ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Priligy 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Priligy 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει υδροχλωρική δαποξετίνη
που ισοδυναμεί με 30 mg ή 60 mg δαποξετίνης.
Έκδοχο με γνωστή δράση: Λακτόζη. Κάθε δισκίο των 30 mg περιέχει 45,88 mg
λακτόζης. Κάθε δισκίο των 60 mg περιέχει 91,75 mg λακτόζης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 30 mg είναι ανοικτού γκρίζου
χρώματος, στρογγυλά, αμφίκυρτα, με διάμετρο περίπου 6,5 mm και φέρουν
χαραγμένη την ένδειξη «30» μέσα σε ένα τρίγωνο στη μία πλευρά.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 60 mg είναι γκρίζου χρώματος,
στρογγυλά, αμφίκυρτα, με διάμετρο περίπου 8 mm και φέρουν χαραγμένη την
ένδειξη «60» μέσα σε ένα τρίγωνο στη μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Priligy ενδείκνυται για τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης σε ενήλικες
άνδρες ηλικίας 18 έως 64 ετών.
Το Priligy πρέπει να συνταγογραφείται μόνο σε ασθενείς που πληρούν όλα τα
ακόλουθα κριτήρια:
Ενδοκολπικός λανθάνων χρόνος εκσπερμάτισης κάτω των δύο λεπτών,
και
Εμμένουσα ή επανεμφανιζόμενη εκσπερμάτιση με ελάχιστη σεξουαλική
διέγερση πριν από, κατά τη διάρκεια ή σύντομα μετά από τη διείσδυση και
πριν θελήσει να εκσπερματώσει ο ασθενήςκαι
Σημαντική προσωπική δυσφορία ή δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις
ως συνέπεια της πρόωρης εκσπερμάτισης και
Κακός έλεγχος της εκσπερμάτισης, και
Ιστορικό πρόωρης εκσπερμάτισης στην πλειοψηφία των προσπαθειών
συνεύρεσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών.
Το Priligy πρέπει να χορηγείται μόνο ως κατ’ επίκληση θεραπεία πριν από την
αναμενόμενη σεξουαλική δραστηριότητα. Το Priligy δεν πρέπει να
συνταγογραφείται για την καθυστέρηση της εκσπερμάτισης σε άνδρες που δεν
1
έχουν διαγνωστεί με πρόωρη εκσπερμάτιση.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενήλικες άνδρες (ηλικίας 18 έως 64 ετών)
Η συνιστώμενη δόση έναρξης για όλους τους ασθενείς είναι τα 30 mg,
λαμβανόμενα ανάλογα με τις ανάγκες περίπου 1 έως 3 ώρες πριν από τη
σεξουαλική δραστηριότητα. Η θεραπεία με το Priligy δεν πρέπει να αρχίζει με τη
δόση των 60 mg.
Το Priligy δεν προορίζεται για συνεχή ημερήσια χρήση. Το Priligy πρέπει να
λαμβάνεται μόνο όταν αναμένεται ότι θα ακολουθήσει σεξουαλική
δραστηριότητα. Το Priligy δεν πρέπει να λαμβάνεται συχνότερα από μία φορά
κάθε 24 ώρες.
Αν η ανταπόκριση του ατόμου στα 30 mg είναι ανεπαρκής και ο ασθενής δεν
έχει παρουσιάσει μέτριες ή σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή πρόδρομα
συμπτώματα που παραπέμπουν σε συγκοπή, η δόση μπορεί να αυξηθεί στη
μέγιστη συνιστώμενη δόση των 60 mg, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις ανάγκες
περίπου 1 έως 3 ώρες πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η επίπτωση και
η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι υψηλότερες με τη δόση των
60 mg.
Αν ο ασθενής εμφάνισε ορθοστατικές αντιδράσεις με τη δόση έναρξης, δεν
πρέπει να γίνεται κλιμάκωση της δόσης στα 60 mg (βλέπε παράγραφο 4.4).
Ο γιατρός πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά το ατομικό προφίλ οφέλους-
κινδύνου του Priligy μετά από τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της θεραπείας
τουλάχιστον μετά από 6 δόσεις θεραπείας) για να καθοριστεί αν είναι
κατάλληλο να συνεχιστεί η θεραπεία με το Priligy.
Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Priligy πέραν
των 24 εβδομάδων είναι περιορισμένα. Η κλινική ανάγκη για τη συνέχιση της
θεραπείας και η ισορροπία οφέλους-κινδύνου κατά τη θεραπεία με το Priligy
πρέπει να επαναξιολογούνται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
Ηλικιωµένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω)
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Priligy δεν έχουν τεκμηριωθεί σε
ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω (βλέπε παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Priligy σ‘αυτόν τον πληθυσμό στην ένδειξη της
πρόωρης εκσπερμάτισης.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Δεν
συνιστάται η χρήση του Priligy σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία
(βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2).
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
2
Το Priligy αντενδείκνυται σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία (κατηγορία Β και C κατά ChildPugh) (βλέπε παραγράφους 4.3
και 5.2).
Ασθενείς που είναι γνωστό ότι είναι πτωχοί μεταβολιστές του CYP2D6 ή
ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς του CYP2D6
Συνιστάται προσοχή σε περίπτωση αύξησης της δόσης στα 60 mg σε ασθενείς
που είναι γνωστό ότι έχουν πτωχό μεταβολικό γονότυπο του CYP2D6 ή σε
ασθενείς που ακολουθούν ταυτόχρονα θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς του
CYP2D6 (βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.2).
Ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με μέτριους ή ισχυρούς αναστολείς του
CYP3A4
Η ταυτόχρονη χρήση ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 αντενδείκνυται. Η δόση
πρέπει να περιορίζεται στα 30 mg στους ασθενείς που ακολουθούν παράλληλα
θεραπεία με μέτριους αναστολείς του CYP3A4 και συνιστάται προσοχή (βλέπε
παραγράφους 4.3, 4.4 και 4.5).
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα για να
αποφευχθεί η πικρή γεύση. Συνιστάται τα δισκία να λαμβάνονται με
τουλάχιστον ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Το Priligy μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς
τροφή (βλέπε παράγραφο 5.2).
Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν από τη χρήση ή τη χορήγηση του
φαρμακευτικού
προϊόντος
Πριν από την έναρξη της θεραπείας, βλέπε παράγραφο 4.4 σχετικά με την
ορθοστατική υπόταση
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Σημαντικές παθολογικές καρδιακές παθήσεις όπως είναι:
Καρδιακή ανεπάρκεια (κατηγορίας II-IV κατά NYHA).
Διαταραχές αγωγιμότητας όπως ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός και το
σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου
Σημαντική ισχαιμική καρδιοπάθεια
Σημαντική βαλβιδοπάθεια
Ιστορικό συγκοπής.
Ιστορικό μανίας ή σοβαρής κατάθλιψης.
Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAO) ή σε
διάστημα 14 ημερών από τη διακοπή της θεραπείας με ΜΑΟ. Αντίστοιχα, δεν
πρέπει να χορηγηθούν αναστολείς της ΜΑΟ σε διάστημα 7 ημερών μετά από τη
διακοπή του Priligy (βλέπε παράγραφο 4.5).
Ταυτόχρονη θεραπεία με θειοριδαζίνη ή εντός 14 ημερών από τη διακοπή της
θεραπείας με θειοριδαζίνη. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να χορηγείται θειοριδαζίνη
3
σε διάστημα 7 ημερών μετά από τη διακοπή του Priligy (βλέπε παράγραφο 4.5).
Ταυτόχρονη θεραπεία με αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
[εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI), αναστολείς
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης-νοραδρεναλίνης (SNRI), τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά (TΚA)] ή άλλα φαρμακευτικά/φυτικά προϊόντα με
σεροτονεργική δράση [π.χ. Lτρυπτοφάνη, τριπτάνες, τραμαδόλη, λινεζολίδη,
λίθιο, υπερικό/βαλσαμόχορτο (
Hypericum perforatum
)] ή σε διάστημα 14
ημερών από τη διακοπή της θεραπείας με αυτά τα φαρμακευτικά/φυτικά
προϊόντα. Αντίστοιχα, αυτά τα φαρμακευτικά/φυτικά προϊόντα δεν πρέπει να
χορηγούνται σε διάστημα 7 ημερών μετά από τη διακοπή του Priligy (βλέπε
παράγραφο 4.5).
Παράλληλη θεραπεία με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 όπως είναι η
κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η ριτοναβίρη, η σακουιναβίρη, η τελιθρομυκίνη,
η νεφαζoδόνη, η νελφιναβίρη, η αταζαναβίρη κ.λπ. (βλέπε παράγραφο 4.5).
Μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Γενικές συστάσεις
Priligy μ μ μ , Το ενδείκνυται όνο για άνδρες ε πρόωρη εκσπερ άτιση οι οποίοι
4.1 5.1. πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους και Το Priligy
μ δεν πρέπει να συνταγογραφείται σε άνδρες που δεν έχουν διαγνωστεί ε πρόωρη
μ . μ μ εκσπερ άτιση Η ασφάλεια δεν έχει τεκ ηριωθεί και δεν υπάρχουν δεδο ένα για
μ τη δράση επιβράδυνσης της εκσπερ άτισης σε ασθενείς χωρίς πρόωρη
μ .εκσπερ άτιση
μ Άλλες ορφές σεξουαλικής δυσλειτουργίας
, μ μ μ , Πριν από τη θεραπεία τα άτο α ε άλλες ορφές σεξουαλικής δυσλειτουργίας
μ μ μ , συ περιλα βανο ένης της στυτικής δυσλειτουργίας πρέπει να εξετάζονται
. προσεκτικά από ιατρούς Το Priligy μ μ δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε άνδρες ε
μ στυτική δυσλειτουργία που χρησι οποιούν αναστολείς της PDE5 ( βλέπε
4.5).παράγραφο
Ορθοστατική υπόταση
, μ Πριν από την έναρξη της θεραπείας πρέπει να πραγ ατοποιηθεί προσεκτική
, μ μ μ εξέταση από τον ιατρό συ περιλα βανο ένης της λήψης ιστορικού
. μ μ ορθοστατικών επεισοδίων Πρέπει να πραγ ατοποιηθεί ορθοστατική δοκι ασία
( πριν από την έναρξη της θεραπείας αρτηριακή πίεση και καρδιακή συχνότητα σε
). μ μ ύπτια και όρθια θέση Σε περίπτωση ιστορικού τεκ ηριω ένης ή
μ , πιθανολογού ενης ορθοστατικής αντίδρασης πρέπει να αποφεύγεται η θεραπεία
μ Priligy.ε το
μ . Ορθοστατική υπόταση έχει αναφερθεί σε κλινικές δοκι ές Ο συνταγογράφων
μ , μ ιατρός πρέπει να συ βουλεύσει εκ των προτέρων τον ασθενή ότι εάν ε φανίσει
μ μ μ , μ μ , πιθανά πρόδρο α συ πτώ ατα όπως είναι η ελαφριά ζάλη α έσως όλις σηκωθεί
μ πρέπει να ξαπλώσει α έσως σε θέση όπου το κεφάλι του θα βρίσκεται σε
μ μ μ χα ηλότερο ση είο από το υπόλοιπο σώ α του ή πρέπει να καθίσει τοποθετώντας
μ μ μ μ . το κεφάλι του ανά εσα στα γόνατά του έχρι να υποχωρήσουν τα συ πτώ ατα Ο
4
, , μ συνταγογράφων ιατρός πρέπει επίσης να ενη ερώσει τον ασθενή ότι δεν πρέπει
μ μ μ μ .να σηκωθεί απότο α ετά από παρατετα ένη παρα ονή σε ύπτια ή καθιστή θέση
/ Αυτοκτονία αυτοκτονικές σκέψεις
, μ μ μ SSRI, Τα αντικαταθλιπτικά συ περιλα βανο ένων των αύξησαν τον κίνδυνο
μ αυτοκτονικών σκέψεων και αυτοκτονικών τάσεων συγκριτικά ε το εικονικό
μ μ μ μ φάρ ακο σε βραχυχρόνιες ελέτες σε παιδιά και ενήλικες ε είζονα
. καταθλιπτική διαταραχή και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές Οι βραχυχρόνιες
μ μ ελέτες δεν έδειξαν αύξηση στον κίνδυνο των αυτοκτονικών τάσεων ε τα
μ μ αντικαταθλιπτικά συγκριτικά ε το εικονικό φάρ ακο σε ενήλικες ηλικίας άνω
24 . μ Priligy των ετών Στις κλινικές δοκι ές του για τη θεραπεία της πρόωρης
μ , εκσπερ άτισης δεν υπήρξαν σαφείς ενδείξεις αυτοκτονικών τάσεων λόγω της
μ μ θεραπείας κατά την αξιολόγηση των πιθανώς σχετιζό ενων ε την αυτοκτονία
μ μ μ μ ανεπιθύ ητων ενεργειών που αξιολογήθηκαν σύ φωνα ε τον Αλγόριθ ο
μ μ Columbia (C-CASA), μ Ταξινό ησης της Εκτί ησης για Αυτοκτονία του την Κλί ακα
μ Montgomery-Asberg μ Beck Βαθ ολόγησης της Κατάθλιψης ή το Ερωτη ατολόγιο του
- .για την κατάθλιψη ΙΙ
Συγκοπή
, Οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται ώστε να αποφύγουν καταστάσεις οι
μ μ μ , μ μ μ οποίες θα πορούσαν να οδηγήσουν σε τραυ ατισ ό συ περιλα βανο ένης της
μ μ μ μ οδήγησης ή του χειρισ ού επικίνδυνων ηχανη άτων σε περίπτωση ε φάνισης
μ μ μ , συγκοπής ή των πρόδρο ων συ πτω άτων της συγκοπής όπως είναι η ζάλη ή η
( 4.8).ελαφριά ζάλη βλέπε παράγραφο
μ μ μ , / Πιθανά πρόδρο α συ πτώ ατα όπως είναι η ναυτία η ζάλη ελαφριά ζάλη και η
μ έντονη εφίδρωση αναφέρθηκαν συχνότερα εταξύ των ασθενών που
μ Priligy μ μ .ακολούθησαν θεραπεία ε συγκριτικά ε το εικονικό φάρ ακο
μ , Στις κλινικές δοκι ές τα περιστατικά συγκοπής που χαρακτηρίζονται ως
μ μ απώλεια της συνείδησης ε βραδυκαρδία ή φλεβοκο βική ανακοπή που
παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που έφεραν καταγραφείς Holter, θεωρήθηκαν
μ μ αγγειοπνευ ονογαστρικής αιτιολογίας και η πλειοψηφία τους ε φανίστηκε κατά
3 μ , μ τη διάρκεια των πρώτων ωρών ετά από τη χορήγηση της δόσης ετά από την
μ μ πρώτη δόση ή σχετίζονταν ε διαδικασίες της ελέτης σε κλινικές συνθήκες
( μ μ μ όπως είναι η λήψη αί ατος και οι ορθοστατικοί χειρισ οί και οι ετρήσεις της
). μ μ μ , , , αρτηριακής πίεσης Πιθανά πρόδρο α συ πτώ ατα όπως είναι η ναυτία η ζάλη
, μ μ , , η ελαφριά ζάλη το αίσθη α παλ ών η εξασθένιση η σύγχυση και η έντονη
μμ μ μ 3 εφίδρωση σε γενικές γρα ές ε φανίστηκαν στο διάστη α των πρώτων ωρών
μ . ετά από τη δόση και συχνά προηγούνταν της συγκοπής Οι ασθενείς πρέπει να
μ μ μ μ , μ έχουν ενη ερωθεί ότι πορεί να ε φανίσουν συγκοπή οποιαδήποτε στιγ ή ε ή
μ μ μ μ Priligy. χωρίς πρόδρο α συ πτώ ατα κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους ε το Οι
μ συνταγογραφούντες ιατροί πρέπει να συ βουλεύουν τους ασθενείς για τη
μ ση ασία της διατήρησης επαρκούς ενυδάτωσης και για τον τρόπο αναγνώρισης
μ μ μ μ μ των πρόδρο ων ση είων και συ πτω άτων ώστε να ειωθεί η πιθανότητα
μ μ . σοβαρού τραυ ατισ ού από πτώση εξαιτίας της απώλειας των αισθήσεων Εάν ο
μ μ μ μ , μ ασθενής ε φανίσει πιθανά πρόδρο α συ πτώ ατα πρέπει να ξαπλώσει α έσως σε
μ μ μ θέση στην οποία το κεφάλι του θα είναι σε χα ηλότερο ση είο σε σχέση ε το
μ μ υπόλοιπο το σώ α του ή να καθίσει τοποθετώντας το κεφάλι του ανά εσα στα
μ μ μ γόνατά του έχρι να υποχωρήσουν τα συ πτώ ατα και να προσέξει ώστε να
μ μ μ , αποφύγει καταστάσεις οι οποίες θα πορούσαν να οδηγήσουν σε τραυ ατισ ό
μ μ μ μ μ μ , συ περιλα βανο ένης της οδήγησης ή του χειρισ ού επικίνδυνων ηχανη άτων
5
μ ( σε περίπτωση που συ βεί συγκοπή ή άλλη επίδραση στο ΚΝΣ βλέπε παράγραφο
4.7).
μ Ασθενείς ε καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου
μ μ μ Τα άτο α ε υποκεί ενη καρδιαγγειακή νόσο αποκλείστηκαν από τις κλινικές
μ 3. μ δοκι ές Φάσης Ο κίνδυνος ανεπιθύ ητων καρδιαγγειακών εκβάσεων από τη
( ) μ συγκοπή καρδιακή συγκοπή και συγκοπή από άλλα αίτια είναι αυξη ένος σε
μ μ μ ( . . μ μ ασθενείς ε υποκεί ενη δο ική καρδιαγγειακή νόσο π χ τεκ ηριω ένη απόφραξη
, , του χώρου εκροής καρδιακή βαλβιδοπάθεια στένωση καρωτίδας και στεφανιαία
). μ μ νόσο Τα δεδο ένα είναι ανεπαρκή για να προσδιοριστεί αν ο αυξη ένος αυτός
μ μ κίνδυνος εκτείνεται σε αγγειοπνευ ονογαστρική συγκοπή σε ασθενείς ε
μ .υποκεί ενη καρδιαγγειακή νόσο
μ μΧρήση ε ευφορικά φάρ ακα
μ μ Priligy Πρέπει να δοθεί στους ασθενείς η οδηγία να ην χρησι οποιούν το σε
μ μ μ . συνδυασ ό ε ευφορικά φάρ ακα
μ μ μ , Τα ευφορικά φάρ ακα ε σεροτονεργική δράση όπως είναι η κετα ίνη η
μ μ μ μ (MDMA) μ εθυλενεδιοξυ εθα φετα ίνη και η διαιθυλα ίδη του λυσεργικού οξέος
(LSD) μ μ πορεί να οδηγήσουν σε πιθανώς σοβαρές αντιδράσεις αν συνδυαστούν ε
Priligy. μ , μ , μ , το Στις αντιδράσεις αυτές περιλα βάνονται εταξύ άλλων η αρρυθ ία η
μ μ . Priligy μ υπερθερ ία και το σεροτονινεργικό σύνδρο ο Η χρήση του ε ευφορικά
μ μ , φάρ ακα ε κατασταλτικές ιδιότητες όπως είναι τα ναρκωτικά και οι
μ .βενζοδιαζεπίνες πορεί να αυξήσει περαιτέρω την υπνηλία και τη ζάλη
Αιθανόλη
μ μ Πρέπει να δοθεί στους ασθενείς η οδηγία να ην χρησι οποιούν το Priligy σε
μ μ . συνδυασ ό ε αλκοόλη
μ μ μ μ μ Ο συνδυασ ός αλκοόλης ε δαποξετίνη πορεί να αυξήσει τις σχετιζό ενες ε την
μ , , αλκοόλη νευροδιανοητικές επιδράσεις και πορεί επίσης να ενισχύσει τις
μ , μνευροκαρδιογενείς ανεπιθύ ητες ενέργειες όπως είναι η συγκοπή αυξάνοντας ε
μ μ . μ , αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο τυχαίου τραυ ατισ ού Επο ένως οι ασθενείς πρέπει
μ μ Priligy ( να συ βουλεύονται να αποφεύγουν την αλκοόλη ενώ λα βάνουν το βλέπε
4.5 4.7).παραγράφους και
μ μ Φαρ ακευτικά προϊόντα ε αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες
Priligy μ μ Το πρέπει να συνταγογραφείται ε προσοχή σε ασθενείς που λα βάνουν
μ μ ( φαρ ακευτικά προϊόντα ε αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες όπως είναι οι
) ανταγωνιστές των άλφα αδρενεργικών υποδοχέων και τα νιτρώδη λόγω της
μ μ ( 4.5).πιθανώς ειω ένης ορθοστατικής ανοχής βλέπε παράγραφο
CYP3A4Μέτριοι αναστολείς του
μ μ Συνιστάται προσοχή στους ασθενείς που λα βάνουν έτριους αναστολείς του
CYP3A4 30και η δόση περιορίζεται στα mg ( 4.2 4.5).βλέπε παραγράφους και
CYP2D6Ισχυροί αναστολείς του
60Συνιστάται προσοχή στην περίπτωση αύξησης της δόσης στα mg σε ασθενείς
6
μ CYP2D6 που λα βάνουν ισχυρούς αναστολείς του ή στην περίπτωση αύξησης της
60δόσης στα mg μ μ CYP2D6, σε ασθενείς ε γνωστό πτωχό εταβολικό γονότυπο του
μ , μ μ καθώς πορεί να αυξηθούν τα επίπεδα έκθεσης πράγ α που πορεί να οδηγήσει
μ μ σε υψηλότερη επίπτωση και σοβαρότητα των δοσοεξαρτώ ενων ανεπιθύ ητων
( 4.2, 4.5 5.2).ενεργειών βλέπε παραγράφους και
Μανία
Priligy μ μ Το δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε ασθενείς ε ιστορικό
μ / μ ανίας υπο ανίας ή διπολικής διαταραχής και πρέπει να διακόπτεται στους
μ μ μ .ασθενείς που ε φανίζουν συ πτώ ατα αυτών των διαταραχών
μΣπασ οί
SSRI μ μ , Priligy Λόγω της δυνατότητας των να ειώσουν τον ουδό των σπασ ών το
μ μ πρέπει να διακόπτεται στους ασθενείς που ε φανίζουν σπασ ούς και να
μ . μ μ αποφεύγεται στους ασθενείς ε ασταθή επιληψία Οι ασθενείς ε ελεγχό ενη
μ .επιληψία πρέπει να παρακολουθούνται ε προσοχή
μ Παιδιατρικός πληθυσ ός
Priligy μ μ μ 18 .Το δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε άτο α ηλικίας ικρότερης των ετών
/ Κατάθλιψη και ή ψυχιατρικές διαταραχές
μ μ μ μ μ Οι άνδρες ε υποκεί ενα ση εία και συ πτώ ατα κατάθλιψης πρέπει να
μ Priligy μ αξιολογούνται πριν από τη θεραπεία ε το για να αποκλειστούν οι η
μ . Priligy μ διαγνωσ ένες καταθλιπτικές διαταραχές Η παράλληλη χορήγηση του ε
, μ μ μ SSRI SNRI, αντικαταθλιπτικά συ περιλα βανο ένων των και αντενδείκνυται
( 4.3). Δ βλέπε παράγραφο εν συνιστάται διακοπή της θεραπείας για τη
μ μ συνεχιζό ενη κατάθλιψη ή το άγχος προκει ένου να ξεκινήσει η χορήγηση του
Priligy μ . Priligy για τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερ άτισης Το δεν ενδείκνυται για
μ μ ψυχιατρικές διαταραχές και δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε άνδρες ε
διαταραχές αυτού του είδους όπως είναι η σχιζοφρένεια ή σε άνδρες που
, μ πάσχουν από συννοσηρή κατάθλιψη καθώς δεν πορεί να αποκλειστεί η
μ μ μ . επιδείνωση των συ πτω άτων που σχετίζονται ε την κατάθλιψη Αυτό θα
μ μ μ πορούσε να είναι αποτέλεσ α της υποκεί ενης ψυχιατρικής διαταραχής ή
μ μ μ . αποτέλεσ α της θεραπείας ε το φαρ ακευτικό προϊόν Οι ιατροί πρέπει να
μ ενθαρρύνουν τους ασθενείς να αναφέρουν καταθλιπτικές σκέψεις ή αισθή ατα
μ μ μ μ μ οποιαδήποτε στιγ ή και εάν ε φανιστούν ση εία και συ πτώ ατα κατάθλιψης
, Priligy .κατά τη διάρκεια της θεραπείας το πρέπει να διακόπτεται
A μι ορραγία
μ μ μ SSRI. Έχουν υπάρξει αναφορές αι ορραγικών ανω αλιών ε τους Συνιστάται
μ Priligy, προσοχή στους ασθενείς που λα βάνουν ειδικά κατά την παράλληλη χρήση
μ μ ε φαρ ακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη λειτουργία των
μ ( . . , αι οπεταλίων π χ άτυπα αντιψυχωσικά και φαινοθειαζίνες ακετυλοσαλικυλικό
, μ μ μ [ ], μ οξύ η στεροειδή αντιφλεγ ονώδη φάρ ακα ΜΣΑΦ αντιαι οπεταλιακοί
) ( . . ), μ παράγοντες ή αντιπηκτικά π χ βαρφαρίνη καθώς και σε ασθενείς ε ιστορικό
μ ( αι ορραγικών διαταραχών ή διαταραχών της πηκτικότητας βλέπε παράγραφο
4.5).
Νεφρική δυσλειτουργία
7
Priligy μ Το δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς ε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία
μ μ και συνιστάται προσοχή σε ασθενείς ε ήπια ή έτρια νεφρική δυσλειτουργία
( 4.2 5.2).βλέπε παραγράφους και
μ μ Συ πτώ ατα απόσυρσης
μ μ SSRI μ Η απότο η διακοπή των χρόνια χορηγού ενων που χρησι οποιούνται για τη
θεραπεία των χρόνιων καταθλιπτικών διαταραχών έχει αναφερθεί ότι οδηγεί
μ μ : μ , ,στα ακόλουθα συ πτώ ατα δυσφορική συναισθη ατική διάθεση ευερεθιστότητα
, , ( . . διέγερση ζάλη αισθητικές διαταραχές π χ παραισθησίες όπως αίσθηση
), , , , , μ ηλεκτρικού σοκ άγχος σύγχυση κεφαλαλγία λήθαργος συναισθη ατική
, μ .αστάθεια αϋπνία και υπο ανία
μ μ μ μ , Μία διπλά τυφλή κλινική δοκι ή σε άτο α ε πρόωρη εκσπερ άτιση η οποία
62 μ μ σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις επιδράσεις απόσυρσης στις η έρες ε
μ 60η ερήσια δόση mg Priligy 60ή δόση mg Priligy μ ανάλογα ε τις ανάγκες κατέδειξε
μ μ μ ήπια συ πτώ ατα απόσυρσης ε ελαφρώς υψηλότερη επίπτωση στην αϋπνία και
μ μ μ μ μ μ τη ζάλη σε άτο α που εταφέρθηκαν στην ο άδα ε το εικονικό φάρ ακο ετά από
μ ( 5.1).καθη ερινή χορήγηση βλέπε παράγραφο
μ Οφθαλ ικές διαταραχές
Η χρήση του Priligy μ μ μ πορεί να σχετιστεί ε επιδράσεις στους οφθαλ ούς όπως
μ μ . είναι η υδρίαση και ο πόνος του οφθαλ ού Το Priligy μ πρέπει να χρησι οποιείται
μ μ μ μ ε προσοχή σε ασθενείς ε αυξη ένη ενδοφθάλ ια πίεση ή σε όσους διατρέχουν
μ μ . κίνδυνο ε φάνισης γλαυκώ ατος κλειστής γωνίας
Δ υσανεξία στη λακτόζη
µ μ μ , Οι ασθενείς ε σπάνια κληρονο ικά προβλή ατα δυσανεξίας στη γαλακτόζη
Lapp - ανεπάρκειας της λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης γαλακτόζης δεν
μ .πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρ ακο
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις
μ µ µ Πιθανότητα αλληλεπίδρασης ε αναστολείς της ονοα ινοξειδάσης
μ SSRI μ μ Σε ασθενείς που λα βάνουν σε συνδυασ ό ε αναστολέα της
µ µ (MAO), , μ ονοα ινοξειδάσης έχουν υπάρξει αναφορές σοβαρών ερικές φορές
, μ μ , θανατηφόρων αντιδράσεων στις οποίες περιλα βάνεται η υπερθερ ία η
μ , μ , μ μ μ ακα ψία ο υόκλωνος η αστάθεια του αυτόνο ου νευρικού συστή ατος ε
μ μ πιθανές ταχείες διακυ άνσεις των ζωτικών ση είων και οι αλλαγές της νοητικής
, μ κατάστασης στις οποίες περιλα βάνεται η ακραία διέγερση που εξελίσσεται σε
μ μ . παραλήρη α και κώ α Οι αντιδράσεις αυτές έχουν επίσης αναφερθεί σε ασθενείς
SSRI μ που έχουν διακόψει πρόσφατα τη λήψη και έχουν ξεκινήσει να λα βάνουν
MAO. μ αναστολέα Ορισ ένα περιστατικά παρουσίασαν χαρακτηριστικά που
μ μ μ . μ οιάζουν ε κακόηθες νευροληπτικό σύνδρο ο Τα δεδο ένα σε ζώα για τις
μ SSRI MAO επιδράσεις της συνδυασ ένης χρήσης και αναστολέα υποδεικνύουν ότι
μ μ τα εν λόγω φαρ ακευτικά προϊόντα πορεί να δράσουν συνεργικά για να
μ . αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσουν συ περιφορά διέγερσης
μ , Priligy μ μ μ Επο ένως το δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε συνδυασ ό ε αναστολέα
8
MAO μ 14 μ μ MAO. ή σε διάστη α η ερών από τη διακοπή της θεραπείας ε αναστολέα
, MAO μ 7 μ Αντίστοιχα ο αναστολέας δεν πρέπει να χορηγείται σε διάστη α η ερών
μ Priligy ( 4.3).ετά από τη διακοπή του βλέπε παράγραφο
μ Πιθανότητα αλληλεπίδρασης ε τη θειοριδαζίνη
μ μ QTc, Η χορήγηση θειοριδαζίνης και όνο οδηγεί σε παράταση του διαστή ατος η
μ μ . μ οποία σχετίζεται ε σοβαρές κοιλιακές αρρυθ ίες Φαρ ακευτικά προϊόντα όπως
Priligy, μ CYP2D6, είναι το τα οποία αναστέλλουν το ισοένζυ ο φαίνεται να
μ μ μ αναστέλλουν το εταβολισ ό της θειοριδαζίνης και τα αυξη ένα επίπεδα
μ θειοριδαζίνης που προκύπτουν ανα ένεται να αυξήσουν την παράταση του
μ QTc. Priligy μ μ μ διαστή ατος Το δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε συνδυασ ό ε
μ 14 μ μ θειοριδαζίνη ή σε διάστη α η ερών από τη διακοπή της θεραπείας ε
. , μ 7 θειοριδαζίνη Αντίστοιχα η θειοριδαζίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε διάστη α
μ μ Priligy ( 4.3).η ερών ετά από τη διακοπή του βλέπε παράγραφο
μ / μ Φαρ ακευτικά φυτικά προϊόντα ε σεροτονεργικές δράσεις
μ SSRI, μ μ / μ Όπως και ε άλλους η συγχορήγηση ε φαρ ακευτικά φυτικά προϊόντα ε
( μ μ μ MAO, L- , σεροτονεργική δράση συ περιλα βανο ένων αναστολέων τρυπτοφάνης
, μ , , SSRI, SNRI, τριπτανών τρα αδόλης λινεζολίδης λιθίου και
/ μ (υπερικού βαλσα όχορτου Hypericum perforatum)) μ μ πορεί να οδηγήσει σε ε φάνιση
μ μ . Priligy ενεργειών σχετιζό ενων ε τη σεροτονίνη Το δεν πρέπει να
μ μ μ SSRI, MAO χρησι οποιείται σε συνδυασ ό ε άλλους αναστολείς ή άλλα
μ / μ 14 μ φαρ ακευτικά φυτικά προϊόντα ε σεροτονεργική δράση ή εντός η ερών από τη
μ μ / . , διακοπή της θεραπείας ε αυτά τα φαρ ακευτικά φυτικά προϊόντα Αντίστοιχα
μ / μ 7αυτά τα φαρ ακευτικά φυτικά προϊόντα δεν πρέπει να χορηγούνται σε διάστη α
μ μ Priligy ( 4.3).η ερών ετά από τη διακοπή του βλέπε παράγραφο
μ μ Φαρ ακευτικά προϊόντα ε δράση στο ΚΝΣ
Priligy μ μ μ μ Η χρήση του σε συνδυασ ό ε φαρ ακευτικά προϊόντα ε δράση στο ΚΝΣ
( . . , , , , π χ αντιεπιληπτικά αντικαταθλιπτικά αντιψυχωσικά αγχολυτικά
) μ μ κατασταλτικά υπνωτικά δεν έχει αξιολογηθεί συστη ατικά σε ασθενείς ε
μ . μ , , πρόωρη εκσπερ άτιση Επο ένως συνιστάται προσοχή εάν απαιτείται
Priligy μ μ .παράλληλη χορήγηση του ε τέτοιου είδους φαρ ακευτικά προϊόντα
Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις
μ μ Επιδράσεις των συγχορηγού ενων φαρ ακευτικών προϊόντων στη
μ φαρ ακοκινητική της δαποξετίνης
In vitro μ , μ μ ελέτες σε ανθρώπινα ηπατικά νεφρικά και εντερικά ικροσω άτια
μ CYP2D6, CYP3A4 υποδεικνύουν ότι η δαποξετίνη εταβολίζεται κυρίως από τα και
μ 1 (FMO1). μ , τη ονοοξυγενάση της φλαβίνης Επο ένως οι αναστολείς αυτών των
μ μ μ .ενζύ ων πορεί να ειώσουν την κάθαρση της δαποξετίνης
Αναστολείς του CYP3A4
Ισχυροί αναστολείς του CYP3A4.
Η χορήγηση κετοκοναζόλης (200 mg δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες) αύξησε
τη C
max
και την AUC
inf
της δαποξετίνης (μεμονωμένη δόση 60 mg) κατά 35% και
99%, αντιστοίχως. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της μη δεσμευμένης
δαποξετίνης και δεσμεθυλδαποξετίνης, η C
max
του δραστικού κλάσματος μπορεί
να αυξηθεί κατά περίπου 25% και η AUC του δραστικού κλάσματος μπορεί να
9
διπλασιαστεί, εάν ληφθεί με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4.
Οι αυξήσεις στη C
max
και την AUC του δραστικού κλάσματος μπορεί να
αυξηθούν σημαντικά σε ένα τμήμα του πληθυσμού με έλλειψη του λειτουργικού
ενζύμου CYP2D6, δηλ. με πτωχό μεταβολισμό στο CYP2D6 ή σε συνδυασμό με
ισχυρούς αναστολείς του CYP2D6.
Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση του Priligy και ισχυρών αναστολέων του
CYP3A4, όπως είναι η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η ριτοναβίρη, η
σακουιναβίρη, η τελιθρομυκίνη, η νεφαζοδόνη, η νελφιναβίρη και η
αταζαναβίρη αντενδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.3).
Μέτριοι αναστολείς του CYP3A4.
Η ταυτόχρονη θεραπεία με μέτριους αναστολείς του CYP3A4 (π.χ.
ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, φλουκοναζόλη, αμπρεναβίρη, φοσαμπρεναβίρη,
απρεπιτάντη, βεραπαμίλη, διλτιαζέμη) μπορεί να οδηγήσει επίσης σε σημαντικά
αυξημένη έκθεση της δαποξετίνης και της δεσμεθυλδαποξετίνης, ειδικά στα
άτομα με πτωχό μεταβολισμό στο CYP2D6. Η μέγιστη δόση της δαποξετίνης
πρέπει να είναι 30 mg, εάν η δαποξετίνη συνδυάζεται με οποιοδήποτε από αυτά
τα φάρμακα (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και παρακάτω).
Τα δύο αυτά μέτρα ισχύουν για όλους τους ασθενείς, εκτός εάν ο ασθενής έχει
επιβεβαιωμένο εκτενή μεταβολικό γονότυπο ή φαινότυπο του CYP2D6. Σε
ασθενείς με επιβεβαιωμένο εκτενή μεταβολισμό στο CYP2D6, συνιστάται η
μέγιστη δόση των 30 mg, εάν η δαποξετίνη συνδυάζεται με ισχυρό αναστολέα
του CYP3A4 και συνιστάται προσοχή, εάν η δαποξετίνη στη δόση των 60 mg
λαμβάνεται παράλληλα με μέτριο αναστολέα του CYP3A4.
Ισχυροί αναστολείς του CYP2D6
Η C
max
και AUC
inf
της δαποξετίνης (μεμονωμένη δόση 60 mg) αυξήθηκαν κατά
50% και 88%, αντίστοιχα, παρουσία φλουοξετίνης (60 mg/ημέρα για 7 ημέρες).
Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της μη δεσμευμένης δαποξετίνης και της
δεσμεθυλδαποξετίνης, η C
max
του δραστικού κλάσματος μπορεί να αυξηθεί κατά
περίπου 50% και η AUC του δραστικού κλάσματος μπορεί να διπλασιαστεί εάν
ληφθεί με ισχυρούς αναστολείς του CYP2D6. Οι αυξήσεις αυτές στη C
max
και
την AUC του δραστικού κλάσματος είναι παρόμοιες με αυτές που αναμένονται
για τους πτωχούς μεταβολιστές του CYP2D6 και μπορεί να οδηγήσουν σε
υψηλότερη επίπτωση και σοβαρότητα των δοσοεξαρτώμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών (βλέπε παράγραφο 4.4).
Αναστολείς της PDE5
Το Priligy δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν
αναστολείς της PDE5 λόγω της πιθανώς μειωμένης ορθοστατικής ανοχής
(βλέπε παράγραφο 4.4). Η φαρμακοκινητική της δαποξετίνης (60 mg) σε
συνδυασμό με τη τανταλαφίλη (20 mg) και τη σιλντεναφίλη (100 mg)
αξιολογήθηκαν σε μία διασταυρούμενη μελέτη μονής δόσης. Η τανταλαφίλη
δεν επηρέασε τη φαρμακοκινητική της δαποξετίνης. Η σιλντεναφίλη προκάλεσε
μικρές αλλαγές στη φαρμακοκινητική της δαποξετίνης (22% αύξηση στην
AUC
inf
και 4% αύξηση στη C
max
), οι οποίες δεν αναμένεται να είναι κλινικά
σημαντικές.
Η ταυτόχρονη χρήση του Priligy με αναστολείς της PDE5 μπορεί να οδηγήσει
σε ορθοστατική υπόταση (βλέπε παράγραφο 4.4). Η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια του Priligy σε ασθενείς με πρόωρη εκσπερμάτιση και στυτική
10
δυσλειτουργία που ακολουθούν παράλληλα αγωγή με Priligy και αναστολείς
της PDE5 δεν έχουν τεκμηριωθεί.
Επιδράσεις της δαποξετίνης στη φαρμακοκινητική συγχορηγούμενων
φαρμακευτικών προϊόντων
Ταμσουλοσίνη
Η παράλληλη χορήγηση μίας ή πολλαπλών δόσεων 30 mg ή 60 mg δαποξετίνης
σε ασθενείς που λαμβάνουν ημερήσιες δόσεις ταμσουλοσίνης δεν οδήγησαν σε
αλλαγές στη φαρμακοκινητική της ταμσουλοσίνης. Η προσθήκη της
δαποξετίνης στην ταμσουλοσίνη δεν οδήγησε σε αλλαγή στο προφίλ της
ορθοστατικής υπότασης και δεν υπήρξαν διαφορές στις επιδράσεις της
ορθοστατικής υπότασης ανάμεσα στην ταμσουλοσίνη σε συνδυασμό με 30 ή
60 mg δαποξετίνης και την ταμσουλοσίνη ως μονοθεραπεία. Ωστόσο, το Priligy
πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν
ανταγωνιστές των άλφα αδρενεργικών υποδοχέων λόγω της πιθανώς
μειωμένης ορθοστατικής ανοχής (βλέπε παράγραφο 4.4).
Φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP2D6
Οι πολλαπλές δόσεις της δαποξετίνης (60 mg/ημέρα για 6 ημέρες)
ακολουθούμενες από μονή δόση των 50 mg δεσιπραμίνης αύξησαν τη μέση C
max
και AUC
inf
της δεσιπραμίνης κατά περίπου 11% και 19%, αντίστοιχα,
συγκριτικά με τη δεσιπραμίνη χορηγούμενη ως μονοθεραπεία. Η δαποξετίνη
μπορεί να οδηγεί σε παρόμοια αύξηση στις συγκεντρώσεις πλάσματος άλλων
φαρμάκων που μεταβολίζονται από το CYP2D6. Ο κλινικός συσχετισμός
πιθανώς να είναι μικρός.
Φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP3A4
Οι πολλαπλές δόσεις της δαποξετίνης (60 mg/ημέρα για 6 εβδομάδες) μείωσαν
την AUC
inf
της μιδαζολάμης (μεμονωμένη δόση 8 mg) κατά περίπου 20% (εύρος
60 έως 18%). Ο κλινικός συσχετισμός της επίδρασης στη μιδαζολάμη είναι
πιθανό να είναι μικρός στους περισσότερους ασθενείς. Η αύξηση στη
δραστικότητα του CYP3A μπορεί να είναι κλινικά σχετική σε ορισμένα άτομα
που ακολουθούν ταυτόχρονα θεραπεία με φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο
μεταβολίζεται κυρίως από το CYP3A και το οποίο διαθέτει στενό θεραπευτικό
παράθυρο.
Φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP2C19
Οι πολλαπλές δόσεις της δαποξετίνης (60 mg/ημέρα για 6 ημέρες) δεν
ανέστειλαν το μεταβολισμό μίας μεμονωμένης δόσης 40 mg ομεπραζόλης. Δεν
είναι πιθανόν να επηρεάζει η δαποξετίνη τη φαρμακοκινητική άλλων
υποστρωμάτων του CYP2C19.
Φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από το CYP2C9
Οι πολλαπλές δόσεις της δαποξετίνης (60 mg/ημέρα για 6 ημέρες) δεν
επηρέασαν τη φαρμακοκινητική ή τη φαρμακοδυναμική της μίας δόσης των
5 mg γλυβουρίδης. Δεν είναι πιθανόν να επηρεάζει η δαποξετίνη τη
φαρμακοκινητική άλλων υποστρωμάτων του CYP2C9.
Βαρφαρίνη και φαρμακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την
πηκτικότητα και/ή τη λειτουργία των αιμοπεταλίων
11
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να αξιολογούν την επίδραση της χρόνιας χρήσης
της βαρφαρίνης με τη δαποξετίνη. Επομένως, συνιστάται προσοχή όταν η
δαποξετίνη χρησιμοποιείται σε ασθενείς που λαμβάνουν βαρφαρίνη για μεγάλο
χρονικό διάστημα (βλέπε παράγραφο 4.4). Σε μία φαρμακοκινητική μελέτη, η
δαποξετίνη (60 mg/ημέρα για 6 ημέρες) δεν επηρέασε τη φαρμακοκινητική ή τη
φαρμακοδυναμική (PT ή INR) της βαρφαρίνης μετά από μία δόση των 25 mg.
Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγικών ανωμαλιών με τους SSRI (βλέπε
παράγραφο 4.4).
Αιθανόλη
Η συγχορήγηση μίας δόσης αιθανόλης, στα 0,5 g/kg (περίπου 2 ποτά), δεν
επηρέασε τη φαρμακοκινητική της δαποξετίνης (μεμονωμένη δόση 60 mg).
Ωστόσο, η δαποξετίνη σε συνδυασμό με αιθανόλη αύξησε την υπνηλία και
μείωσε σημαντικά την αυτοαξιολογούμενη εγρήγορση. Οι φαρμακοδυναμικές
μετρήσεις της διαταραγμένης νοητικής λειτουργίας (Digit Vigilance Speed, Digit
Symbol Substitution Test) έδειξαν επίσης πρόσθετη επίδραση, όταν η δαποξετίνη
συγχορηγήθηκε με αιθανόλη. Η παράλληλη χρήση αλκοόλης και δαποξετίνης
αυξάνει την πιθανότητα ή τη σοβαρότητα ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως
είναι η ζάλη, η υπνηλία, τα αργά αντανακλαστικά ή η επηρεασμένη κρίση. Ο
συνδυασμός αλκοόλης με δαποξετίνη μπορεί να αυξήσει τις σχετιζόμενες με
την αλκοόλη επιδράσεις και μπορεί επίσης να ενισχύσει τα νευροκαρδιογενή
ανεπιθύμητα συμβάντα, όπως είναι η συγκοπή, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο
τον κίνδυνο τυχαίου τραυματισμού. Επομένως, οι ασθενείς πρέπει να
συμβουλεύονται να αποφεύγουν την αλκοόλη ενώ λαμβάνουν το Priligy (βλέπε
παραγράφους 4.4 και 4.7).
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
Priligy .Το δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες
μ μμ Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν ά εσες ή έ εσες επιβλαβείς επιπτώσεις στη
μ , μ / ( γονι ότητα την κύηση ή την ανάπτυξη του ε βρύου νεογνού βλέπε παράγραφο
5.3).
Δ μ εν είναι γνωστό εάν η δαποξετίνη ή οι εταβολίτες της απεκκρίνονται στο
μ .ανθρώπινο ητρικό γάλα
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Priligy έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών. Ζάλη, διαταραχή της προσοχής, συγκοπή, θολή όραση και υπνηλία
αναφέρθηκαν στα άτομα που έλαβαν δαποξετίνη σε κλινικές δοκιμές.
Επομένως οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται να αποφεύγουν καταστάσεις
στις οποίες θα μπορούσε να προκύψει τραυματισμός, συμπεριλαμβανομένης
της οδήγησης ή του χειρισμού επικίνδυνων μηχανημάτων.
Ο συνδυασμός αλκοόλης με δαποξετίνη μπορεί να αυξήσει τη σχετιζόμενη με
την αλκοόλη νευρονοητική δράση και μπορεί, επίσης, να ενισχύσει τις
νευροκαρδιογενείς ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως είναι η συγκοπή, αυξάνοντας
με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο τυχαίου τραυματισμού. Επομένως, οι ασθενείς
πρέπει να συμβουλεύονται να αποφεύγουν την αλκοόλη ενώ λαμβάνουν το
Priligy (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5).
12
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας
Συγκοπή και ορθοστατική υπόταση έχουν αναφερθεί στις κλινικές δοκιμές
(βλέπε παράγραφο 4.4).
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν συχνότερα κατά τη
διάρκεια των κλινικών δοκιμών Φάσης 3 και ήταν δοσοεξαρτώμενες: ναυτία
(11,0% και 22,2% στα 30 mg και 60 mg σύμφωνα με τις ανάγκες στις ομάδες
της δαποξετίνης, αντίστοιχα), ζάλη (5,8% και 10,9%), κεφαλαλγία (5,6% και
8,8%), διάρροια (3,5% και 6,9%), αϋπνία (2,1% και 3,9%) και κόπωση (2,0%
και 4,1%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή
ήταν η ναυτία (2,2% των ατόμων που έλαβαν θεραπεία με Priligy) και η ζάλη
(1,2% των ατόμων που έλαβαν θεραπεία με Priligy).
Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών
Η ασφάλεια του Priligy αξιολογήθηκε σε 4.224 άτομα με πρόωρη εκσπερμάτιση,
τα οποία συμμετείχαν σε πέντε διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο κλινικές δοκιμές. Από τα 4.224 άτομα, τα 1.616 έλαβαν 30 mg Priligy
σύμφωνα με τις ανάγκες και 2.608 έλαβαν 60 mg, είτε σύμφωνα με τις ανάγκες
είτε μία φορά την ημέρα.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί.
Πίνακας 1: Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών (MedDRA)
Κατηγορία
οργανικού
συστήματ
ος
Πολύ
συχνές
(> 1/1
0)
Συχνές
( 1/100 έως
< 1/10)
Όχι συχνές
( 1/1.000 έως
< 1/100)
Σπάνιες
( 1/10.0
00 έως
< 1/1.00
0)
Ψυχιατρικ
ές
διαταραχέ
ς
Άγχος, διέγερση,
ανησυχία,
αϋπνία,
ανώμαλα όνειρα,
μειωμένη
γενετήσια ορμή,
Κατάθλιψη,
καταθλιπτική
διάθεση, ευφορική
συναισθηματική
κατάσταση, μεταβολή
της διάθεσης,
νευρικότητα,
αδιαφορία, απάθεια,
συγχυτική κατάσταση,
αποπροσανατολισμός,
ανώμαλη σκέψη,
υπερεπαγρύπνηση,
εφιάλτης, διαταραχή
ύπνου, αρχική αϋπνία,
αϋπνία κατά τη μέση
του ύπνου, τριγμός
των οδόντων,
απώλεια της
γενετήσιας ορμής,
ανοργασμία
13
Διαταραχέ
ς του
νευρικού
συστήματ
ος
Ζάλη,
κεφαλα
λ-γία
Υπνηλία,
διαταραχή στην
προσοχή, τρόμος,
παραισθησία
Συγκοπή,
αγγειοπνευμονογαστρ
ική συγκοπή, ζάλη
θέσης, ακαθησία,
δυσγευσία,
υπερβολικός ύπνος,
λήθαργος, καταστολή,
επηρεασμένο επίπεδο
συνείδησης
Ζάλη
προσπάθε
ιας,
αιφνίδια
έναρξη
ύπνου
Οφθαλμικ
ές
διαταραχέ
ς
Θολή όραση Mυδρίαση (βλέπε
παράγαρφο 4.4),
πόνος του οφθαλμού,
οπτική διαταραχή
Διαταραχέ
ς του ωτός
και του
λαβυρίνθο
υ
Εµβοές Ίλιγγος
Καρδιακές
διαταραχέ
ς
Φλεβοκομβική
ανακοπή,
φλεβοκομβική
βραδυκαρδία,
ταχυκαρδία
Αγγειακές
διαταραχέ
ς
Έξαψη Υπόταση, συστολική
υπέρταση, εξάψεις
Διαταραχέ
ς του
αναπνευστ
ικού
συστήματ
ος, του
θώρακα
και του
μεσοθωρα
κίου
Συμφόρηση
κόλπων του
προσώπου,
χασμουρητό
Διαταραχέ
ς του
γαστρεντε
ρικού
συστήματ
ος
Ναυτία Διάρροια,
έμετος,
δυσκοιλιότητα,
κοιλιακό άλγος,
άλγος άνω
κοιλιακής
χώρας,
δυσπεψία,
μετεωρισμός,
δυσφορία του
στομάχου,
διάταση της
κοιλίας,
ξηροστομία
Κοιλιακή δυσφορία,
επιγαστρική δυσφορία
Επιτακτικ
ή
αφόδευση
Διαταραχέ
ς του
δέρματος
και του
υποδόριου
Υπεριδρωσία Κνησμός, κρύος
ιδρώτας
14
ιστού
Διαταραχέ
ς του
αναπαραγ
ωγικού
συστήματ
ος και του
μαστού
Στυτική
δυσλειτουργία
Αποτυχία
εκσπερμάτισης,
οργασμική διαταραχή
του άρρενος,
παραισθησία
γεννητικών οργάνων
του άρρενος
Γενικές
διαταραχέ
ς και
καταστάσ
εις της
οδού
χορήγησης
Κόπωση,
ευερεθιστότητα
Εξασθένιση, αίσθηση
θερμού, αίσθηση
εκνευρισμού, μη
φυσιολογική αίσθηση,
αίσθηση μέθης
Παρακλινι
κές
εξετάσεις
Αυξημένη
αρτηριακή πίεση
Αυξημένος καρδιακός
ρυθμός, αυξημένη
διαστολική αρτηριακή
πίεση, αυξημένη
ορθοστατική
αρτηριακή πίεση
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στη μακροχρόνια ανοιχτή μελέτη
επέκτασης διάρκειας 9 μηνών ήταν συνεπείς με αυτές που αναφέρθηκαν στις
διπλά τυφλές μελέτες και δεν αναφέρθηκαν πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
Σε κλινικές δοκιμές έχει αναφερθεί συγκοπή που χαρακτηρίζεται από απώλεια
των αισθήσεων, με βραδυκαρδία ή φλεβοκομβική ανακοπή σε ασθενείς που
έφεραν καταγραφείς Holter και θεωρείται ότι σχετίζεται με το φαρμακευτικό
προϊόν. Η πλειοψηφία των περιστατικών εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των
πρώτων 3 ωρών μετά από τη χορήγηση της δόσης, μετά από τη χορήγηση της
πρώτης δόσης ή συνδέθηκε με σχετιζόμενες με τη μελέτη διαδικασίες σε
κλινικές συνθήκες (όπως είναι η λήψη αίματος, οι εξετάσεις για τη διαπίστωση
ορθοστατικής υπότασης και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης). Τα πρόδρομα
συμπτώματα συχνά προηγούνταν της συγκοπής (βλέπε παράγραφο 4.4).
Η εμφάνιση συγκοπής και πιθανών πρόδρομων συμπτωμάτων φαίνεται να είναι
δοσοεξαρτώμενη όπως καταδείχθηκε από την υψηλότερη επίπτωση σε ασθενείς
που λάμβαναν υψηλότερες από τις συνιστώμενες δόσεις σε κλινικές δοκιμές
Φάσης 3.
Σε κλινικές μελέτες έχει αναφερθεί ορθοστατική υπόταση (βλέπε παράγραφο
4.4). Η συχνότητα της συγκοπής που χαρακτηρίζεται από απώλεια των
αισθήσεων στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του Priligy ποίκιλε ανάλογα με
τον υπό μελέτη πληθυσμό και κυμάνθηκε από 0,06% (30 mg) έως 0,23%
(60 mg) για τα άτομα που εντάχθηκαν στις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο
κλινικές δοκιμές Φάσης 3 σε 0,64% (όλοι οι συνδυασμοί δόσεων) για τις
μελέτες Φάσης 1 με υγιείς εθελοντές χωρίς πρόωρη εκσπερμάτιση.
Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί
Συνιστάται προσοχή αν αυξηθεί η δόση στα 60 mg σε ασθενείς που λαμβάνουν
ισχυρούς αναστολείς του CYP2D6 ή αν αυξηθεί η δόση στα 60 mg σε ασθενείς
15
που είναι γνωστό ότι έχουν πτωχό μεταβολικό γονότυπο για το CYP 2 D 6 (βλέπε
παραγράφους 4.2, 4.4, 4.5 και 5.2).
Αντιδράσεις απόσυρσης
Η απότομη διακοπή των χρόνια χορηγούμενων SSRI που χρησιμοποιήθηκαν για
τη θεραπεία των χρόνιων καταθλιπτικών διαταραχών έχει αναφερθεί ότι
οδηγεί στα ακόλουθα συμπτώματα: δυσφορική συναισθηματική διάθεση,
ευερεθιστότητα, διέγερση, ζάλη, αισθητηριακές διαταραχές (π.χ. παραισθησίες
όπως αίσθηση ηλεκτρικού σοκ), άγχος, σύγχυση, κεφαλαλγία, λήθαργος,
συναισθηματική αστάθεια, αϋπνία και υπομανία.
Τα αποτελέσματα από μία μελέτη ασφάλειας έδειξαν μία ελαφρώς υψηλότερη
επίπτωση των συμπτωμάτων απόσυρσης της ήπιας ή μέτριας αϋπνίας και ζάλης
στα άτομα που άλλαξαν σε εικονικό φάρμακο μετά από 62 ημέρες καθημερινής
χορήγησης.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται
παρακάτω.
Ελλάδα
μ μ , 284, Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων Μεσογείων GR-15562 , , : Χολαργός Αθήνα Τηλ
+ 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357
22608649, Ιστότοπος: www . moh . gov . cy / phs
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό υπερδοσολογίας.
Δεν υπήρξαν μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στη μελέτη κλινικής
φαρμακολογίας του Priligy με ημερήσιες δόσεις έως και 240 mg (δύο δόσεις
των 120 mg χορηγούμενες σε απόσταση 3 ωρών). Σε γενικές γραμμές, τα
συμπτώματα υπερδοσολογίας με τους SSRI περιλαμβάνουν επαγόμενες από τη
σεροτονίνη ανεπιθύμητες ενέργειες όπως είναι η υπνηλία, γαστρεντερικές
διαταραχές όπως είναι η ναυτία και ο έμετος, ταχυκαρδία, τρόμο, διέγερση και
ζάλη.
Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, πρέπει να εφαρμόζονται τα συνήθη
υποστηρικτικά μέτρα όπως απαιτείται. Λόγω της υψηλής δέσμευσης με
πρωτεΐνες και του μεγάλου όγκου κατανομής της υδροχλωρικής δαποξετίνης, η
αναγκαστική διούρηση, η αιμοδιύλιση, η αιμοδιήθηση και η αφαιμαξομετάγγιση
είναι απίθανο να έχουν όφελος. Δεν είναι γνωστά συγκεκριμένα αντίδοτα για
το Priligy.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
16
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Λοιπά ουρολογικά, Κωδικός ATC: G04BX14
Μηχανισμός δράσης
Η δαποξετίνη είναι ένας ισχυρός εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRI) με IC
50
1,12 nM, ενώ οι κύριοι μεταβολίτες του στον
άνθρωπο, δεσμεθυλδαποξετίνη (IC
50
< 1,0 nM) και διδεσμεθυλδαποξετίνη
(IC
50
= 2,0 nM) είναι ισοδύναμοι ή λιγότερο δραστικοί (N-οξείδιο δαποξετίνης
(IC
50
= 282 nM)).
Η εκσπερμάτιση στον άνθρωπο διαμεσολαβείται κυρίως από το συμπαθητικό
νευρικό σύστημα. Η οδός εκσπερμάτισης ξεκινά από το νωτιαίο
αντανακλαστικό κέντρο και διαμεσολαβείται από το στέλεχος του εγκεφάλου,
το οποίο επηρεάζεται αρχικά από πλήθος πυρήνων στον εγκέφαλο (έσω
προοπτικοί και παρακοιλιακοί πυρήνες).
Ο μηχανισμός δράσης της δαποξετίνης στην πρόωρη εκσπερμάτιση θεωρείται
ότι σχετίζεται με την αναστολή της νευρωνικής επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης και την επακόλουθη ενίσχυση της δράσης των νευροδιαβιβαστών
στους προσυναπτικούς και μετασυναπτικούς υποδοχείς.
Στους αρουραίους, η δαποξετίνη αναστέλλει το αντανακλαστικό της έκκρισης
σπέρματος δρώντας σε υπερνωτιαίο επίπεδο εντός του πλευρικού
παραγιγαντοκυτταρικού πυρήνα (LPGi). Οι μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες
που νευρώνουν τη σπερματοδόχο κύστη, τον σπερματικό πόρο, τον προστάτη,
τους βολβουρηθρικούς μυς και τον αυχένα της κύστης προκαλούν τη
συντονισμένη συστολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η εκσπερμάτιση. Η
δαποξετίνη ρυθμίζει αυτό το συγκεκριμένο αντανακλαστικό της εκσπερμάτισης
στους αρουραίους.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Η αποτελεσματικότητα του Priligy στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης
έχει τεκμηριωθεί σε πέντε διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο
κλινικές δοκιμές, στις οποίες τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 6.081 άτομα. Τα
άτομα ήταν ηλικίας 18 ετών και άνω και είχαν ιστορικό πρόωρης
εκσπερμάτισης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απόπειρας συνεύρεσης στην
εξάμηνη περίοδο που προηγήθηκε της ένταξης. Η πρόωρη εκσπερμάτιση
ορίστηκε σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια κατά DSM-IV: βραχύς χρόνος
εκσπερμάτισης (ενδοκολπικός λανθάνων χρόνος εκσπερμάτισης [IELT, χρόνος
από τη διείσδυση στον κόλπο έως την ενδοκολπική εκσπερμάτιση] 2 λεπτών,
ο οποίος μετρήθηκε με χρονόμετρο σε τέσσερις μελέτες), κακός έλεγχος της
εκσπερμάτισης, σημαντική δυσφορία και δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις
λόγω της κατάστασης.
Τα άτομα με άλλες μορφές σεξουαλικής δυσλειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης
της στυτικής δυσλειτουργίας ή αυτά που χρησιμοποιούσαν άλλες μορφές
φαρμακοθεραπείας για τη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης
αποκλείστηκαν από όλες τις μελέτες.
Τα αποτελέσματα όλων των τυχαιοποιημένων μελετών ήταν σύμφωνα.
Αποτελεσματικότητα καταδείχθηκε μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας. Σε μία
μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς τόσο εκτός όσο και εντός της Ε.Ε. και έλαβαν
θεραπεία διάρκειας 24 εβδομάδων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, τυχαιοποιήθηκαν
17
1.162 άτομα, εκ των οποίων τα 385 σε εικονικό φάρμακο, τα 388 σε 30 mg
Priligy σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 389 σε 60 mg Priligy σύμφωνα με τις
ανάγκες. Ο μέσος όρος του μέσου και του διάμεσου IELT στο τέλος της μελέτης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 στη συνέχεια και η συγκεντρωτική κατανομή
των ατόμων που πέτυχαν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο επίπεδο στο μέσο όρο
του IELT στο τέλος της μελέτης παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 στη συνέχεια.
Άλλες μελέτες και συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων την εβδομάδα 12
έδωσαν συμβατά αποτελέσματα.
2:Πίνακας μ μ Μέσος όρος έσου και διά εσου IELT μ μ ε τη έθοδο ελαχίστων
μ *τετραγώνων στο τέλος της ελέτης
Μέσος όρος IELT
Εικονικό
μφάρ ακο
Priligy 30 mg Priligy 60 mg
Δ μ μιά εση τι ή 1,05 λεπτά 1,72 λεπτά 1,91 λεπτά
Δ ιαφορά από το
μεικονικό φάρ ακο
[95% CI]
0,6 λεπτά**
[0,37, 0,72]
0,9 λεπτά**
[0,66, 1,06]
μ μ Μέση τι ή ε τη
μ έθοδο ελαχίστων
τετραγώνων
1,7 λεπτά 2,9 λεπτά 3,3 λεπτά
Δ ιαφορά από το
μεικονικό φάρ ακο
[95% CI]
1,2 λεπτά**
[0,59, 1,72]
1,6 λεπτά**
[1,02, 2,16]
* μ μ μ μ μ Η αρχική τι ή εταφέρθηκε για τα άτο α που δεν έχουν δεδο ένα ετά την αρχή.
** μ (Η διαφορά ήταν στατιστικά ση αντική p-value <= 0,001).
3:Πίνακας μΆτο α μ μπου πέτυχαν τουλάχιστον ένα συγκεκρι ένο επίπεδο στο έσο
όρο του IELT μ *στο τέλος της ελέτης
IELT
(λεπτά)
Εικονικό
μφάρ ακο
%
Priligy 30 mg
%
Priligy 60 mg
%
1,0 51,6 68,8 77,6
2,0 23,2 44,4 47,9
3,0 14,3 26,0 37,4
4,0 10,4 18,4 27,6
5,0 7,6 14,3 19,6
6,0 5,0 11,7 14,4
7,0 3,9 9,1 9,8
8,0 2,9 6,5 8,3
* μ μ μ μ μ Η αρχική τι ή εταφέρθηκε για τα άτο α που δεν έχουν δεδο ένα ετά την αρχή.
Το μέγεθος της παράτασης του IELT σχετίστηκε με τον αρχικό IELT και ποίκιλε
μεταξύ των ατόμων. Η κλινική σχέση των επιδράσεων της θεραπείας με το
Priligy καταδείχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο διαφόρων αναφερόμενων από τον
ασθενή μέτρων έκβασης και στην ανάλυση των ασθενών που ανταποκρίθηκαν.
18
Ως ανταποκριθείς ορίστηκε το άτομο με αύξηση κατά τουλάχιστον 2
κατηγορίες σε σχέση με τον έλεγχο της εκσπερμάτισης συν μείωση κατά
τουλάχιστον 1 κατηγορία στη δυσφορία που σχετίζεται με την εκσπερμάτιση.
Ένα στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ανταποκρίθηκε σε
κάθε μία από τις ομάδες του Priligy έναντι του εικονικού φαρμάκου στο τέλος
της εβδομάδας 12 ή 24 της μελέτης. Υπήρξε υψηλότερο ποσοστό
ανταποκριθέντων στις ομάδες των 30 mg (11,1% - 95% ΔΕ [7,24, 14,87]) και
60 mg (16,4% - 95% ΔΕ [13,01, 19,75]) δαποξετίνης συγκριτικά με την ομάδα
του εικονικού φαρμάκου στην εβδομάδα 12 (συγκεντρωτική ανάλυση).
Η κλινική συσχέτιση των επιδράσεων της θεραπείας με Priligy παρουσιάζεται
ανά ομάδα θεραπείας σύμφωνα με τη μέτρηση έκβασης της κλινικής συνολικής
εντύπωσης μεταβολής του ατόμου (Clinical Global Impression of Change, CGIC), στην
οποία ζητείται από τους ασθενείς να συγκρίνουν την πρόωρη εκσπερμάτισή
τους από την έναρξη της μελέτης με επιλογές απάντησης που ποικίλουν από
την πολύ καλύτερη (ανταπόκριση) έως την πολύ χειρότερη. Στο τέλος της
μελέτης (εβδομάδα 24), το 28,4% (ομάδα των 30 mg) και το 35,5% (ομάδα των
60 mg) των ατόμων ανέφεραν την κατάστασή τους ως «καλύτερη» ή «πολύ
καλύτερη» συγκριτικά με το 14% για το εικονικό φάρμακο, ενώ το 53,4% και
65,6% των ατόμων που έλαβαν θεραπεία με 30 mg και 60 mg δαποξετίνης
αντίστοιχα, ανέφεραν την κατάστασή τους ως τουλάχιστον «ελαφρώς
καλύτερη», συγκριτικά με το 28,8% για το εικονικό φάρμακο.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η δαποξετίνη απορροφάται ταχέως με τις μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα
(C
max
) να επιτυγχάνονται περίπου 1-2 ώρες μετά από τη λήψη του δισκίου. Η
απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα είναι 42% (εύρος 1576%) και παρατηρήθηκαν
αναλογικές προς τη δόση αυξήσεις στην έκθεση (AUC και C
max
) μεταξύ των
περιεκτικοτήτων των 30 και 60 mg. Μετά από πολλαπλές δόσεις, οι τιμές της
AUC τόσο για τη δαποξετίνη όσο και για το δραστικό μεταβολίτη, τη
δεσμεθυλδαποξετίνη (DED) αυξάνονται κατά περίπου 50% συγκριτικά με τις
τιμές της AUC για τη μία δόση.
Η πέψη υψηλού σε λιπαρά γεύματος μείωσε μετρίως τη C
max
(κατά 10%), αύξησε
μετρίως την AUC (κατά 12%) της δαποξετίνης και επιβράδυνε ελαφρά το χρόνο
για την επίτευξη των μέγιστων συγκεντρώσεων της δαποξετίνης. Οι μεταβολές
αυτές δεν είναι κλινικά σημαντικές. Το Priligy μπορεί να λαμβάνεται µε ή
χωρίς τροφή.
Κατανομή
Περισσότερο από το 99% της δαποξετίνης δεσμεύεται
in vitro
με τις πρωτεΐνες
ορού στον άνθρωπο. Ο δραστικός μεταβολίτης, δεσμεθυλδαποξετίνη (DED),
δεσμεύεται κατά 98,5% με πρωτεΐνες. Η δαποξετίνη έχει μέσο όγκο κατανομής
σε σταθερή κατάσταση 162 L.
Βιομετατροπή
In vitro
μελέτες υποδεικνύουν ότι η κάθαρση της δαποξετίνης γίνεται από
πολλαπλά συστήματα ενζύμων στο ήπαρ και τους νεφρούς, κυρίως μέσω του
CYP2D6, του CYP3A4 και της μονοοξυγενάσης της φλαβίνης (FMO1). Μετά από
την από στόματος χορήγηση
14
Cδαποξετίνης, η δαποξετίνη μεταβολίστηκε
19
εκτενώς σε πολλούς μεταβολίτες κυρίως μέσω των ακόλουθων οδών
βιομετατροπής: Nοξείδωση, Nαπομεθυλίωση, ναφθυλοϋδροξυλίωση,
γλυκουρονιδίωση και σουλφούρωση. Υπήρχαν στοιχεία προσυστηματικού
μεταβολισμού πρώτης διόδου μετά από την από στόματος χορήγηση.
Η αμετάβλητη δαποξετίνη και το Ν-οξείδιο-δαποξετίνης ήταν τα κύρια
κυκλοφορούντα μοριακά τμήματα στο πλάσμα.
In vitro
μελέτες δέσμευσης και
μεταφοράς δείχνουν ότι το Ν-οξείδιο-δαποξετίνης είναι ανενεργό. Οι πρόσθετοι
μεταβολίτες, συμπεριλαμβανομένης της δεσμεθυλδαποξετίνης και της
διδεσμεθυλδαποξετίνης, αποτελούν λιγότερο από το 3% των συνολικών
κυκλοφορούντων στο πλάσμα ουσιών που σχετίζονται με το φάρμακο.
In vitro
μελέτες δέσμευσης υποδεικνύουν ότι η DED είναι εξίσου δραστική με τη
δαποξετίνη και η διδεσμεθυλδαποξετίνη είναι κατά 50% εξίσου δραστική με τη
δαποξετίνη (βλέπε παράγραφο 5.1). Οι μη δεσμευμένες εκθέσεις (AUC και C
max
)
της DED είναι περίπου 50% και 23%, αντιστοίχως, της μη δεσμευμένης
έκθεσης της δαποξετίνης.
Απέκκριση
Οι μεταβολίτες της δαποξετίνης απεκκρίνονταν κυρίως στα ούρα ως
συζευγμένες ενώσεις. Αμετάβλητη δραστική ουσία δεν εντοπίστηκε στα ούρα.
Μετά από την από στόματος χορήγηση, η δαποξετίνη έχει αρχική (διάθεση)
ημιπερίοδο ζωής περίπου 1,5 ώρες με τα επίπεδα πλάσματος να είναι κάτω από
το 5% των μέγιστων συγκεντρώσεων στις 24 ώρες μετά από τη χορήγηση και
τελική ημίσεια ζωή διάρκειας περίπου 19 ωρών. Η τελική ημιπερίοδος ζωής της
DED είναι περίπου 19 ώρες.
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες σε ειδικούς πληθυσμούς
Ο μεταβολίτης DED συμβάλλει στη φαρμακολογική δράση του Priligy, ειδικά
όταν η έκθεση στη DED είναι αυξημένη. Παρουσιάζεται στη συνέχεια η αύξηση
στις παραμέτρους του δραστικού κλάσματος σε ορισμένους πληθυσμούς.
Πρόκειται για το άθροισμα της μη δεσμευμένης έκθεσης της δαποξετίνης και
της DED. Η DED είναι εξίσου δραστική με τη δαποξετίνη. Η εκτίμηση υποθέτει
ίση κατανομή της DED στο ΚΝΣ, αλλά δεν είναι γνωστό εάν αυτό ισχύει.
Φυλή
Οι αναλύσεις των μελετών κλινικής φαρμακολογίας μίας δόσης, στις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν τα 60 mg δαποξετίνης δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στα άτομα με Καυκάσια, Αφροαμερικανική, Ισπανική και
Ασιατική καταγωγή. Η κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε για τη σύγκριση
της φαρμακοκινητικής της δαποξετίνης σε άτομα Ιαπωνικής και Καυκάσιας
καταγωγής έδειξε 10% έως 20% υψηλότερα επίπεδα πλάσματος (AUC και
κορυφαία συγκέντρωση) της δαποξετίνης στα άτομα Ιαπωνικής καταγωγής
λόγω του μικρότερου σωματικού τους βάρους. Η ελαφρώς υψηλότερη έκθεση
δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική κλινική δράση.
Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω)
Οι αναλύσεις της μελέτης κλινικής φαρμακολογίας μίας δόσης, στην οποία
χρησιμοποιήθηκαν 60 mg δαποξετίνης δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές στις
φαρμακοκινητικές παραμέτρους (C
max
, AUC
inf
, T
max
) μεταξύ των υγιών
ηλικιωμένων αρρένων και των υγιών νεαρών ενηλίκων αρρένων. Η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί σε αυτό τον
πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 4.2).
20
Νεφρική δυσλειτουργία
Πραγματοποιήθηκε μία μελέτη κλινικής φαρμακολογίας μίας δόσης, στην
οποία χρησιμοποιήθηκαν 60 mg δαποξετίνης σε άτομα με ήπια (CrCL 50 έως 80
mL/λεπτό), μέτρια (CrCL 30 έως < 50 mL/λεπτό) και σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία (CrCL < 30 mL/min) και σε άτομα με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία (CrCL > 80 mL/λεπτό). Δεν παρατηρήθηκε σαφής τάση αύξησης της
AUC της δαποξετίνης με την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η AUC στα
άτομα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ήταν περίπου διπλάσια συγκριτικά με
τα άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, αν και τα δεδομένα σε ασθενείς
με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία είναι περιορισμένα. Η φαρμακοκινητική της
δαποξετίνης δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε
νεφρική αιμοδιύλιση (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4).
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία, η μη δεσμευμένη C
max
της
δαποξετίνης μειώνεται κατά 28% και η μη δεσμευμένη AUC μένει αμετάβλητη.
Η μη δεσμευμένη C
max
και η AUC του ενεργού κλάσματος (το ποσό της μη
δεσμευμένης έκθεσης της δαποξετίνης και της δεσμεθυλδαποξετίνης)
μειώθηκαν κατά 30% και 5%, αντίστοιχα. Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική
δυσλειτουργία, η μη δεσμευμένη C
max
της δαποξετίνης είναι oυσιαστικά
αμετάβλητη (μείωση κατά 3%) και η μη δεσμευμένη AUC αυξάνεται κατά 66%.
Η μη δεσμευμένη C
max
και AUC του δραστικού κλάσματος ήταν ουσιαστικά
αμετάβλητη και διπλάσια, αντίστοιχα.
Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, η μη δεσμευμένη C
max
της
δαποξετίνης μειώθηκε κατά 42% αλλά η μη δεσμευμένη AUC αυξήθηκεκατά
223% περίπου. Η C
max
και η AUC του δραστικού κλάσματος είχαν παρόμοιες
αλλαγές (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.3).
Πολυμορφισμός του CYP2D6
Σε μία μελέτη κλινικής φαρμακολογίας μίας δόσης, στην οποία
χρησιμοποιήθηκαν 60 mg δαποξετίνης, οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε άτομα
με πτωχό μεταβολισμό του CYP2D6 ήταν υψηλότερες συγκριτικά με αυτές στα
άτομα με εκτενή μεταβολισμό του CYP2D6 (περίπου 31% υψηλότερα για τη C
max
και 36% υψηλότερα για τη AUC
inf
της δαποξετίνης και 98% υψηλότερα για τη
C
max
και 161% υψηλότερα για την AUC
inf
της δεσμεθυλδαποξετίνης). Το
δραστικό κλάσμα του Priligy μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 46% στη C
max
και
κατά περίπου 90% στην AUC. Η αύξηση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην
υψηλότερη επίπτωση και σοβαρότητα των δοσοεξαρτώμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών (βλέπε παράγραφο 4.2). Η ασφάλεια του Priligy στους πτωχούς
μεταβολιστές του CYP2D6 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία με την παράλληλη
χορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων που μπορεί να αναστείλουν το
μεταβολισμό της δαποξετίνης, όπως είναι οι μέτριοι και ισχυροί αναστολείς
του CYP3A4 (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.3).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιολόγηση της δαποξετίνης όσον αφορά στη
φαρμακολογική ασφάλεια,τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων,
γονοτοξικότητα, καρκινογένεση, πιθανότητα εξάρτησης/απόσυρσης,
φωτοτοξικότητα και τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη
στα προκλινικά είδη (ποντικός, αρουραίος, κόνικλος, σκύλος και πίθηκος) έως
21
τη μέγιστη ανεκτή δόση σε κάθε είδος. Λόγω της ταχύτερης βιομετατροπής στα
προκλινικά είδη σε σχέση με τον άνθρωπο, οι δείκτες φαρμακοκινητικής
έκθεσης (C
max
και AUC
0
24 hr
) στις μέγιστες ανεκτές δόσεις σε ορισμένες μελέτες
προσέγγισαν αυτές που παρατηρήθηκαν στον άνθρωπο. Ωστόσο, τα
κανονικοποιημένα προς το σωματικό βάρος πολλαπλάσια της δόσης ήταν
περισσότερο από 100 φορές μεγαλύτερα. Δεν εντοπίστηκαν κλινικά σχετικοί
κίνδυνοι ασφάλειας σε κάποια από αυτές τις μελέτες.
Σε μελέτες με από στόματος χορήγηση, η δαποξετίνη δεν προκάλεσε
καρκινογένεση στους αρουραίους, όταν χορηγήθηκε καθημερινά για περίπου
δύο χρόνια σε δόσεις έως 225 mg/kg/ημέρα, οδηγώντας σε περίπου διπλάσια
έκθεση (AUC) σε σχέση με αυτή που παρατηρήθηκε σε άρρενες ανθρώπους που
έλαβαν τη μέγιστη συνιστώμενη δόση για ανθρώπους των 60 mg. Επίσης, η
δαποξετίνη δεν προκάλεσε όγκους στα ποντίκια Tg.rasH2 όταν χορηγήθηκε στη
μέγιστη δυνατή δόση των 100 mg/kg για 6 μήνες και των 200 mg/kg για 4
μήνες. Οι εκθέσεις σταθερής κατάστασης της δαποξετίνης στα ποντίκια μετά
από 6 μήνες από στόματος χορήγησης στα 100 mg/kg/ημέρα ήταν μικρότερες
από τις εκθέσεις σε μία μεμονωμένη δόση που παρατηρήθηκαν κλινικά στα
60 mg.
Δεν υπήρξε επίδραση στη γονιμότητα, την αναπαραγωγική ικανότητα ή τη
μορφολογία των αναπαραγωγικών οργάνων σε άρρενες ή θήλεις αρουραίους
και δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα σημεία εμβρυοτοξικότητας σε αρουραίους
και κονίκλους. Οι μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας δεν περιελάμβαναν
μελέτες αξιολόγησης του κινδύνου ανεπιθύμητων επιδράσεων μετά από την
έκθεση κατά τη διάρκεια της περινεογνικής-μετανεογνικής περιόδου.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μονοϋδρική λακτόζη
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη
Άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο
Στεατικό μαγνήσιο
Επικάλυψη δισκίου:
Μονοϋδρική λακτόζη
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του τιτανίου (E171)
Τριακετίνη
Οξείδιο του σιδήρου Μαύρο (Ε172)
Οξείδιο του σιδήρου Κίτρινο (Ε172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
22
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δ μ εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλες (blister) PVCPEPVDC/Alu με προστασία για τα παιδιά σε πολλαπλές
συσκευασίες καλής συμμόρφωσης των 1, 2, 3 και 6 επικαλυμμένων με λεπτό
υμένιο δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στο νερό της
αποχέτευσης ή τα σκουπίδια. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν ή υπόλειμμα
πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Menarini Hellas AE
Αν. Δαμβέργη 7
104 45
Αθήνα
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Priligy 30mg: 51670
Priligy 60mg: 51671
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19 Αυγούστου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
21 2014Ιανουαρίου
23