ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
AVIELID
5mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Φιναστερίδη
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AVIELID 5mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φιναστερίδης
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. ενότητα 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
Στρογγυλά, αμφίκυρτα, μπλε επικαλυμμένα με υμένιο δισκία, χωρίς
αλλοιώσεις στο στρώμα επικάλυψης, με εγκοπή στη μια πλευρά.
Η γραμμή της εγκοπής διευκολύνει απλώς το σπάσιμο για εύκολη
κατάποση και όχι για να τα χωρίζετε σε δύο ίσες δόσεις.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το AVIELID ενδείκνυται για τη θεραπεία και τον έλεγχο της καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ) σε ασθενείς με διόγκωση στον
προστάτη, προκειμένου να:
προκαλέσει υποχώρηση του διογκωμένου προστάτη, να βελτιώσει τη
ροή των ούρων και να βοηθήσει στην ανάρρωση των συμπτωμάτων που
σχετίζονται με την ΚΥΠ
μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης οξείας παρακράτησης ούρων και την
ανάγκη για χειρουργική επέμβαση συμπεριλαμβανομένης της
διουρηθρικής εκτομής του προστάτη (ΔΟΕΠ) και της προστατεκτομής.
Τα δισκία 5 mg AVIELID θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με
διογκωμένο προστάτη (όγκος προστάτη πάνω από περίπου 40 ml).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η συνιστώμενη δόση για ενηλίκους είναι ένα δισκίο 5 mg ημερησίως, με ή
χωρίς φαγητό.
Το AVIELID μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με τον
αναστολέα-άλφα. Δοξαζοσίνη.
Παρόλο που μπορεί να παρατηρηθεί πρώιμη βελτίωση των συμπτωμάτων,
μπορεί να χρειαστεί θεραπεία για τουλάχιστον έξι μήνες, προκειμένου να
γίνει εκτίμηση σχετικά με την επίτευξη ευεργετικής αντίδρασης. Στη
συνέχεια, η θεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί και μακροπρόθεσμα.
Νεφρική ανεπάρκεια
Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας σε ασθενείς με διάφορες μορφές
νεφρικής ανεπάρκειας (κάθαρση κρεατινίνης τόσο χαμηλή όσο 9
ml/λεπτό).
Χρήση από ηλικιωμένους
Δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας για ηλικιωμένους.
Ηπατική ανεπάρκεια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια.
Χρήση από παιδιά
Το AVIELID αντενδεικνύεται σε παιδιά (βλέπε ενότητα 4.3).
4.3 Αντενδείξεις
Το AVIELID δεν ενδείκνυται για χορήγηση σε γυναίκες ή παιδιά.
Το AVIELID αντενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του προϊόντος
Κύηση Χρήση σε γυναίκες που είναι ή που υπάρχει πιθανότητα να
είναι έγκυες (βλ. 4.6 Κύηση και θηλασμός.
Έκθεση σε φιναστερίδη
κίνδυνος για αρσενικά έμβρυα).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Γενικά
Οι ασθενείς με μεγάλο υπολειπόμενο όγκο ούρων και/ή σοβαρά μειωμένη
ροή ούρων θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την αποφυγή
εμφάνισης αποφρακτικών επιπλοκών.
Επιδράσεις στο PSA και την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη
Δεν έχει ακόμη αποδειχθεί κανένα κλινικό όφελος σε ασθενείς με καρκίνο
στον προστάτη που λαμβάνουν θεραπεία με φιναστερίδη 5mg. Σε
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, ασθενείς με ΚΥΠ και αυξημένα επίπεδα του
ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στον ορό υποβλήθηκαν σε συνεχείς
μετρήσεις PSA καθώς και σε βιοψίες του προστάτη. Η φιναστερίδη 5mg
δεν μετέβαλε τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και η
συνολική εμφάνισή του δεν ήταν σημαντικά διαφορετική σε ασθενείς που
λάμβαναν φιναστερίδη 5mg ή εικονικό φάρμακο.
Οι ψηλάφησεις του ορθού, καθώς και άλλες αξιολογήσεις για καρκίνο του
προστάτη, θα πρέπει να διεξάγονται σε ασθενείς με ΚΥΠ πριν από την
έναρξη της θεραπείας με φιναστερίδη 5mg και στη συνέχεια ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Η μέτρηση της PSA στον ορό χρησιμοποιείται επίσης
στη διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Γενικά, η γραμμή αναφοράς PSA>
10 ng/ml (Hybritech) υπαγορεύει περαιτέρω αξιολόγηση και μελέτη της
περίπτωσης βιοψίας· για επίπεδα PSA μεταξύ 4 και 10 ng / ml, είναι
σκόπιμο να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία
στα επίπεδα PSA μεταξύ των ανδρών που έχουν καρκίνο του προστάτη και
αυτών που δεν έχουν. Ως εκ τούτου, στους άνδρες με ΚΥΠ, οι τιμές PSA
τιμές στα πλαίσια του φυσιολογικού φάσματος αναφοράς δεν αποκλείουν
την περίπτωση καρκίνου ανεξάρτητα από τη θεραπεία με φιναστερίδη
5mg. Η γραμμή αναφοράς PSA <4 ng/ml, δεν αποκλείει τον καρκίνο του
προστάτη.
Η φιναστερίδη 5mg προκαλεί μείωση των συγκεντρώσεων ορού PSA κατά
περίπου 50% σε ασθενείς με ΚΥΠ ακόμη και όταν υπάρχει καρκίνος του
προστάτη. Η μείωση αυτή των επιπέδων ορού PSA σε ασθενείς με ΚΥΠ
που λαμβάνουν θεραπεία με φιναστερίδη 5mg θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά την αξιολόγηση των δεδομένων PSA και δεν αποκλείει την
ταυτόχρονη παρουσία καρκίνου του προστάτη. Η μείωση αυτή είναι
προβλέψιμη σε ολόκληρο το φάσμα των τιμών PSA, αν και μπορεί να
διαφέρει σε κάθε ασθενή. Από την ανάλυση δεδομένων PSA σε πάνω από
3000 ασθενείς που συμμετείχαν σε μία 4-ετή διπλή-τυφλή μελέτη ελέγχου
της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας εικονικού
φαρμάκου και φιναστερίδη 5mg επιβεβαιώθηκε ότι σε ασθενείς που
λαμβάνουν θεραπεία με φιναστερίδη 5mg για έξι μήνες ή παραπάνω, οι
τιμές PSA θα πρέπει να διπλασιαστούν προκειμένου να συγκριθούν με τις
φυσιολογικές διακυμάνσεις σε άνδρες που δε λαμβάνουν θεραπεία. Η
προσαρμογή αυτή διατηρεί την ευαισθησία και το βαθμό αρτιότητας των
εξετάσεων PSA και υποστηρίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης καρκίνου του
προστάτη.
Κάθε διαρκής αύξηση των επιπέδων PSA σε ασθενείς που λαμβάνουν
θεραπεία με φιναστερίδη θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά,
λαμβάνοντας υπόψη τη μη συμμόρφωση με τη θεραπεία με φιναστερίδη
5mg.
Το ποσοστό ελεύθερου PSA (ελεύθερο στο συνολικό δείκτη PSA) δεν
μειώνεται σημαντικά από τη φιναστερίδη 5mg. Ο δείκτης του ελεύθερου
συνολικού PSA παραμένει σταθερός ακόμη και υπό την επίδραση της
φιναστερίδης 5mg. Όταν το ποσοστό ελεύθερου PSA χρησιμοποιείται ως
βοήθημα για την ανίχνευση καρκίνου του προστάτη, δεν είναι απαραίτητη
καμία προσαρμογή στην αξία του..
Η έμφραξη που οφείλεται σε τριλοβιακό ρυθμό ανάπτυξης του προστάτη
θα πρέπει να αποκλειστεί, πριν την έναρξη της θεραπείας με φιναστερίδη.
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου/εργαστηριακών εξετάσεων
Ηπατική ανεπάρκεια
Η επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας στη φαρμακοκινητική της
φιναστερίδης δεν έχει ακόμη μελετηθεί.
Επίδραση στα επίπεδα του PSA
Η συγκέντρωση της PSA στον ορό συσχετίζεται με την ηλικία του
ασθενούς και του όγκου του προστάτη και ο προστατικός όγκος με την
ηλικία του ασθενούς. Όταν γίνεται αξιολόγηση του εργαστηριακού
προσδιορισμού του PSA, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα επίπεδα
του PSA μειώνονται σε ασθενείς που λαμβάνουν AVIELID. Στους
περισσότερους ασθενείς έχει παρατηρηθεί γρήγορη μείωση του PSA κατά
τους πρώτους μήνες της θεραπείας, χρονικό διάστημα μετά το οποίο τα
επίπεδα PSA σταθεροποιούνται σε μία νέα τιμή αναφοράς. Η τιμή αυτή
πλησιάζει περίπου το ήμισυ της τιμής πριν τη χορήγηση της θεραπείας,
Γι’ αυτό, σε ασθενείς που λαμβάνουν AVIELID για έξι μήνες ή περισσότερο,
οι τιμές PSA θα πρέπει να διπλασιάζονται ώστε να είναι συγκρίσιμες με
τις κανονικές τιμές ατόμων που δε λαμβάνουν θεραπεία. Για κλινική
επεξήγηση, βλέπε 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις
κατά τη χρήση, Επιδράσεις στο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) και
στην ανίχνευση καρκίνου του προστάτη.
Καρκίνος του μαστού σε άρρενες
Σε κλινικές μελέτες έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου
του μαστού σε άρρενες ασθενείς που ελάμβαναν φιναστερίδη 5mg σε
κλινικές μελέτες καθώς και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην
αγορά. Ο ιατρός θα πρέπει να συμβουλεύει τους ασθενείς να αναφέρουν
αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή στον μαστικό τους ιστό όπως όζους, άλγος,
γυναικομαστία ή απέκκριμα από τη θηλή.
Παιδιατρική χρήση
Το AVIELID δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος στα παιδιά δεν έχει
τεκμηριωθεί.
Λακτόζη
Τα δισκία περιέχουν λακτόζη μονοϋδρική. Ασθενείς με τις ακόλουθες
γενετικές ανωμαλίες δε θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο:
δυσανεξία στη γαλακτόζη, ολική έλλειψη λακτάσης ή δυσαπορρόφηση
γλυκόζης-γαλακτόζης.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν εντοπιστεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα. Η φιναστερίδη μεταβολίζεται πρώτα μέσω, αλλά δεν φαίνεται
να επηρεάζει σημαντικά το σύστημα ενζύμων μεταβολισμού φαρμάκων
που συνδέεται με το κυτόχρωμα P4503Α4. Επίσης, ο κίνδυνος να
επηρεάζει η φιναστερίδη την φαρμακοκινητική άλλων φαρμάκων έχει
θεωρηθεί πολύ μικρός, είναι προφανές ότι αναστολείς και επαγωγείς του
κυτοχρώματος θα επηρεάσουν την συγκέντρωση του πλάσματος της
φιναστερίδης. Ωστόσο, βάση των καθορισμένων ορίων ασφαλείας,
οποιαδήποτε αύξηση που οφείλεται στη ταυτόχρονη χρήση αυτών των
αναστολέων είναι απίθανο να είναι κλινικής σημασίας.
Σκευάσματα που έχουν δοκιμαστεί σε ανθρώπους έχουν συμπεριλάβει
προπρανολόλη, διγοξίνη, γλιβενκλαμίδη, βαρφαρίνη, θεοφυλλίνη και
φεναζόνη και δεν έχουν διαπιστωθεί κλινικά ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις
.
Λοιπές ταυτόχρονες θεραπείες
Παρόλο που δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης σε
κλινικές μελέτες, η φιναστερίδη χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα με
αναστολείς του ΜΕΑ, αναστολείς-άλφα, αναστολείς-βήτα, αναστολείς
διαύλων ασβεστίου, καρδιακά νιτρικά, διουρητικά, ανταγωνιστές H
2
,
αναστολείς αναγωγάσης HMG - CoA, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα (ΜΣΑΦ) συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης και της
παρακεταμόλης, κινολόνες και βενζοδιαζεπίνες χωρίς ενδείξεις κλινικά
σημαντικών ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων.
4.6 Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Το AVIELID αντενδείκνυται για χρήση στις γυναίκες που είναι ή μπορεί να
είναι έγκυες (βλέπε παράγραφο 4.3 Αντενδείξεις).
Λόγω της ικανότητας των αναστολέων α-αναγωγάσης τύπου ΙΙ 5, να
αναστέλλουν τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε διϋδροτεστερόνη, τα
φάρμακα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της φιναστερίδης, μπορεί να
προκαλέσουν ανωμαλίες των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των
αρσενικών εμβρύων, όταν χορηγείται σε έγκυο γυναίκα.
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε ενότητα
5.3).
Έκθεση σε φιναστερίδη – κίνδυνος για αρσενικά έμβρυα
Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να χειρίζονται σπασμένα ή θρυμματισμένα
δισκία AVIELID, όταν είναι ή μπορεί να είναι έγκυες, λόγω της
δυνατότητας απορρόφησης της φιναστερίδης και τον ως εκ τούτου
δυνητικό κίνδυνο για τα αρσενικά έμβρυα (βλέπε 4.6 Κύηση και
θηλασμός). Τα δισκία AVIELID είναι επικαλυμμένα και εμποδίζουν την
επαφή με τη δραστική ουσία κατά το συνήθη χειρισμό, υπό την
προϋπόθεση ότι τα δισκία δεν έχουν σπάσει ή θρυμματιστεί.
Έχουν ανακαλυφθεί μικροποσότητες φιναστερίδης στο σπέρμα ατόμων
που λαμβάνουν φιναστερίδη 5 mg / ημέρα. Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν
αρνητικές επιδράσεις σε αρσενικά έμβρυα, των οποίων η μητέρα έχει
έρθει σε επαφή με το σπέρμα ασθενούς υπό θεραπεία με φιναστερίδη.
Όταν η σύντροφος ενός ασθενούς είναι ή μπορεί να είναι έγκυος,
συνιστάται ο ασθενής να ελαχιστοποιεί την επαφή της συντρόφου του με
το σπέρμα (π.χ. με χρήση προφυλακτικού).
Θηλασμός
Το AVIELID δεν ενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες. Δεν είναι γνωστό αν η
φιναστερίδη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η φιναστερίδη επηρεάζει
την ικανότητά οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ανικανότητα και η μειωμένη
γενετήσια ορμή. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται στην
αρχή της θεραπείας και στην πλειοψηφία των ασθενών υποχωρούν κατά
τη διάρκεια της θεραπείας.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια
κλινικών μελετών και/ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά
απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών προσδιορίζεται ως εξής:
Πολύς συχνές ((≥1/10), Συχνές (≥1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (≥1/1,000
έως <1/100), Σπάνιες (≥1/10,000 έως ≥1/10,000 to <1/1,000), Πολύ
άγνωστες (δε μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Η συχνότητα των αναφερόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη χρήση
του προϊόντος μετά την κυκλοφορία του στην αγορά δε μπορεί να
προσδιοριστεί καθώς αφορούν αυθόρμητες αναφορές.
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα Συχνότητα: ανεπιθύμητη ενέργεια
Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος
Άγνωστες:
αντιδράσεις
υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων
διόγκωση των χειλιών και του
προσώπου
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές:
μειωμένη libido
Καρδιακές διαταραχές
Όχι συχνές:
αίσθημα παλμών
Διαταραχές του ήπατος και των
χοληφόρων
Άγνωστες:
αυξημένα ηπατικά ένζυμα
Διαταραχές του δέρματος και του
υποδόριου ιστού
Όχι συχνές:
εξάνθημα
Άγνωστες:
κνησμός, κνίδωση
Διαταραχές του αναπαραγωγικού
συστήματος και του μαστού
Συχνές:
ανικανότητα
Όχι συχνές: διαταραχές
εκσπερμάτισης,
ευαισθησία μαστού, υπερπλασία μαστού
Άγνωστες
: άλγος
Παρακλινικές εξετάσεις
Συχνές:
μειωμένος όγκος σπέρματος
Επιπλέον, τα παρακάτω αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες και μετά την
κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά (βλέπε 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις
και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Δεν υπήρξε καμία ένδειξη αυξημένων ανεπιθύμητων ενεργειών σε
αυξημένη διάρκεια της θεραπείας με AVIELID και η εμφάνιση των νέων
σεξουαλικών ανεπιθύμητων ενεργειών που συνδέονται με το φάρμακο
μειώθηκε με τη διάρκεια της θεραπείας.
Ιατρική θεραπεία των προστατικών συμπτωμάτων (ΙΘΠΣ)
Η μελέτη ΙΘΠΣ συνέκρινε την φιναστερίδη 5 mg/ημέρα (n=768), τη
δοξαζοσίνη 4 ή 8 mg / ημέρα (n = 756), τη συνδυαστική θεραπεία
φιναστερίδης 5 mg / ημέρα και δοξαζοσίνης 4 ή 8 mg / ημέρα (n = 786)
και το εικονικό φάρμακο (n = 737). Στη μελέτη αυτή, το προφίλ
ασφάλειας και ανεκτικότητας της συνδυαστικής θεραπείας ήταν γενικά
συνεπής με το προφίλ των επιμέρους στοιχείων. Η εμφάνιση διαταραχής
εκσπερμάτισης σε ασθενείς που λάμβαναν ταυτόχρονη θεραπεία ήταν
συγκρίσιμη με το σύνολο των περιστατικών εμφάνισης αυτής της
ανεπιθύμητης αντίδραση για τις δύο μονοθεραπείες. Η συχνότητα
εμφάνισης περιστατικών διαταραχής εκσπερμάτισης ανεξάρτητα από το
φάρμακο ήταν: φιναστερίδη 8,3%, δοξαζοσίνη 5,3%, συνδυασμός 15,0%,
εικονικό φάρμακο 3,9%.
Λοιπά μακροπρόθεσμα δεδομένα
Σε 7-ετή δοκιμή ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο, όπου συμμετείχαν
18.882 υγιείς άνδρες, εκ των οποίων οι 9060 διέθεταν δεδομένα βιοψίας
προστάτη μέσω εισροφήσεως, εντοπίστηκε καρκίνος του προστάτη σε
803 (18,4%) άνδρες που λάμβαναν φιναστερίδη 5mg και σε 1147 (24,4%)
άνδρες που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Στην ομάδα της φιναστερίδης
5mg, οι 280 (6,4%) εκ των ανδρών είχαν καρκίνο του προστάτη με
αποτελέσματα Gleason της τάξης 7-10 που ανιχνεύθηκαν με βιοψία μέσω
εισροφήσεως έναντι 237 (5,1%) ανδρών στην ομάδα του εικονικού
φαρμάκου.. Πρόσθετες αναλύσεις καταδεικνύουν ότι η αύξηση
επικράτησης υψηλόβαθμου καρκίνου του προστάτη που παρατηρήθηκε
στην ομάδα ασθενών που έλαβαν φιναστερίδη 5mg μπορεί να εξηγηθεί
από τη διαγνωστική διαστρέβλωση που οφείλεται στην αντίδραση της
φιναστερίδης 5mg στον όγκο του προστάτη. Από το σύνολο των
περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη που διαγνώσθηκαν στη μελέτη
αυτή, περίπου το 98% είχαν ταξινομηθεί ως ενδοκαψικές (κλινικό στάδιο
Τ1 ή Τ2) κατά τη διάγνωση. Η κλινική σημασία των δεδομένων του
βαθμού διαφοροποίησης κατά Gleason της τάξης 7-10 είναι άγνωστη.
Ευρήματα εργαστηριακών δοκιμών
Η συγκέντρωση ορρού PSA σχετίζεται με την ηλικία του ασθενούς και τον
όγκο του προστάτη και ο όγκος του προστάτη σχετίζεται με την ηλικία
του ασθενούς. Όταν γίνεται αξιολόγηση των εργαστηριακων
προσδιορισμών του PSA, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι
τα επίπεδα PSA μειώνονται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
φιναστερίδη (βλέπε παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά τη χρήση). Στην πλειονότητα των ασθενών,
παρατηρείται ταχεία μείωση του PSA κατά τους πρώτους μήνες της
θεραπείας, μετά από τους οποίους τα επίπεδα PSA σταθεροποιηθούν σε
μια νέα γραμμή αναφοράς. Η γραμμή αναφοράς μετά τη θεραπεία
προσεγγίζει το ήμισυ της τιμής προ της θεραπείας. Επομένως, σε
ασθενείς με τυπική θεραπεία με AVIELID για έξι μήνες ή περισσότερο, οι
τιμές PSA αξίες θα πρέπει να διπλασιάζονται όταν συγκρίνονται με τα
φυσιολογικά όρια ανδρών που δε λαμβάνουν θεραπεία.
Για κλινική ερμηνεία βλέπε ενότητα 4.4 (
Επιδράσεις στο PSA και την
ανίχνευση καρκίνου του προστάτη
)
.
Δεν έχει παρατηρηθεί άλλη διαφορά σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
θεραπεία με εικονικό φάρμακο ή με φιναστερίδη σε συνήθεις
εργαστηριακές δοκιμές.
4.9 Υπερδοσολογία
Οι ασθενείς έλαβαν εφάπαξ δόσεις φιναστερίδης μέχρι 400 mg και
πολλαπλές δόσεις φιναστερίδης μέχρι 80 mg/ημέρα για διάστημα 3 μηνών
χωρίς δυσμενείς συνέπειες.
Δεν συνιστάται ειδική θεραπεία κατά της υπερδοσολογίας του AVIELID
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αναστολείς τεστοστερόνης αναγωγάσης-
Κωδικός ATC: G04CB01
Η φιναστερίδη είναι ανταγωνιστικός αναστολέας της ανθρώπινης
αναγωγάσης 5-α, ενός ενδοκυτταρικού ενζύμου, το οποίο μεταβολίζει
την τεστοστερόνη στο πιο ισχυρό ανδρογόνο, τη διϋδροτεστοστερόνη
(DHT). Κατά την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), η διόγκωση
του αδένα του προστάτη εξαρτάται από την μετατροπή της
τεστοστερόνης σε DHT εντός του προστάτη. Το AVIELID είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό στη μείωση της κυκλοφορούσας και ενδοπροστατικής
DHT. Η φιναστερίδη δεν έχει καμία χημική συγγένεια με τον υποδοχέα
ανδρογόνων.
Σε κλινικές μελέτες με ασθενείς με ήπια έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ,
διογκωμένο προστάτη κατά την ψηλάφηση του ορθού και χαμηλούς
όγκους υπολειπόμενων ούρων, η φιναστερίδη μείωσε τη συχνότητα
εμφάνισης οξείας κατακράτησης ούρων από 7/100 σε 3/100 σε διάστημα
τεσσάρων ετών και την αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης (TURP ή
προστατεκτομή) από 10/100 σε 5/100. Οι μειώσεις αυτές ήταν
συνδεδεμένες με μια βελτίωση δύο σημείων των αποτελεσμάτων των
συμπτωμάτων QUASI-AUA (εύρος 0-34), μια διαρκή υποχώρηση του όγκου
του προστάτη κατά 20% και μια σταθερή αύξηση της ροής των ούρων.
Ιατρική θεραπεία των προστατικών συμπτωμάτων (ΙΘΠΣ))
Η Δοκιμή Ιατρικής Θεραπείας των Προστατικών Συμπτωμάτων (ΙΘΠΣ)
ήταν μια μελέτη διάρκειας 4-6 ετών σε 3.047 άνδρες με συμπτωματική
ΚΥΠ που επιλέχθηκαν τυχαία, για να λάβουν φιναστερίδη 5 mg/ημέρα,
δοξαζοσίνη 4 ή 8 mg/ημέρα*, συνδυασμό φιναστερίδης 5 mg/ημέρα και
δοξαζοσίνης 4 ή 8 mg/ημέρα* ή εικονικό φάρμακο. Η κύρια παράμετρος
ήταν ο χρόνος για την κλινική εξέλιξη της ΚΥΠ, που ορίστηκε ως
επιβεβαιωμένη αύξηση >4 μονάδων από τη γραμμή αναφοράς στα
αποτελέσματα των συμπτωμάτων, η οξεία κατακράτηση ούρων, η σχετική
με την ΚΥΠ νεφρική ανεπάρκεια, οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του
ουροποιητικού ή η ουροσήψη ή η ακράτεια. Σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο, η θεραπεία με φιναστερίδη, δοξαζοσίνη ή συνδυαστική θεραπεία
είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κινδύνου κλινικής εξέλιξης
της ΚΥΠ κατά 34 (p = 0,002), 39 (p <0,001), και 67% (p <0.001),
αντίστοιχα. Η πλειονότητα των περιστατικών (274 από 351), που
αποτελούσαν εξέλιξη της ΚΥΠ είχαν επιβεβαιωμένη αύξηση >4 μονάδων
στα αποτελέσματα των συμπτωμάτων· ο κίνδυνος εξέλιξης των
αποτελεσμάτων των συμπτωμάτων ήταν μειωμένος κατά 30 (95% CI 6
έως 48%), 46 (95% CI 25 έως 60%), και 64% (95% CI 48 έως 75%) στις
ομάδες φιναστερίδης, δοξαζοσίνης και συνδυαστικής θεραπείας
αντίστοιχα, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η οξεία κατακράτηση
ούρων αντιπροσώπευε τα 41 από τα 351 περιστατικά εξέλιξης της ΚΥΠ· ο
κίνδυνος ανάπτυξης οξείας κατακράτηση ούρων ήταν μειωμένος κατά 67
(p = 0,011), 31 (p = 0,296), και 79% (p = 0,001) στις ομάδες
φιναστερίδης, δοξαζοσίνης και συνδυαστικής θεραπείας αντίστοιχα, σε
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Μόνο οι ομάδες συνδυαστικής
θεραπείας και θεραπείας με φιναστερίδη ήταν σημαντικά διαφορετικές
από το εικονικό φάρμακο.
* Τιτλοποιήθηκε από 1 mg έως 4 ή 8 mg ως ανεκτή ποσότητα για περίοδο
3 εβδομάδων.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά την από του στόματος δόση φιναστερίδης
14
C σε άνθρωπο, το 39%
της δόσης απεκκρίνεται στα ούρα υπό μορφή μεταβολιτών (στην ουσία
δεν απεκκρίθηκε καθόλου αμετάβλητο φάρμακο στα ούρα) και το 57% της
συνολικής δόσης αποβάλλεται στα κόπρανα. Έχουν εντοπιστεί δύο
μεταβολίτες που διαθέτουν μόνο ένα μικρό κλάσμα της δραστηριότητας
της αναγωγάσης-α Τύπου ΙΙ της φιναστερίδης.
Η από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα της φιναστερίδης είναι περίπου
80%, σε σχέση με μία ενδοφλέβια δόση αναφοράς και να είναι
ανεπηρέαστη από την τροφή. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα
επιτυγχάνονται περίπου δύο ώρες μετά τη χορήγηση και η απορρόφηση
είναι πλήρης εντός 6 - 8 ωρών. Η πρωτεϊνική σταθεροποίηση είναι
περίπου 93%. Η κάθαρση πλάσματος και ο όγκος κατανομής είναι περίπου
165 ml / λεπτό και 76 l, αντίστοιχα.
Σε ηλικιωμένα άτομα, τα ποσοστά εξάλειψης της φιναστερίδης είναι
κάπως μειωμένα. Ο χρόνος ημιζωής παρατείνεται από μια μέση ημιζωή
περίπου έξι ωρών σε άνδρες ηλικίας 18 - 60 χρονών σε οκτώ ώρες, σε
άνδρες ηλικίας άνω των 70 ετών. Αυτό δεν έχει καμία κλινική σημασία
και δεν εγγυάται τη μείωση της δοσολογίας.
Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, των οποίων η κάθαρση
κρεατινίνης κυμαίνεται από 9 - 55 ml/λεπτό, η διάθεση εφάπαξ δόσης
14
C-
φιναστερίδης δεν ήταν διαφορετική από αυτή σε υγιείς εθελοντές. Η
πρωτεϊνική σταθεροποίηση δεν διαφέρει επίσης σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία. Ένα τμήμα των μεταβολιτών που συνήθως απεκκρίνεται
νεφρικά απεκκρίθηκε στα κόπρανα. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η έκκριση
από τα κόπρανα αυξάνεται αναλόγως με την μείωση της απέκκρισης των
μεταβολιτών στα ούρα. Δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση της δοσολογίας
σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία που δεν υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια.
Έχει ανακαλυφθεί ότι η φιναστερίδη διαπερνά τον αιματο-εγκεφαλικό
φραγμό. Μικρές ποσότητες φιναστερίδης έχουν ανακτηθεί από το
σπερματικό υγρό υπό θεραπεία ασθενών.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον
άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας και ενδεχόμενης
καρκινογόνου δράσης. Τοξικολογικές μελέτες αναπαραγωγής σε
αρσενικούς αρουραίους έδειξαν μειωμένα προστατικά και σπερματικά
κυστικά βάρη, μειωμένη έκκριση από τους βοηθητικούς γεννητικούς
αδένες και μειωμένο δείκτη γονιμότητας (που προκαλείται από την
πρωτογενή φαρμακολογική δράση της φιναστερίδης). Η κλινική σημασία
των ευρημάτων αυτών είναι ασαφής.
Όπως και με άλλους αναστολείς αναγωγάσης-5-άλφα, έχει παρατηρηθεί η
θηλυκοποίηση αρσενικών εμβρύων των αρουραίων με τη χορήγηση
φιναστερίδης κατά την περίοδο της κυοφορίας. Η ενδοφλέβια χορήγηση
φιναστερίδης σε εγκύους πιθήκους ρέζους σε δόσεις μέχρι και 800 ng /
ημέρα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εμβρυϊκής ανάπτυξης οδήγησε σε
ανωμαλίες στα αρσενικά έμβρυα. Η δόση αυτή είναι περίπου 60-120 φορές
υψηλότερη από το προβλεπόμενο ποσοστό στο σπέρμα του άνδρα που
λάμβανε φιναστερίδη 5 mg και στην οποία μπορεί να εκτεθεί μια γυναίκα
μέσω του σπέρματος. Κατά την επιβεβαίωση του συσχετισμού του
μοντέλου Ρέζους για την εμβρυική ανάπτυξη στους ανθρώπους, η από του
στόματος χορήγηση φιναστερίδης 2 mg/kg / ημέρα συστηματική
έκθεση (AUC) των πιθήκων ήταν ελαφρώς υψηλότερη (3x) από εκείνη των
ανδρών που έλαβαν φιναστερίδη 5 mg ή περίπου 1-2 εκατ. φορές το
εκτιμώμενο ποσοστό φιναστερίδης στο σπέρμα) σε εγκύους πιθήκους
κατέληξε σε ανωμαλίες των εξωτερικών γεννητικών οργάνων στα
αρσενικά έμβρυα. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανωμαλίες σε αρσενικά
έμβρυα και δεν παρατηρήθηκαν ανωμαλίες που να σχετίζονται με τη
φιναστερίδη σε θηλυκά έμβρυα σε καμία δόση».
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Προζελατινοποιημένο Άμυλο Αραβοσίτου
Γλυκολικό Άμυλο Νατρίου
Κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172)
Νατριούχος δοκουσάτη
Στεατικό μαγνήσιο
Επικάλυψη με υμένιο:
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του Τιτανίου (Ε171)
Τάλκη
Προπυλενογλυκόλη
Ινδικοκαρμίνιο (Ε132),
Κίτρινο κινολίνης FCF (E104)
Κίτρινο-πορτοκαλί FCF (E110).
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν τυγχάνει εφαρμογής.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Συσκευασίες κυψέλης PVC/PE/PVDC/Αλουμινίου που περιέχουν 15 ή 28 ή 30
ή 98 ή 100 δισκία επικαλυμμένα με υμένιο.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στην αγορά όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Οι γυναίκες δεν πρέπει να χειρίζονται θρυμματισμένα ή σπασμένα δισκία
AVIELID όταν είναι ή ενδέχεται να είναι έγκυες (βλ. «Αντενδείξεις»,
«Κύηση και θηλασμός»,
Έκθεση σε φιναστερίδη - κίνδυνος για αρσενικά
έμβρυα
).
Κάθε αχρησιμοποίητο προϊόν ή υλικό προς απόρριψη θα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
7. ΚΆΤΟΧΟΣ ΆΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Libytec Φαρμακευτική Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 24, 167 77 Ελληνικό, Tηλ.:
210 960 9 960
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
60601/10/21.01.2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
26.05.2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Δεκέμβριος 2012 Μάρτιος 2013