ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MONOPROST 50 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα σε περιέκτη
μίας δόσης.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1 ml διαλύματος οφθαλμικών σταγόνων περιέχει 50 μικρογραμμάρια
λατανοπρόστης.
Μία σταγόνα περιέχει περίπου 1,5 μικρογραμμάρια λατανοπρόστης.
Έκδοχο με γνωστή δράση: 1 ml διαλύματος οφθαλμικών σταγόνων περιέχει 50
mg πολυαιθυλενογλυκόλης γλυκερόλης υδροξυστεατικού εστέρα 40 (πολυόξυλο
κικέλαιο υδρογονωμένο).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα σε περιέκτη μίας δόσης.
Το διάλυμα είναι ένα ελαφρώς κίτρινο και ιριδίζον διάλυμα.
pH: 6,5-7,5
Ωσμωτικότητα: 250-310 mosmol/kg
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Μείωση της αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με γλαύκωμα
ανοιχτής γωνίας και οφθαλμική υπερτονία.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
μ ( μ μ μ Συνιστώ ενη δοσολογία για ενήλικες συ περιλα βανο ένων και των
μ μ ):ηλικιω ένων ατό ων
μ μ μ Η συνιστώ ενη θεραπευτική δόση είναι ία οφθαλ ική σταγόνα στον
μ μ μ , μ μ . προσβεβλη ένο οφθαλ ό ή οφθαλ ούς ία φορά η ερησίως Το καλύτερο
μ αποτέλεσ α επιτυγχάνεται όταν το MONOPROST .χορηγείται το βράδυ
MONOPROST μ μ Η δοσολογία του δεν πρέπει να υπερβαίνει τη ία φορά η ερησίως
μ δεδο ένου ότι έχει παρατηρηθεί πως η συχνότερη χορήγηση ελαττώνει την
μ μ μ .επίδραση του φαρ άκου στη είωση της ενδοφθάλ ιας πίεσης
, μΣε περίπτωση που παραλειφθεί κάποια δόση η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται ε
μ .την επό ενη δόση ως συνήθως
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
Δ μ μ μ MONOPROST.εν υπάρχουν διαθέσι α δεδο ένα ε τη σύνθεση του
Τρόπος χορήγησης
μ .Οφθαλ ική χρήση
μ μ μ , μ ΄Οπως συ βαίνει ε όλες τις οφθαλ ικές σταγόνες για τη είωση της
μ μ ενδεχό ενης συστη ατικής απορρόφησης συνιστάται ο δακρυϊκός ασκός να
μ ( μ ) . συ πιέζεται στον έσω κανθό απόφραξη δακρυϊκού ση είου για ένα λεπτό Αυτό
μ μ .πρέπει να εκτελείται α έσως ετά την ενστάλαξη της κάθε σταγόνας
2
μ Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρούνται πριν την ενστάλαξη των οφθαλ ικών
μ μ 15 .σταγόνων και πορούν να επανατοποθετηθούν ετά από λεπτά
μ Σε περίπτωση που χρησι οποιούνται περισσότερα από ένα τοπικά
μ μ , μ μ μ οφθαλ ολογικά φάρ ακα τα φάρ ακα πρέπει να χορηγούνται σε εσοδιάστη α
.τουλάχιστον πέντε λεπτών
μ μ Μια δόση περιέχει αρκετό διάλυ α οφθαλ ικών σταγόνων για τη θεραπεία και
μ .των δύο οφθαλ ών
μ μ .Για ία όνο χρήση
μ μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν είναι ένα στείρο διάλυ α που δεν περιέχει
. μ μ μ συντηρητικό Το διάλυ α από ένα όνο περιέκτη ιας δόσης προορίζεται να
μ μ μ μ ( ) χρησι οποιηθεί α έσως ετά το άνοιγ α για χορήγηση στον πάσχοντα ες
μ ( ). Δ μ μ μ οφθαλ ό ούς εδο ένου ότι η στειρότητα δεν πορεί να διατηρηθεί ετά το
μ μ , μ μ μ άνοιγ α του περιέκτη ιας δόσης κάθε υπόλει α περιεχο ένου πρέπει να
μ μ .απορρίπτεται α έσως ετά τη χορήγηση
Οι ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται:
- μ μ να αποφεύγουν την επαφή εταξύ του σταγονο ετρικού ρύγχους και του
μ ,οφθαλ ού ή των βλεφάρων
- μ μ μ μ μ να χρησι οποιούν το διάλυ α οφθαλ ικών σταγόνων α έσως ετά το πρώτο
μ μ μ - μ άνοιγ α του περιέκτη ίας δόσης και να απορρίπτουν τη όνο δόση ετά τη
.χρήση
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
6.1.αναφέρονται στην παράγραφο
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
μ μ μ Η λατανοπρόστη πορεί σταδιακά να αλλάξει το χρώ α του οφθαλ ού
. αυξάνοντας την ποσότητα της καφέ χρωστικής στην ίριδα Πριν από την έναρξη
, μ μ μ της θεραπείας οι ασθενείς πρέπει να λάβουν γνώση για το ενδεχό ενο όνι ης
μ μ . μ μ αλλαγής στο χρώ α των οφθαλ ών Η ονόπλευρη θεραπεία πορεί να
μ μ μ .προκαλέσει όνι η ετεροχρω ία
μ μ μΑυτή η αλλαγή στο χρώ α των οφθαλ ών έχει παρατηρηθεί κυρίως σε ασθενείς ε
μ μ μ , . μ - , - , - -ίριδες ικτού χρω ατισ ού δηλ πλε καφέ γκρι καφέ κίτρινο καφέ ή πράσινο
. μ μ , καφέ Σε ελέτες ε λατανοπρόστη η έναρξη της αλλαγής παρατηρείται συνήθως
μ , εντός του πρώτου οκτα ήνου της θεραπείας σπάνια κατά τη διάρκεια του
, μ δεύτερου ή του τρίτου έτους και δεν έχει παρατηρηθεί ετά το τέταρτο έτος της
. μ μ μ θεραπείας Ο ρυθ ός εξέλιξης της χρώσης της ίριδας ελαττώνεται ε το πέρασ α
μ . του χρόνου και σταθεροποιείται έχρι τα πέντε χρόνια Η επίδραση της
μ μ . μ , αυξη ένης χρώσης πέραν των πέντε ετών δεν έχει εκτι ηθεί Σε ία ανοικτή
μ , 33% πενταετή ελέτη για την ασφάλεια της λατανοπρόστης το των ασθενών
( . 4.8). μ ανέπτυξαν χρώση της ίριδας βλ παράγραφο Η αλλαγή στο χρώ α της ίριδας
μ είναι ελαφράς ορφής στις περισσότερες περιπτώσεις και συχνά δεν
. μ μ μ παρατηρείται κλινικά Η συχνότητα ε φάνισης σε ασθενείς ε ίριδες ικτού
μ μ μ 7 μ 85%, μ μ μ χρω ατισ ού κυ άνθηκε από έχρι ε τη εγαλύτερη συχνότητα ε φάνισης
μ - . μ μ μ μ σε ίριδες χρώ ατος κίτρινο καφέ Σε ασθενείς ε ο οιογενώς πλε άτια δεν
μ μ μ , παρατηρήθηκε κα ία αλλαγή και σε ασθενείς ε ο οιογενώς γκρι πράσινα ή καφέ
3
μ , .άτια η αλλαγή αυτή σπάνια παρατηρήθηκε
μ μ μ Η αλλαγή στο χρώ α οφείλεται σε αυξη ένη περιεκτικότητα ελανίνης στα
μ μ μ ελανοκύτταρα του στρώ ατος της ίριδας και όχι σε αύξηση στον αριθ ό των
μ . , ελανοκυττάρων Χαρακτηριστικά η καφέ χρώση γύρω από την κόρη
μ μ μ ,εξαπλώνεται ο όκεντρα προς την περιφέρεια στους προσβεβλη ένους οφθαλ ούς
μ μ μ ωστόσο ολόκληρη η ίρις ή τ ή ατα αυτής πορούν να προσλάβουν πιο καφετί
μ . μ χρώ α Κα ιά περαιτέρω αύξηση στην καφέ χρωστική της ίριδας δεν έχει
μ . μ παρατηρηθεί ετά τη διακοπή της θεραπείας Μέχρι σή ερα δεν έχει συσχετισθεί
μ μ μ μ .ε κανένα σύ πτω α ή παθολογικές αλλαγές σε κλινικές ελέτες
. Ούτε οι σπίλοι ούτε οι φακίδες της ίριδας επηρεάστηκαν από τη θεραπεία
μ μ μ Συσσώρευση χρωστικής στον διηθητικό ηθ ό του δικτυωτού σχη ατισ ού ή σε
μ μ μ . άλλο ση είο στον πρόσθιο θάλα ο δεν έχει παρατηρηθεί σε κλινικές ελέτες Με
5 μ , μ βάση την ετή κλινική ε πειρία η αυξη ένη χρώση της ίριδας δεν έχει
μ μ παρατηρηθεί ότι έχει δυσ ενείς κλινικές επιπτώσεις και η λατανοπρόστη πορεί
μ . να συνεχιστεί σε περίπτωση που προκύψει αυξη ένη χρώση της ίριδας Εν
, τούτοις οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται τακτικά και εφόσον η κλινική
, μ μ .κατάσταση το δικαιολογεί η θεραπεία ε λατανοπρόστη πορεί να διακοπεί
μ μ μ μ Υπάρχει περιορισ ένη ε πειρία ε τη λατανοπρόστη σε χρόνιο γλαύκω α
, μ κλειστής γωνίας σε γλαύκω α ανοιχτής γωνίας σε ψευδοφακικούς ασθενείς και
μ . Δ μ μ μ σε χρωστικό γλαύκω α εν υπάρχει ε πειρία ε λατανοπρόστη σε φλεγ ονώδες
μ , μ μ και νεοαγγειακό γλαύκω α σε φλεγ ονώδεις οφθαλ ικές καταστάσεις ή σε
μ . μ μ μ συγγενές γλαύκω α Η λατανοπρόστη ε φανίζει ικρή ή κα ία επίδραση στην
μ , μ κόρη του οφθαλ ού ωστόσο δεν υπάρχει ε πειρία σε περιπτώσεις επεισοδίων
μ . , οξέος γλαυκώ ατος κλειστής γωνίας Ως εκ τούτου συνιστάται η χρήση της
μ μ λατανοπρόστης να γίνεται ε προσοχή στις περιπτώσεις αυτές έχρις ότου
μ μ .αποκτηθεί εγαλύτερη ε πειρία
μ μ Υπάρχουν περιορισ ένα στοιχεία από ελέτες πάνω στη χρήση της
μ . λατανοπρόστης κατά την διεγχειρητική περίοδο της επέ βασης καταρράκτη Η
μ μ .λατανοπρόστη πρέπει να χρησι οποιείται ε προσοχή στους ασθενείς αυτούς
μ μ μ Η λατανοπρόστη πρέπει να χρησι οποιείται ε προσοχή σε ασθενείς ε ιστορικό
ερπητικής κερατίτιδας και πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις ενεργής
μ κερατίτιδας από ιό του απλού έρπητα και σε ασθενείς ε ιστορικό
μ υποτροπιάζουσας ερπητικής κερατίτιδας που σχετίζεται ιδιαίτερα ε ανάλογα
.προσταγλανδίνης
A μ ( 4.8) ναφορές για οίδη α στην ωχρά κηλίδα έχουν γίνει βλέπε παράγραφο
μ , μ κυρίως σε ασθενείς ε αφακία σε ασθενείς ε ψευδοφακία και ρήξη οπισθίου
μ μ , μ περιφακίου ή ε ενδοφακούς προσθίου θαλά ου ή σε ασθενείς ε γνωστούς
μ , ( παράγοντες κινδύνου για κυστοειδές οίδη α της ωχράς κηλίδας όπως διαβητική
μ μ ). α φιβληστροειδοπάθεια και απόφραξη φλέβας του α φιβληστροειδούς Η
μ μ μ , λατανοπρόστη πρέπει να χρησι οποιείται ε προσοχή σε ασθενείς ε αφακία σε
μ μ ασθενείς ε ψευδοφακία και ρήξη οπισθίου περιφακίου ή ε ενδοφακό προσθίου
μ , μ μθαλά ου ή σε ασθενείς ε γνωστούς παράγοντες κινδύνου για κυστοειδές οίδη α
.της ωχράς κηλίδας
μ / Σε ασθενείς ε γνωστούς προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για ιρίτιδα
, μ μ μ .ραγοειδίτιδα η λατανοπρόστη πορεί να χρησι οποιηθεί ε προσοχή
μ μ μ μ , Υπάρχει περιορισ ένη ε πειρία από ασθενείς ε άσθ α ωστόσο κάποιες
4
μ / μ περιπτώσεις έξαρσης άσθ ατος και ή δύσπνοιας έχουν αναφερθεί ετά την
. , μ μ κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά Ως εκ τούτου οι ασθενείς ε άσθ α
μ μ μ μ , πρέπει να αντι ετωπίζονται ε προσοχή έχρις ότου υπάρξει επαρκής ε πειρία βλ
4.8.επίσης παράγραφο
μ μ μ , μ ΄Εχει παρατηρηθεί αποχρω ατισ ός του περικογχικού δέρ ατος ε τις
. μ μ μ περισσότερες αναφορές σε Ιάπωνες ασθενείς Η έχρι σή ερα ε πειρία δείχνει ότι
μ μ μ μ μ μ ο αποχρω ατισ ός του περικογχικού δέρ ατος δεν είναι όνι ος και σε ερικές
μ .περιπτώσεις έχει υποστρέψει ενώ συνεχίζεται η θεραπεία ε λατανοπρόστη
μ Η λατανοπρόστη πορεί σταδιακά να αλλάξει τις βλεφαρίδες και τις λεπτές
μ τρίχες στον υπό θεραπεία οφθαλ ό και τις γύρω περιοχές οι αλλαγές αυτές
μ μ , , μ περιλα βάνουν την αύξηση του ήκους του πάχους της χρώσης και του αριθ ού
. των βλεφαρίδων ή των τριχών καθώς και την ανάπτυξη έκτοπων βλεφαρίδων Οι
μ μ .αλλαγές στις βλεφαρίδες είναι αναστρέψι ες ε την διακοπή της θεραπείας
Το MONOPROST περιέχει πολυαιθυλενογλυκόλης-γλυκερόλης υδροξυστεατικό
εστέρα (πολυόξυλο κικέλαιο υδρογονωμένο), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει
δερματικές αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα μακροπρόθεσμα δεδομένα
ασφάλειας για αυτό το έκδοχο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Δ μ μ .εν υπάρχουν διαθέσι α οριστικά στοιχεία φαρ ακευτικών αλληλεπιδράσεων
μ μ Υπήρξαν αναφορές παράδοξων αυξήσεων της ενδοφθάλ ιας πίεσης ετά από την
μ . , ταυτόχρονη οφθαλ ική χορήγηση δύο αναλόγων προσταγλανδίνης Συνεπώς η
, χρήση δύο ή περισσοτέρων προσταγλανδινών αναλόγων προσταγλανδίνης ή
.παραγώγων προσταγλανδίνης δε συνιστάται
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
μΕγκυ οσύνη
μ Η ασφάλεια αυτού του φρα ακευτικού προϊόντος για χρήση σε έγκυες γυναίκες
. μ δεν έχει διαπιστωθεί ΄Εχει δυνητικά επικίνδυνες φαρ ακολογικές επιδράσεις σε
μ , μ . μ , σχέση ε την πορεία της κύησης το έ βρυο ή το νεογνό Επο ένως το MONOPROST
.δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης
μΘηλασ ός
μ μ μ , Η λατανοπρόστη και οι εταβολίτες της πορούν να περάσουν στο ητρικό γάλα
μ επο ένως το MONOPROST μ δεν πρέπει να χρησι οποιείται σε γυναίκες που
μ .θηλάζουν ή ο θηλασ ός πρέπει να διακόπτεται
μΓονι ότητα
Η λατανοπρόστη μ δε βρέθηκε να έχει κα ία επίδραση στην ανδρική ή στη
μ μ ( 5.3)γυναικεία γονι ότητα από ελέτες σε ζώα βλέπε παράγραφο
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση αυτού του φαρμακευτικού
προϊόντος στην ικανότητα οδήγησης.
΄Ομοια με άλλα οφθαλμολογικά σκευάσματα, η ενστάλαξη οφθαλμικών
σταγόνων μπορεί να προκαλέσει παροδικό θάμβος οράσεως. Μέχρι την
υποχώρηση του συμπτώματος, οι ασθενείς δεν πρέπει να οδηγούν ή να
5
χειρίζονται μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
α. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας
Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών σχετίζεται με το oφθαλμικό
σύστημα. Σε μία ανοικτή πενταετή μελέτη για την ασφάλεια της
λατανοπρόστης, το 33% των ασθενών παρουσίασαν χρώση της ίριδας (βλ.
παράγραφο 4.4). Άλλες οφθαλμικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά
παροδικές και παρατηρούνται κατά τη χορήγηση της δόσης.
β. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι συχνότητές τους που παρατίθενται πιο κάτω
είναι αυτές που περιγράφονται για το προϊόν αναφοράς.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες κατηγοριοποιούνται με βάση τη συχνότητα που
παρατηρούνται, ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100έως
<1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως < 1/1.000)
και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Λοιμώξεις και Παρασιτώσεις:
Μη γνωστές:
Ερπητική κερατίτιδα
Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος:
Μη γνωστές:
Κεφαλαλγία, Ζάλη.
Οφθαλμικές Διαταραχές
Πολύ συχνές:
Αυξημένη χρώση της ίριδας, ήπια έως μέτρια υπεραιμία του
επιπεφυκότα, οφθαλμικός ερεθισμός (αίσθημα καύσου, αίσθηση ύπαρξης άμμου
στον οφθαλμό, κνησμός, αίσθημα νυγμού και αίσθηση ξένου σώματος),
αλλαγές στις βλεφαρίδες και στις λεπτές τρίχες (αύξηση του μήκους, του
πάχους, της χρώσης και του αριθμού) μεγάλη πλειοψηφία των αναφορών σε
πληθυσμό Ιαπώνων).
Συχνές:
Παροδικές στικτές διαβρώσεις του επιθηλίου, τις περισσότερες φορές
χωρίς συμπτώματα, βλεφαρίτιδα, πόνος του οφθαλμού, φωτοφοβία.
Όχι συχνές:
Οίδημα βλεφάρου, ξηροφθαλμία, κερατίτιδα, θάμβος όρασης,
επιπεφυκίτιδα.
Σπάνιες:
Ιρίτιδα/ραγοειδίτιδα πλειονότητα των αναφορών σε ασθενείς με
συνυπάρχοντες προδιαθεσικούς παράγοντες), οίδημα της ωχράς κηλίδας,
συμπτωματικό οίδημα του κερατοειδούς και διαβρώσεις, περικογχικό οίδημα,
έκτοπες βλεφαρίδες, που μερικές φορές προκαλούν οφθαλμικό ερεθισμό,
επιπλέον σειρά βλεφαρίδων στο άνοιγμα των μεϊβομιανών αδένων
(διστοιχίασις),.
:Πολύ σπάνιες Περικογχικές αλλαγές και αλλαγές στο βλέφαρο οι οποίες
οδηγούν σε μ ε βάθυνση της βλεφαρικής .αύλακας
Όχι γνωστές:
Κύστη της ίριδας.
Καρδιακές Διαταραχές
:
Πολύ σπάνιες:
Ασταθής στηθάγχη.
6
Μη γνωστές:
Αίσθημα παλμών.
Διαταραχές του Αναπνευστικού Συστήματος, του Θώρακα και του
Μεσοθωρακίου:
Σπάνιες:
Άσθμα, έξαρση άσθματος και δύσπνοια.
Διαταραχές του Δέρματος και του Υποδόριου Ιστού:
Όχι συχνές:
Δερματικό εξάνθημα.
Σπάνιες
: Τοπική δερματική αντίδραση στα βλέφαρα, σκούρα χρώση του
δέρματος της
μεσοβλεφάριας σχισμής των βλεφάρων.
Διαταραχές του Μυοσκελετικού Συστήματος και του Συνδετικού Ιστού:
Μη γνωστές
: Μυαλγία, αρθραλγία.
Γενικές Διαταραχές και Καταστάσεις της Οδού Χορήγησης:
Πολύ σπάνιες:
Θωρακικό άλγος.
γ . μ μ Περιγραφή επιλεγ ένων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Δ .εν παρέχονται πληροφορίες
. μδ Παιδιατρικός πληθυσ ός
Δ μ μ μ μ MONOPROST.εν υπάρχουν διαθέσι α δεδο ένα ε το σκεύασ α
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μ συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ μ μ προϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες του το έα της υγειονο ικής
μ μ περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες
μ : ενέργειες έσω
:Ελλάδα
μ μ Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 21 32040380/337 Τηλ
: + 30 21 06549585 Φαξ
: http://www.eof.gr Ιστότοπος
:Κύπρος
μ Φαρ ακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
: www.moh.gov.cy/phsΙστότοπος
4.9 Υπερδοσολογία
7
μ μ μ , μ Εκτός από τον οφθαλ ικό ερεθισ ό και την υπεραι ία του επιπεφυκότα κα ία
μ μ άλλη οφθαλ ική παρενέργεια δεν έχει παρατηρηθεί από υπερδοσολογία ε
MONOPROST.
Σε περίπτωση που το MONOPROST μ ληφθεί τυχαία από το στό α οι εξής
μ μ : μ πληροφορίες πορεί να αποδειχθούν χρήσι ες Κάθε περιέκτης ιας δόσης
10 μ μμ . 90% μ περιέχει ικρογρα άρια λατανοπρόστης Πάνω από το εταβολίζεται
μ . 3 κατά τη διάρκεια της πρώτης διέλευσης έσω του ήπατος Η ενδοφλέβια έγχυση
μ μμ / μ ικρογρα αρίων κιλό σε υγιείς εθελοντές οδήγησε σε έσες συγκεντρώσεις στο
μ 200 πλάσ α φορές υψηλότερες από αυτές κατά τη διάρκεια κλινικής θεραπείας
μ μ , 5,5-10 μ μμ / και δεν προκάλεσε συ πτώ ατα ωστόσο η δόση των ικρογρα αρίων κιλό
, , , , . προκάλεσε ναυτία κοιλιακό άλγος ζάλη κόπωση εξάψεις και εφίδρωση Σε
, μ 500 πιθήκους η λατανοπρόστη έχει εγχυθεί ενδοφλεβίως σε δόσεις έχρι
μ μμ / μ μ .ικρογρα άρια κιλό χωρίς ση αντική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστη α
μ Η ενδοφλέβια χορήγηση της λατανοπρόστης σε πιθήκους έχει συσχετισθεί ε
μ . , μ μ παροδικό βρογχόσπασ ο Ωστόσο σε ασθενείς ε έτριας βαρύτητας βρογχικό
μ , μ μ άσθ α η λατανοπρόστη δεν προκάλεσε βρογχόσπασ ο όταν εφαρ όσθηκε τοπικά
μ μ στους οφθαλ ούς σε δόση ίση ε επτά φορές την κλινική δόση του MONOPROST.
μ Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ε MONOPROST, η θεραπεία πρέπει να είναι
μ μ .συ πτω ατική
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΤΙΚΑ, Ανάλογα προσταγλανδινών, κωδικός ATC: S01EE01.
Μηχανισμός δράσης:
Η δραστική ουσία λατανοπρόστη, F2α ανάλογο της προσταγλανδίνης, είναι
ένας εκλεκτικός αγωνιστής του FP προστανικού υποδοχέα που μειώνει την
ενδοφθάλμια πίεση αυξάνοντας την εκροή του υδατοειδούς υγρού.
Μελέτες σε πειραματόζωα και στον άνθρωπο υποδηλώνουν ότι ο κυριότερος
μηχανισμός της δράσης του είναι η αυξημένη ραγοειδοσκληρική εκροή, αν και
κάποια αύξηση στην ευκολία της εκροής (μείωση στην αντίσταση της εκροής)
έχει αναφερθεί στον άνθρωπο.
Φαρµακοδυναµικές επιδράσεις:
Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης στον άνθρωπο αρχίζει περίπου τρεις μέχρι
τέσσερις ώρες μετά τη χορήγηση και το μέγιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται
μετά από οκτώ έως δώδεκα ώρες. Η μείωση της πίεσης διατηρείται για
ουλάχιστον 24 ώρες.
Από κύριες μελέτες έχει καταδειχθεί ότι η λατανοπρόστη είναι αποτελεσματική
ως μονοθεραπεία. Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί κλινικές μελέτες, για τη
διερεύνηση της χρήσης σε συνδυασμό. Αυτές περιλαμβάνουν μελέτες από τις
οποίες φαίνεται ότι η λατανοπρόστη είναι αποτελεσματική σε συνδυασμό με
βήτα-αδρενεργικούς ανταγωνιστές (τιμολόλη). Βραχυχρόνιες μελέτες
(διάρκειας 1 ή 2 εβδομάδων) προτείνουν ότι η δράση της λατανοπρόστης είναι
προσθετική σε συνδυασμό με αδρενεργικούς αγωνιστές (dipivalyl epinephrine),
8
αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη) και τουλάχιστον μερικώς
προσθετική με χολινεργικούς αγωνιστές (πιλοκαρπίνη).
Από κλινικές μελέτες έχει καταδειχθεί ότι η λατανοπρόστη δεν εμφανίζει
σημαντική επίδραση στην παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. Δεν έχει
παρατηρηθεί καμία επίδραση της λατανοπρόστης στον αιματο-υδατοειδικό
φραγμό.
Η λατανοπρόστη έχει καμία ή αμελητέα δράση στην ενδοφθάλμια αιματική
κυκλοφορία όταν χρησιμοποιήθηκε στην κλινική της δόση και μελετήθηκε σε
πιθήκους. Ωστόσο, ήπια έως μέτρια υπεραιμία του επιπεφυκότα ή του
επισκληρίου μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της τοπικής θεραπείας.
Η χρόνια θεραπεία με λατανοπρόστη σε οφθαλμούς πιθήκων που είχαν υποστεί
εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού δεν επηρέασε τα αμφιβληστροειδικά
αιμοφόρα αγγεία, όπως διαπιστώθηκε με φλουοροαγγειογραφία.
Η λατανοπρόστη δεν προκάλεσε διαρροή φλουορεσεΐνης στο οπίσθιο ημιμόριο
σε ψευδοφακικούς ανθρώπινους οφθαλμούς στη διάρκεια βραχυχρόνιας
θεραπείας.
Σε κλινικές δόσεις η λατανοπρόστη δεν βρέθηκε να έχει σημαντικές
φαρμακολογικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό ή στο αναπνευστικό σύστημα.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
To MONOPROST αξιολογήθηκε σε μια τριών μηνών διάρκειας, τυχαιοποιημένη,
μονά-τυφλή μελέτη που συνέκρινε το MONOPROST χωρίς συντηρητικά με το
προϊόν αναφοράς 0,005% λατανοπρόστης με συντηρητικά σε 404 ασθενείς με
οφθαλμική υπερτονία ή γλαύκωμα. Η κύρια μεταβλητή αποτελεσματικότητας
ήταν η μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης μεταξύ της αρχικής τιμής (Η0) και
της Ημέρας 84.
Την Ημέρα 84, η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης που προκλήθηκε από το
MONOPROST ήταν -8,6 mmHg, δηλαδή -36%. Ήταν παρόμοια με αυτή του
προϊόντος αναφοράς 0,005% λατανοπρόστης με συντηρητικά.
Επιδείνωση
οφθαλμού
(mITT πληθυσμός)
Monoprost Προϊόν
αναφοράς
Αρχική τιμή (Η0) n
Μέση τιμή ± SD
189
24,1 ± 1,8
164
24,0 ± 1,7
Η84 n
Μέση τιμή ± SD
185
15,4 ± 2,3
162
15,0 ± 2,0
Μέση μεταβολή (Η0
Η84)
n
Μέση τιμή ± SD
[95% CI]
185
-8,6 ± 2,6
[-9,0 ; -8,3]
162
-9,0 ± 2,4
[-9,4 ; -8,7]
Στατιστική
ανάλυση
E (SE)
[95%CI]
0,417 ± 0,215
[-0,006; 0,840]
Αυτή η τρίμηνη δοκιμή έδειξε τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες για το
MONOPROST και το προϊόν αναφοράς με λατανοπρόστη αντίστοιχα:
ερεθισμός/αίσθημα καύσου/ αίσθημα νυγμού όχι κατά την ενστάλαξη (στην
H84, 6,8% για το MONOPROST και 12,9% για το προϊόν αναφοράς με
λατανοπρόστη) και υπεραιμία του επιπεφυκότα (στην H84, 21,4% για το
MONOPROST και 29,1% για το προϊόν αναφοράς με λατανοπρόστη). Όσον
9
αφορά συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, καμία σημαντική διαφορά δεν
παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο ομάδων θεραπείας.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η λατανοπρόστη (μοριακό βάρος 432,58) είναι προφάρμακο ισοπροπυλικού
εστέρα το οποίο είναι αδρανές ως έχει, αλλά μετά από υδρόλυση στο οξύ της
λατανοπρόστης καθίσταται βιολογικά δραστική.
Απορρόφηση:
Το προφάρμακο εμφανίζει καλή απορρόφηση μέσω του κερατοειδούς χιτώνα
και ολόκληρη η ποσότητα του φαρμάκου που εισέρχεται στο υδατοειδές υγρό
υδρολύεται κατά τη διάρκεια της διέλευσής του μέσω του κερατοειδούς χιτώνα.
Κατανομή :
Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο δείχνουν ότι η μέγιστη συγκέντρωση στο
υδατοειδές υγρό επιτυγχάνεται σε διάστημα περίπου δύο ωρών μετά την τοπική
χορήγηση. Μετά την τοπική της εφαρμογή σε πιθήκους, η λατανοπρόστη
κατανέμεται κυρίως στο πρόσθιο τμήμα, στους επιπεφυκότες και στα βλέφαρα.
Μόνον ελάχιστες ποσότητες του φαρμάκου φθάνουν στο οπίσθιο ημιμόριο.
Σε μια τρίμηνη, διασταυρούμενη, τυχαιοποιημένη, πιλοτική μελέτη σε 30
υπερτασικούς ή ασθενείς με γλαύκωμα, το επίπεδο της λατανοπρόστης στο
πλάσμα μετρήθηκε και 30 λεπτά μετά την ενστάλαξη σχεδόν όλοι οι ασθενείς
είχαν τιμές που κατέβηκαν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης (40 pg / ml).
Βιομετασχηματισμός και Αποβολή:
Δεν πραγματοποιείται σχεδόν καθόλου μεταβολισμός του οξέος της
λατανοπρόστης στον οφθαλμό. Ο κυριότερος μεταβολισμός λαμβάνει χώρα στο
ήπαρ. Ο χρόνος ημιζωής στο πλάσμα είναι περίπου 17 λεπτά στον άνθρωπο. Οι
κυριότεροι μεταβολίτες, οι μεταβολίτες 1,2-dinor και 1,2,3,4-tetranor ασκούν
ελάχιστη ή καθόλου βιολογική δράση σε μελέτες που διεξάχθηκαν σε
πειραματόζωα και απεκκρίνονται κυρίως στα ούρα.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Η οφθαλμική καθώς και η συστηματική τοξικότητα της λατανοπρόστης έχει
διερευνηθεί σε πολλά είδη πειραματόζωων. Σε γενικές γραμμές, η
λατανοπρόστη εμφανίζει καλή ανοχή με περιθώριο ασφάλειας μεταξύ της
κλινικής οφθαλμικής δόσης και της συστηματικής τοξικότητας τουλάχιστον
1000 φορές. ΄Εχει καταδειχθεί ότι υψηλές δόσεις λατανοπρόστης, περίπου 100
φορές την κλινική δόση/κιλό βάρους σώματος, που χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως
σε μη αναισθητοποιημένους πιθήκους, αυξάνουν την ταχύτητα της αναπνοής,
αντανακλώντας πιθανώς σε κάποιον μικρής διάρκειας βρογχόσπασμο. Σε
μελέτες που διεξάχθηκαν σε ζώα, η λατανοπρόστη δε βρέθηκε να έχει ιδιότητες
ευαισθητοποίησης.
Κανένα τοξικό αποτέλεσμα στον οφθαλμό δεν διαπιστώθηκε με δόσεις μέχρι
και 100 μικρογραμμάρια/οφθαλμό/ημέρα σε κουνέλια ή σε πιθήκους (η κλινική
δόση είναι περίπου 1,5 μικρογραμμάρια/οφθαλμό/ημέρα). Ωστόσο, σε πιθήκους,
καταδείχθηκε ότι η λατανοπρόστη προκαλεί αυξημένη χρώση της ίριδας.
Ο μηχανισμός της αυξημένης χρώσης φαίνεται να είναι η διέγερση της
παραγωγής μελανίνης σε μελανοκύτταρα της ίριδας δίχως να έχουν
παρατηρηθεί παραγωγικέςμεταβολές. Η αλλαγή στο χρώμα της ίριδας μπορεί
να είναι μόνιμη.
10
Σε μελέτες χρόνιας οφθαλμικής τοξικότητας, η χορήγηση λατανοπρόστης σε
δοσολογία 6 μικρογραμμάρια /οφθαλμό / ημέρα έχει επίσης καταδειχθεί ότι
προκαλεί αύξηση της μεσοβλεφάριας σχισμής. Αυτή η δράση είναι αναστρέψιμη
και παρατηρείται σε δόσεις υψηλότερες από το επίπεδο της κλινικής δόσης. Η
δράση δεν έχει παρατηρηθεί στον άνθρωπο.
Η λατανοπρόστη βρέθηκε αρνητική σε δοκιμασίες αντίστροφης μετάλλαξης σε
βακτηρίδια, σε μετάλλαξη γονιδίων σε λέμφωμα ποντικού και σε δοκιμασία
μικροπυρήνα ποντικού. Παρατηρήθηκαν in vitro χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις με
ανθρώπινα λεμφοκύτταρα. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με
προσταγλανδίνη F2α , μια προσταγλανδίνη που βρίσκεται στη φύση, και το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η επίδραση αυτή είναι της κατηγορίας.
Επιπρόσθετες μελέτες μεταλλαξιογόνου δράσης σε in vitro/in vivo μη
προγραμματισμένη σύνθεση DΝΑ σε αρουραίους ήταν αρνητικές και δείχνουν
ότι η λατανοπρόστη δεν εμφανίζει ενδεχόμενη μεταλλαξιογόνο δράση. Οι
μελέτες καρκινογόνου δράσης σε ποντίκια και αρουραίους ήταν αρνητικές.
΄Εχει βρεθεί ότι η λατανοπρόστη δεν έχει καμία επίδραση στη γονιμότητα
αρσενικών ή θηλυκών πειραματοζώων. Στη μελέτη εμβρυοτοξικότητας σε
αρουραίους δεν παρατηρήθηκε καμία εμβρυοτοξικότητα σε ενδοφλέβιες δόσεις
(5, 50 και 250 μικρογραμμάρια/Κg/ημέρα) λατανοπρόστης. Ωστόσο, η
λατανοπρόστη προκάλεσε εμβρυοθανατηφόρα αποτελέσματα σε κουνέλια σε
δόσεις 5 μικρογραμμαρίων/kg/ ημέρα και υψηλότερες.
Η δόση των 5 μικρογραμμαρίων/Κg/ημέρα (περίπου 100 φορές η κλινική δόση)
προκάλεσε σημαντική εμβρυοτοξικότητα που χαρακτηρίσθηκε από αυξημένη
συχνότητα εμφάνισης αργοπορημένης απορρόφησης και αποβολής καθώς και
από μειωμένο βάρος του εμβρύου. Δεν υπήρξαν ενδείξεις για δυνατότητα
πρόκλησης τερατογένεσης.
Οφθαλμική τοξικότητα
Οφθαλμική χορήγηση του MONOPROST οφθαλμικές σταγόνες στα ζώα δύο
φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια 28 ημερών δεν έδειξε καμία τοπική ή
συστηματική τοξική επίδραση.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Υδροξυστεατικός εστέρας πολυαιθυλενογλυκόλης-γλυκερόλης υδροξυστεατικός
εστέρας 40
Σορβιτόλη
Καρβομερή 947P
Πολυαιθυλενογλυκόλη 4000
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας
Νατρίου υδροξείδιο (για ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
11
2 χρόνια στην εξωτερική συσκευασία
Μετά το πρώτο άνοιγμα του φακελλίσκου: χρησιμοποιήστε τους περιέκτες μίας
δόσης εντός 7 ημερών.
Μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη μίας δόσης: χρησιμοποιήστε αμέσως και
απορρίψτε τον περιέκτη μίας δόσης μετά τη χρήση.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
μ μ 25Φυλάσσετε σε θερ οκρασία ικρότερη των C.
μ μ μ Για τις συνθήκες διατήρησης ετά το πρώτο άνοιγ α του φαρ ακευτικού
. 6.3.προϊόντος βλ παράγραφο
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
5 περιέκτες μίας δόσης (LDPE) που περιέχουν 0,2 ml διάλυμα οφθαλμικών
σταγόνων συσκευασμένοι σε φακελλίσκους
(πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/συμπολυμερές ή
πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρας), κουτί που περιέχει 1, 2, 6 ή 18
φακελλίσκους.
Μια συσκευασία περιέχει 5 (1x5), 10 (2 x 5), 30 (6 x 5) ή 90 (18x5) περιέκτες
μίας δόσης.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LABORATOIRES THEA
12 RUE LOUIS BLERIOT
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Γαλλία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ελλάδα: 23708/22-03-2013
Κύπρος: 021947
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ελλάδα: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαρτίου 2013
Κύπρος: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19 Ιουνίου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
μ μ Λεπτο ερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν προϊόν είναι διαθέσι α στο
:δικτυακό τόπο
12
Για την Ελλάδα/ μ μ :Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
: Ιστότοπος http://www.eof.gr.
Για την Κύπρο/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες:
: Ιστότοπος www . moh . gov . cy / phs.
13