έρα οι ανεπιθύ ητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν
μ μ συχνότερες σε σχέση ε τις ανεπιθύ ητες ενέργειες πριν την εισαγωγή της
μ (250- 400mg/ μ ) (90% 54% ). τοπιρα άτης η έρα και αντίστοιχα Οι πιο συχνά
μ μ μ μ αναφερό ενες ανεπιθύ ητες ενέργειες ετά την προσθήκη της τοπιρα άτης στη
μ : (27% 12%), (22% 0%)θεραπεία ε ρισπεριδόνη ήταν υπνηλία και παραισθησία και
(18% 9% ).και ναυτία και αντίστοιχα
(HCTZ)Υδροχλωροθειαζίδη
μ μ μ Μια ελέτη αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων που έγινε σε υγιείς εθελοντές
μ HCTZ μ (25mgαξιολόγησε τη φαρ ακοκινητική της σε σταθεροποιη ένη κατάσταση
q 24h) μ , μ . και της τοπιρα άτης χορηγού ενες χωριστά και ταυτόχρονα Τα
μ μ Cαποτελέσ ατα αυτής της ελέτης υποδεικνύουν ότι η
max
μτης τοπιρα άτης
27% AUC μ 29%, HCTZαυξήθηκε κατά και η της τοπιρα άτης αυξήθηκε κατά όταν η
μ . μ μ προστέθηκε στην τοπιρα άτη Η κλινική ση ασία αυτής της εταβολής δεν είναι
. HCTZ μ μ μ γνωστή Η προσθήκη της στη θεραπεία ε τοπιρα άτη πορεί να απαιτεί
μ μ . μ HCTZ προσαρ ογή της δόσης της τοπιρα άτης Η φαρ ακοκινητική της σε
μ μ σταθεροποιη ένη κατάσταση δεν επηρεάστηκε ση αντικά από την ταυτόχρονη
μ . μ χορήγηση τοπιρα άτης Τα κλινικά εργαστηριακά αποτελέσ ατα υπέδειξαν
μ μ μ HCTZ, ειώσεις στο κάλιο του ορού ετά από χορήγηση τοπιρα άτης ή οι οποίες
μ HCTZ μ μ .ήταν εγαλύτερες όταν η και η τοπιρα άτη χορηγήθηκαν σε συνδυασ ό
Μετφορμίνη
μ μ μ Μια ελέτη αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων που έγινε σε υγιείς εθελοντές
μ μ μ μ αξιολόγησε τη φαρ ακοκινητική της ετφορ ίνης και της τοπιρα άτης σε
μ μ μ μ μ σταθεροποιη ένη κατάσταση στο πλάσ α κατά τη χορήγηση όνο ετφορ ίνης και
μ μ μ . μκατά την ταυτόχρονη χορήγηση ετφορ ίνης και τοπιρα άτης Τα αποτελέσ ατα
μ μ Cαυτής της ελέτης υπέδειξαν ότι η έση
max
μ AUCκαι η έση
0-12h
μ μτης ετφορ ίνης
18% 25% , μ CL/F μ 20% αυξήθηκαν κατά και αντίστοιχα ενώ η έση ειώθηκε κατά όταν
μ μ μ μ . μ η ετφορ ίνη χορηγήθηκε ταυτόχρονα ε την τοπιρα άτη Η τοπιρα άτη δεν
tεπηρέασε το
max
μ μ . μ της ετφορ ίνης Η κλινική ση ασία αυτής της επίδρασης της
μ μ μ μ . τοπιρα άτης στη φαρ ακοκινητική της ετφορ ίνης δεν είναι σαφής Η κάθαρση
μ μ μ μ μ της από του στό ατος τοπιρα άτης στο πλάσ α φαίνεται να είναι ειω ένη όταν
μ μ μ μ . χορηγείται αζί ε τη ετφορ ίνη Η έκταση της αλλαγής στην κάθαρση δεν είναι
. μ μ μ γνωστή Η κλινική ση ασία αυτής της επίδρασης της ετφορ ίνης στη
μ μ .φαρ ακοκινητική της τοπιρα άτης δεν είναι σαφής
Κατά την προσθήκη ή απόσυρση του JADIX
®
μ σε ασθενείς που λα βάνουν θεραπεία
μ μ μ , ε ετφορ ίνη θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική
.παρακολούθηση για τον ικανοποιητικό έλεγχο της διαβητικής τους κατάστασης
Πιογλιταζόνη
μ μ μ Μια ελέτη αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων που έγινε σε υγιείς εθελοντές
μ μ αξιολόγησε τη φαρ ακοκινητική της τοπιρα άτης και της πιογλιταζόνης σε
μ , μ .σταθεροποιη ένη κατάσταση χορηγού ενες χωριστά και ταυτόχρονα
μ μ 15% AUCΠαρατηρήθηκε ια είωση κατά στην
,ss τ
της πιογλιταζόνης χωρίς
μ Cεταβολή στη
max,ss
. μ μ . ,Αυτό το εύρη α δεν ήταν στατιστικά ση αντικό Επίσης
μ μ 13% 16% Cπαρατηρήθηκε ια είωση κατά και στις
max,ss
AUCκαι
,ss τ
, αντιστοίχως του
11
-μ , μ μ 60% Cενεργού ύδροξυ εταβολίτη όπως επίσης και ια είωση κατά στη
max,ss
και
AUC
,ss τ
- μ . μ μτου ενεργού κετο εταβολίτη Η κλινική ση ασία αυτών των ευρη άτων
. δεν είναι γνωστή Κατά την προσθήκη του JADIX
®
μ σε θεραπεία ε πιογλιταζόνη ή
μ κατά την προσθήκη πιογλιταζόνης στη θεραπεία ε το JADIX
®
, θα πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική παρακολούθηση για τον ικανοποιητικό
.έλεγχο της διαβητικής κατάστασης των ασθενών
Γλιβουρίδη
μ μ μ , μ Μια ελέτη αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων η οποία πραγ ατοποιήθηκε σε
μ 2 μ ασθενείς ε διαβήτη τύπου αξιολόγησε τις φαρ ακοκινητικές ιδιότητες της
μ (5mg/ μ ) μ , γλιβουρίδης σε σταθεροποιη ένη κατάσταση η έρα ως ονοθεραπεία και
μ μ (150mg/ μ ). μ 25% AUCταυτόχρονα ε την τοπιρα άτη η έρα Υπήρξε είωση στην
24
της
μ . μγλιβουρίδης κατά τη διάρκεια χορήγησης της τοπιρα άτης Η συστη ατική
μ , 4-έκθεση των ενεργών εταβολιτών trans-hydroxy-glyburide (M1) 3-και cis-
hydroxyglyburide (M2), μ 13% 15%, . ειώθηκε επίσης κατά και αντιστοίχως Οι
μ μ μ φαρ ακοκινητικές ιδιότητες της τοπιρα άτης σε σταθεροποιη ένη κατάσταση
. δεν επηρεάστηκαν από την ταυτόχρονη χορήγηση της γλιβουρίδης
μ μ Κατά την προσθήκη της τοπιρα άτης στη θεραπεία ε γλιβουρίδη ή κατά την
μ μ , προσθήκη γλιβουρίδης στη θεραπεία ε τοπιρα άτη θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών για
.ικανοποιητικό έλεγχο της διαβητικής τους κατάστασης
μ Άλλες ορφές αλληλεπιδράσεων
Παράγοντες προδιάθεσης στη νεφρολιθίαση
Το JADIX
®
, μ μ όταν χρησι οποιείται ταυτόχρονα ε άλλους παράγοντες προδιάθεσης
, μ . στη νεφρολιθίαση πορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νεφρολιθίασης Κατά τη
διάρκεια χρήσης του JADIX
®
, παράγοντες σαν αυτούς θα πρέπει να αποφεύγονται
μ μ , καθώς πορεί να δη ιουργήσουν ένα φυσιολογικό περιβάλλον το οποίο αυξάνει
μ μ .τον κίνδυνο σχη ατισ ού λίθων στα νεφρά
Βαλπροϊκό οξύ
μ μΗ ταυτόχρονη χορήγηση τοπιρα άτης και βαλπροϊκού οξέος έχει συσχετιστεί ε
μμ μ μ υπερα ωνιαι ία ε ή χωρίς εγκεφαλοπάθεια σε ασθενείς που έχουν δείξει ανοχή
μ μ . σε κάθε ένα από τα φαρ ακευτικά προϊόντα ως ονοθεραπεία Στις περισσότερες
, μ μ μ μ περιπτώσεις τα συ πτώ ατα και τα ση εία υποχώρησαν ε τη διακοπή κάθε ενός
μ . μ φαρ ακευτικού προϊόντος Αυτή η ανεπιθύ ητη αντίδραση δεν οφείλεται σε
μ . Δ μ φαρ ακοκινητική αλληλεπίδραση εν έχει τεκ ηριωθεί συσχέτιση της
μμ μ μ μ μ υπερα ωνιαι ίας ε την τοπιρα άτη ως ονοθεραπεία ή ως ταυτόχρονη θεραπεία
μ - .ε άλλα αντι επιληπτικά
Υποθερμία, η οποία ορίζεται ως μια ακούσια πτώση της θερμοκρασίας του
πυρήνα του σώματος σε <35°C, έχει αναφερθεί σε συνδυασμό με την
ταυτόχρονη χρήση της τοπιραμάτης και του βαλπροϊκού οξέος (VPA) τόσο σε
συνδυασμό με υπεραμμωνιαιμίας όσο και ελλείψει υπεραμμωνιαιμίας. Αυτή η
ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενείς που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τοπιραμάτη
και βαλπροϊκό μπορεί να συμβεί μετά την έναρξη της θεραπείας με τοπιραμάτη
ή μετά την αύξηση της ημερήσιας δόσης της τοπιραμάτης.
μ μ μ μΠρόσθετες φαρ ακοκινητικές ελέτες αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων
12
μ μ μ Έχουν πραγ ατοποιηθεί κλινικές ελέτες για να εκτι ηθεί η πιθανή
μ μ μ φαρ ακοκινητική αλληλεπίδραση εταξύ της τοπιρα άτης και άλλων
. μ Cπαραγόντων Οι εταβολές στη
max
AUC μ ή την ως αποτέλεσ α των
. (αλληλεπιδράσεων συνοψίζονται παρακάτω Η δεύτερη στήλη συγκέντρωση
μ μ ) μ συγχορηγού ενου φαρ άκου περιγράφει τι συ βαίνει στη συγκέντρωση του
μ μ συγχορηγού ενου φαρ άκου που αναφέρεται στην πρώτη στήλη όταν προστίθεται
μ . ( μ ) η τοπιρα άτη Η τρίτη στήλη συγκέντρωση τοπιρα άτης περιγράφει πως η
μ συγχορήγηση του φαρ άκου που αναφέρεται στην πρώτη στήλη τροποποιεί τη
μ .συγκέντρωση της τοπιρα άτης
Περίληψη των αποτελεσμάτων από τις πρόσθετες κλινικές
μ μ μ μφαρ ακοκινητικές ελέτες αλληλεπίδρασης εταξύ φαρ άκων
Συγχορηγούμενο
φάρμακο
Συγκέντρωση
συγχορηγούμενου
φαρμάκου
a
Συγκέντρωση
τοπιραμάτης
a
Αμιτριπτυλίνη ↔ 20% αύξηση στη C
max
και AUC του μεταβολίτη
νορτριπτυλίνη
ΔΜ
Διϋδροεργοταμίνη
(από του στόματος
και υποδόρια)
Αλοπεριδόλη ↔ 31% αύξηση στην AUC
του μειωμένου
μεταβολίτη
ΔΜ
Προπανολόλη 17% αύξηση στη C
max
της 4-OH
προπρανολόλης
(τοπιραμάτη 50mg q12h)
9% και 16% αύξηση στη
C
max
, 9% και 17%
αύξηση στην AUC (40
και 80mg προπρανολόλη
q12h αντίστοιχα)
Σουματριπτάνη
(από του στόματος
και υποδόρια)
ΔΜ
Πιζοτιφένιο
Διλτιαζέμη 25% μείωση στην AUC
της διλτιαζέμης και
18% μείωση στη DEA,
και ↔ για DEM*
20% αύξηση στην AUC
Βενλαφαξίνη
Φλουναριζίνη 16% αύξηση στην AUC
(TPM 50mg q12h)
b
a
% οι τιμές υποδεικνύουν τις μεταβολές της μέσης C
max
ή AUC κατά τη
διάρκεια της θεραπείας σε σχέση με τη μονοθεραπεία
= Καμία επίδραση στη C
max
και AUC (≤ 15% μεταβολή) της μητρικής ουσίας
ΔΜ = Δεν μελετήθηκε
*DEA = des acetyl diltiazem, DEM = N-demethyl diltiazem
b
Η AUC της φλουναριζίνης αυξήθηκε κατά 14% στους ασθενείς που έλαβαν
μόνο φλουναριζίνη. Η αύξηση στην έκθεση μπορεί να αποδοθεί στη
συγκέντρωση κατά την επίτευξη σταθερής κατάστασης.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
13
μ , . Η τοπιρα άτη ήταν τερατογόνος σε ποντίκια αρουραίους και κουνέλια Στους
, μ μ . αρουραίους η τοπιρα άτη διαπερνά το φράγ α του πλακούντα
Καταγεγραμμένα δεδομένα κυήσεων από τη Ηνωμένο Βασίλειο και το North
American Antiepileptic Drug (NAAED) υποδεικνύουν ότι βρέφη που εκτίθενται σε
μονοθεραπεία τοπιραμάτης κατά το πρώτο τρίμηνο έχουν έναν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης συγγενών δυσπλασιών (π.χ. κρανιοεγκεφαλικές ανωμαλίες,
όπως λαγωχειλία/υπερωιοσχιστία, υποσπαδίας και ανωμαλίες που
περιλαμβάνουν διάφορα συστήματος του σώματος). Τα καταγεγραμμένα
δεδομένα κυήσεων από το NAAED για μονοθεραπεία τοπιραμάτης έδειξαν μια
περίπου 3 φορές υψηλότερη επίπτωση μειζόνων συγγενών δυσπλασιών, σε
σύγκριση με μια ομάδα αναφοράς που δεν έπαιρνε αντιεπιληπτικά φάρμακα.
Επιπλέον, υπήρξε υψηλότερος επιπολασμός ελλειποβαρών νεογνών (< 2500
grams) μετά από θεραπεία τοπιραμάτης σε σχέση με την ομάδα αναφοράς.
, μ μ Επιπλέον δεδο ένα από αυτές τις καταγραφές και άλλες ελέτες υποδεικνύουν
, μ μ , μ ότι σε σύγκριση ε τη ονοθεραπεία υπάρχει αυξη ένος κίνδυνος τερατογόνων
, μ - μ επιδράσεων οι οποίες σχετίζονται ε τη χρήση αντι επιληπτικών φαρ άκων σε
.συνδυαστική θεραπεία
μΣε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία συνιστάται η χρήση αποτελεσ ατικής
αντισύλληψης και η εξέταση εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών.
μ . Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει έκκριση της τοπιρα άτης στο γάλα Η έκκριση της
μ μ μ μ .τοπιρα άτης στο ανθρώπινο γάλα δεν έχει εκτι ηθεί σε ελεγχό ενες ελέτες
μ Περιορισ ένες παρατηρήσεις σε ασθενείς υποδεικνύουν εκτενή έκκριση της
μ . Δ μ μ τοπιρα άτης στο θηλάζον γάλα εδο ένου ότι πολλά φαρ ακευτικά προϊόντα
, εκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα πρέπει να παρθεί απόφαση για τη συνέχιση ή
μ μ / μ μη του θηλασ ού ή για τη διακοπή αποχή από τη θεραπεία ε τοπιρα άτη
μ μ λα βάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του φαρ ακευτικού προϊόντος για τη
μ ( 4.4).ητέρα παράγραφος
Ένδειξη Επιληψίας
μ , μ Κατά τη διάρκεια της εγκυ οσύνης η τοπιρα άτη πρέπει να συνταγογραφείται
μ μ ετά από πλήρη ενη έρωση της γυναίκας για τους γνωστούς κινδύνους της
μ ανεξέλεγκτης επιληψίας στην εγκυ οσύνη και τους πιθανούς κινδύνους του
μ μ .φαρ ακευτικού προϊόντος στο έ βρυο
μΈνδειξη Προφύλαξης της Η ικρανίας
μ μ Η τοπιρα άτη αντενδείκνυται στην εγκυ οσύνη και σε γυναίκες που βρίσκονται
μ μ μ μσε αναπαραγωγική ηλικία εάν δεν χρησι οποιείται ια αποτελεσ ατική έθοδος
( 4.3 4.5 αντισύλληψης βλέπε παράγραφο και
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Η τοπιραμάτη έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών. Η τοπιραμάτη ενεργεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα και
είναι δυνατό να προκαλέσει υπνηλία, ζάλη ή άλλα σχετικά συμπτώματα.
Ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει οπτικές διαταραχές και/ή θολή όραση. Αυτές
οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις θα μπορούσαν να είναι δυνητικά επικίνδυνες για
τους ασθενείς που οδηγούν ή χειρίζονται μηχανήματα, τουλάχιστον μέχρι να
εδραιωθεί η εμπειρία του κάθε ασθενούς με το φαρμακευτικό προϊόν.
14
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η ασφάλεια της τοπιραμάτης αξιολογήθηκε από μια βάση δεδομένων κλινικών
μελετών, η οποία αποτελείται από 4.111 ασθενείς (3.182 σε τοπιραμάτη και
929 σε εικονικό φάρμακο), οι οποίοι συμμετείχαν σε 20 διπλά τυφλές μελέτες
και 2.847 ασθενείς, οι οποίοι συμμετείχαν σε 34 μελέτες ανοιχτού σχεδιασμού,
αντιστοίχως, για την τοπιραμάτη ως συμπληρωματική θεραπεία των
πρωτευόντων γενικευμένων τονικο-κλονικών κρίσεων, των κρίσεων εστιακής
επιληψίας, των κρίσεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Lennox-Gastaut, τη
μονοθεραπεία για τη νέα ή πρόσφατα διαγνωσμένη επιληψία ή την προφύλαξη
από την ημικρανία. Η πλειοψηφία των ΑΕ ήταν ήπια έως μέτρια σε σοβαρότητα.
Οι ΑΕ που εντοπίστηκαν στις κλινικές μελέτες και κατά τη διάρκεια της
εμπειρίας μετά από την κυκλοφορία (όπως υποδεικνύεται από το «*»)
αναφέρονται με βάση τη μ 1.συχνότητά τους στις κλινικές ελέτες στον Πίνακα
:Οι συχνότητες που έχουν καθοριστεί είναι οι εξής
1/10Πολύ συχνές
1/100 <1/10Συχνές έως
1/1.000 <1/100Όχι συχνές έως
1/10.000 <1/1.000Σπάνιες έως
μ μ μ μΆγνωστης συχνότητας δεν πορεί να εκτι ηθεί από τα διαθέσι α δεδο ένα
( μ >5% μΟι περισσότερο συχνές ΑΕ αυτές που ε φάνιζαν συχνότητα και εγαλύτερη
μ 1 από αυτή που παρατηρήθηκε στο εικονικό φάρ ακο σε τουλάχιστον ένδειξη σε
μ μδιπλά τυφλές ελεγχό ενες ελέτες με τοπιραμάτη) περιλαμβάνουν: ανορεξία,
μειωμένη όρεξη, βραδυφρενία, κατάθλιψη, διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης,
αϋπνία, μη φυσιολογικό συντονισμό, διαταραχή στην προσοχή, ζάλη,
δυσαρθρία, δυσγευσία, υποαισθησία, λήθαργο, επηρεασμένη μνήμη, νυσταγμό,
παραισθησία, , μ , , , , , ,υπνηλία τρό ο διπλωπία θολή όραση διάρροια ναυτία κόπωση
μ μ μ .ευερεθιστότητα και ειω ένο σω ατικό βάρος
Παιδιατρικός πληθυσμός
Οι ΑΕ που αναφέρθηκαν συχνότερα (≥2πλάσιο) σε παιδιά απ' ότι σε ενήλικες
σε διπλά τυφλές ελεγχόμενες μελέτες περιλαμβάνουν:
Μειωμένη όρεξη,
Αυξημένη όρεξη,
Υπερχλωραιμική οξέωση,
Υποκαλιαιμία,
Μη φυσιολογική συμπεριφορά,
Επιθετικότητα,
Απάθεια,
Αρχική αϋπνία,
Αυτοκτονικό ιδεασμό,
Διαταραχή στην προσοχή,
Λήθαργο,
Διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού του ύπνου,
Κακή ποιότητα ύπνου,
Αυξημένη δακρύρροια,
Φλεβοκομβική βραδυκαρδία,
Αίσθημα ασθένειας,
Ενόχληση στη βάδιση.
15
Οι ΑΕ που αναφέρθηκαν σε παιδιά αλλά όχι σε ενήλικες σε διπλά τυφλές
ελεγχόμενες μελέτες περιλαμβάνουν:
Ηωσινοφιλία,
Ψυχοκινητική υπερδραστηριότητα,
Ίλιγγο,
Εμετό,
Υπερθερμία,
Πυρεξία,
Ανικανότητα μάθησης.
Πίνακας 1:Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις Φαρμάκου της Τοπιραμάτης
Kατηγορία
Οργάνου
Συστήματος
Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Μη
γνωστές
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Ρινοφαρυγγί
τιδα*
Διαταραχές
του
αιμοποιητικού
και του
λεμφικού
συστήματος
Αναιμία Λευκοπενία,
θρομβοπενία
,
λεμφαδενοπ
άθεια,
ηωσινοφιλία
Ουδετεροπε
νία*
Διαταραχές
του
ανοσοποιητικο
ύ συστήματος
Υπερευαισθ
ησία
Αλλεργικό
οίδημα*,
οίδημα
του
επιπεφυκό
τα
Διαταραχές
του
μεταβολισμού
και της θρέψης
Ανορεξία,
μειωμένη
όρεξη
Μεταβολική
οξέωση,
υποκαλιαιμί
α,
αυξημένη
όρεξη,
πολυδιψία
Υπερχλωρα
ιμική
οξέωση
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Κατάθλιψη Βραδυφρεν
ία,
αϋπνία,
διαταραχή
γλωσσικής
εκφράσεως
,
άγχος,
συγχυτική
κατάσταση
,
αποπροσαν
ατο-
λισμός,
Ιδεασμός
αυτοκτονίας
,
απόπειρα
αυτοκτονίας
,
ψευδαίσθησ
η,
ψυχωσική
διαταραχή,
ακουστική
ψευδαίσθησ
η,
οπτική
Μανία,
ανοργασμί
α,
διαταραχή
πανικού,
διαταραχή
στη
γενετήσια
διέγερση,
αίσθημα
απελπισίας
*,
ανώμαλος
οργασμός,
16
επιθετικότ
ητα,
μεταβολή
διάθεσης,
διέγερση,
διακυμάνσ
εις της
συναισθημ
ατι-κής
διάθεσης,
καταθλιπτι
κή διάθεση,
οργή,
μη
φυσιολογικ
ή
συμπεριφορ
ά
ψευδαίσθησ
η,
απάθεια,
απουσία
αυθόρμητου
λόγου,
διαταραχή
ύπνου,
επίδραση
στην
ευστάθεια,
γενετήσια
ορμή
μειωμένη,
ανησυχία,
κλάμα,
δυσφημία,
ευφορική
συναισθημα
τική
διάθεση,
παράνοια,
εμμονή,
προσβολή
πανικού,
εύκολο
κλάμα,
διαταραχή
διαβάσματος
,
αρχική
αϋπνία,
επίπεδο
συναίσθημα,
σκέψη μη
φυσιολογική
,
απώλεια της
γενετήσιας
ορμής,
νωθρός,
αϋπνία κατά
τη μέση του
ύπνου,
εύκολη
διάσπαση
προσοχής,
πολύ πρωινή
αφύπνιση,
αντίδραση
πανικού,
εξηρμένη
συναισθημα
τική διάθεση
υπομανία,
οργασμός
μειωμένος
Διαταραχές Παραισθησί Διαταραχή Επηρεασμέν Απραξία,
17
του νευρικού
συστήματος
α,
υπνηλία,
ζάλη
στην
προσοχή,
επηρεασμέ
νη μνήμη,
αμνησία,
νοητική
διαταραχή,
επηρεασμέ
νη
διανοητική
κατάσταση
,
επηρεασμέ
νες
ψυχοκινητι
κές
ικανότητες
,
σπασμός,
μη
φυσιολογικ
ός
συντονισμό
ς,
τρόμος,
λήθαργος,
υποαισθησί
α,
νυσταγμός,
δυσγευσία,
διαταραχή
της
ισορροπίας
,
δυσαρθρία,
τρόμος
κατά τις
εκούσιες
κινήσεις,
καταστολή
ο επίπεδο
συνείδησης,
σπασμός
γενικευμένη
ς επιληψίας,
έλλειμμα
στα οπτικά
πεδία,
σύνθετες
εστιακές
επιληπτικές
κρίσεις,
διαταραχή
λόγου,
ψυχοκινητικ
ή
υπερδραστηρ
ιό-τητα,
συγκοπή,
διαταραχή
αισθητικότη
τας,
ακουσία
εκροή
σιέλου από
το στόμα,
υπερβολικός
ύπνος,
αφασία,
επαναλαμβα
νό-μενη
ομιλία,
υποκινησία,
δυσκινησία,
ζάλη θέσης,