GLUCOFOLIN
Metformin HCl
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
GLUCOFOLIN
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κάθε 5 ml διαλύματος περιέχει 500 mg Υδροχλωρικής Μετφορμίνης.
Επίσης περιέχει : Νάτριο - 5,3 mg ανά δόση των 5 ml και
Κάλιο - 14,5 mg ανά δόση των 5 ml.
Έκδοχα: Sodium methyl hydroxybenzoate (E219), Sodium propyl hydroxybenzoate
(E217) maltitol liquid (E965), acesulfame potassium (Ε950), Sodium dihydrogen
phospate dihydrate και disodium hydrogen phosphate anhydrous (Ε339).
Για πλήρη κατάλογο εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πόσιμο διάλυμα.
Διαυγές, καστανό υγρό.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1
.
Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, ιδίως σε παχύσαρκους ασθενείς,
όταν η ακολουθούμενη δίαιτα και άσκηση δεν αρκούν από μόνες τους για
την αποκατάσταση της γλυκαιμικής ισορροπίας.
Σε ενήλικες, το Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλους από του
στόματος λαμβανόμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες ή με ινσουλίνη
Σε παιδιά άνω των 10 ετών και σε έφηβους, το Πόσιμο διάλυμα
GLUCOFOLIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε
συνδυασμό με ινσουλίνη.
Έχει παρουσιαστεί μείωση των επιπλοκών του διαβήτη, σε παχύσαρκους
ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, στους οποίους έχει χορηγηθεί
θεραπεία με μετφορμίνη σαν κύρια θεραπεία ύστερα από αποτυχία της
δίαιτας (βλέπε παράγραφο 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες).
4.2
.
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες
Μονοθεραπεία και συνδυασμός με άλλους από του στόματος
λαμβανόμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες:
Η συνήθης αρχική δόση είναι 500mg (5ml) ή 850mg (8,5ml) 2 ή 3 φορές
την ημέρα, χορηγούμενο κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του γεύματος.
Μετά από χορήγηση 10 έως 15 ημερών, η δόση θα πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα με τις μετρήσεις της γλυκόζης του αίματος. Η
βραδεία αύξηση της δόσης μπορεί να βελτιώσει την γαστρεντερική
ανεκτικότητα. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση υδροχλωρικής
μετφορμίνης είναι 3000mg (30ml) την ημέρα, χορηγούμενη σε 3
δόσεις.
Εάν πρόκειται να γίνει μετάβαση από άλλο αντιδιαβητικό φάρμακο που
λαμβάνεται από του στόματος, διακόπτεται το άλλο φάρμακο και
ξεκινά η αγωγή με υδροχλωρική μετφορμίνη στη δόση που αναφέρεται
παραπάνω.
Συνδυασμός με ινσουλίνη:
Η υδροχλωρική μετφορμίνη και η ινσουλίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε συνδυασμένη θεραπεία για να επιτύχουν τον καλύτερο έλεγχο της
γλυκόζης του αίματος. Η υδροχλωρική μετφορμίνη δίδεται στην συνήθη
αρχική δόση των 500mg (5ml) ή 850mg (8,5ml) 2-3 φορές την ημέρα, ενώ η
δόση της ινσουλίνης προσαρμόζεται ανάλογα με τις μετρήσεις της
γλυκόζης του αίματος.
Ηλικιωμένα άτομα:
Λόγω του ενδεχόμενου μειωμένης νεφρικής λειτουργίας σε ηλικιωμένους
ασθενείς, η δόση της υδροχλωρικής μετφορμίνης θα πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα με την νεφρική λειτουργία. Απαιτείται τακτική
εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.4).
Παιδιά και έφηβοι:
Μονοθεραπεία και συνδυασμός με ινσουλίνη
To Πόσιμο διάλυμα GLUCOFOLIN μπορεί να χορηγείται σε παιδιά άνω
των 10 ετών και σε έφηβους.
Η συνήθης αρχική δοσολογία είναι 500mg (5ml) ή 850mg (8,5ml) μία
φορά την ημέρα, χορηγούμενο κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του
γεύματος.
Μετά την πάροδο 10 έως 15 ημερών, η δόση πρέπει να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις μετρήσεις της γλυκόζης του αίματος. Η βραδεία αύξηση
της δόσης μπορεί να βελτιώσει την γαστρεντερική ανεκτικότητα. Η
μέγιστη συνιστώμενη δόση υδροχλωρικής μετφορμίνης είναι 2000mg
(20ml) την ημέρα, χορηγούμενη σε 2 ή 3 δόσεις.
Ο επιθυμητός όγκος για κάθε δόση επιτυγχάνεται με την δοσιμετρική
σύριγγα.
4.3
.
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στην υδροχλωρική μετφορμίνη ή σε οποιοδήποτε από
τα έκδοχα
Διαβητική κετοξέωση, διαβητικό προκώμα
Νεφρική ανεπάρκεια ή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <
60 ml /λεπτό)
Οξείες καταστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να μεταβάλλουν
την νεφρική λειτουργία, όπως:
- αφυδάτωση
- σοβαρή λοίμωξη
- καταπληξία
Οξεία ή χρόνια πάθηση η οποία μπορεί να προκαλέσει υποξία των
ιστών, όπως:
- καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια
- πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου
- καταπληξία
Ηπατική ανεπάρκεια, οξεία δηλητηρίαση από οινόπνευμα, αλκοολισμός
4.4
.
Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
χρήση:
Γαλακτική οξέωση
Η γαλακτική οξέωση είναι σπάνια αλλά σοβαρή (υψηλή θνησιμότητα σε
περίπτωση έλλειψης άμεσης θεραπείας) μεταβολική επιπλοκή η οποία
μπορεί να επέλθει λόγω της συσσώρευσης υδροχλωρικής μετφορμίνης. Οι
αναφερθείσες περιπτώσεις γαλακτικής οξέωσης σε ασθενείς που έπαιρναν
υδροχλωρική μετφορμίνη έχουν συμβεί πρωταρχικά σε διαβητικούς
ασθενείς με σημαντική νεφρική ανεπάρκεια. Η συχνότητα εμφάνισης
γαλακτικής οξέωσης μπορεί και πρέπει να μειώνεται με την συνεκτίμηση
άλλων σχετιοζόμενων παραγόντων κινδύνου, όπως του ανεπαρκώς
ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη, της κέτωσης, της παρατεταμένης
νηστείας, της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος, της ηπατικής
ανεπάρκειας και οποιαδήποτε κατάστασης που σχετίζεται με την υποξία.
Διάγνωση:
Ο κίνδυνος γαλακτικής οξέωσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψιν σε
καταστάσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται μη ειδικά συμπτώματα, όπως
μυϊκές κράμπες με πεπτικές διαταραχές, κοιλιακό άλγος και έντονη
ατονία.
Η γαλακτική οξέωση χαρακτηρίζεται από οξεωτική δύσπνοια, κοιλιακά
άλγη και υποθερμία ακολουθούμενη από κώμα. Τα διαγνωστικά
εργαστηριακά ευρήματα είναι μείωση του pΗ του αίματος, επίπεδα
γαλακτικού οξέως στο πλάσμα άνω των 5 mmol/l, αυξημένο χάσμα
ανιόντων και αυξημένο λόγο γαλακτικών/πυροσταφυλικών αλάτων. Σε
περίπτωση υποψίας μεταβολικής οξέωσης, η υδροχλωρική μετφορμίνη θα
πρέπει να διακόπτεται και ο ασθενής να εισάγεται επειγόντως στο
νοσοκομείο (βλέπε παράγραφο 4.9).
Νεφρική λειτουργία
Επειδή η υδροχλωρική μετφορμίνη αποβάλλεται από τους νεφρούς, η
κάθαρση της κρεατινίνης του ορού (αυτό μπορεί να εκτιμηθεί από τα
επίπεδα κρεατινίνης του ορού, χρησιμοποιώντας την εξίσωση Cockcroft-
Gault) θα πρέπει να μετράται πριν την έναρξη της θεραπείας και στη
συνέχεια τακτικά:
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία
τουλάχιστον δύο έως τέσσερις φορές ανά έτος σε ασθενείς με επίπεδα
κρεατινίνης του ορού στο κατώτατο φυσιολογικό όριο και σε
ηλικιωμένους ασθενείς.
Η μειωμένη νεφρική λειτουργία στα ηλικιωμένα άτομα είναι συχνή και
ασυμπτωματική. Πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή σε καταστάσεις όπου
η νεφρική λειτουργία ενδέχεται να διαταραχθεί, όπως π.χ. όταν αρχίζει
θεραπεία κατά της υπέρτασης ή θεραπεία με διουρητικά ή στην αρχή
θεραπείας με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).
Χορήγηση Ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου
Επειδή η ενδαγγειακή χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων σε
ακτινολογικές μελέτες μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια, η
υδροχλωρική μετφορμίνη πρέπει να διακόπτεται πριν ή κατά τη διάρκεια
της δοκιμής και να επαναχορηγείται μόνο 48 ώρες μετά την δοκιμασία, και
μόνο αφότου επανεκτιμηθεί η νεφρική λειτουργία ως φυσιολογική (Βλέπε
παράγραφο 4.5).
Χειρουργική
Η υδροχλωρική μετφορμίνη πρέπει να διακόπτεται 48 ώρες πριν από
εκλεκτική χειρουργική επέμβαση με ολική, ραχιαία ή επισκληρίδιο
αναισθησία. H θεραπεία μπορεί να αρχίσει εκ νέου όχι νωρίτερα από 48
ώρες μετά την χειρουργική επέμβαση ή τη συνέχιση της από του στόματος
διατροφής και μόνο εάν επιβεβαιωθεί η φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Παιδιά και έφηβοι
Η διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν
ξεκινήσει η θεραπεία με υδροχλωρική μετφορμίνη.
Δεν έχει ανιχνευθεί καμία επίδραση της μετφορμίνης στην ανάπτυξη και
στην εφηβεία κατά τη διάρκεια ελεγχόμενων κλινικών μελετών διάρκειας
ενός έτους, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα μακροχρόνια στοιχεία ως προς
αυτά τα ειδικά σημεία. Επομένως, συνιστάται προσεκτική παρακολούθηση
της επίδρασης της μετφορμίνης όσον αφορά τις παραμέτρους αυτές, σε
παιδιά τα οποία λαμβάνουν θεραπεία με υδροχλωρική μετφορμίνη,
ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών:
Μόνο 15 άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών συμπεριλήφθηκαν στις
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε παιδιά και εφήβους. Αν
και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της υδροχλωρικής μετφορμίνης
σε αυτά τα παιδιά δεν διέφερε από την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν
συνταγογραφείται σε παιδιά μεταξύ 10 και 12 ετών.
Άλλες προφυλάξεις
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να συνεχίζουν τη δίαιτά τους με τακτική
κατανομή των ποσοτήτων υδατανθράκων που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Οι παχύσαρκοι ασθενείς πρέπει να συνεχίζουν την
υποθερμιδική δίαιτα.
Οι συνηθισμένες εργαστηριακές εξετάσεις για την παρακολούθηση του
διαβήτη πρέπει να γίνονται τακτικά.
Η υδροχλωρική μετφορμίνη μόνη της δεν προκαλεί υπογλυκαιμία, ωστόσο
συνιστάται προσοχή όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη ή
άλλα αντιδιαβητικά λαμβανόμενα από του στόματος (π.χ.
σουλφονυλουρίες ή μεγλιτινίδια).
Προειδοποιήσεις για τα έκδοχα
Αυτό το προϊόν περιέχει:
Παραϋδροξυβενζοϊκά. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις (πιθανώς καθυστερημένα)
Μαλτιτόλη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στην φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το
φάρμακο.
Νάτριο - 5,3 mg ανά δόση των 5 ml. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπ'όψιν για ασθενείς σε δίαιτα με ελεγχόμενη πρόσληψη νατρίου.
Κάλιο - 14,5 mg ανά δόση των 5 ml. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπ'όψιν για ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία ή για ασθενείς
σε δίαιτες ελεγχόμενης πρόσληψης καλίου.
4.5
.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης.
Mη συνιστώμενοι συνδυασμοί
Αλκοόλ
Η οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
γαλακτικής οξέωσης, ιδίως σε περιπτώσεις νηστείας ή υποσιτισμού ή
ηπατικής ανεπάρκειας. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ καθώς και τη
χρήση φαρμάκων που περιέχουν αλκοόλη.
Ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα (δείτε παράγραφο 4.4)
Η ενδαγγειακή χορήγηση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων μπορεί να
οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια, η οποία οδηγεί σε συσσώρευση
υδροχλωρικής μετφορμίνης και κίνδυνο γαλακτικής οξέωσης.
Η υδροχλωρική μετφορμίνη πρέπει να διακόπτεται πριν ή κατά τη διάρκεια
της εξέτασης και να επαναχορηγείται μόνο 48 ώρες μετά την εξέταση, και
μόνο αφού επανεκτιμηθεί ως φυσιολογική η νεφρική λειτουργία (δείτε
παράγραφο 4.4).
Συνδυασμοί που απαιτούν προφυλάξεις χρήσης
- Φαρμακευτικά προϊόντα με ενδογενή υπεργλυκαιμική δράση, όπως
τα γλυκοκορτικοειδή (συστηματική χορήγηση ή τοπική εφαρμογή) και
τα συμπαθομιμητικά. Ειδικά στην αρχή της θεραπείας ενδέχεται να
απαιτηθεί μια πιο συχνή παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος.
Αν χρειαστεί, προσαρμόστε την δοσολογία της μετφορμίνης κατά τη
θεραπεία με άλλο φάρμακο και κατά τη διακοπή του.
Τα διουρητικά, ειδικά τα διουρητικά αγκύλης, ενδέχεται να αυξήσουν τον
κίνδυνο γαλακτικής οξέωσης, λόγω της δυνατότητας τους να μειώνουν την
νεφρική λειτουργία.
4.6
.
Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Ο μη ελεγχόμενος διαβήτης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης (κύησης ή
μόνιμος) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών και
περιγεννητική θνησιμότητα.
Ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων δεδομένων από την χρήση
μετφορμίνης σε έγκυες γυναίκες δεν υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο
συγγενών ανωμαλιών. Οι μελέτες σε ζώα δε δείχνουν επιβλαβείς
επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την
μεταγγενητική ανάπτυξη (βλέπε επίσης παράγραφο 5.3).
Όταν η ασθενής σχεδιάζει να μείνει έγκυος και κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, συνίσταται ο διαβήτης να μην θεραπεύεται με υδροχλωρική
μετφορμίνη, αλλά με ινσουλίνη για την διατήρηση των επιπέδων της
γλυκόζης του αίματος σε όσο το δυνατόν φυσιολογικότερα επίπεδα,
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμβρυϊκών δυσπλασιών.
Γαλουχία
Η υδροχλωρική μετφορμίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Δεν
παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε νεογνά ή βρέφη που θηλάζουν.
Ωστόσο, επειδή τα δεδομένα είναι περιορισμένα, ο θηλασμός δεν
συνίσταται κατά την διάρκεια θεραπείας με υδροχλωρική μετφορμίνη. Η
απόφαση για την διακοπή του θηλασμού θα πρέπει να πραγματοποιείται
λαμβάνοντας υπ’όψην το όφελος του θηλασμού και τον πιθανό κίνδυνο
παρενεργειών στο παιδί.
Γονιμότητα
Η γονιμότητα αρσενικών ή θηλυκών αρουραίων ήταν ανεπηρρέαστη από
την υδροχλωρική μετφορμίνη όταν αυτή λαμβάνονταν σε δόσεις μέχρι
600mg/kg/ημέρα, που είναι περίπου η τριπλάσια από την συνιστώμενη
ημερήσια δόση στους ανθρώπους, με βάση συγκρίσεις της επιφάνειας
σώματος.
4.7
.
Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:
Η μονοθεραπεία με Πόσιμο διάλυμα υδροχλωρικής μετφορμίνης δεν
προκαλεί υπογλυκαιμία και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει την ικανότητα
οδήγησης οχημάτων ή την χρήση μηχανών.
Ωστόσο, θα πρέπει να εφιστάται η προσοχή των ασθενών σχετικά με τον
κίνδυνο υπογλυκαιμίας όταν η μετφορμίνη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με άλλους αντιδιαβητικούς παράγοντες (σουλφονυλουρίες, ινσουλίνη,
μεγλιτινίδια).
4.8
.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με υδροχλωρική μετφορμίνη.
Η συχνότητα εμφάνισής τους καθορίζεται ως εξής: πολύ συχνές ≥ 1/10,
συχνές ≥ 1/100, < 1/10, ασυνήθεις ≥ 1/1.000, < 1/100, σπάνιες ≥
1/10.000, < 1/1000, πολύ σπάνιες < 1/10.000, άγνωστες (δεν μπορούν να
εκτιμηθούν από τα υπάρχοντα δεδομένα).
Σε κάθε μια από τις παραπάνω ομάδες οι ανεπιθύμητες ενέργειες
παρουσιάζονται με σειρά μειούμενης σοβαρότητας.
Διαταραχές τον Νευρικού Συστήματος:
Συχνές:
Διαταραχές γεύσεως.
Γαστρεντερικές διαταραχές:
Πολύ συχνές:
Γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, εμετός, διάρροια,
κοιλιακό άλγος και απώλεια της όρεξης. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες
συμβαίνουν συχνότερα κατά την έναρξη της θεραπείας και υποχωρούν
αυθόρμητα στις περισσότερες περιπτώσεις. Για να αποτραπούν αυτές οι
ανεπιθύμητες ενέργειες, συνιστάται η υδροχλωρική μετφορμίνη να
λαμβάνεται σε 2 ή 3 δόσεις την ημέρα κατά τη διάρκεια του γεύματος ή
στο τέλος του γεύματος. Αργή αύξηση της δόσης μπορεί να βελτιώσει
επίσης την γαστρεντερική ανεκτικότητα.
Διαταραχές του δέρματος και τον υποδορίου ιστού:
Πολύ σπάνιες:
Δερματικές αντιδράσεις όπως ερύθημα, κνησμός, κνίδωση
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:
Πολύ σπάνιες:
-Γαλακτική οξέωση (βλέπε παράγραφο 4.4).
- Μείωση της απορρόφησης της βιταμίνης B12 με μείωση των επιπέδων της
στον ορό σε ασθενείς υπό μακροχρόνια θεραπεία με υδροχλωρική
μετφορμίνη. Συνιστάται να λαμβάνεται υπ'όψιν αυτή η αιτιολογία όταν ο
ασθενής εμφανίζει μεγαλοβλαστική αναιμία.
Ηπατοχολικές διαταραχές:
Πολύ σπάνιες:
Μεμονωμένες αναφορές διαταραχών της ηπατικής
λειτουργίας ή ηπατίτιδα που αποκαθίσταται με την διακοπή της
υδροχλωρικής μετφορμίνης.
Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε δημοσιευμένα στοιχεία και σε στοιχεία
μετά την κυκλοφορία, καθώς και σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε
περιορισμένο πληθυσμό παιδιών ηλικίας 10-16 ετών που λάμβαναν
θεραπεία για 1 έτος, η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν
παρόμοια σε φύση και σε σοβαρότητα με αυτή που έχει παρατηρηθεί σε
ενήλικες.
4.9
.
Υπερδοσολογία
Δεν έχει παρατηρηθεί υπογλυκαιμία με δόσεις υδροχλωρικής μετφορμίνης
μέχρι 85 γραμμάρια, αν και έχει επέλθει γαλακτική οξέωση υπό τέτοιες
συνθήκες. Η υπέρβαση της δοσολογίας ή oι συνακόλουθοι κίνδυνοι της
υδροχλωρικής μετφορμίνης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε γαλακτική
οξέωση. Η γαλακτική οξέωση αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό και
πρέπει να αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο. Η αποτελεσματικότερη
μέθοδος για την αφαίρεση του γαλακτικού οξέος και της υδροχλωρικής
μετφορμίνης είναι η αιμοκάθαρση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1
.
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Φάρμακα μείωσης της γλυκόζης του αίματος,
εκτός των ινσουλίνων
Κωδικός ΑΤC: Α10ΒΑ02
Η υδροχλωρική μετφορμίνη είναι ένα διγουανίδιο με αντι-υπεργλυκαιμική
δράση, το οποίο μειώνει και τη βασική και τη μεταγευματική γλυκόζη του
πλάσματος. Δεν διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης και κατά συνέπεια δεν
δημιουργεί υπογλυκαιμία.
Η υδροχλωρική μετφορμίνη μπορεί να δράσει μέσω 3 μηχανισμών:
(1) μειώνοντας την ηπατική παραγωγή γλυκόζης, αναστέλλοντας τη
γλυκονεογένεση και τη γλυκογονόλυση
(2) στους μυς, αυξάνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη, βελτιώνοντας
την περιφερική λήψη και χρήση γλυκόζης και
(3) καθυστερώντας την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο.
Η υδροχλωρική μετφορμίνη διεγείρει την ενδοκυτταρική σύνθεση του
γλυκογόνου ενεργώντας επί της συνθετάσης του γλυκογόνου.
Η μετφορμίνη αυξάνει την ικανότητα μεταφοράς όλων των γνωστών
τύπων μεμβρανικών μεταφορέων γλυκόζης (GLUT).
Στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη δράση της επί της γλυκαιμίας, η
υδροχλωρική μετφορμίνη έχει ευνοϊκές δράσεις επί του λιπιδικού
μεταβολισμού. Αυτό έχει αποδειχθεί σε θεραπευτικές δόσεις σε
ελεγχόμενες μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες μελέτες: η υδροχλωρική
μετφορμίνη μειώνει την συνολική χοληστερόλη, την χοληστερόλη LDL και
τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων.
Κλινική αποτελεσματικότητα:
Η προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη (UKPDS) έχει αποδείξει το
μακροπρόθεσμο όφελος του εντατικού ελέγχου της γλυκόζης του αίματος
σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε υπέρβαρους ασθενείς οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε αγωγή με υδροχλωρική μετφορμίνη, ύστερα από την
αποτυχία της δίαιτας μόνο, έδειξε:
σημαντική μείωση του απόλυτου κινδύνου οποιασδήποτε επιπλοκής
που έχει σχέση με το διαβήτη στην ομάδα μετφορμίνης (29,8
συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη) έναντι δίαιτας μόνο (43,3 συμβάντα /
1000 ανθρωποέτη), p = 0,0023 και έναντι της ομάδας συνδυασμένης
σουλφονυλουρίας και της ομάδας μονοθεραπείας με ινσουλίνη (40,1
συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη), p = 0,0034.
σημαντική μείωση του απολύτου κινδύνου θνησιμότητας που έχει
σχέση με το διαβήτη: μετφορμίνη 7,5 συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη,
δίαιτα μόνο 12,7 συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη, p = 0,017.
σημαντική μείωση του απόλυτου κινδύνου συνολικής θνησιμότητας:
μετφορμίνη 13,5 συμβάντα / 1000 έτη ασθενών έναντι δίαιτας μόνο
20,6 συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη (p = 0,011), και έναντι των ομάδων
συνδυασμένης σουλφονυλουρίας και μονοθεραπείας με ινσουλίνη 18,9
συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη (p = 0,021).
σημαντική μείωση του απόλυτου κινδύνου εμφράγματος του
μυοκαρδίου: μετφορμίνη 11 συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη, δίαιτα μόνο
18 συμβάντα / 1000 ανθρωποέτη (p = 0,01)
Όταν η υδροχλωρική μετφορμίνη χρησιμοποιείται σαν δευτερεύουσα
θεραπεία σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία, το όφελος σχετικά με το
κλινικό αποτέλεσμα δεν έχει επαληθευθεί.
Στον διαβήτη τύπου 1, ο συνδυασμός υδροχλωρικής μετφορμίνης και
ινσουλίνης έχει χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένους ασθενείς αλλά το κλινικό
όφελος αυτού του συνδυασμού δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε περιορισμένο πληθυσμό παιδιών ηλικίας
10-16 ετών που υποβλήθηκαν σε αγωγή για 1 έτος έδειξαν παρόμοια
απόκριση στη γλυκαιμική ρύθμιση με αυτή που έχει παρατηρηθεί σε
ενήλικες.
5.2.
Φαρμακοκινητικές
ιδιότητες
:
Απορρόφηση:
Μετά από χορήγηση δόσης από το στόμα δισκίου μετφορμίνης, η μέγιστη
συγκέντρωση στον ορό του αίματος (C
max
) επετεύχθη σε περίπου 2,5 ώρες
(t
max
). Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα δόσης 500 mg ή 850 mg δισκίου
υδροχλωρικής μετφορμίνης είναι περίπου 50 - 60 % στα υγιή άτομα.
Ύστερα από χορήγηση δόσης από το στόμα, το μη απορροφημένο κλάσμα
που ανακτήθηκε στα κόπρανα ήταν 20 - 30 %.
Ύστερα από χορήγηση δόσης από το στόμα, η απορρόφηση υδροχλωρικής
μετφορμίνης φθάνει σε κορεσμό και είναι ατελής. Θεωρείται ότι η
φαρμακοκινητική της απορρόφησης της υδροχλωρικής μετφορμίνης είναι
μη γραμμική.
Στις συνιστώμενες δόσεις υδροχλωρικής μετφορμίνης και τα συνήθη
δοσολογικά σχήματα, οι συγκεντρώσεις σταθεροποιημένης κατάστασης
στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 24 έως 48 ωρών και γενικά είναι
μικρότερες από 1 μg / ml. Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, τα μέγιστα
επίπεδα υδροχλωρικής μετφορμίνης στο πλάσμα (C
max
) δεν υπερέβησαν τα 5
g/ml, ακόμα και σε μέγιστες δόσεις.
Η τροφή μειώνει τον βαθμό και καθυστερεί ελαφρώς την απορρόφηση της
υδροχλωρικής μετφορμίνης. Ύστερα από χορήγηση δόσης 850 mg,
παρατηρήθηκε μείωση 40 % της μέγιστης συγκέντρωσης στο πλάσμα,
μείωση κατά 25 % στην AUC (περιοχή κάτω από την καμπύλη) και χρονική
παράταση 35 λεπτών για τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης στο πλάσμα. Η
κλινική σχέση αυτών των μειώσεων είναι άγνωστη.
Κατανομή:
Η δέσμευση στις πρωτεΐνες στο πλάσμα είναι αμελητέα. Η υδροχλωρική
μετφορμίνη κατανέμεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η μέγιστη τιμή στο
αίμα είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή στο πλάσμα και εμφανίζεται
περίπου την ίδια στιγμή. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια πιθανότατα αποτελούν
δευτερεύοντα χώρο κατανομής. Ο μέσος όγκος κατανομής (Vd) κυμαίνεται
μεταξύ 63 - 276 L.
Μεταβολισμός:
Η υδροχλωρική μετφορμίνη απεκκρίνεται αναλλοίωτη στα ούρα. Κανένας
μεταβολίτης δεν έχει ταυτοποιηθεί στον άνθρωπο.
Αποβολή - Απέκκριση:
Η κάθαρση της μετφορμίνης από τους νεφρούς είναι > 400 ml/min,
δείχνοντας ότι η υδροχλωρική μετφορμίνη αποβάλλεται με σπειραματική
διήθηση και σωληναριακή απέκκριση. Ύστερα από χορήγηση δόσης από το
στόμα, ο φαινόμενος τελικός χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής είναι
περίπου 6,5 ώρες.
Σε περίπτωση διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας η νεφρική κάθαρση
μειώνεται αναλογικά με την κάθαρση της κρεατινίνης και έτσι ο χρόνος
ημίσειας ζωής της αποβολής παρατείνεται, οδηγώντας σε αυξημένα
επίπεδα μετφορμίνης στο πλάσμα.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Μελέτη χορήγησης εφάπαξ δόσης: Μετά από εφάπαξ χορήγηση δόσης
υδροχλωρικής μετφορμίνης 500 mg, το φαρμακοκινητικό προφίλ της
υδροχλωρικής μετφορμίνης στα παιδιά ήταν παρόμοιο με αυτό που
παρατηρείται σε ενήλικες.
Μελέτη χορήγησης πολλαπλών δόσεων: Τα στοιχεία περιορίζονται σε μόνο
μία μελέτη. Μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις υδροχλωρικής
μετφορμίνης 500 mg δύο φορές ημερησίως για 7 ημέρες σε παιδιατρικούς
ασθενείς, η μέγιστη συγκέντρώση στο πλάσμα (C
max
) και η συστηματική
έκθεση (AUC
0-
t
) μειώθηκαν περίπου κατά 33 % και 40 % αντίστοιχα, σε
σύγκριση με διαβητικούς ενήλικες που λάμβαναν επαναλαμβανόμενες
δόσεις υδροχλωρικής μετφορμίνης 500 mg δύο φορές ημερησίως για 14
ημέρες. Καθώς η δόση ρυθμίζεται για κάθε ασθενή με βάση τη γλυκαιμική
ρύθμιση, το γεγονός αυτό είναι περιορισμένης κλινικής σημασίας.
5.3
Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας (τοξικολογικές ιδιότητες)
Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο για
τον άνθρωπο, σύμφωνα με τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής
ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας,
ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης και τοξικότητας στην αναπαραγωγική
ικανότητα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1
.
Κατάλογος Εκδόχων:
Maltitol (dry substance)
Acesulfame potassium
Sodium dihydrogen phospate dihydrate
Disodium hydrogen phosphate anhydrous
Sodium propyl hydroxybenzoate ( 219)Ε
Sodium methyl hydroxybenzoate (Ε 217)
Caramel liquid color (Ε 150)
Peppermint flavour liquid (containing propylene glycol and isopropyl alcohol)
Peach flavor liquid (containing propylene glycol and isopropyl alcohol)
Purified water
6.2. A μσυ βατότητες:
Καμία γνωστή.
6.3
.
Διάρκεια ζωής:
2 έτη κλειστό.
28 ημέρες εφόσον ανοιχθεί.
6.4
.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
6.5
.
Φύση και συστατικά του περιέκτη
Καφέ γυάλινο φιαλίδιο τύπου ΙΙΙ το οποίο είναι σφραγισμένο με πώμα
ασφαλείας.
Δοσιμετρική σύριγγα των 5ml (ή ένα διπλό πλαστικό κουτάλι των 2,5/5ml).
Μεγέθη συσκευασιών: 300ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασιών.
6.6
.
Οδηγίες χρήσης/χειρισμού
Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο προϊόν ή απορρίμματα θα πρέπει να
απορρίπτονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
7. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας :
VOCATE Φαρμακευτική ΑΕ
Γούναρη 150, 166 74 Γλυφάδα
8.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ Ή ΤΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ