1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Evecet 2 mg δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης Evecet 3 mg δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet 4
mg δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης Evecet 8 mg δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg ροπινιρόλης (ως υδροχλωρική ροπινιρόλη).
Κάθε δισκίο περιέχει 3 mg ροπινιρόλης (ως υδροχλωρική ροπινιρόλη).
Κάθε δισκίο περιέχει 4 mg ροπινιρόλης (ως υδροχλωρική ροπινιρόλη).
Κάθε δισκίο περιέχει 8 mg ροπινιρόλης (ως υδροχλωρική ροπινιρόλη).
Έκδοχα με γνωστή δράση
Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 2 mg περιέχει 1.800 mg μονοϋδρικής
λακτόζης.
Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 3 mg περιέχει 0.3380 mg μονοϋδρικής
λακτόζης και 0.0040 mg sunset yellow (E110).
Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 4 mg περιέχει 0.8100 mg sunset yellow (E110).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης.
2 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: ροζ, στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία 6.8 ± 0.1
mm σε διάμετρο και 5.5 0.2 mm σε πάχος.
3 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: μωβ, στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία 8.1 ±
0.1 mm σε διάμετρο και 4.7 0.2 mm σε πάχος.
4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: ανοιχτά καφέ, οβάλ αμφίκυρτα δισκία 12.6
x 6.6 ± 0.1 mm σε διάμετρο και 5.3 0.2 mm σε πάχος.
8 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: κόκκινα, οβάλ αμφίκυρτα δισκία 19.2x 10.2
± 0.2 mm σε διάμετρο και 5.2 0.2 mm σε πάχος.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
Αρχική θεραπεία ως μονοθεραπεία, με σκοπό την καθυστέρηση της εισαγωγής levodopa.
Σε συνδυασμό με levodopa, κατά την πορεία της νόσου, όταν η δράση της levodopa
εξασθενεί ή γίνεται ασταθής και εμφανίζονται διακυμάνσεις του
θεραπευτικού αποτελέσματος (διακυμάνσεις της μορφής «τέλους δόσης» (end
of dose) ή «έναρξης - διακοπής» (on-off)).
3
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενήλικες
Συνιστάται η εξατομίκευση της δόσης ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την
ανοχή.
Αρχική τιτλοποίηση
Η αρχική δόση των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης είναι 2 mg
άπαξ ημερησίως για την πρώτη εβδομάδα. Η δόση πρέπει να αυξηθεί σε 4 mg άπαξ
ημερησίως από τη δεύτερη εβδομάδα θεραπείας. Θεραπευτική ανταπόκριση μπορεί
να παρατηρηθεί σε δόση 4 mg άπαξ ημερησίως δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης ροπινιρόλης.
Οι ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με δόση 2 mg/ημερησίως δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης ροπινιρόλης και εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες που αδυνατούν
να αντέξουν μπορεί να επωφεληθούν από αλλαγή σε θεραπεία με δισκία άμεσης
αποδέσμευσης ροπινιρόλης σε μικρότερη ημερήσια δόση, χωρισμένη σε τρεις ίσες
δόσεις.
Θεραπευτικό σχήμα
Οι ασθενείς πρέπει να διατηρούνται στη χαμηλότερη δόση των δισκίων
παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης με την οποία επιτυγχάνεται έλεγχος
των συμπτωμάτων.
Εάν επαρκής έλεγχος των συμπτωμάτων δεν επιτυγχάνεται ή δε διατηρείται με
δόση 4 mg άπαξ ημερησίως δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης, η
ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί κατά 2 mg σε εβδομαδιαία ή μεγαλύτερα
διαστήματα έως δόση 8 mg άπαξ ημερησίως δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης.
Εάν επαρκής έλεγχος των συμπτωμάτων δεν επιτυγχάνεται ή δε διατηρείται ακόμα
και με δόση 8 mg άπαξ ημερησίως δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης, η ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί κατά 2 mg έως 4 mg σε διαστήματα
δύο εβδομάδων ή περισσότερο. Η μέγιστη ημερήσια δόση δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης ροπινιρόλης είναι 24 mg.
Συνιστάται στους ασθενείς να συνταγογραφείται ο ελάχιστος αριθμός των δισκίων
παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης που απαιτούνται προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη δόση χρησιμοποιώντας την υψηλότερη διαθέσιμη ισχύ των
δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης.
Εάν η θεραπεία διακοπεί για μια ή περισσότερες ημέρες, η επανέναρξή της με
τιτλοποίηση της δόσης πρέπει να τεθεί υπό εξέταση (δείτε άνωθεν).
Όταν τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet χορηγούνται ως
συμπληρωματική θεραπεία στη levodopa, ενδέχεται η δόση της levodopa να μειωθεί
σταδιακά, ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση. Σε κλινικές δοκιμές, η δόση της
levodopa μειώθηκε σταδιακά κατά περίπου 30% σε ασθενείς που ελάμβαναν
ταυτόχρονα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης. Σε ασθενείς με
προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον που λαμβάνουν δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης Evecet σε συνδυασμό με levodopa, δυσκινησίες ενδέχεται να
4
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια την αρχικής τιτλοποίησης των δισκίων
παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet. Σε κλινικές δοκιμές επιδείχθηκε ότι μείωση της
δόσης της levodopa μπορεί να βελτιώσει τη δυσκινησία (δείτε ενότητα 4.8).
Κατά την αλλαγή θεραπείας από άλλο αγωνιστή ντοπαμίνης στη ροπινιρόλη, πρέπει,
πριν από την έναρξη της ροπινιρόλης, να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατόχου της
άδειας κυκλοφορίας για τη διακοπή του άλλου αγωνιστή.
Όπως συμβαίνει και με άλλους αγωνιστές της ντοπαμίνης, είναι αναγκαίο η
θεραπεία ροπινιρόλης να διακοπεί σταδιακά μειώνοντας την ημερήσια δόση
μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας.
Αλλαγή από επικαλυμμένα με υμένιο (άμεσης αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης
σε δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Evecet
.
Οι ασθενείς μπορούν να αλλάξουν από επικαλυμμένα με υμένιο (άμεσης
αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης σε δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης μέσα σε μια νύχτα. Η δόση των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης πρέπει να βασίζεται στη συνολική ημερήσια δόση των επικαλυμμένων με
υμένιο (άμεσης αποδέσμευσης) δισκίων που ελάμβανε ο ασθενής. Στον ακόλουθο
πίνακα παρουσιάζεται η συνιστώμενη δόση των δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης Evecet για ασθενείς που έχουν αλλάξει από επικαλυμμένα με υμένιο
(άμεσης αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης:
Αλλαγή από επικαλυμμένα με υμένιο (άμεσης αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης σε
δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Evecet
.
Επικαλυμμένα με υμένιο (άμεσης
αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης
Συνολική ημερήσια δόση (mg)
Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης Συνολική ημερήσια δόση (mg)
0.75 - 2.25
2
3 - 4.5 4
6 6
7.5 - 9
8
12 12
15 - 18 16
21 20
24 24
Μετά την αλλαγή σε δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet, η δόση μπορεί να
προσαρμοστεί ανάλογα με τη θεραπευτική ανταπόκριση (δείτε άνωθεν «Αρχική
τιτλοποίηση» και «Θεραπευτικό σχήμα»).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet δε συνιστώνται για χρήση σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα.
Ηλικιωμένοι
5
Η κάθαρση της ροπινιρόλης μειώνεται κατά περίπου 15% σε ασθενείς ηλικίας 65
ετών ή άνω. Παρόλο που δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης, η δόση ροπινιρόλης
πρέπει να τιτλοποιείται ατομικά, με προσεκτική παρακολούθηση της ανεκτικότητας,
στη βέλτιστη κλινική ανταπόκριση. Σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω, πιο αργή
τιτλοποίηση κατά την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να τίθεται υπό εξέταση.
Νεφρική ανεπάρκεια
Καμία αλλαγή στην κάθαρση της ροπινιρόλης δεν παρατηρήθηκε σε ασθενείς με
ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης μεταξύ 30 και 50
ml/min), γεγονός που υποδεικνύει ότι καμία ρύθμιση δόσης δεν απαιτείται στον εν
λόγω πληθυσμό.
Μελέτη σχετικά με τη χρήση της ροπινιρόλης σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού
σταδίου (ασθενείς σε αιμοκάθαρση) επέδειξε ότι ρύθμιση της δόσης στους εν λόγω
ασθενείς απαιτείται ως εξής: η συνιστώμενη αρχική δόση του Evecet είναι 2 mg άπαξ
ημερησίως. Περαιτέρω κλιμακώσεις της δόσης θα πρέπει να βασίζονται στην
ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η συνιστώμενη μέγιστη δόση του Evecet είναι
18 mg/ημερησίως σε ασθενείς που υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση.
Δεν απαιτούνται συμπληρωματικές δόσεις μετά την αιμοκάθαρση (δείτε ενότητα 5.2).
Η χρήση ροπινιρόλης σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση
κρεατινίνης μικρότερη των 30 ml/min) χωρίς τακτική αιμοκάθαρση δεν έχει μελετηθεί.
Τρόπος χορήγησης
Από του στόματος χρήση.
Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet πρέπει να λαμβάνονται άπαξ
ημερησίως, την ίδια ώρα κάθε μέρα. Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
μπορούν να ληφθούν με ή χωρίς φαγητό (δείτε ενότητα 5.2).
Τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Evecet πρέπει να καταπίνονται
ολόκληρα και δεν πρέπει να μασώνται, θρυμματίζονται ή χωρίζονται.
4.3 Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
- Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min) χωρίς τακτική
αιμοκάθαρση.
- Ηπατική ανεπάρκεια
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Η ροπινιρόλη έχει συσχετισθεί με υπνηλία και επεισόδια αιφνίδιας έναρξης ύπνου,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον. Αιφνίδια έναρξη ύπνου κατά τη
διάρκεια ημερήσιων δραστηριοτήτων, κάποιες φορές χωρίς συναίσθηση ή
προειδοποιητικά σημεία, έχει αναφερθεί σε ασυνήθιστες περιπτώσεις. Οι ασθενείς
πρέπει να ενημερώνονται για το γεγονός και να προειδοποιούνται ώστε να
προσέχουν όταν οδηγούν ή χειρίζονται μηχανές κατά τη διάρκεια θεραπείας με
ροπινιρόλη. Οι ασθενείς που έχουν παρουσιάσει υπνηλία και/ή επεισόδιο αιφνίδιας
έναρξης ύπνου πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών. Μείωση
της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας πρέπει να τεθεί υπό εξέταση.
6
Ασθενείς με μείζονες ψυχιατρικές ή ψυχωσικές διαταραχές ή με ιστορικό των εν
λόγω διαταραχών δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με αγωνιστές ντοπαμίνης
εκτός εάν τα πιθανά οφέλη υπερέχουν των κινδύνων.
Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για ανάπτυξη διαταραχών
ελέγχου των παρορμήσεων. Ασθενείς και φροντιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
συμπτώματα συμπεριφοράς των διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων,
συμπεριλαμβανομένων παθολογικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια, αυξημένη
λίμπιντο, υπερσεξουαλικότητα,, μανία για κατανάλωση ή αγορές, κραιπάλη φαγητού
και μανία για φαγητό μπορεί να προκληθούν σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
αγωνιστές ντοπαμίνης, συμπεριλαμβανομένης της ροπινιρόλης,. Μείωση της
δόσης/σταδιακή απομείωση, θα έπρεπε να εξεταστεί ως ενδεχόμενο εάν αναπτυχθούν
τέτοια συμπτώματα.
Τα δισκία Evecet είναι σχεδιασμένα για να απελευθερώνουν το φάρμακο κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου 24 ωρών. Εάν συμβεί ταχεία γαστρεντερική διέλευση, μπορεί
να προκληθεί κίνδυνος ατελούς απελευθέρωσης του φαρμάκου, και υπολείμματος του
φαρμάκου να περάσει στα κόπρανα.
Λόγω του κινδύνου υπότασης, συνιστάται έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ιδιαιτέρως
κατά την έναρξη της θεραπείας, σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο
(συγκεκριμένα, στεφανιαία ανεπάρκεια).
Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
Συμπτώματα που υποδηλώνουν κακοήθες νευροληπτικό σύνδρομο έχουν αναφερθεί με
την απότομη διακοπή ντοπαμινεργικής θεραπείας. Ως εκ τούτου, συνιστάται η
θεραπεία να μειώνεται σταδιακά (βλέπε παράγραφο 4.2).
Evecet 2mg και 3mg
Το Evecet περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης
- γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Evecet 3mg και 4mg μόνο:
Το Evecet περιέχει sunset yellow (E110), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Δεν υπάρχει φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ ροπινιρόλης και L-dopa ή
δομπεριδόνης που να απαιτεί ρύθμιση της δοσολογίας των εν λόγω
φαρμακευτικών προϊόντων.
Νευροληπτικά και άλλοι ανταγωνιστές ντοπαμίνης κεντρικής δράσης, όπως
σουλπιρίδη ή μετοκλοπραμίδη, μπορεί να ελαττώσουν την αποτελεσματικότητα της
ροπινιρόλης και επομένως, η ταυτόχρονη χρήση αυτών των φαρμακευτικών
προϊόντων πρέπει να αποφεύγεται.
Αυξημένες συγκεντρώσεις της ροπινιρόλης στο πλάσμα έχουν παρατηρηθεί σε
ασθενείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία με υψηλές δόσεις οιστρογόνων. Σε ασθενείς
που υποβάλλονται ήδη σε θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης (HRT), η θεραπεία με
ροπινιρόλη μπορεί να αρχίσει με τον κανονικό τρόπο. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει
7
ανάγκη ρύθμισης της δόσης της ροπινιρόλης, σύμφωνα με την κλινική ανταπόκριση,
εάν η θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης διακοπεί ή αρχίσει κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με ροπινιρόλη.
Η ροπινιρόλη μεταβολίζεται κυρίως από το ισοένζυμο CYP 1A2 του κυττοχρώματος
P450. Μία φαρμακοκινητική μελέτη (με δόση επικαλυμμένου με υμένιο (άμεσης
αποδέσμευσης) δισκίου ροπινιρόλης 2mg, τρείς φορές την ημέρα) σε ασθενείς με νόσο
του Πάρκινσον, απέδειξε ότι η σιπροφλοξασίνη αύξησε τη Cmax και την AUC της
ροπινιρόλης κατά 60% και 84% αντιστοίχως, με ενδεχόμενο κίνδυνο ανεπιθύμητων
ενεργειών. Συνεπώς, σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη ροπινιρόλη, η δόση της
ροπινιρόλης μπορεί να χρειασθεί να ρυθμιστεί όταν αρχίζει ή διακόπτεται η αγωγή
με φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι αναστέλλουν το CYP 1A2, π.χ.
σιπροφλοξασίνη, ενοξασίνη ή φλουβοξαμίνη.
Μία μελέτη φαρμακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον
μεταξύ ροπινιρόλης (με δόση επικαλυμμένου με υμένιο (άμεσης αποδέσμευσης)
δισκίου ροπινιρόλης 2mg, τρείς φορές την ημέρα) και θεοφυλλίνης, ένα υπόστρωμα
του CYP 1A2, απέδειξε ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στη φαρμακοκινητική είτε της
ροπινιρόλης είτε της θεοφυλλίνης.
Το κάπνισμα είναι γνωστό ότι προκαλεί μεταβολισμό του CYP1A2 και επομένως, εάν
οι ασθενείς διακόψουν ή ξεκινήσουν το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
ροπινιρόλη ενδέχεται να απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν συνδυασμό ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ και
ροπινιρόλης, περιπτώσεις μη ισορροπημένης INR έχουν αναφερθεί. Συνιστάται
αυξημένη κλινική και βιολογική παρακολούθηση (INR).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τη χρήση ροπινιρόλης σε έγκυες γυναίκες.
Μελέτες σε ζώα έχουν επιδείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (δείτε ενότητα 5.3).
Καθώς ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι άγνωστος, συνιστάται η
ροπινιρόλη να μη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν τα πιθανά
οφέλη για την ασθενή υπερέχουν του ενδεχόμενου κινδύνου για το έμβρυο.
Θηλασμός
Η ροπινιρόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μητέρες που θηλάζουν, καθώς
μπορεί να αναστείλει τη γαλουχία.
Γονιμότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανθρώπινη γονιμότητα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με ροπινιρόλη και παρουσιάζουν υπνηλία και/ή
επεισόδια αιφνίδιου ύπνου πρέπει να ενημερώνονται να απέχουν από οδήγηση ή
εμπλοκή σε δραστηριότητες όπου η ανεπαρκής εγρήγορση μπορεί να θέσει αυτούς ή
άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θάνατο (π.χ. χειρισμός μηχανημάτων)
έως ότου τέτοια υποτροπιάζοντα επεισόδια και υπνηλία ξεπεραστούν (δείτε ενότητα
4.4).
8
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί παρατίθενται ακολούθως ανά
οργανικό σύστημα και συχνότητα εμφάνισης. Σημειώνεται σχετικά εάν οι εν λόγω
ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθησαν σε κλινικές μελέτες ως μονοθεραπεία ή ως
συμπληρωματική θεραπεία σε levodopa.
Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100
έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως <1/1,000),
πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα).
Σε κάθε ομάδα συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες
παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σοβαρότητα.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες φαρμακευτικές ενέργειες έχουν αναφερθεί είτε σε
κλινικές μελέτες για νόσο του Πάρκινσον με δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης σε δόσεις έως 24 mg/ημερησίως, είτε από αναφορές μετά την
κυκλοφορία:
Σε μονοθεραπεία Σε συμπληρωματική
θεραπεία
Δ ιαταραχές ανοσοποιητικού
Μη γνωστές
( μ μ μ Αντιδράσεις υπερευαισθησίας συ περιλα βανο ένων
, μ , μ , μ )κνίδωσης αγγειοοιδή ατος εξανθή ατος κνησ ού
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές Ψευδαισθήσεις
Σύγχυση
Όχι συχνές Ψυχωτικές αντιδράσεις (εκτός ψευδαισθήσεων)
συμπεριλαμβανομένων παραληρήματος, αυταπάτης,
παράνοιας.
Μη γνωστές Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, αυξημένη
λίμπιντο, υπερσεξουαλικότητα,, μανία για κατανάλωση ή
αγορές, κραιπάλη φαγητού και μανία για φαγητό μπορεί
να προκληθούν σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
αγωνιστές ντοπαμίνης, συμπεριλαμβανομένου του Evecet.
(βλέπε παράγραφο 4.4. ‘Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση’).
Επιθετικότητα*
Σύνδρομο απορρύθμισης της ντοπαμίνης
Δ μιαταραχές νευρικού συστή ατος
Πολύ συχνές
Υπνηλία Υπνηλία**
Συγκοπή Δυσκινησία***
Συχνές
Ζάλη (συμπεριλαμβανομένου ιλίγγου)
Όχι συχνές
Αιφνίδια έναρξη ύπνου, υπερβολική υπνηλία κατά τη
διάρκεια της ημέρας
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές
Ορθοστατική υπόταση,
υπόταση
9
Όχι συχνές
Ορθοστατική υπόταση,
υπόταση
Γαστρεντερικές διαταραχές
Πολύ συχνές
Ναυτία
Ναυτία****
Συχνές
Δυσκοιλιότητα, καούρα
Εμετός, κοιλιακό άλγος
Ηπατοχολικές διαταραχές
Μη γνωστές Ηπατικές αντιδράσεις, κυρίως αυξημένα ηπατικά ένζυμα
μ Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του ση είου χορήγησης
Συχνές Περιφερικό οίδημα
Οίδημα στο πόδι
* Επιθετικότητα έχει συσχετισθεί με ψυχωτικές αντιδράσεις, καθώς και με
ψυχαναγκαστική συμπτώματα.
** Υπνηλία έχει αναφερθεί πολύ συχνά σε κλινικές δοκιμές με συμπληρωματική
θεραπεία άμεσης αποδέσμευσης, και συχνά σε κλινικές δοκιμές με συμπληρωματική
θεραπεία παρατεταμένης αποδέσμευσης.
*** Σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον, δυσκινησίες μπορεί να
εμφανιστούν κατά την αρχική τιτλοποίηση της ροπινιρόλης. Σε κλινικές μελέτες
επιδείχθηκε ότι μείωση της δόσης της levodopa μπορεί να βελτιώσει τη δυσκινησία (δείτε
ενότητα 4.2).
**** Ναυτία έχει αναφερθεί πολύ συχνά σε κλινικές δοκιμές με συμπληρωματική
θεραπεία άμεσης αποδέσμευσης, και συχνά σε κλινικές δοκιμές με συμπληρωματική
θεραπεία παρατεταμένης αποδέσμευσης.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας ροπινιρόλης σχετίζονται με την ντοπαμινεργική
της δράση. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν με την κατάλληλη θεραπεία
με ανταγωνιστές ντοπαμίνης, όπως νευροληπτικά ή μετοκλοπραμίδη.
5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές ντοπαμίνης, κωδικός ATC N04BC04
1
0
Μηχανισμός δράσης
Η ροπινιρόλη είναι ένας μη εργολινικός D2/D3 αγωνιστής ντοπαμίνης, ο οποίος
διεγείρει τους υποδοχείς ντοπαμίνης του ραβδωτού σώματος.
Η ροπινιρόλη βελτιώνει την ανεπάρκεια ντοπαμίνης που χαρακτηρίζει τη νόσο του
Πάρκινσον διεγείροντας τους υποδοχείς ντοπαμίνης του ραβδωτού σώματος.
Η ροπινιρόλη δρα στον υποθάλαμο και την υπόφυση προκειμένου να
αναστείλει την έκκριση της προλακτίνης.
Κλινική αποτελεσματικότητα
Σε μια διπλά τυφλή, διάρκειας 36 εβδομάδων μελέτη διασταύρωσης τριών περιόδων,
σε μονοθεραπεία, η οποία διεξήχθη σε 161 ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον σε
αρχική φάση επιδείχθηκε ότι τα δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης
δεν υπήρξαν κατώτερα των επικαλυμμένων με υμένιο δισκίων άμεσης αποδέσμευσης
ως προς τον πρωτεύοντα τελικό στόχο, τη διαφορά θεραπείας ως προς την αλλαγή
της βαθμολογίας κίνησης της Ενοποιημένης Κλίμακας Βαθμολόγησης Νόσου του
Πάρκινσον (UPDRS) (καθορίστηκε περιθώριο μη κατωτερότητας 3 σημείων στη
βαθμολογία κίνησης UPDRS) από την έναρξη της θεραπείας. Η προσαρμοσμένη μέση
διαφορά μεταξύ των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης και των
δισκίων άμεσης αποδέσμευσης στον τελικό στόχο της μελέτης ήταν -0.7 μονάδες
(95% CI: [-1.51, 0.10], p=0.0842).
Μετά την αλλαγή μέσα σε μια νύχτα σε παρόμοια δόση της εναλλακτικής
διατύπωσης δισκίου, καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στο προφίλ των
ανεπιθύμητων ενεργειών ενώ ποσοστό κάτω του 3% των ασθενών απαίτησε ρύθμιση
της δόσης (όλες οι ρυθμίσεις δόσης ήταν αυξήσεις κατά ένα επίπεδο δόσης. Κανείς
ασθενής δεν απαίτησε μείωση δόσης).
Σε μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλης ομάδας
των δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης διάρκειας 24 εβδομάδων σε
ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, οι οποίοι δεν ελέγχονταν ευνοϊκότερα με levodopa
επιδείχθηκε μία κλινικά κατάλληλη και στατιστικά σημαντική ανωτερότητα έναντι
του εικονικού φαρμάκου στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, αλλαγή από την έναρξη
θεραπείας σε χρόνο αφύπνισης «διακοπής» (ρυθμιζόμενη μέση διαφορά θεραπείας
-1.7 ώρες, [95% CI: [-2.34, -1.09], p<0.0001). Το εύρημα αυτό υποστηρίχθηκε από
δευτερεύουσες παραμέτρους αποτελεσματικότητας αλλαγής από την έναρξη
θεραπείας στο συνολικό χρόνο αφύπνισης «έναρξης» (+1.7 ώρες (95% CI: [1.06,
2.33], p<0.0001) και το συνολικό χρόνο αφύπνισης «έναρξης» χωρίς επιβαρυντικές
δυσκινησίες (+1.5 ώρα (95% CI: [0.85, 2.13], p<0.0001). Σημαντικά, δεν υπήρξε
ένδειξη αύξησης από την έναρξη θεραπείας στο χρόνο αφύπνισης «έναρξης» με
επιβαρυντικές δυσκινησίες είτε από τα δεδομένα καρτέλας ημερολογίου είτε από τα
στοιχεία UPDRS.
Μελέτη επίδρασης ροπινιρόλης στην καρδιακή επαναπόλωση
Εκτενής μελέτη QT που πραγματοποιήθηκε σε άνδρες και γυναίκες υγιείς εθελοντές,
οι οποίοι έλαβαν δόσεις 0.5, 1, 2 και 4 mg δισκίων άμεσης αποδέσμευσης ροπινιρόλης
άπαξ ημερησίως επέδειξε μέγιστη αύξηση στη διάρκεια του διαστήματος QT στη δόση
του 1 mg της τάξης των 3.46 χιλιοστών του δευτερολέπτου (εκτίμηση σημείου) σε
σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Το ανώτερο όριο του μονόπλευρου διαστήματος
εμπιστοσύνης 95% για το μέγιστο μέσο αποτέλεσμα ήταν μικρότερο των 7.5
χιλιοστών του δευτερολέπτου. Η επίδραση της ροπινιρόλης σε υψηλότερες δόσεις δεν
έχει αξιολογηθεί συστηματικά.
1
1
Τα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από εκτενή μελέτη QT δεν υποδεικνύουν κίνδυνο
επιμήκυνσης του QT σε δόσεις ροπινιρόλης έως 4 mg/ ημερησίως. Ο κίνδυνος
επιμήκυνσης του QT δεν μπορεί να εξαιρεθεί καθώς εκτενής μελέτη QT σε δόσεις
έως 24 mg/ ημερησίως δεν έχει πραγματοποιηθεί.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η βιοδιαθεσιμότητα της ροπινιρόλης είναι κατά προσέγγιση 50% (36 έως 57%).
Μετά την από του στόματος χορήγηση δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης
ροπινιρόλης, οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα αυξάνουν αργά με μέσο χρόνο έως C
max
να
επιτυγχάνεται γενικά μεταξύ 6 και 10 ωρών. Σε μελέτη δυναμικής ισορροπίας σε 25
ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον που ελάμβαναν 12 mg δισκίων παρατεταμένης
αποδέσμευσης ροπινιρόλης άπαξ ημερησίως, γεύμα με υψηλά λιπαρά αύξησε τη
συστηματική έκθεση στη ροπινιρόλη όπως επιδείχθηκε από κατά μέσο όρο 20%
αύξηση στην AUC και
μέση αύξηση 44% στην C
max
. Η T
max
καθυστέρησε κατά 3.0 ώρες. Παρόλα αυτά, οι
αλλαγές αυτές είναι απίθανο να σχετίζονται κλινικά (π.χ., αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών).
Η συστηματική έκθεση σε ροπινιρόλη είναι συγκρίσιμη για δισκία
παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης και επικαλυμμένα με υμένιο (άμεσης
αποδέσμευσης) δισκία ροπινιρόλης βάσει της ίδιας ημερήσιας δόσης.
Κατανομή
Η πρόσδεση της ροπινιρόλης στις πρωτεΐνες πλάσματος είναι μικρή (10-40%). Λόγω
της υψηλής λιποφιλίας της, η ροπινιρόλη επιδεικνύει μεγάλο όγκο κατανομής
(περίπου 7 L/kg).
Βιομετασχηματισμός
Η ροπινιρόλη εκκαθαρίζεται κυρίως από μεταβολισμό του CYP1A2 και οι
μεταβολίτες της απεκκρίνονται κυρίως στα ούρα. Ο βασικός μεταβολίτης είναι
τουλάχιστον 100 φορές λιγότερο δραστικός από τη ροπινιρόλη σε ζωικά μοντέλα
ντοπαμινεργικής λειτουργίας.
Αποβολή
Η ροπινιρόλη εκκαθαρίζεται από τη συστηματική κυκλοφορία με μέση ημιζωή
απέκκρισης περίπου έξι ώρες. Η αύξηση της συστηματικής έκθεσης (Cmax και AUC)
στη ροπινιρόλη είναι κατά προσέγγιση αναλογική στο εύρος της θεραπευτικής
δόσης. Καμία αλλαγή δεν παρατηρείται στην από του στόματος κάθαρση της
ροπινιρόλης μετά από μονή και επαναλαμβανόμενη από του στόματος χορήγηση.
Ευρεία μεταβλητότητα μεταξύ ατόμων έχει παρατηρηθεί στις φαρμακοκινητικές
παραμέτρους. Μετά τη χορήγηση δισκίων παρατεταμένης αποδέσμευσης ροπινιρόλης
σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, η μεταβλητότητα μεταξύ ατόμων για C
max
ήταν
μεταξύ 30% και 55% και για AUC ήταν μεταξύ 40% και 70%.
Νεφρική Ανεπάρκεια
Δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στη φαρμακοκινητική της ροπινιρόλης σε ασθενείς με
νόσο του Πάρκινσον με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια.
Σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε τακτική
αιμοκάθαρση, η από του στόματος κάθαρση της ροπινιρόλης μειώνεται κατά περίπου
30%. Η από του στόματος κάθαρση των μεταβολιτών SKF-104557 και SKF-89124
μειώθηκε, επίσης, κατά περίπου 80% και 60%, αντιστοίχως. Συνεπώς, η
1
2
συνιστώμενη μέγιστη δόση περιορίζεται σε 18 mg/ ημερησίως σε αυτούς τους
ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον (δείτε ενότητα 4.2).
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Αναπαραγωγική Τοξικότητα
Η χορήγηση ροπινιρόλης σε έγκυες αρουραίους σε τοξικές για τη μητέρα δόσεις είχε
ως αποτέλεσμα μειωμένο εμβρυικό σωματικό βάρος σε 60 mg/kg/ημερησίως (περίπου
διπλάσια της AUC στη μέγιστη ανθρώπινη δόση), αυξημένο εμβρυικό θάνατο σε 90
mg/kg/ημερησίως (περίπου 3 φορές πάνω από την AUC στη μέγιστη ανθρώπινη δόση)
και δυσμορφίες δακτύλων σε 150 mg/kg/ημερησίως (περίπου 5 φορές πάνω από την
AUC στη μέγιστη ανθρώπινη δόση). Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις τερατογένεσης
σε αρουραίους σε δόση 120 mg/kg/ημερησίως (περίπου 4 φορές πάνω από την AUC στη
μέγιστη ανθρώπινη δόση) και καμία ένδειξη επίδρασης στην ανάπτυξη σε κουνέλια.
Τοξικολογία
Το τοξικολογικό προφίλ καθορίζεται κυρίως από τη φαρμακολογική δράση της
ροπινιρόλης: διαταραχές της συμπεριφοράς, υποπρολακτιναιμία, ελάττωση της
αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, πτώση βλεφάρων και σιελόρροια.
Μόνο στον αλφικό αρουραίο παρατηρήθηκε εκφύλιση του αμφιβληστροειδούς σε
μακροχρόνια μελέτη με την υψηλότερη δόση (50 mg/kg/ ημερησίως) που πιθανώς
σχετίζεται με αυξημένη έκθεση στο φώς.
Γονιδιοτοξικότητα
Δεν παρατηρήθηκε γονιδιοτοξικότητα στη συνηθισμένη σειρά των in
vitro και των in
vivo
δοκιμασιών.
Καρκινογένεση
Από μελέτες διάρκειας δύο ετών που διεξήχθησαν σε ποντικούς και αρουραίους με
δοσολογίες έως 50mg/kg/ημέρα δεν προέκυψε ένδειξη καρκινογόνου επίδρασης στον
ποντικό. Στον αρουραίο, οι μόνες βλάβες που σχετίζονταν με τη ροπινιρόλη ήταν
υπερπλασία των κυττάρων του Leydig και αδένωμα του όρχεως ως αποτέλεσμα της
υποπρολακτιναιμικής δράσης της ροπινιρόλης. Οι παραπάνω βλάβες θεωρούνται ως
ειδικό φαινόμενο για το είδος του ζώου και δε συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά στην
κλινική χρήση της ροπινιρόλης.
Φαρμακολογία ασφάλειας
Σε
ιη
vitro μελέτες έχει επιδειχθεί ότι η ροπινιρόλη αναστέλλει τα ρεύματα
μεσολάβησης hERG. Η IC
50
είναι 5 φορές μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μέγιστη
συγκέντρωση στο πλάσμα σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στην υψηλότερη
συνιστώμενη δόση (24 mg/ημέρα), δείτε ενότητα 5.1.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Ammonio Methacrylate Copolymer Type B
Hypromellose (E464)
Sodium lauryl sulphate
Copovidone
Magnesium stearate (E572)
1
3
Επικάλυψη
δισκίου
2 mg:
Lactose monohydrate
Hypromellose (E464)
Titanium dioxide (E171)
Triacetin
Iron oxide red (E172)
Επικάλυψη
δισκίου
3 mg:
Lactose monohydrate
Titanium dioxide (E171)
Hypromellose (E464)
Macrogol 4000
Macrogol 400
Carmine (E120)
Indigo carmine aluminium lake (E132)
Sunset yellow aluminium lake (E110)
Επικάλυψη
δισκίου
4 mg:
Titanium dioxide (E171)
Hypromellose (E464)
Macrogol 400
Indigo carmine aluminium lake (E132)
Sunset yellow aluminium lake (E110)
Επικάλυψη
δισκίου
8 mg:
Titanium dioxide (E171)
Hypromellose (E464)
Macrogol 400 Iron oxide red (E172)
Iron oxide black (E172)
Iron oxide yellow (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
36 μήνες
Φιάλη HDPE: Ο χρόνος ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα είναι 60 ημέρες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Το Evecet παρέχεται σε λευκά, αδιαφανή PVC/PCTFE blister από φύλλο αλουμινίου και
λευκές αδιαφανείς φιάλες HDPE με λευκά κυλινδρικά πώματα από πολυπροπυλένιο με
τρία σημεία διάρρηξης στο δακτύλιο ασφαλείας και οπή ένθετου ξηραντικού υλικού.
Μεγέθη συσκευασίας
1
4
Για 2
mg
, 4
mg
, 8
mg
Blister: 7, 21, 28, 30, 42, 84, 90, 100 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Φιάλη: 7, 21, 28, 30, 42, 84, 90, 100 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Για 3
mg
Blister: 7, 21, 28, 42, 84, 100 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Φιάλη: 7, 21, 28, 42, 84, 100 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7 ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ.Μαραθώνος 144,
Παλλήνη Αττικής, 153 51 Ελλάδα
Τηλ: 210- 6664805-6
Fax: 210-6664804
E-mail: info@pharmathen.com
8 ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Evecet 2 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: 34889/15-5-13
Evecet 3 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: 34891/15-5-13
Evecet 4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: 34897/15-5-13
Evecet 8 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης: 34892/15-5-13
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
1
η
έγκριση: 15-5-13
10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ