ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Kepricet
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει λεβετιρακετάμη 500
mg.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Κίτρινα, επιμήκη, διχοτομούμενα, με χαραγμένο στη μία πλευρά το
ανάγλυφο «Η» και στην άλλη πλευρά το ανάγλυφο «88».
Τα δισκία μπορούν να χωριστούν σε δύο ίσα μέρη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Kepricet ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση των
επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή
γενίκευση σε ενήλικες και εφήβους από 16 ετών και άνω με
νεοδιαγνωσθείσα επιληψία.
Η ημερήσια δόση χορηγείται σε δύο ίσες λήψεις.
Το Kepricet ενδείκνυται ως συμπληρωματική αγωγή
για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή
χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά και
βρέφη ηλικίας από 1 μηνός με επιληψία.
για τη θεραπεία των μυοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και
εφήβους ηλικίας από 12 ετών με Νεανική Μυοκλονική Επιληψία.
για τη θεραπεία των πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών
κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 12 ετών με
Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Σελίδα 1
Μονοθεραπεία για ενήλικες και εφήβους από 16 ετών και άνω
Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 250 mg δύο φορές ημερησίως η οποία
2 εβδομάδες αργότερα θα πρέπει να αυξηθεί σε μια αρχική θεραπευτική
δόση των 500 mg δύο φορές ημερησίως. Η δόση μπορεί να αυξηθεί
περαιτέρω κατά 250 mg δύο φορές ημερησίως κάθε 2 εβδομάδες βάσει
της κλινικής απάντησης. Η μέγιστη δόση είναι 1500 mg δύο φορές την
ήμερα.
Συμπληρωματική θεραπεία για ενήλικες (≥18 ετών) και εφήβους (12
μέχρι 17 ετών) με σωματικό βάρος 50
kg
και άνω
Η αρχική θεραπευτική δόση είναι 500 mg δύο φορές την ημέρα. Η δόση
αυτή μπορεί να χορηγηθεί από την πρώτη μέρα της αγωγής.
Ανάλογα με την κλινική απάντηση και την ανοχή, η ημερήσια δόση
μπορεί να αυξηθεί μέχρι 1.500 mg δύο φορές την ημέρα. Αυξομειώσεις
της δόσης μπορεί να γίνονται κατά 500 mg δύο φορές την ημέρα κάθε
δύο έως τέσσερις εβδομάδες.
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω)
Σε ηλικιωμένους ασθενείς με ανεπαρκή νεφρική λειτουργία συνιστάται
προσαρμογή της δόσης (βλ. «Νεφρική ανεπάρκεια» παρακάτω).
Νεφρική ανεπάρκεια
Η ημερήσια δόση πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τη νεφρική
λειτουργία.
Για ενήλικες ασθενείς, αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα και
ρυθμίστε τη δόση όπως ενδείκνυται. Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο
δοσολογικός πίνακας απαιτείται μία εκτίμηση της κάθαρσης
κρεατινίνης (CLcr) σε ml/min του ασθενούς. Η CLcr σε ml/min μπορεί να
υπολογισθεί από τον προσδιορισμό κρεατινίνης ορού (mg/dl) για ενήλικες
και εφήβους βάρους 50 kg και άνω με τον παρακάτω τύπο:
Τότε, η κάθαρση κρεατινίνης προσαρμόζεται στην επιφάνεια σώματος
(BSA) ακολούθως:
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Ρύθμιση δόσης σε ενήλικους και εφήβους ασθενείς με σωματικό βάρος
άνω των 50 kg, με νεφρική ανεπάρκεια
:
Ομάδα ασθενών Κάθαρση
κρεατινίνης
(ml/min/1,73m
2
)
Δόση και συχνότητα λήψης
Φυσιολογική νεφρική
λειτουργία
Ήπια νεφρική
λειτουργία
Μέτρια
Σοβαρή
Τελικό στάδιο
νεφροπάθειας-υπό
αιμοκάθαρση
(1)
> 80
50-79
30-49
< 30
-
500 1.500 mg δύο φορές την
ημέρα
500 1.000 mg δύο φορές την
ημέρα
250 - 750 mg δύο φορές την ημέρα
250 - 500 mg δύο φορές την ημέρα
500 1.000 mg μία φορά την ημέρα
(2)
(1)
Την πρώτη μέρα της θεραπείας με λεβετιρακετάμη συνιστάται δόση
εφόδου 750 mg.
(2)Έπειτα από την αιμοκάθαρση συνιστάται συμπληρωματική δόση 250-
500 mg.
Η δόση της λεβετιρακετάμης σε παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια
απαιτείται να προσαρμόζεται με βάση τη νεφρική λειτουργία, δεδομένου
ότι η κάθαρση της λεβετιρακετάμης συσχετίζεται με τη νεφρική
λειτουργία. Αυτή η σύσταση βασίζεται σε μελέτη επί ενηλίκων ασθενών
με νεφρική ανεπάρκεια.
Η τιμή CLcr σε ml/λεπτό/1,73 m
2
μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τον
προσδιορισμό κρεατινίνης ορού (mg/dl) χρησιμοποιώντας, για τους
νεαρούς εφήβους, παιδιά και βρέφη, τον παρακάτω τύπο (τύπο Schwartz):
ks= 0,45 σε τελειόμηνα βρέφη μέχρι 1 έτους, ks= 0,55 σε παιδιά κάτω
των 13 ετών και σε έφηβες, ks= 0,7 σε άρρενες εφήβους.
Σελίδα 4
Προσαρμογή της δόσης σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ασθενείς με
σωματικό βάρος κάτω των 50 kg, με νεφρική ανεπάρκεια:
Ομάδα Κάθαρση
κρεατινίνης
(ml/min/1,73m
2
)
Δόση και συχνότητα
(1)
Βρέφη 1 έως κάτω
των 6 μηνών
Βρέφη 6 έως 23 μηνών
και έφηβοι βάρους κάτω
των 50 kg
Υγιής > 80 7 έως 21 mg/kg
(0,07 έως 0,21 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
10 έως 30 mg/kg
(0,10 έως 0,30 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
Ήπια Ανεπάρκεια 50-79 7 έως 14 mg/kg
(0,07 έως 0,14 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
10 έως 20 mg/kg
(0,10 έως 0,20 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
Μέτρια
Ανεπάρκεια
30-49 3,5 έως 10,5 mg/kg
(0,035 έως 0,105
ml/kg) δύο φορές την
ημέρα
5 έως 15 mg/kg
(0,05 έως 0,15 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
Σοβαρή
Ανεπάρκεια
< 30 3,5 έως 7 mg/kg
(0,035 έως 0,07 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
5 έως 10 mg/kg
(0,05 έως 0,10 ml/kg)
δύο φορές την ημέρα
Ασθενείς με
νεφρική
ανεπάρκεια
τελικού σταδίου
που
υποβάλλονται σε
αιμοκάθαρση
-- 7 έως 14 mg/kg
(0,07 έως 0,14 ml/kg)
μία φορά την ημέρα
(2), (4)
10 έως 20 mg/kg
(0,10 έως 0,20 ml/kg)
μία φορά την ημέρα
(3), (5)
(1)
Το πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης πρέπει να χρησιμοποιείται σε
δόση κάτω των 250 mg και σε ασθενείς, που αδυνατούν να καταπιούν
δισκία.
(2)
Δόση φόρτισης 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) συνιστάται την πρώτη ημέρα
της θεραπείας με τη λεβετιρακετάμη.
(3)
Δόση φόρτισης 15 mg/kg (0,15 ml/kg) συνιστάται την πρώτη ημέρα της
θεραπείας με τη λεβετιρακετάμη.
(4)
Μετά την αιμοκάθαρση, συνιστάται η χορήγηση συμπληρωματικής
δόσης 3,5 έως 7 mg/kg (0,035 έως 0,07 ml/kg).
(5)
Μετά την αιμοκάθαρση, συνιστάται η χορήγηση συμπληρωματικής
δόσης 5 έως 10 mg/kg (0,05 έως 0,10 ml/kg).
Ηπατική ανεπάρκεια
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια μέχρι μέτρια
ηπατική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η
νεφρική ανεπάρκεια, όταν υπολογίζεται βάσει της κάθαρσης
κρεατινίνης, ενδέχεται να υποεκτιμηθεί. Γι’ αυτό συνιστάται ελάττωση
Σελίδα 5
της δόσης συντήρησης κατά 50 %, όταν η κάθαρση κρεατινίνης είναι <
60 ml/min/1,73m
2
.
Σελίδα 6
Παιδιατρικός πληθυσμός
Ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει την καταλληλότερη
φαρμακοτεχνική μορφή, συσκευασία και περιεκτικότητα, σύμφωνα με
την ηλικία, το βάρος και τη δόση.
Η φαρμακοτεχνική μορφή δισκίου δεν είναι προσαρμοσμένη για χρήση
σε βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Το πόσιμο διάλυμα
λεβετιρακετάμης είναι το προτιμώμενο σκεύασμα για χρήση στον
πληθυσμό αυτόν. Επιπλέον, οι διαθέσιμες περιεκτικότητες των δισκίων
δεν είναι κατάλληλες για την αρχική θεραπεία παιδιών βάρους κάτω
των 25 kg, ασθενών, που αδυνατούν να καταπιούν δισκία ή για χορήγηση
δόσεων κάτω των 250 mg. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να
χρησιμοποιείται το πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης.
Μονοθεραπεία
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης ως
μονοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν
έχουν τεκμηριωθεί.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Συμπληρωματική θεραπεία σε βρέφη ηλικίας από 6 έως 23 μηνών, παιδιά
(2 έως 11 ετών) και εφήβους (12 μέχρι 17 ετών) με σωματικό βάρος
κάτω των 50
kg
Το πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης είναι το προτιμώμενο σκεύασμα για
χρήση σε βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.
Η αρχική θεραπευτική δόση είναι 10 mg/kg δύο φορές την ημέρα.
Ανάλογα με την κλινική απάντηση και την ανοχή, η δόση μπορεί να
αυξηθεί μέχρι 30 mg/kg δύο φορές την ημέρα. Η δόση τροποποιείται με
τμηματικές αυξήσεις ή μειώσεις, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα
10 mg/kg δύο φορές την ημέρα κάθε δύο εβδομάδες. Πρέπει να
χρησιμοποιείται η κατώτερη αποτελεσματική δόση.
Η δόση σε παιδιά βάρους 50 kg και άνω είναι ίδια με εκείνη των
ενηλίκων.
Σελίδα 7
Συνιστώμενη δόση σε βρέφη από 6 μηνών, παιδιά και εφήβους:
Βάρος Αρχική δόση:
10 mg/kg δύο φορές την
ημέρα
Ανώτατη δόση:
30 mg/kg δύο φορές την
ημέρα
6 kg
(1)
60 mg (0,6 mL) δύο φορές
την ημέρα
180 mg (1,8 mL) δύο φορές
την ημέρα
10 kg
(1)
100 mg (1 mL) δύο φορές την
ημέρα
300 mg (3 mL) δύο φορές την
ημέρα
15 kg
(1)
150 mg (1,5 mL) δύο φορές
την ημέρα
450 mg (4,5 mL) δύο φορές
την ημέρα
20 kg
(1)
200 mg (2 mL) δύο φορές την
ημέρα
600 mg (6 mL) δύο φορές την
ημέρα
25 kg
250 mg δύο φορές την ημέρα 750 mg δύο φορές την ημέρα
Από 50 kg
(2)
500 mg δύο φορές την ημέρα 1500 mg δύο φορές την
ημέρα
(1)
Παιδιά με σωματικό βάρος 25 kg ή λιγότερο είναι προτιμότερο να
αρχίζουν θεραπεία με πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης 100 mg/ml.
(2)
Η δόση σε παιδιά και εφήβους βάρους 50 kg και άνω είναι ίδια με
εκείνη των ενηλίκων.
Συμπληρωματική θεραπεία σε βρέφη ηλικίας από 1 μήνα έως κάτω των 6
μηνών
Η φαρμακοτεχνική μορφή για τα βρέφη είναι το πόσιμο διάλυμα.
Τρόπος χορήγησης
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία λαμβάνονται από το στόμα,
καταπίνονται με αρκετή ποσότητα υγρού και μπορεί να λαμβάνονται με
ή χωρίς τροφή. Η ημερήσια δόση χορηγείται σε δύο ίσες λήψεις.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε άλλα παράγωγα πυρρολιδόνης
ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Διακοπή της χορήγησης
Σελίδα 8
Σύμφωνα με την τρέχουσα κλινική πρακτική, εάν πρέπει να διακοπεί η
χορήγηση του Kepricet , συνιστάται να διακόπτεται βαθμιαία (π.χ. σε
ενήλικες και σε εφήβους με σωματικό βάρος άνω των 50 kg: μειώσεις της
δόσης κατά 500 mg δύο φορές την ημέρα κάθε δύο με τέσσερις
εβδομάδες, στα βρέφη ηλικίας άνω των 6 μηνών, στα παιδιά και στους
εφήβους βάρους κάτω των 50 kg: η τμηματική μείωση της δόσης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg/kg δύο φορές την ημέρα κάθε δύο
εβδομάδες, σε βρέφη (κάτω των 6 μηνών): η μείωση της δόσης δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 7 mg/kg δύο φορές την ημέρα, κάθε δύο εβδομάδες).
Νεφρική ανεπάρκεια
Η χορήγηση του Kepricet σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να
απαιτήσει προσαρμογή της δόσης. Σε ασθενείς με βαριά ηπατική
ανεπάρκεια, συνιστάται η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας πριν από
τον καθορισμό της δόσης (βλέπε παράγραφο 4.2).
Αυτοκτονία
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα
(συμπεριλαβανομένης της λεβετιρακετάμης), έχουν αναφερθεί
αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοκτονικός ιδεασμός και
αυτοκτονικές συμπεριφορές. Μια μετά-ανάλυση τυχαιοποιημένων
ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο κλινικών δοκιμών σε αντιεπιληπτικά
φαρμακευτικά προϊόντα έδειξε μικρή αύξηση του κινδύνου
αυτοκτονικών σκέψεων και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Ο μηχανισμός
με τον οποίον εκδηλώνεται ο κίνδυνος αυτός δεν είναι γνωστός.
Για τον λόγο αυτό, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία
και/ή για συμπεριφορές κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού και
πρέπει να εξετασθεί η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας. Αν
εμφανισθούν σημάδια κατάθλιψης και/ή αυτοκτονικού ιδεασμού ή
συμπεριφοράς, πρέπει να συσταθεί στους ασθενείς (και στα άτομα που
τους φροντίζουν) να ζητήσουν τη συμβουλή του γιατρού τους.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η φαρμακοτεχνική μορφή του δισκίου δεν είναι προσαρμοσμένη για
χρήση σε βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.
Τα διαθέσιμα δεδομένα σε παιδιά δεν υποδηλώνουν επίδραση στην
αύξηση και την ήβη. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη
μάθηση, ευφυΐα, αύξηση, ενδοκρινή λειτουργία, εφηβεία και μελλοντική
δυνατότητα τεκνοποιίας των παιδιών αυτών παραμένουν άγνωστες.
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης δεν έχει
αξιολογηθεί λεπτομερώς σε βρέφη με επιληψία, ηλικίας κάτω του 1
έτους. Μόνο 35 βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους, με επιληπτικές κρίσεις
Σελίδα 9
εστιακής έναρξης εκτέθηκαν σε κλινικές μελέτες και από αυτά μόνο 13
ήταν ηλικίας < 6 μηνών.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα
Από κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε ενήλικες πριν την κυκλοφορία
του φαρμάκου, υπάρχουν δεδομένα ότι η λεβετιρακετάμη δεν επηρεάζει
τις συγκεντρώσεις στον ορό των υπαρχόντων αντιεπιληπτικών
φαρμακευτικών προϊόντων (φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό οξύ,
φαινοβαρβιτάλη, λαμοτριγίνη, γκαμπαπεντίνη και πριμιδόνη) και ότι
αυτά τα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν επηρεάζουν τη
φαρμακοκινητική της λεβετιρακετάμης.
Όπως και σε ενήλικες, δεν προκύπτει σαφής ένδειξη κλινικά σημαντικής
αλληλεπίδρασης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα σε παιδιατρικούς
ασθενείς που λάμβαναν λεβετιρακετάμη μέχρι 60 mg/kg/ημέρα.
Μια αναδρομική εκτίμηση φαρμακοκινητικών αλληλεπιδράσεων σε
παιδιά και εφήβους με επιληψία (4 μέχρι 17 ετών) επιβεβαίωσε ότι η
συμπληρωματική από του στόματος αγωγή με λεβετιρακετάμη δεν
επηρέασε τις συγκεντρώσεις του πλάσματος σε σταθερή κατάσταση των
συγχρόνως χορηγούμενων καρβαμαζεπίνης και βαλπροϊκού. Ωστόσο,
κάποια δεδομένα υποδηλώνουν μια αύξηση της κάθαρσης της
λεβετιρακετάμης κατά 20% στα παιδιά που ελάμβαναν αντιεπιληπτικά
φάρμακα τα οποία επάγουν ένζυμα. Δεν απαιτείται προσαρμογή της
δόσης της λεβετιρακετάμης.
Προβενεσίδη
Έχει διαπιστωθεί ότι η προβενεσίδη (500 mg τέσσερις φορές ημερησίως),
ένας αποκλειστής της νεφρικής σωληναριακής έκκρισης αναστέλλει τη
νεφρική κάθαρση του πρωτογενούς μεταβολίτη αλλά όχι της
λεβετιρακετάμης. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις αυτού του μεταβολίτη
παραμένουν χαμηλές. Αναμένεται ότι και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
που αποβάλλονται με ενεργητική σωληναριακή έκκριση ενδέχεται να
ελαττώνουν επίσης τη νεφρική κάθαρση του μεταβολίτη. Η επίδραση της
λεβετιρακετάμης στην προβενεσίδη δεν έχει μελετηθεί και η επίδραση
της λεβετιρακετάμης σε άλλα ενεργώς αποβαλλόμενα φαρμακευτικά
προϊόντα, π.χ. ΜΣΑΦ, σουλφοναμίδες και μεθοτρεξάτη, είναι άγνωστη.
Αντισυλληπτικά από του στόματος και άλλες φαρμακοκινητικές
αλληλεπιδράσεις
Η λεβετιρακετάμη σε ημερήσια δόση 1.000 mg δεν επηρέασε τη
φαρμακοκινητική των αντισυλληπτικών από του στόματος
(αιθινυλοιστραδιόλη και λεβονοργεστρέλη). Οι ενδοκρινικές παράμετροι
(ωχρινοποιητική ορμόνη και προγεστερόνη) δε μεταβλήθηκαν. Η
Σελίδα 10
λεβετιρακετάμη σε ημερήσια δόση 2.000 mg δεν επηρέασε τη
φαρμακοκινητική της διγοξίνης και της βαρφαρίνης. Οι χρόνοι
προθρομβίνης δε μεταβλήθηκαν. Συγχορήγηση διγοξίνης,
αντισυλληπτικών από του στόματος και βαρφαρίνης δεν επηρέασαν τη
φαρμακοκινητική της λεβετιρακετάμης.
Αντιόξινα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση των αντιοξίνων
στην απορρόφηση της λεβετιρακετάμης.
Τροφή και οινόπνευμα
Ο βαθμός απορρόφησης της λεβετιρακετάμης δεν αλλοιώνεται από τη
λήψη τροφής, αλλά ο ρυθμός απορρόφησης ελαφρώς ελαττώνεται.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αλληλεπίδραση της
λεβετιρακετάμης με το οινόπνευμα.
Σελίδα 11
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση της
λεβετιρακετάμης σε εγκύους. Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν
τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή (βλ. παράγραφο 5.3). Ο δυνητικός
κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Το Kepricet δεν συνιστάται
κατά την κύηση ή σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία οι οποίες δεν
χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Όπως και με άλλα ανιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα, οι αλλαγές
στη φυσιολογία, κατά τον τοκετό, ενδέχεται να επηρεάσουν τη
συγκέντρωση της λεβετιρακετάμης. Έχει παρατηρηθεί μείωση της
συγκέντρωσης λεβετιρακετάμης στο πλάσμα κατά τον τοκετό. Η μείωση
αυτή είναι πιο έντονη το πρώτο τρίμηνο (μέχρι το 60% της βασικής προ
τοκετού συγκέντρωσης). Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη
κλινική αντιμετώπιση της εγκύου η οποία βρίσκεται υπό θεραπεία με
λεβετιρακετάμη. Η διακοπή της αντιεπιληπτικής αγωγής μπορεί να
προκαλέσει έξαρση της νόσου, η οποία ενδέχεται να βλάψει τη μητέρα
και το έμβρυο.
Θηλασμός
Η λεβετιρακετάμη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Επομένως ο
θηλασμός δε συνιστάται.
Ωστόσο, εάν χρειαστεί θεραπεία με λεβετιρακετάμη κατά τη διάρκεια
του θηλασμού, ο λόγος οφέλους/κινδύνου της θεραπείας θα πρέπει να
εκτιμηθεί με γνώμονα την ανάγκη του θηλασμού.
Γονιμότητα
Σε μελέτες σε ζώα, δεν έχει ανιχνευθεί επίδραση στη γονιμότητα (βλ.
παράγραφο 5.3). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα, ο δυνητικός
κίνδυνος για τον άνθρωπο δεν είναι γνωστός.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Λόγω ενδεχόμενης διαφορετικής από ατόμου σε άτομο ευαισθησίας,
ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ειδικά στην αρχή της
θεραπείας ή έπειτα από αύξηση της δόσης, υπνηλία ή άλλα συμπτώματα
που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επομένως, συνιστάται
προσοχή στους ασθενείς όταν εκτελούν εργασία που απαιτεί δεξιότητες,
π.χ. οδήγηση οχημάτων ή χειρισμός μηχανημάτων. Συνιστάται στους
ασθενείς να μην οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές έως ότου
επιβεβαιωθεί ότι η ικανότητά τους να πραγματοποιούν τέτοιες
δραστηριότητες δεν επηρεάζεται.
Σελίδα 12
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών, που παρατίθεται παρακάτω,
στηρίζεται στην ανάλυση συγκεντρωτικών ελεγχόμενων με εικονικό
φάρμακο κλινικών μελετών, όπου συνολικά υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
λεβετιρακετάμη 3.416 ασθενείς με όλες τις ενδείξεις των μελετών. Τα
δεδομένα αυτά συμπληρώνονται από αντίστοιχες ανοικτές μελέτες
παράτασης καθώς και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην
αγορά. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, που αναφέρθηκαν πιο πρόσφατα
ήταν ρινοφαρυγγίτιδα, υπνηλία, κεφαλαλγία, κόπωση και ζάλη. Γενικά,
το προφίλ ασφαλείας της λεβετιρακετάμης είναι παρόμοιο ανεξάρτητα
από την ηλικιακή ομάδα (ενήλικες και παιδιατρικοί ασθενείς) και
ανεξάρτητα από τις εγκεκριμένες ενδείξεις.
Συγκεντρωτική λίστα ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες (επί
ενηλίκων,εφήβων, παιδιών και βρεφών ηλικίας > 1 μηνός) και από την
εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος ταξινομούνται στον
κάτωθι πίνακα, ανά Κατηγορία/Οργανικό σύστημα και ανά συχνότητα.
H συχνότητα ορίζεται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100
έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000) έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως
<1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Κατηγορία/Οργα
νικό Σύστημα
( SOC )
Κατηγορία Συχνότητας
Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Ρινοφαρυγγί
τιδα
Λοίμωξη
Διαταραχές του
αιμοποιητικού
και του
λεμφικού
συστήματος
Θρομβοπενία,
λευκοπενία
Πανκυτταροπ
ενία,
ουδετεροπενί
α
Διαταραχές του
μεταβολισμού
και της θρέψης
Ανορεξία Απώλεια βάρους,
αύξηση
σωματικού
βάρους
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Κατάθλιψη,
εχθρότητα/επιθετικότ
ητα, άγχος, αϋπνία,
νευρικότητα/ευερεθισ
τότητα
Απόπειρα
αυτοκτονίας,
ιδεασμός
αυτοκτονίας,
ψυχωσική
διαταραχή, μη
φυσιολογική
Αυτοκτονία,
διαταραχή
προσωπικότητ
ας, μη
φυσιολογικές
σκέψεις
Σελίδα 13
συμπεριφορά,
ψευδαισθήσεις,
θυμός, συγχυτική
κατάσταση,
προσβολή
πανικού,
συναισθηματική
αστάθεια/διακυμ
άνσεις της
συναισθηματικής
διάθεσης,
διέγερση
Διαταραχές του
νευρικού
συστήματος
Υπνηλία,
κεφαλαλγία
Σπασμοί, διαταραχή
ισορροπίας, ζάλη,
λήθαργος, τρόμος
Αμνησία,
επηρεασμένη
μνήμη, μη
φυσιολογικός
συντονισμός/ατα
ξία, παραισθησία,
διαταραχή στην
προσοχή
Χορειοαθέτωσ
η, δυσκνησία,
υπερκινησία
Οφθαλμικές
διαταραχές
Διπλωπία, θάμβος
όρασης
Διαταραχές του
ωτός και του
λαβυρίνθου
Ίλιγγος
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του
θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Βήχας
Διαταραχές του
γαστρεντερικού
συστήματος
Κοιλιακό άλγος,
διάρροια, δυσπεψία,
ναυτία, έμετος
Παγκρεατίτιδ
α
Διαταραχές του
ήπατος και των
χοληφόρων
Μη φυσιολογικές
τιμές δοκιμασιών
ηπατικής
λειτουργίας
Ηπατική
ανεπάρκεια,
ηπατίτιδα
Διαταραχές του
δέρματος και
του υποδόριου
ιστού
Εξάνθημα Αλωπεκία,
έκζεμα, κνησμός
Τοξική
επιδερμική
νεκρόλυση,
σύνδρομο
Stevens-Johnson,
πολύμορφο
ερύθημα
Διαταραχές του
μυοσκελετικού
Μυϊκή αδυναμία,
μυαλγία
Σελίδα 14
συστήματος και
του συνδετικού
ιστού
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
Αδυναμία/κόπωση
Κακώσεις,
δηλητηριάσεις
και επιπλοκές
θεραπευτικών
χειρισμών
Κάκωση
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Ο κίνδυνος πρόκλησης ανορεξίας είναι υψηλότερος όταν η τοπιραμάτη
συγχορηγείται με τη λεβετιρακετάμη.
Σε αρκετές περιπτώσεις αλωπεκίας παρατηρήθηκε αποκατάσταση της
τριχοφυΐας μετά τη διακοπή της λεβετιρακετάμης.
Σε ορισμένα περιστατικά εντοπίσθηκε καταστολή του μυελού των
οστών.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Εκατόν ενενήντα (190), συνολικά, ασθενείς ηλικίας από 1 μηνός έως 4
ετών, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λεβετιρακετάμη, σε ελεγχόμενες με
εικονικό φάρμακο και ανοικτές μελέτες παράτασης. Εξήντα (60) από
τους ασθενείς αυτούς, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με την λεβετιρακετάμη,
σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Συνολικά εξακόσιοι
σαράντα πέντε (645) ασθενείς ηλικίας από 4-16 ετών υποβλήθηκαν σε
θεραπεία με λεβετιρακετάμη, σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο και
ανοικτές μελέτες παράτασης ενώ 233 από τους ασθενείς αυτούς
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λεβετιρακετάμη σε ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες. Και στα δύο αυτά ηλικιακά εύρη, τα δεδομένα αυτά
συμπληρώνονται από την εμπειρία με τη χρήση της λεβετιρακετάμης
μετά την κυκλοφορία στην αγορά.
Γενικά, το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών της λεβετιρακετάμης είναι
παρόμοιο ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα και ανεξάρτητα από την
εγκεκριμένη ένδειξη επιληψίας. Τα αποτελέσματα ασφαλείας
ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο κλινικών μελετών σε παιδιατρικούς
ασθενείς συνάδουν με το προφίλ ασφαλείας της λεβετιρακετάμης σε
ενήλικες, εκτός από τις αντιδράσεις συμπεριφοράς και τις ψυχιατρικές
ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες ήταν συχνότερες σε παιδιά απ΄ότι
σε ενήλικες. Έμετος (πολύ συχνός, 11,2%), διέγερση (συχνή, 3,4%),
Σελίδα 15
διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης (συχνές, 2,1%), αστάθεια
συναισθήματος (συχνή, 1,7%), επιθετικότητα (συχνή, 8,2%), μη
φυσιολογική συμπεριφορά (συχνή, 5,6%), και λήθαργος (συχνός, 3,9%)
αναφέρθηκαν συχνότερα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 έως 16 ετών,
σε σύγκριση με τους ασθενείς άλλης ηλικίας ή σε σύγκριση με το
συνολικό προφίλ ασφαλείας. Ευερεθιστότητα (πολύ συχνή, 11,7%) και
μη φυσιολογικός συντονισμός (συχνός, 3,3%) αναφέρθηκαν συχνότερα
στα βρέφη και στα παιδιά ηλικίας από 1 μηνός έως κάτω των 4 ετών, σε
σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες ή σε σύγκριση με το συνολικό
προφίλ ασφαλείας.
Μια διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη ασφαλείας
σε παιδιατρικούς ασθενείς με σχεδιασμό για την απόδειξη μη
κατωτερότητας, αξιολόγησε τις δράσεις της λεβετιρακετάμης στη
γνωσιακή και νευροψυχολογικές λειτουργίες, σε παιδιά ηλικίας 4 έως
16 ετών με επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης. Το συμπέρασμα της
μελέτης ήταν ότι η λεβετιρακετάμη δε διέφερε (δεν υστερούσε) έναντι
του εικονικού φαρμάκου στη μεταβολή από την έναρξη στη βαθμολογία
των Παραμέτρων Προσοχής και Μνήμης, και στη δοκιμασία εκτίμησης
της μνήμης (Memory Screen Composite), στον πληθυσμό που
παρακολουθήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο (per protocol population).
Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τη
συναισθηματική λειτουργία έδειξαν επιδείνωση στους ασθενείς που
υποβάλλονταν σε θεραπεία με λεβετιρακετάμη στην παράμετρο της
επιθετικής συμπεριφοράς που μετρήθηκε με τυποποιημένο και
συστηματικό τρόπο με χρήση έγκυρου εργαλείου (CBCL Achenbach
Child Behavior Checklist, Κατάλογος Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς
Achenbach). Εντούτοις, οι ασθενείς, που πήραν λεβετιρακετάμη σε
μακροχρόνια ανοικτή μελέτη παρακολούθησης, δεν παρουσίασαν
επιδείνωση, κατά μέσο όρο, στη συμπεριφορά τους και στη
συναισθηματική τους λειτουργία. Συγκεκριμένα δεν επιδεινώθηκαν οι
παράμετροι επιθετικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με την έναρξη.
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας με λεβετιρακετάμη παρατηρήθηκαν
υπνηλία, διέγερση, επιθετικότητα, καταστολή του επιπέδου συνείδησης,
καταστολή της αναπνοής και κώμα.
Αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας
Μετά από οξεία υπερδοσολογία, ο στόμαχος πρέπει να κενωθεί με πλύση
ή με πρόκληση εμετού. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη
λεβετιρακετάμη. Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας είναι
Σελίδα 16
συμπτωματική και μπορεί να περιλαμβάνει αιμοδιύληση. Η
αποτελεσματικότητα της εκχύλισης με αιμοκάθαρση (τεχνητού νεφρού)
στην απομάκρυνση της λεβετιρακετάμης είναι 60 % και 74 % για τον
κύριο μεταβολίτη.
5 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντιεπιληπτικά, άλλα αντιεπιληπτικά,
κωδικός ATC: N03AX14.
Το δραστικό συστατικό, λεβετιρακετάμη, είναι ένα πυρρολιδονικό
παράγωγο (S-εναντιομερές του a-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidine acetamide), το οποίο
δεν έχει χημική σχέση με τις υπάρχουσες αντιεπιληπτικές δραστικές
ουσίες.
Μηχανισμός δράσης
Ο μηχανισμός δράσης της λεβετιρακετάμης αναμένεται να διευκρινιστεί
πλήρως, φαίνεται όμως ότι είναι διαφορετικός από τους μηχανισμούς
δράσης των γνωστών αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Πειράματα
in vitro
και
in vivo
υποδηλώνουν ότι η λεβετιρακετάμη δε μεταβάλλει τα βασικά
χαρακτηριστικά των κυττάρων και τη φυσιολογική νευροδιαβίβαση.
Μελέτες in vitro δείχνουν ότι η λεβετιρακετάμη επηρεάζει τα επίπεδα
των ιόντων ασβεστίου στο εσωτερικό των νευρώνων, μέσω μερικής
αναστολής της ροής ιόντων ασβεστίου τύπου Ν- και ελαττώνοντας την
απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου από ενδοκυτταρικά αποθέματα των
νευρώνων. Επιπροσθέτως, έχει δειχθεί σε μελέτες in vitro ότι η
λεβετιρακετάμη αναστρέφει μερικώς την ελάττωση της ροής των ιόντων
διευκολυνόμενης από τους υποδοχείς GABA και γλυκίνης, ελάττωση η
οποία προκαλείται από τον ψευδάργυρο και τις β-καρμπολίνες.
Περαιτέρω, η λεβετιρακετάμη έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται σε ειδική
θέση δέσμευσης στον εγκεφαλικό ιστό των τρωκτικών. Αυτή η θέση
δέσμευσης είναι η πρωτεΐνη των συναπτικών κυστιδίων η οποία
πιστεύεται ότι συμμετέχει στη σύντηξη του κυστιδίου και στην
εξωκύττωση του νευροδιαβιβαστή. Η λεβετιρακετάμη και τα συγγενή
ανάλογά του επιδεικνύουν μια κλιμακωτή συγγένεια δέσμευσης στην
πρωτεΐνη του συναπτικού κυστιδίου, η οποία συσχετίζεται με την
ισχύ της αντιεπιληπτικής προστασίας που αποδείχθηκε ότι παρέχουν σε
ηχογενή μοντέλα επιληψίας σε ποντικούς. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει
ότι η αλληλεπίδραση της λεβετιρακετάμης και της πρωτεΐνης του
συναπτικού κυστιδίου συμβάλλει στον αντιεπιληπτικό μηχανισμό
δράσης του φαρμακευτικού προϊόντος.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Σελίδα 17
Η λεβετιρακετάμη παρέχει προστασία κατά των σπασμών σε ευρύ φάσμα
μοντέλων πειραματόζωων της εστιακής και της πρωτογενώς
γενικευμένης επιληψίας χωρίς να έχει προσπασμωδική ενέργεια. Ο
πρωτογενής μεταβολίτης είναι αδρανής.
Στον άνθρωπο, το ευρύ φάσμα των φαρμακολογικών ιδιοτήτων της
λεβετιρακετάμης έχει επιβεβαιωθεί με δράση σε καταστάσεις τόσο
εστιακής όσο και γενικευμένης επιληψίας (επιληπτοειδής
εκφόρτιση/φωτοπαροξυσμική ανταπόκριση).
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία των κρίσεων εστιακής έναρξης με
ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη
ηλικίας από 1 μηνός με επιληψία:
Σε ενήλικες, η αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης έχει
τεκμηριωθεί με τρεις μελέτες διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες, έναντι
εικονικού φαρμάκου σε ημερήσια δοσολογία 1000 mg, 2000 mg ή 3000
mg, χορηγούμενη σε δύο ισόποσες δόσεις με συνολική διάρκεια
θεραπείας μέχρι 18 εβδομάδες. Σε συνολική ανάλυση των δεδομένων, το
ποσοστό των ασθενών στους οποίους επετεύχθη 50% ή μεγαλύτερη
μείωση στην εβδομαδιαία συχνότητα των κρίσεων εστιακής έναρξης σε
σταθερή δόση (12/14 εβδομάδες), σε σχέση με την αρχική περίοδο, ήταν
27,7%, 31,6% και 41,3% αντίστοιχα για ασθενείς σε δόση 1000, 2000 ή
3000 mg λεβετιρακετάμης και 12,6% για ασθενείς σε εικονικό φάρμακο.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Σε παιδιατρικούς ασθενείς (ηλικίας 4-16 ετών), η αποτελεσματικότητα
της λεβετιρακετάμης έχει τεκμηριωθεί σε μια διπλή τυφλή, ελεγχόμενη
μελέτη έναντι εικονικού φαρμάκου με τη συμμετοχή 198 ασθενών και με
διάρκεια θεραπείας 14 εβδομάδων. Στη μελέτη αυτή, οι ασθενείς έλαβαν
λεβετιρακετάμη σε σταθερή δόση των 60 mg/kg/ημέρα (με χορήγηση δύο
ισόποσων δόσεων). Το 44,6% των ασθενών που έλαβαν λεβετιρακετάμη
και το 19,6% των ασθενών στην ομάδα εικονικού φαρμάκου είχαν 50% ή
μεγαλύτερη μείωση στην εβδομαδιαία συχνότητα των κρίσεων εστιακής
έναρξής, σε σύγκριση με την αρχική περίοδο. Με συνεχή μακρόχρονη
θεραπεία το 11,4% των ασθενών παρουσίασαν πλήρη απαλλαγή των
κρίσεων για τουλάχιστον 6 μήνες και το 7,2% για τουλάχιστον ένα
χρόνο.
Σε παιδιατρικούς ασθενείς (ηλικίας 1 μηνός έως κάτω των 4 ετών), η
αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης τεκμηριώθηκε σε διπλή
τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, όπου εισήχθησαν 116
Σελίδα 18
ασθενείς και με διάρκεια θεραπείας 5 ημέρες. Στη μελέτη αυτή,
συνταγογραφήθηκαν στους ασθενείς ημερήσια δόση πόσιμου διαλύματος
20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg ή 50 mg/kg με βάση το σχήμα
τιτλοποίησης που αντιστοιχούσε στην ηλικία τους. Στη μελέτη αυτή,
χορηγήθηκε δόση 20 mg/kg/ημέρα, που τιτλοποιήθηκε στα 40
mg/kg/ημέρα για βρέφη ενός μηνός έως κάτω των έξι μηνών και δόση 25
mg/kg/ημέρα που τιτλοποιήθηκε στα 50 mg/kg/ημέρα για βρέφη και
παιδιά 6 μηνών έως κάτω των 4 ετών. Η ολική ημερήσια δόση
χορηγήθηκε δύο φορές την ημέρα.
Η κύρια παράμετρος αποτελεσματικότητας ήταν το ποσοστό
ανταπόκρισης (ποσοστό ασθενών με 50% μείωση στη μέση ημερήσια
συχνότητα επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης ,από τη γραμμή
αναφοράς), που αξιολογήθηκε από αναγνώστη στα κεντρικά εργαστήρια
με απόκρυψη των κωδικών τυχαιοποίησης (τυφλοποίηση)
χρησιμοποιώντας μία δοκιμασία 48ώρης βιντεοσκόπησης ΗΕΓ. Στην
ανάλυση αποτελεσματικότητας συμμετείχαν 109 ασθενείς, στους
οποίους πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 24 ώρου βιντεοσκόπησης ΗΕΓ
τόσο κατά την έναρξη όσο και στην περίοδο εκτίμησης. Το 43,6% των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με λεβετιρακετάμη και το 19,6%
εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο θεωρήθηκαν ανταποκρινόμενοι.
Υπάρχει συμφωνία των αποτελεσμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Με συνεχή μακροχρόνια θεραπεία, το 8,6% των ασθενών απαλλάχθηκαν
των κρίσεων για τουλάχιστον 6 μήνες και 7,8% ήταν πλήρως
απαλλαγμένοι από τις κρίσεις για τουλάχιστον 1 έτος.__
Μονοθεραπεία στην αντιμετώπιση των κρίσεων εστιακής έναρξης με ή
χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ασθενείς ηλικίας από 16 ετών με
νεοδιαγνωσθείσα επιληψία:
Η αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης ως μονοθεραπεία
τεκμηριώθηκε σε μια διπλή τυφλή μελέτη, παράλληλων ομάδων, με
σχεδιασμό non-inferiority σε σύγκριση με καρβαμαζεπίνη ελεγχόμενης
αποδέσμευσης (CR) σε 576 ασθενείς ηλικίας 16 ετών ή μεγαλύτερους με
νεοδιαγνωσθείσα ή πρόσφατα διαγνωσθείσα επιληψία. Οι ασθενείς
παρουσίαζαν αυτόκλητες εστιακές κρίσεις ή γενικευμένες
τονικοκλονικές κρίσεις μόνο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν
καρβαμαζεπίνη CR 400 έως 1200 mg ανά ημέρα ή λεβετιρακετάμη 1000
έως 3000 mg ανά ημέρα, ενώ η διάρκεια θεραπείας ήταν έως 121
εβδομάδες ανάλογα με την ανταπόκριση.
Πλήρης έλεγχος των κρίσεων για 6 μήνες επετεύχθη στο 73,0% των
ασθενών που έλαβαν λεβετιρακετάμη και στο 72,8% των ασθενών που
έλαβαν καρβαμαζεπίνη CR. Η προσαρμοσμένη απόλυτη διαφορά μεταξύ
των δύο θεραπειών ήταν 0,2% (95% CI:-7.8 8.2). Περισσότεροι από τους
μισούς ασθενείς παρέμειναν ελεύθεροι κρίσεων για 12 μήνες (το 56,6%
και το 58,5% των ασθενών που έλαβαν λεβετιρακετάμη και
καρβαμαζεπίνη αντίστοιχα).
Σελίδα 19
Σε μία μελέτη που αντικατοπτρίζει την κλινική πρακτική, τα
συγχορηγούμενα αντιεπιληπτικά φάρμακα ήταν δυνατόν να αποσυρθούν
σε ένα περιορισμένο αριθμό ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη
λεβετιρακετάμη χορηγούμενο ως συμπληρωματική θεραπεία (36 ενήλικες
ασθενείς από σύνολο 69 ασθενών_______).
Συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία των μυοκλονικών κρίσεων σε
ενήλικες και εφήβους από 12 ετών με Νεανική Μυοκλονική Επιληψία:
Η αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης τεκμηριώθηκε σε μια διπλή
τυφλή ελεγχόμενη μελέτη έναντι εικονικού φαρμάκου, διαρκείας 16
εβδομάδων, σε ασθενείς ηλικίας από 12 ετών και άνω, που υπέφεραν
από Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία με μυοκλονικές κρίσεις ως
απόρροια διαφορετικών συνδρόμων. Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν
διαγνωσθεί με νεανική μυοκλονική επιληψία.
Σε αυτή τη μελέτη η λεβετιρακετάμη χορηγήθηκε σε δόση 3000 mg την
ημέρα σε δύο διηρημένες ισόποσες δόσεις. Το 58,3% των ασθενών που
έλαβαν λεβετιρακετάμη και το 23,3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό
φάρμακο είχαν τουλάχιστον 50% μείωση των ημερών ανά εβδομάδα με
μυοκλονικές κρίσεις. Με συνεχή μακρόχρονη θεραπεία, το 28,6% των
ασθενών παρέμειναν ελεύθεροι μυοκλονικών κρίσεων για τουλάχιστον 6
μήνες και το 21,0% των ασθενών παρέμειναν ελεύθεροι μυοκλονικών
κρίσεων για τουλάχιστον 1 χρόνο.
Συμπληρωματική αγωγή στη θεραπεία των πρωτοπαθώς γενικευμένων
τονικοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους από 12 ετών με
Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία:
Η αποτελεσματικότητα της λεβετιρακετάμης τεκμηριώθηκε σε μια
μελέτη διπλή τυφλή ελεγχόμενη, έναντι εικονικού φαρμάκου, διαρκείας
24 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν ενήλικες, έφηβοι και ένας
περιορισμένος αριθμός παιδιατρικών ασθενών που υπέφεραν από
Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία με πρωτοπαθείς γενικευμένες
τονικοκλονικές κρίσεις (PGTC) απόρροια διαφορετικών συνδρόμων
(νεανική μυοκλονική επιληψία, νεανική επιληψία με αφαιρέσεις,
αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας ή επιληψία με κρίσεις grand mal στην
αφύπνιση).
Σε αυτή τη μελέτη η δόση της λεβετιρακετάμης ήταν 3000 mg ανά ημέρα
για ενήλικες και εφήβους ή 60 mg/kg ανά ημέρα για παιδιά χορηγούμενη
σε δύο διηρημένες δόσεις.
Το 72,2% των ασθενών που έλαβαν λεβετιρακετάμη και το 45,2% των
ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο είχαν 50% ή μεγαλύτερη μείωση
στη συχνότητα των πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων
ανά εβδομάδα.
Σελίδα 20
Με συνεχή μακρόχρονη θεραπεία το 47,4% των ασθενών παρέμειναν
ελεύθεροι τονικοκλονικών κρίσεων για τουλάχιστον 6 μήνες και το
31,5% των ασθενών παρέμειναν για τουλάχιστον 1 χρόνο.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η λεβετιρακετάμη είναι ουσία πολύ ευδιάλυτη και διαπερατή. Το
φαρμακοκινητικό προφίλ είναι γραμμικό με χαμηλή ενδο- και δι-ατομική
διακύμανση. Δεν υπάρχει μεταβολή στην κάθαρση μετά από
επαναλαμβανόμενη χορήγηση. Δεν υπάρχουν τεκμήρια για διακύμανση
που να σχετίζεται με το φύλο, τη φυλή ή τον κιρκαδιανό ρυθμό. Το
φαρμακοκινητικό προφίλ είναι συγκρίσιμο μεταξύ υγιών εθελοντών και
ασθενών με επιληψία.
Λόγω της πλήρους και γραμμικής απορρόφησης της λεβετιρακετάμης, τα
επίπεδα στο πλάσμα μπορεί να προβλεφθούν με βάση την από του
στόματος δόση, εκφραζόμενη σε mg/kg σωματικού βάρους. Γι’ αυτό δεν
απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων της λεβετιρακετάμης στο
πλάσμα.
Έχει διαπιστωθεί σημαντικός συσχετισμός μεταξύ συγκεντρώσεων του
φαρμάκου στον σίαλο και το πλάσμα ενηλίκων και παιδιών (ο λόγος
συγκέντρωσης στον σίαλο / συγκέντρωσης στο πλάσμα κυμαίνεται από
1 μέχρι 1,7 για τα δισκία και 4 ώρες έπειτα από τη λήψη μιας δόσης για
το πόσιμο διάλυμα).
Ενήλικες και έφηβοι
Απορρόφηση
Χορηγούμενη από το στόμα η λεβετιρακετάμη απορροφάται γρήγορα. Η
απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα σε χορήγηση από το στόμα πλησιάζει το 100
%.
Ανώτατες συγκεντρώσεις στο πλάσμα (C
max
) επιτυγχάνονται 1,3 ώρες
μετά τη λήψη. Σταθεροποιημένη κατάσταση επιτυγχάνεται έπειτα από 2
ημέρες χορήγησης με δοσολογικό σχήμα δύο φορές την ημέρα.
Οι ανώτατες συγκεντρώσεις (C
max
) είναι τυπικώς 31 και 43 µg/ml έπειτα
από εφάπαξ δόση των 1.000 mg και επανειλημμένες δόσεις των 1.000 mg
δύο φορές την ημέρα, αντιστοίχως.
Ο βαθμός απορρόφησης είναι ανεξάρτητος από τη δόση και δεν
επηρεάζεται από την τροφή.
Κατανομή
Δεν υπάρχουν δεδομένα κατανομής στους ιστούς του ανθρώπου.
Τόσο η λεβετιρακετάμη όσο και ο κύριος μεταβολίτης της δε συνδέονται
σε σημαντικό βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος (< 10 %).
Σελίδα 21
Ο όγκος κατανομής της λεβετιρακετάμης είναι περίπου 0,5 μέχρι 0,7 l/kg,
τιμή η οποία προσεγγίζει εκείνη του ολικού όγκου ύδατος του σώματος.
Βιομετασχηματισμός
Η λεβετιρακετάμη δε μεταβολίζεται εκτενώς στους ανθρώπους. Η κύρια
μεταβολική οδός (24 % της δόσης) είναι η ενζυμική υδρόλυση της
ομάδας του ακεταμιδίου. Η παραγωγή του κύριου μεταβολίτη ucb L057
δεν υποστηρίζεται από τις ισομορφές του ηπατικού κυτοχρώματος P
450
. Η
υδρόλυση της ομάδας του ακεταμιδίου ήταν μετρήσιμη σε πολλούς
ιστούς, μεταξύ των οποίων τα κύτταρα του αίματος. Ο μεταβολίτης ucb
L057 είναι φαρμακολογικά αδρανής.
Ταυτοποιήθηκαν επίσης δύο ελάσσονος σημασίας μεταβολίτες. Ο ένας
προερχόταν από υδροξυλίωση του πυρρολιδονικού δακτυλίου (1,6 % της
δόσης) και ο άλλος από άνοιγμα πυρρολιδονικού δακτυλίου (0,9 % της
δόσης). Άλλα μη ταυτοποιηθέντα συστατικά αντιπροσώπευαν μόνο το
0,6 % της δόσης.
In
vivo, δε διαπιστώθηκε ενδομετατροπή της λεβετιρακετάμης ή του
πρωτογενούς μεταβολίτη στα εναντιομερή τους.
Μελέτες
in
vitro έδειξαν ότι η λεβετιρακετάμη και ο κύριος μεταβολίτης
της δεν είναι αναστολείς των κυριότερων ισομορφών του ηπατικού
κυτοχρώματος P
450
του ανθρώπου (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και
ΙA2), της γλυκουρονυλτρανσφεράσης (UGT1A1 και UGT1A6) και της
εποξεικής υδρολάσης. Επιπλέον, η λεβετιρακετάμη δεν επιδρά στην in
vitro γλυκουρονίδωση του βαλπροϊκού οξέος.
Σε καλλιέργεια ανθρωπίνων ηπατοκυττάρων, η λεβετιρακετάμη είχε
ελάχιστη ή μηδαμινή επίδραση στο CYP1A2, SULT1E1 ή UGT1A1. Η
λεβετιρακετάμη έκανε ήπια επαγωγή του CYP2B6 και CYP3A4. Τα in
vitro
ή in
vivo δεδομένα για αλληλεπιδράσεις με από το στόμα αντισυλληπτικά,
διγοξίνη ή βαρφαρίνη, έδειξαν ότι δεν αναμένεται in
vivo σημαντική
επαγωγή ενζύμων. Επομένως η αλληλεπίδραση του Kepricet με άλλα
φάρμακα και αντιστρόφως, δεν είναι πιθανή.
Αποβολή
Η ημιπερίοδος ζωής στο πλάσμα ενηλίκων ήταν 7±1 ώρες και δε διέφερε
ανάλογα με τη δόση, την οδό χορήγησης ή την επαναλαμβανόμενη
χορήγηση. Η μέση κάθαρση όλου του σώματος ήταν 0,96 ml/min/kg.
Η κύρια οδός απέκκρισης ήταν μέσω των ούρων και αντιπροσώπευε
κατά μέσον όρο το 95 % της δόσης (περίπου το 93 % της δόσης
Σελίδα 22
απομακρύνθηκε μέσα σε 48 ώρες). Η απέκκριση μέσω των κοπράνων
αντιπροσώπευε μόλις το 0,3 % της δόσης.
Η αθροιστική απέκκριση της λεβετιρακετάμης και του πρωτογενούς
μεταβολίτη της στα ούρα τις πρώτες 48 ώρες, αντιπροσώπευαν
αντιστοίχως το 66 % και το 24 % της δόσης.
Η νεφρική κάθαρση της λεβετιρακετάμης και του ucb L057 είναι
αντιστοίχως 0,6 και 4,2 ml/min/kg, υποδηλώνοντας ότι η λεβετιρακετάμη
απεκκρίνεται με σπειραματική διήθηση και συνακόλουθη σωληναριακή
επαναπορρόφηση και ότι ο κύριος μεταβολίτης αποβάλλεται επίσης με
ενεργητική σωληναριακή απέκκριση επιπροσθέτως της σπειραματικής
διήθησης. Η απομάκρυνση της λεβετιρακετάμης συσχετίζεται με την
κάθαρση κρεατινίνης.
Ηλικιωμένοι
Στους ηλικιωμένους, η ημιπερίοδος ζωής αυξάνεται κατά 40 % περίπου
(10-11 ώρες). Αυτή η αύξηση σχετίζεται με την κάμψη της νεφρικής
λειτουργίας σε αυτό τον πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 4.2).
Νεφρική ανεπάρκεια
Η φαινομενική κάθαρση τόσο της λεβετιρακετάμης όσο και του κύριου
μεταβολίτη της από τον οργανισμό σχετίζεται με την κάθαρση
κρεατινίνης. Γι’ αυτό συνιστάται προσαρμογή της ημερήσιας δόσης
συντήρησης του Kepricet , με βάση την κάθαρση κρεατινίνης σε ασθενείς
με μέτριου βαθμού και σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο
4.2).
Σε ενήλικους ασθενείς στο τελικό στάδιο νεφροπάθειας με ανουρία, η
ημιπερίοδος ζωής ήταν αντιστοίχως 25 και 3,1 ώρες στην περίοδο
μεταξύ συνεδριών αιμοδιύλησης και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
Το κλάσμα λεβετιρακετάμης που αφαιρέθηκε στη διάρκεια μιας τυπικής
4ωρης συνεδρίας αιμοδιύλησης ήταν 51 %.
Ηπατική ανεπάρκεια
Σε ασθενείς με ήπια και μετρίου βαθμού ηπατική ανεπάρκεια, δεν υπήρξε
σημαντική μεταβολή της κάθαρσης λεβετιρακετάμης. Στα περισσότερα
άτομα με βαριά ηπατική ανεπάρκεια, η κάθαρση της λεβετιρακετάμης
ελαττώθηκε κατά > 50 % λόγω της συνυπάρχουσας νεφρικής
ανεπάρκειας (βλέπε παράγραφο 4.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Παιδιά (4-12 ετών)
Σελίδα 23
Η ημιπερίοδος ζωής της λεβετιρακετάμης σε επιληπτικά παιδιά (6 μέχρι
12 ετών) ήταν 6,0 ώρες έπειτα από εφάπαξ από του στόματος χορήγηση
(20 mg/kg). H φαινομενική κάθαρση προσαρμοσμένη στο σωματικό
βάρος ήταν κατά περίπου 30 % μεγαλύτερη από ότι σε επιληπτικούς
ενήλικες.
Η λεβετιρακετάμη απορροφάται γρήγορα έπειτα από χορήγηση
επανειλημμένων δόσεων από το στόμα (20 μέχρι 60 mg/kg/ημέρα) σε
παιδιά με επιληψία 4 μέχρι 12 ετών. Ανώτατα επίπεδα πλάσματος
παρατηρήθηκαν 0,5 μέχρι 1 ώρα έπειτα από τη λήψη. Διαπιστώθηκε
γραμμική και δοσοεξαρτώμενη αύξηση των ανώτατων συγκεντρώσεων
πλάσματος και της περιοχής κάτω από την καμπύλη. Η ημιπερίοδος
αποβολής ήταν περίπου 5 ώρες. Η φαινομενική κάθαρση από τον
οργανισμό ήταν 1,1 ml/min/kg.
Βρέφη και νήπια (1 μηνός μέχρι 4 ετών)
Η λεβετιρακετάμη απορροφάται γρήγορα έπειτα από εφάπαξ χορήγηση
(20mg/kg) πόσιμου διαλύματος 100 mg/ml σε παιδιά με επιληψία 1
μηνός μέχρι 4 ετών. Ανώτατες συγκεντρώσεις στο πλάσμα
παρατηρήθηκαν περίπου 1 ώρα έπειτα από τη λήψη του φαρμάκου. Τα
αποτελέσματα της φαρμακοκινητικής έδειξαν ότι η ημιπερίοδος ζωής
ήταν βραχύτερη (5,3 ώρες) από ότι στους ενήλικες (7,2 ώρες) και η
φαινομενική κάθαρση ήταν ταχύτερη (1,5 ml/min/kg) από ότι στους
ενήλικες (0,96 ml/min/kg).
Σε ανάλυση φαρμακοκινητικής πληθυσμού, που διεξήχθη σε ασθενείς
ηλικίας από 1 μηνός έως 16 ετών, προσδιορίσθηκε παρόμοια επίδραση
του σωματικού βάρους στη φαινομενική κάθαρση ( η κάθαρση αυξήθηκε
με την αύξηση στο σωματικό βάρος) και στο φαινομενικό όγκο
κατανομής. Η ηλικία επίσης επηρέαζε και τις δύο παραμέτρους. Η δράση
αυτή ήταν έντονη στα μικρότερης ηλικίας βρέφη και υποχωρούσε όσο
αυξανόταν η ηλικία, για να γίνει αμελητέα περίπου στην ηλικία των 4
ετών.
Και στις δύο αναλύσεις φαρμακοκινητικής πληθυσμού, παρατηρήθηκε
περίπου 20% αύξηση στη φαινομενική κάθαρση της λεβετιρακετάμης
όταν συγχορηγήθηκε με ένα ΑΕΦ, που ήταν ενζυμικός επαγωγέας.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον
άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας,
γονοτοξικότητας και καρκινογόνου δράσης. Ανεπιθύμητες ενέργειες που
δεν παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες, αλλά εμφανίστηκαν στον
Σελίδα 24
αρουραίο και σε μικρότερο βαθμό στο ποντίκι, σε επίπεδα έκθεσης
παρόμοια με τα επίπεδα έκθεσης στον άνθρωπο και με ενδεχόμενη
σημασία για την κλινική χρήση, ήταν ηπατικές μεταβολές που δείχνουν
μία απόκριση προσαρμογής του οργάνου όπως αυξημένο βάρος και
κεντρολοβιώδης υπερτροφία, λιπώδης διήθηση και αυξημένα ηπατικά
ένζυμα στο πλάσμα.
Όταν στους γονείς και τη γενιά F1 αρουραίων χορηγήθηκαν δόσεις μέχρι
1800 mg/kg/ημέρα (6πλάσιο της Ανώτατης Συνιστώμενης Δόσης για τον
Άνθρωπο με την έκθεση εκφρασμένη ως mg/m2) δεν παρατηρήθηκαν
ανεπιθύμητες ενέργειες στην γονιμότητα και την αναπαραγωγική
ικανότητα.
Δύο μελέτες ανάπτυξης εμβρύων κυημάτων (embryo-fetal development,
EFD) διεξήχθησαν σε αρουραίους με δόσεις 400, 1200 και 3600
mg/kg/ημέρα. Στη δόση των 3600 mg/kg/ημέρα, σε μία μόνο από τις 2
μελέτες EFD παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση στο βάρος του εμβρύου, που
συσχετιζόταν με οριακή αύξηση στις σκελετικές διακυμάνσεις / ήπιες
ανωμαλίες. Δεν παρατηρήθηκε επίδραση στη θνησιμότητα του εμβρύου
και δεν παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης δυσμορφιών. Το
επίπεδο NOAEL (No Observed Adverse E„ect Level, Επίπεδο ΄Όπου Δεν
Παρατηρείται Ανεπιθύμητη Ενέργεια) ήταν 3600 mg/kg/ημέρα για τους
κυοφορούντες θηλυκούς αρουραίους (12πλάσιο της ανώτατης
συνιστώμενης δόσης για τον ανθρωπο σε mg/m2) και 1200 mg/kg/ημέρα
για τα έμβρυα.
Τέσσερις μελέτες ανάπτυξης του εμβρύου κυήματος διεξήχθησαν σε
κουνέλια, καλύπτοντας δόσεις 200, 600, 800, 1200 και 1800
mg/kg/ημέρα. Το δοσολογικό επίπεδο των 1800 mg/kg/ημέρα οδήγησε σε
έντονη τοξικότητα στη μητέρα και μείωση του βάρους του εμβρύου, που
συσχετιζόταν με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης εμβρύων με
καρδιαγγειακές / σκελετικές ανωμαλίες. Η NOAEL (No Observed
Adverse E„ect Level, Επίπεδο Όπου Δεν Παρατηρείται Ανεπιθύμητη
Ενέργεια) ήταν <200 mg/kg/ημέρα για τη μητέρα και 200 mg/kg/ημέρα
για τα έμβρυα (που ισούται με την ανώτατη συνιστώμενη δόση για τον
άνθρωπο σε mg/m2).
Διεξήχθη μελέτη περι- και μετα-γεννετικής ανάπτυξης σε αρουραίους με
δόσεις λεβετιρακετάμης 70, 350 και 1800 mg/kg/ημέρα. Η NOAEL (No
Observed Adverse Effect Level, Επίπεδο Όπου Δεν Παρατηρείται Ανεπιθύμητη
Ενέργεια) ήταν 1800 mg/kg/ημέρα για τα F0 θηλυκά, και για την
επιβίωση, την αύξηση και ανάπτυξη του F1 απογόνου μέχρι τον
απογαλακτισμό. (6πλάσιο της ανώτατης συνιστώμενης δόσης για τον
άνθρωπο σε mg/m2).
Σελίδα 25
Μελέτες σε νεογέννητους και νεαρούς αρουραίους και σκύλους έδειξαν
ότι δε διαπιστώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις του φαρμάκου σε κανένα
από τα τυποποιημένα τελικά σημεία σε μελέτες ανάπτυξης και
ωρίμανσης, σε δόσεις μέχρι 1800 mg/kg/ημέρα (6-17πλάσιο της
ανώτατης συνιστώμενης δόσης για τον άνθρωπο σε mg/m2).
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου
Η χρήση του Kepricet σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι
πιθανόν να προκαλεί ανεπίτρεπτη επίδραση στο περιβάλλον (βλ.
παράγραφο 6.6).
Σελίδα 26
6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας: Maize starch, Croscarmellose sodium, Povidone, Colloidal anhydrous silica,
Talc, Magnesium Stearate.
Επικάλυψη: Opadry II yellow που αποτελείται από Polyvinyl alcohol, Titanium
dioxide, Macrogol/PEG 3350, Talc και Iron oxide yellow.
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤ 25°C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί που περιέχει blister PVC/Alu ή PVC/PVDC/Alu των 30 ή 100 δισκίων.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορήσουν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλου χειρισμού
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΖΑΚ Α.Ε.
Ναούσης 31
Τ.Κ. 104 47, Αθήνα
Ελλάδα
8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Σελίδα 27
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Σελίδα 28