MACOIL
Omega-3-acid ethyl esters 90
Αιθυλεστέρες
των
ω
-3
λιπαρών
οξέων
-90
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MACOIL 1000mg καψάκια, μαλακά
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε καψάκιο περιέχει 1000 mg αιθυλεστέρων των ω-3 λιπαρών οξέων 90, που
περιέχουν κυρίως 840 mg αιθυλεστέρων, του eicosapentaenoic acid (EPA) 460 mg
και του docosahexaenoic acid (DHA) 380 mg.
Για πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παρ. 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Καψάκιο, μαλακό.
Καψάκια μαλακά ωχρού κίτρινου χρώματος.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις
Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Επικουρική αγωγή για δευτερογενή πρόληψη μετά από έμφραγμα του
μυοκαρδίου ως συμπλήρωμα της κύριας αγωγής (π.χ. στατίνες,
αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, β-αποκλειστές,
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α ΜΕΑ)).
Υπερτριγλυκεριδαιμία
Ενδογενής υπερτριγλυκεριδαιμία σαν συμπλήρωμα στη δίαιτα όταν τα
διαιτητικά μέτρα από μόνα τους κρίνονται ανεπαρκή για να φέρουν
ικανοποιητική απόκριση:
-τύπου IV σε μονοθεραπεία,
-τύπου IIb/III σε συνδυασμό με στατίνες, όταν ο έλεγχος των
τριγλυκεριδίων είναι ανεπαρκής.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Ένα καψάκιο ημερησίως.
Υπερτριγλυκεριδαιμία
Αγωγή έναρξης με δύο καψάκια ημερησίως. Αν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική
απόκριση, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα τέσσερα καψάκια ημερησίως.
Τα καψάκια μπορούν να ληφθούν μαζί με τροφή προκειμένου να
αποφεύγονται γαστρεντερικές διαταραχές.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των αιθυλεστέρων
των ω-3 λιπαρών οξέων 90 σε παιδιά, ηλικιωμένους άνω των 70 ετών ή σε
ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλ. παραγρ. 4.4.) και υπάρχουν μόνον
περιορισμένες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό, στη σόγια ή σε οποιοδήποτε από τα
έκδοχα του προϊόντος.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Προειδοποιήσεις:
Λόγω της μέτριας αύξησης του χρόνου ροής (στην υψηλή δοσολογία, δηλ. 4
καψάκια) οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά πρέπει να
παρακολουθούνται και αν χρειαστεί, η δοσολογία του αντιπηκτικού να
προσαρμόζεται (βλ. παραγρ. 4.5 «Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης»). Η χρήση αυτής της φαρμακευτικής
αγωγής δεν καταργεί την ανάγκη παρακολούθησης που συνήθως απαιτείται
για ασθενείς αυτού του τύπου.
Να λαμβάνεται υπ’ όψη ο αυξημένος χρόνος ροής στους ασθενείς με υψηλό
κίνδυνο για αιμορραγία (εξαιτίας σοβαρού τραύματος, χειρουργικής επέμβασης,
κλπ).
Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας,
δεν συνιστάται η χορήγηση αυτού του φαρμάκου σε παιδιά.
Οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 δεν ενδείκνυνται στην εξωγενή
υπερτριγλυκεριδαιμία (τύπου 1 υπερχυλομικροναιμίας). Δεν υπάρχει επαρκής
εμπειρία σε δευτερογενή ενδογενή υπερτριγλυκεριδαιμία (ιδιαίτερα σε μη
ρυθμισμένο διαβήτη).
Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά στην αντιμετώπιση της
υπερτριγλυκεριδαιμίας με αγωγή συνδυασμού με φιμπράτες.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις:
Απαιτείται τακτική παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας (ASAT και
ALAT) σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (ειδικά στις υψηλές δόσεις, δηλ. 4
καψάκια).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Από του στόματος αντιπηκτικά: Βλ. παραγρ. 4.4: «Ιδιαίτερες
προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση».
Οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 έχουν συγχορηγηθεί με βαρφαρίνη
χωρίς να παρουσιαστούν αιμορραγικές επιπλοκές. Πρέπει, όμως, να
ελέγχεται ο χρόνος προθρομβίνης όταν οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών
οξέων 90 συγχορηγούνται με βαρφαρίνη ή όταν διακόπτεται η αγωγή με τους
αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90.
4.6 Γονιμότητα, Κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από την χρήση των αιθυλεστέρων των ω-3
λιπαρών οξέων 90 σε εγκύους. Μελέτες σε ζώα δεν έχουν δείξει τοξική
επίδραση στην αναπαραγωγή. Είναι άγνωστο εάν υφίσταται πιθανός κίνδυνος
για τους ανθρώπους και συνεπώς οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη εκτός και είναι
απολύτως απαραίτητο.
Γαλουχία
Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με την έκκριση των αιθυλεστέρων των ω-3
λιπαρών οξέων 90 στο γάλα των ανθρώπων ή των ζώων. Οι αιθυλεστέρες των
ω-3 λιπαρών οξέων 90 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη γαλουχία.
4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Δεν σχετίζεται.
4.8 Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων ιεραρχούνται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Συχνές (≥1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100), Σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1000),
Πολύ σπάνιες (<1/10.000), περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών.
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
Όχι συχνές : Γαστρεντερίτιδα
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:
Όχι συχνές : Υπερευαισθησία
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:
Σπάνιες: Υπεργλυκαιμία.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
Όχι συχνές : Ζάλη, δυσγευσία
Σπάνιες: Κεφαλαλγία
Διαταραχές αγγειακού συστήματος:
Πολύ σπάνιες: Υπόταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου:
Πολύ σπάνιες: Ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:
Συχνές: Δυσπεψία, ναυτία
Όχι συχνές : Κοιλιακό άλγος, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος,
γαστρίτιδα,
άλγος επιγαστρίου
Σπάνιες: Γαστρεντερικό άλγος
Πολύ σπάνιες: Αιμορραγία του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα
Διαταραχές του ηπατοχολικού:
Σπάνιες: Ηπατικές διαταραχές.
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
Σπάνιες: Ακμή, κνησμώδες εξάνθημα
Πολύ σπάνιες: Κνίδωση
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Σπάνιες: Ασαφώς καθοριζόμενες διαταραχές.
Εργαστηριακές εξετάσεις:
Πολύ σπάνιες: Αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων, αυξημένη γαλακτική
αφυδρογονάση του αίματος.
Μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών έχει αναφερθεί σε ασθενείς με
υπερτριγλυκεριδαιμία.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από την
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων
284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21
06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr)
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συστάσεις. Παρέχεται συμπτωματική θεραπεία.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες
Κωδικός κατά ATC: C10AX06, «Άλλοι παράγοντες που τροποποιούν λιπίδια,
ωμέγα-3 τριγλυκερίδια, συμπεριλαμβανομένων άλλων εστέρων και οξέων».
Τα ωμέγα-3-πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, το eicosapentaenoic acid (ΕΡΑ) και το
docosahexaenoic acid (DHA) αποτελούν απαραίτητα λιπαρά οξέα.
Οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 δρουν στα λιπίδια του πλάσματος
ελαττώνοντας τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων ως συνέπεια της μείωσης της
VLDL (πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) και έχουν επίσης δράση επί της
αιμόστασης και της αρτηριακής πίεσης.
Οι αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 προκαλούν μείωση της σύνθεσης
των τριγλυκεριδίων στο ήπαρ γιατί το ΕΡΑ και το DHA δεν αποτελούν καλά
υποστρώματα για τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση
τριγλυκεριδίων και αναστέλλουν την εστεροποίηση άλλων λιπαρών οξέων.
Η αύξηση της β-οξείδωσης των λιπαρών οξέων, στα υπεροξυσωμάτια του
ήπατος, μπορεί επίσης να συμβάλλει στην πτώση των τριγλυκεριδίων, αφού
μειώνονται τα διαθέσιμα λιπαρά οξέα για τη σύνθεση τριγλυκεριδίων. Η
αναστολή αυτή της σύνθεσης τριγλυκεριδίων έχει σαν συνέπεια τη μείωση
της πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (VLDL).
Σε μερικούς ασθενείς με υπερτριγλυκεριδαιμία, οι αιθυλεστέρες των ω-3
λιπαρών οξέων 90 αυξάνουν την LDL- χοληστερόλη. Η αύξηση της ΗDL-
χοληστερόλης είναι μικρή – σημαντικά μικρότερη εκείνης που παρατηρείται
μετά από χορήγηση φιμπρατών – και δεν είναι σταθερή.
Η μακροχρόνια υπολιπιδαιμική δράση των αιθυλεστέρων των ω-3 λιπαρών
οξέων 90 (για περισσότερο από ένα χρόνο) δεν είναι γνωστή.
Κατά τα άλλα δεν υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η μείωση των τριγλυκεριδίων
ελαττώνει τον κίνδυνο ισχαιμικής καρδιακής νόσου.
Κατά τη διάρκεια της αγωγής με αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90
παρατηρείται μια πτώση στην παραγωγή θρομβοξάνης Α2 και μια μικρή αύξηση
του χρόνου ροής. Δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση στους άλλους
παράγοντες πήξης.
11324 ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (< 3 μήνες) υπό
προφυλακτική αγωγή και μεσογειακού τύπου δίαιτα, αφού τυχαιοποιήθηκαν
πήραν μέρος στην μελέτη GISSI-Prevenzione όπου τους χορηγήθηκαν οι
αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 (n=2836), Vitamin Ε (n=2830),
αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 + Vitamin Ε (n=2830) ή καθόλου
θεραπεία (n=2828).
H GISSI-P ήταν μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη που διεξήχθη
στην Ιταλία.
Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 3,5
χρόνων μετά τη χορήγηση των αιθυλεστέρων των ω-3 λιπαρών οξέων 90,
1g/ημέρα, έδειξαν σημαντική μείωση ως προς το συνδυασμένο καταληκτικό
σημείο αξιολόγησης που συμπεριλάμβανε θάνατο από κάθε αιτία, μη
θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρο αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο (μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 15% [2-26]
p=0,0226 σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν μόνο αιθυλεστέρες των ω-3
λιπαρών οξέων 90 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και κατά 10% [1-18]
p=0,0482 σε ασθενείς που χορηγήθηκαν αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών
οξέων 90 με ή χωρίς Vitamin Ε).
Παρατηρήθηκε μείωση του δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου αξιολόγησης
που συμπεριλάμβανε τους καρδιαγγειακούς θανάτους, το μη θανατηφόρο
έμφραγμα του μυοκαρδίου και το μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 20% [5-32] p=0,0082 σε
ασθενείς που χορηγήθηκαν μόνο αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και κατά 11% [1-20] p=0,0526 σε ασθενείς που
χορηγήθηκαν αιθυλεστέρες των ω-3 λιπαρών οξέων 90 με ή χωρίς Vitamin Ε).
Δευτερογενής ανάλυση μεμονωμένα κάθε κριτηρίου από τα πρωτεύοντα
κριτήρια αξιολόγησης, έδειξε σημαντική μείωση των θανάτων από κάθε αιτία
και των καρδιαγγειακών θανάτων αλλά δεν έδειξε μείωση των μη
θανατηφόρων καρδιαγγειακών επεισοδίων και των θανατηφόρων ή μη
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες
Κατά τη διάρκεια της απορρόφησης αλλά και μετά από αυτήν, υπάρχουν τρεις
βασικές οδοί για το μεταβολισμό των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων:
- Τα λιπαρά οξέα μεταφέρονται αρχικά στο ήπαρ όπου ενσωματώνονται σε
διάφορες κατηγορίες λιποπρωτεϊνών και στη συνέχεια διοχετεύονται στις
περιφερικές αποθήκες λιπιδίων.
- Τα φωσφολιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών αντικαθίστανται από
λιποπρωτεϊνικά φωσφολιπίδια και τα λιπαρά οξέα μπορούν τότε να δράσουν
σαν πρόδρομοι διαφόρων εικοσανιοειδών.
- Η πλειοψηφία τους οξειδώνεται για να ικανοποιήσει ενεργειακές ανάγκες.
Η συγκέντρωση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ΕΡΑ και DHA, στα φωσφολιπίδια
του πλάσματος αντιστοιχεί στα ΕΡΑ και DHA που ενσωματώθηκαν στις
κυτταρικές μεμβράνες.
Φαρμακοκινητικές μελέτες σε ζώα απέδειξαν ότι υπάρχει πλήρης υδρόλυση του
αιθυλεστέρα που συνοδεύεται από ικανοποιητική απορρόφηση και
ενσωμάτωση των ΕΡΑ και DHA στα φωσφολιπίδια του πλάσματος και τους
εστέρες της χοληστερόλης.
5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας
Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα αναφορικά με την ασφάλεια του
προϊόντος στον άνθρωπο στη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Έκδοχα
Περιεχόμενο του καψακίου:
α-τοκοφερόλη (μπορεί να περιέχει φυτικά έλαια π.χ. σογιέλαιο)
Κέλυφος του καψακίου:
Ζελατίνη
Γλυκερόλη
Ύδωρ κεκαθαρμένο
Τριγλυκερίδια μέσου μοριακού βάρους (ίχνη)
Λεκιθίνη (ηλιάνθου) (ίχνη)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
36 μήνες.
Το μαλακό καψάκιο MACOIL 1000mg θα πρέπει να χρησιμοποηθεί μέσα σε 100
ημέρες από το άνοιγμα του φιαλιδίου.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25 °C. Να μην καταψύχεται.
Για τις συνθήκες διατήρησης μετά το πρώτο άνοιγμα του φαρμακευτικού
προϊόντος, βλ. Παράγραφο 6.3.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Λευκό φιαλίδιο (HDPE):
1 x 30 καψάκια μαλακά
1 x 60 καψάκια μαλακά
1 x 100 καψάκια μαλακά
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Οδηγίες χρήσης/ χειρισμού
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 106
153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ