ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SPC_3015501_3.doc
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Pantoprazole/Mylan Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 45,100 mg νατριούχου σεσκιϋδρικής
παντοπραζόλης, τα οποία ισοδυναμούν με 40 mg παντοπραζόλης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Γαστροανθεκτικό δισκίο.
Σκούρο κίτρινο, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο, ωοειδές, περίπου 5,7 mm x 11,6
mm, αμφίκυρτο δισκίο, το οποίο φέρει στη μία όψη του την επιγραφή «PS4» με
μαύρη μελάνη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω
- Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση.
Ενήλικες
- Εκρίζωση του Helicobacter pylori (H. pylori),
σε συνδυασμό με κατάλληλη αγωγή
με αντιβιοτικά σε ασθενείς με έλκη που σχετίζονται με το H. pylori.
- Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος.
- Σύνδρομο Zollinger-Ellison και άλλες παθολογικές υπερεκκριτικές καταστάσεις.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Συνιστώμενη δοσολογία
Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω
Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση
Ένα δισκίο Pantoprazole/Mylan Generics την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η
δόση μπορεί να διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία Pantoprazole/Mylan Generics την
ημέρα), ιδίως όταν δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Μία περίοδος
4 εβδομάδων απαιτείται συνήθως για τη θεραπεία της οισοφαγίτιδας από
παλινδρόμηση. Εάν αυτή δεν είναι επαρκής, η θεραπεία θα επιτευχθεί συνήθως
μέσα σε 4 επιπλέον εβδομάδες.
Ενήλικες
Εκρίζωση του H
.
pylori
σε συνδυασμό με δύο κατάλληλα αντιβιοτικά
Σε ασθενείς με γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη οι οποίοι είναι θετικοί για H
.
pylori
,
πρέπει να επιτευχθεί εκρίζωση του βακτηριδίου με συνδυασμένη θεραπεία.
SPC_3015501_3.doc
2
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες τοπικές οδηγίες (π.χ. εθνικές
συστάσεις) όσον αφορά στη βακτηριακή αντοχή και την κατάλληλη χρήση και
συνταγογράφηση των αντιβακτηριακών παραγόντων. Ανάλογα με τον τύπο της
αντοχής, οι πιο κάτω συνδυασμοί μπορούν να συνιστώνται για την εκρίζωση του
H
.
pylori
:
α) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο παντοπραζόλης
+ δύο φορές την ημέρα 1.000 mg αμοξυκιλλίνης
+ δύο φορές την ημέρα 500 mg κλαριθρομυκίνης
β) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο παντοπραζόλης
+ δύο φορές την ημέρα 400-500 mg μετρονιδαζόλης (ή 500 mg τινιδαζόλης)
+ δύο φορές την ημέρα 250-500 mg κλαριθρομυκίνης
γ) δύο φορές την ημέρα ένα δισκίο παντοπραζόλης
+ δύο φορές την ημέρα 1.000 mg αμοξυκιλλίνης
+ δύο φορές την ημέρα 400-500 mg μετρονιδαζόλης (ή 500 mg τινιδαζόλης)
Στη συνδυασμένη θεραπεία για εκρίζωση λοίμωξης από H
.
pylori
,
το δεύτερο δισκίο
παντοπραζόλης πρέπει να λαμβάνεται 1 ώρα πριν το βραδινό γεύμα. Η
συνδυασμένη θεραπεία εφαρμόζεται γενικά για 7 ημέρες και μπορεί να παραταθεί
για 7 επιπλέον ημέρες, με συνολική διάρκεια έως δύο εβδομάδες. Εάν, για να
εξασφαλισθεί η επούλωση των ελκών, ενδείκνυται περαιτέρω θεραπεία με
παντοπραζόλη, οι δοσολογικές συστάσεις για δωδεκαδακτυλικά και γαστρικά
έλκη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Εάν η συνδυασμένη θεραπεία δεν αποτελεί επιλογή, π.χ. εάν ο ασθενής είναι
αρνητικός στον έλεγχο για H
.
pylori,
εφαρμόζονται οι πιο κάτω δοσολογικές
κατευθυντήριες οδηγίες για τη μονοθεραπεία με παντοπραζόλη:
Θεραπεία γαστρικού έλκους
Ένα δισκίο Pantoprazole/Mylan Generics την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η
δόση μπορεί να διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία παντοπραζόλης την ημέρα)
ιδίως όταν δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Μία περίοδος 4
εβδομάδων απαιτείται συνήθως για τη θεραπεία γαστρικών ελκών. Εάν αυτή δεν
είναι επαρκής, η επούλωση θα επιτευχθεί συνήθως μέσα σε 4 επιπλέον εβδομάδες.
Θεραπεία δωδεκαδακτυλικού έλκους
Ένα δισκίο Pantoprazole/Mylan Generics την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η
δόση μπορεί να διπλασιασθεί (αύξηση σε 2 δισκία παντοπραζόλης την ημέρα)
ιδίως όταν δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Ένα
δωδεκαδακτυλικό έλκος γενικά επουλώνεται μέσα σε 2 εβδομάδες. Εάν μία
περίοδος 2 εβδομάδων θεραπείας δεν είναι επαρκής, η επούλωση θα επιτευχθεί σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις μέσα σε 2 επιπλέον εβδομάδες.
Σύνδρομο Zollinger - Ellison και άλλες παθολογικές υπερεκκριτικές καταστάσεις
Για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση του συνδρόμου Zollinger-Ellison και άλλων
παθολογικών υπερεκκριτικών καταστάσεων, οι ασθενείς πρέπει να ξεκινούν τη
θεραπεία τους με ημερήσια δόση 80 mg (2 δισκία Pantoprazole/Mylan Generics 40 mg).
Στη συνέχεια, η δοσολογία μπορεί να τιτλοποιηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω
αναλόγως των αναγκών, με βάση τις μετρήσεις έκκρισης γαστρικού οξέος. Με
δόσεις άνω των 80 mg ημερησίως, η δόση πρέπει να διαιρείται και να χορηγείται
SPC_3015501_3.doc
3
δύο φορές ημερησίως. Παροδική αύξηση της δοσολογίας άνω των 160 mg
παντοπραζόλης είναι δυνατή, αλλά δεν πρέπει να εφαρμόζεται για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για τον επαρκή έλεγχο έκκρισης του
οξέος.
Η διάρκεια της θεραπείας σε σύνδρομο Zollinger-Ellison και σε άλλες παθολογικές
υπερεκκριτικές καταστάσεις δεν περιορίζεται και θα πρέπει να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις κλινικές ανάγκες.
Ειδικές ομάδες πληθυσμού
Παιδιατρικός πληθυσμός κάτω των 12 ετών
To Pantoprazole/Mylan Generics δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των
12 ετών, λόγω περιορισμένων στοιχείων για την ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της ημερήσιας δόσης των 20 mg παντοπραζόλης (1
δισκίο των 20 mg παντοπραζόλης) σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
Το Pantoprazole/Mylan Generics δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμένη
θεραπεία για εκρίζωση του H
.
pylori
σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της παντοπραζόλης στη συνδυασμένη θεραπεία
αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο 4.4).
Νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική
λειτουργία. Το Pantoprazole/Mylan Generics δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμένη θεραπεία για εκρίζωση του H
.
pylori
σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική
λειτουργία, επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της παντοπραζόλης στη συνδυασμένη θεραπεία
αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο 5,2).
Ηλικιωμένοι
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. παράγραφο
5,2).
Τρόπος χορήγησης
Για από στόματος χρήση.
Τα δισκία δεν πρέπει να μασώνται ή να σπάζονται, και θα πρέπει να
καταπίνονται ολόκληρα 1 ώρα πριν από το γεύμα μαζί με λίγο νερό.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, τις υποκατεστημένες βενζιμιδαζόλες ή
κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. ή φάρμακα που
χρησιμοποιούνται στη συνδυασμένη θεραπεία.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ηπατική δυσλειτουργία
SPC_3015501_3.doc
4
Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, τα ηπατικά ένζυμα πρέπει να
ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με παντοπραζόλη, ιδίως σε
μακροχρόνια χρήση. Στην περίπτωση αύξησης των τιμών των ηπατικών ενζύμων, η
θεραπεία πρέπει να διακοπεί (βλ. παράγραφο 4.2).
Συνδυασμένη θεραπεία
Στην περίπτωση της συνδυασμένης θεραπείας, οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών
των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Γαστρική κακοήθεια
Η συμπωματική ανταπόκριση στην παντοπραζόλη μπορεί να καλύψει τα
συμπτώματα μιας γαστρικής κακοήθειας και να καθυστερήσει τη διάγνωση. Σε
περίπτωση οποιουδήποτε προειδοποιητικού συμπτώματος (π.χ. σημαντικής,
ακούσιας απώλειας βάρους, υποτροπιάζοντος εμέτου, δυσφαγίας, αιματέμεσης,
αναιμίας ή μέλαινας) και σε περίπτωση υποψίας ή ύπαρξης γαστρικού έλκους, θα
πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κακοήθειας.
Το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης πρέπει να εξετασθεί, εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, παρά την επαρκή θεραπεία.
Συγχορήγηση με αναστολείς πρωτε
a
σών
HIV
Η συγχορήγηση της παντοπραζόλης δεν συνιστάται με αναστολείς πρωτεασών
HIV
για τους οποίους η απορρόφηση εξαρτάται από το όξινο ενδογαστρικό pH όπως
είναι η αταζαναβίρη,, λόγω σημαντικής μείωσης στη βιοδιαθεσιμότητά τους (βλ.
παράγραφο 4.5).
Επίδραση στην απορρόφηση της βιταμίνης B
12
Σε ασθενείς με σύνδρομο Zollinger-Ellison και με άλλες παθολογικές υπερεκκριτικές
καταστάσεις που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία, η παντοπραζόλη, όπως όλα τα
φάρμακα που είναι αποκλειστές οξέος, μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της
βιταμίνης B
12
(κυανοκοβαλαμίνη) λόγω υποχλωρυδρίας ή αχλωρυδρίας. Αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με μειωμένα αποθέματα στον οργανισμό
ή με παράγοντες κινδύνου για μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης Β
12
σε μακροχρόνια
θεραπεία ή εάν παρατηρούνται αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα.
Μακροχρόνια θεραπεία
Σε μακροχρόνια θεραπεία, ιδιαίτερα όταν αυτή υπερβαίνει τον 1 χρόνο, οι
ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά.
Γαστρεντερικές λοιμώξεις προκαλούμενες από βακτήρια
Η θεραπεία με παντοπραζόλη μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο
γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια όπως η Salmonella
και
το
Campylobacter
ή το C. difficile
.
Η παντοπραζόλη, όπως όλοι οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors
PPIs), μπορεί να αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των βακτηρίων που
φυσιολογικά βρίσκονται στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα.
Υπομαγνησιαιμία
Έχει αναφερθεί σοβαρή υπομαγνησιαιμία σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με
αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs) όπως η παντοπραζόλη για διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών και στην πλειονότητα των περιπτώσεων για ένα έτος.
SPC_3015501_3.doc
5
Μπορεί να σημειωθούν σοβαρές εκδηλώσεις υπομαγνησιαιμίας όπως κόπωση,
τετανία, παραλήρημα, σπασμοί, ζάλη και κοιλιακή αρρυθμία, αλλά η έναρξή τους
μπορεί να είναι ήπια και να μην γίνει αντιληπτή. Στην πλειονότητα των ασθενών
που προσβάλλονται, η υπομαγνησιαιμία βελτιώθηκε έπειτα από θεραπεία
υποκατάστασης μαγνησίου και διακοπή του PPI.
Σε ασθενείς που αναμένεται να λάβουν παρατεταμένης διάρκειας θεραπεία ή
λαμβάνουν PPIs σε συνδυασμό με διγοξίνη ή με άλλα φάρμακα που μπορεί να
προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία (π.χ. διουρητικά), οι επαγγελματίες υγείας θα
πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο μέτρησης των επιπέδων του μαγνησίου πριν
από την έναρξη της θεραπείας με PPI και περιοδικά κατά τη διάρκεια της
θεραπείας.
Οστικά κατάγματα
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιούνται σε υψηλές
δόσεις και για μεγάλες περιόδους (>1 έτος), μπορεί να προκαλέσουν μέτρια
αύξηση του κινδύνου κατάγματος ισχίου, καρπού και σπονδυλικής στήλης, κυρίως
στους ηλικιωμένους ή παρουσία αναγνωρισμένων παραγόντων κινδύνου. Μελέτες
παρατήρησης υποδηλώνουν πως οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μπορεί να
αυξήσουν το συνολικό κίνδυνο καταγμάτων κατά 10-40%. Η αύξηση αυτή μπορεί
να οφείλεται εν μέρει σε άλλους παράγοντες κινδύνου. Οι ασθενείς που
διατρέχουν κίνδυνο οστεοπόρωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες κλινικές οδηγίες και να λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D και
ασβεστίου.
Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος (ΥΔΕΛ -
SCLE
)
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων έχουν σχέση με πολύ σπάνιες περιπτώσεις
ΥΔΕΛ
. Σε περίπτωση που εμφανιστούν βλάβες, ιδιαίτερα στις περιοχές του
δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο και εάν αυτές συνοδεύονται από αρθραλγία, ο
ασθενής θα πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και ο επαγγελματίας υγείας
θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της παντοπραζόλης. Η εμφάνιση
ΥΔΕΛ
, μετά από θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, πιθανόν να
αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης
ΥΔΕΛ
με άλλους αναστολείς αντλίας πρωτονίων.
Αλλοίωση εργαστηριακών εξετάσεων
Αυξημένα επίπεδα Χρωμογρανίνης A (CgA), μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο
εντοπισμού νευροενδοκρινικών όγκων. Για να αποφευχθεί αυτή η παρεμβολή, η
θεραπεία με παντοπραζόλη πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από
τις μετρήσεις της CgA (βλ. παράγραφο 5.1). Αν η CgA και τα επίπεδα γαστρίνης
δεν έχουν επανέλθει στις τιμές αναφοράς μετά την αρχική μέτρηση, οι μετρήσεις
θα πρέπει να επαναληφθούν σε 14 ημέρες μετά τη διακοπή της θεραπευτικής
αγωγής με τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Φαρμακευτικά προϊόντα η φαρμακοκινητική απορρόφηση των οποίων εξαρτάται
από το
pH
.
Λόγω της ισχυρής και της μακράς διάρκειας αναστολής της έκκρισης γαστρικού
οξέος, η παντοπραζόλη μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση άλλων
φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία το γαστρικό pH είναι μια σημαντική
καθοριστική παράμετρος της από στόματος βιοδιαθεσιμότητάς τους, π.χ.
SPC_3015501_3.doc
6
ορισμένων αντιμυκητιασικών της αζόλης, όπως κετοκοναζόλης, ιτρακοναζόλης,
ποσακοναζόλης και άλλων φαρμάκων όπως η ερλοτινίμπη.
Αναστολείς πρωτε
a
σών
HIV
Η συγχορήγηση της παντοπραζόλης δεν συνιστάται με αναστολείς
πρωτεασών
HIV, για τους οποίους η απορρόφηση εξαρτάται από το όξινο ενδογαστρικό pH,
όπως η αταζαναβίρη, λόγω σημαντικής μείωσης της βιοδιαθεσιμότητάς τους (βλ.
παράγραφο 4.4).
Εάν ο συνδυασμός αναστολέων πρωτεασών HIV με αναστολέα αντλίας πρωτονίων
κριθεί αναπόφευκτος, συνιστάται στενή κλινική παρακολούθηση (π.χ. ιικού
φορτίου). Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της δόσης των 20 mg pantoprazole
ημερησίως. Η δοσολογία του αναστολέα πρωτεασών HIV ενδέχεται να χρειάζεται
να προσαρμοσθεί.
Κουμαρινικά αντιπηκτικά (
phenprocoumon
ή
warfarin
)
Η συγχορήγηση παντοπραζόλης με βαρφαρίνη ή φαινπροκουμόνη δεν επηρέασε τη
φαρμακoκινητική της βαρφαρίνης ή της φαινπροκουμόνης και την τιμή της
Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (INR). Ωστόσο, έχουν υπάρξει αναφορές αύξησης
της τιμής του INR και του χρόνου προθρομβίνης σε ασθενείς που ελάμβαναν
αναστολείς αντλίας πρωτονίων και βαρφαρίνη ή φαινπροκουμόνη ταυτόχρονα.
Αυξήσεις στο INR και στον χρόνο προθρομβίνης μπορεί να οδηγήσουν σε μη
φυσιολογική αιμορραγία, ακόμη και στο θάνατο. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή με παντοπραζόλη και φαινπροκουμόνη ή βαρφαρίνη μπορεί να
χρειάζεται να παρακολουθούνται για αύξηση του INR και του χρόνου
προθρομβίνης.
Μεθοτρεξάτη
Η ταυτόχρονη χρήση υψηλής δόσης μεθοτρεξάτης (π.χ. 300 mg) και αναστολέων
της αντλίας πρωτονίων έχει αναφερθεί πως αυξάνει τα επίπεδα της μεθοτρεξάτης
σε μερικούς ασθενείς. Για το λόγο αυτό, στα θεραπευτικά σχήματα όπου
χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης, για παράδειγμα σε καρκίνο και
ψωρίαση, μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί η προσωρινή απόσυρση της
παντοπραζόλης.
Άλλες μελέτες αλληλεπιδράσεων
Η παντοπραζόλη μεταβολίζεται εκτεταμένα στο ήπαρ μέσω του ενζυμικού
συστήματος του κυτοχρώματος P450. Η κύρια μεταβολική οδός είναι η
απομεθυλίωση από το CYP2C19 και άλλες μεταβολικές οδοί περιλαμβάνουν
οξείδωση από το CYP3A4.
Μελέτες αλληλεπίδρασης με φάρμακα που επίσης μεταβολίζονται μέσω αυτών των
οδών, όπως η καρβαμαζεπίνη, η διαζεπάμη, η γλιβενκλαμίδη, η νιφεδιπίνη και ένα
από του στόματος αντισυλληπτικό που περιέχει λεβονοργεστρέλη και
αιθινυλοιστραδιόλη δεν έδειξαν κλινικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις.
Αλληλεπίδραση της παντοπραζόλης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή ουσίες που
μεταβολίζονται με χρήση του ίδιου ενζυμικού συστήματος δεν μπορεί να
αποκλεισθεί.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από διάφορες μελέτες αλληλεπίδρασης δείχνουν
ότι η παντοπραζόλη δεν επηρεάζει το μεταβολισμό δραστικών ουσιών που
SPC_3015501_3.doc
7
μεταβολίζονται από το CYP1A2 (όπως καφεΐνης, θεοφυλλίνης), από το CYP2C9
(όπως πιροξικάμης, δικλοφενάκης, ναπροξένης), από το CYP2D6 (όπως
μετοπρολόλης), από το CYP2E1 (όπως αιθανόλης) ή δεν επηρεάζει τη σχετιζόμενη
με την p- γλυκοπρωτεΐνη απορρόφηση της διγοξίνης.
Δεν υπήρξαν αλληλεπιδράσεις με συγχρόνως χορηγούμενα αντιόξινα.
Μελέτες αλληλεπίδρασης έχουν πραγματοποιηθεί χορηγώντας ταυτόχρονα
παντοπραζόλη με τα αντίστοιχα αντιβιοτικά (κλαριθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη,
αμοξυκιλλίνη). Δεν βρέθηκαν κλινικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις.
Φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αναστέλλουν ή επάγουν το
CYP
2
C
19:
Οι αναστολείς του CYP2C19 όπως η φλουβοξαμίνη μπορεί να αυξήσουν την
συστηματική έκθεση στην παντοπραζόλη. Το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης πρέπει
να εξετάζεται για ασθενείς που υποβάλλονται σε μακροχρόνια θεραπεία με υψηλές
δόσεις παντοπραζόλης ή για ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.
Οι ενζυμικοί επαγωγείς που επηρεάζουν τα CYP2C19 και CYP3A4 όπως η
ριφαμπικίνη και το βότανο St John´s wort (Hypericum
perforatum) μπορεί να μειώσουν
τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα των αναστολέων αντλίας πρωτονίων που
μεταβολίζονται μέσω αυτών των ενζυμικών συστημάτων.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Κύηση
Ένας μέτριος όγκος δεδομένων σε εγκύους γυναίκες (μεταξύ 300-1.000 εκβάσεων
κύησης) δεν δείχνει δυσπλαστική τοξικότητα ή εμβρυϊκή/νεογνική τοξικότητα της
παντοπραζόλης. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα στην αναπαραγωγική
ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3).
Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση της
παντοπραζόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει απέκκριση της παντοπραζόλης στο μητρικό γάλα. Δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την απέκκριση της παντοπραζόλης στο
ανθρώπινο μητρικό γάλα, αλλά έχουν αναφερθεί τέτοιες περιπτώσεις. Ο κίνδυνος
για τα βρέφη/νεογνά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γι' αυτόν το λόγο, η απόφαση για
το εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή εάν θα διακοπεί/σταματήσει η θεραπεία με
παντοπραζόλη πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για
το παιδί και το όφελος της θεραπείας με παντοπραζόλη για τη γυναίκα.
Γονιμότητα
Δεν υπήρξαν ενδείξεις μείωσης της γονιμότητας έπειτα από χορήγηση
παντοπραζόλης από μελέτες που έγιναν σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Η παντοπραζόλη δεν παρουσιάζει ή έχει αμελητέα επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
SPC_3015501_3.doc
8
Μπορεί να εμφανισθούν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη και οπτικές
διαταραχές (βλ. παράγραφο 4.8). Εάν υπάρξει επίδραση, οι ασθενείς δε θα πρέπει
να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περί το 5% των ασθενών μπορεί να αναμένεται να εμφανίσουν ανεπιθύμητες
ενέργειες από το φάρμακο. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι η διάρροια και η κεφαλαλγία, και οι δύο εμφανιζόμενες στο 1% περίπου των
ασθενών.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν
με την παντοπραζόλη, οι οποίες κατατάσσονται ως προς τη συχνότητά τους όπως
φαίνεται παρακάτω:
Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥ 1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως
<1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη
γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την
κυκλοφορία του φαρμάκου, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί μια «συχνότητα
ανεπιθύμητης ενέργειας» και, για το λόγο αυτό κατατάσσονται ως «μη γνωστές»,
ως προς τη συχνότητα.
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες
παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Πίνακας 1. Ανεπιθύμητες ενέργειες με την παντοπραζόλη σε κλινικές δοκιμές και
από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
Συχνότητα
Κατη-
γορία
Οργανικού
Συστήματος
Συχνές
Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ σπάνιες Μη
γνωστές
Διαταραχές
του
αιμοποιητικο
ύ και του
λεμφικού
συστήματος
Ακοκκιοκυτταρ
αιμία
μ , Θρο βοπενία
Λευκοπενία
Πανκυτταροπεν
ία
Διαταραχές
του
ανοσοποιητικο
ύ συστήματος
Υπερευαισθησία
(συμπεριλαμβανο
μέ-νων
αναφυλακτικών
αντιδράσεων και
αναφυλακτικής
καταπληξίας)
Διαταραχές
του
μεταβολισμού
και της
θρέψης
Υπερλιπιδαιμίες
και αυξήσεις
λιπιδίων
(τριγλυκεριδίων,
χοληστερόλης),
μεταβολές
σωματικού
Υπονατριαιμί
α
Υπομαγνησιαι
μία
(βλ.
παράγραφο
4.4),
SPC_3015501_3.doc
9
Συχνότητα
Κατη-
γορία
Οργανικού
Συστήματος
Συχνές
Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ σπάνιες Μη
γνωστές
βάρους Υπασβεστιαιμ
ία
σχετιζόμενη
με
υπομαγνησιαι
μία,
υποκαλιαιμία
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Διαταραχές
ύπνου
Κατάθλιψη (και
όλες οι
καταστάσεις
επιδείνωσης)
Αποπροσανατολι
σμός (και όλες οι
καταστάσεις
επιδείνωσης)
Ψευδαισθήσει
ς, σύγχυση
(ιδιαίτερα σε
ασθενείς με
προδιάθεση,
καθώς και
επιδείνωση
αυτών των
συμπτωμάτων
εάν υπάρχουν
ήδη)
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος
Κεφαλαλγία,
ζάλη
Δ ιαταραχές στη
γεύση
Παραισθησία
Οφθαλμικές
διαταραχές
Διαταραχές
όρασης / θαμπή
όραση
Διαταραχές
του
γαστρεντερικο
ύ συστήματος
Πολύποδ
ες θόλου
στομάχο
υ
(καλοήθε
ις)
Διάρροια,
ναυτία/έμετ
ος, διάταση
της κοιλίας
και
μετεωρισμός
,
δυσκοιλιότη
τα,
ξηροστομία,
κοιλιακό
άλγος και
δυσφορία
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
Ηπατικά
ένζυμα
αυξημένα
(τρανσαμινά
σες, γ-GT)
Χολερυθρίνη
αυξημένη
Ηπατοκυτταρι
κή βλάβη,
ίκτερος,
ηπατοκυτταρι
κή
ανεπάρκεια
Διαταραχές
του δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
Εξάνθημα,
κνησμός
Κνίδωση,
αγγειοοίδημα
Σύνδρομο
Stevens-Johnson,
σύνδρομο
Lyell,
πολύμορφο
ερύθημα,
υποξύς
δερματικός
SPC_3015501_3.doc
10
Συχνότητα
Κατη-
γορία
Οργανικού
Συστήματος
Συχνές
Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ σπάνιες Μη
γνωστές
ερυθηματώδης
λύκος (βλ.
παρ/φο 4.4),
φωτοευαισθησ
ία
Διαταραχές
του
μυοσκελετικού
συστήματος
και του
συνδετικού
ιστού
Κάταγμα
ισχίου,
καρπού ή
σπονδυλικής
στήλης (βλ.
παράγραφο
4.4)
Αρθραλγία,
μυαλγία
Μυικοί
σπασμοί ως
συνέπεια
ηλεκτρολυτικ
ών
διαταραχών
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
Διάμεση
νεφρίτιδα (με
πιθανή
εξέλιξη σε
νεφρική
ανεπάρκεια)
Διαταραχές
του
αναπαραγωγικ
ού
συστήματος
και του
μαστού
Γυναικομαστία
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
Εξασθένιση,
κόπωση και
αίσθημα
κακουχίας
Θερμοκρασία
σώματος
αυξημένη, οίδημα
περιφερικό
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη
συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: μ Εθνικός Οργανισ ός
μ , 284, GR-15562 , , : + 30 Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr .
4.9 Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα υπερδοσολογίας στον άνθρωπο.
Συστηματική έκθεση σε έως 240 mg χορηγούμενα ενδοφλεβίως σε 2 λεπτά, ήταν
καλά ανεκτή.
Επειδή η παντοπραζόλη παρουσιάζει υψηλό βαθμό πρωτεϊνικής σύνδεσης, δεν
είναι εύκολα διυλίσιμη.
SPC_3015501_3.doc
11
Στην περίπτωση υπερδοσολογίας με κλινικά σημεία δηλητηρίασης, εκτός από
συμπτωματική και υποστηρικτική αντιμετώπιση, δεν μπορούν να δοθούν ειδικές
θεραπευτικές συστάσεις.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα για διαταραχές που σχετίζονται με οξύ,
Aναστολείς αντλίας πρωτονίων, κωδικός ATC: A02BC02
Μηχανισμός δράσης
Η παντοπραζόλη είναι μία υποκατεστημένη βενζιμιδαζόλη η οποία αναστέλλει την
έκκριση του υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι με ειδικό αποκλεισμό των αντλιών
πρωτονίων των τοιχωματικών κυττάρων.
Η παντοπραζόλη μετατρέπεται στην ενεργό της μορφή στο όξινο περιβάλλον των
τοιχωματικών κυττάρων, όπου αναστέλλει το ένζυμο H+, K
+
-ATPάση, δηλαδή το
τελικό στάδιο παραγωγής υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι.
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Η αναστολή είναι δοσο-εξαρτώμενη και επηρεάζει τόσο τη βασική έκκριση οξέος
όσο και την έκκριση οξέος μετά από διέγερση. Στους περισσότερους ασθενείς, η
απαλλαγή από τα συμπτώματα επιτυγχάνεται μέσα σε 2 εβδομάδες. Όπως
συμβαίνει και με άλλους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και με αναστολείς
των Η
2
υποδοχέων, η θεραπεία με παντοπραζόλη μειώνει την οξύτητα του
στομάχου και ως εκ τούτου αυξάνει τη γαστρίνη σε αναλογία με τη μείωση της
οξύτητας. Η αύξηση της γαστρίνης είναι αναστρέψιμη. Επειδή η παντοπραζόλη
ενώνεται με το ένζυμο μακράν του επιπέδου των κυτταρικών υποδοχέων, μπορεί
να αναστείλει την έκκριση υδροχλωρικού οξέος ανεξάρτητα από τη διέγερση από
άλλες ουσίες (ακετυλοχολίνη, ισταμίνη, γαστρίνη). Η δράση είναι η ίδια είτε το
προϊόν χορηγείται από το στόμα είτε χορηγείται ενδοφλεβίως.
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Οι τιμές γαστρίνης σε νηστεία αυξάνονται υπό την επίδραση της παντοπραζόλης.
Σε βραχυχρόνια χρήση, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνουν το
ανώτερο φυσιολογικό όριο. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας, τα επίπεδα
της γαστρίνης διπλασιάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο,
υπερβολική αύξηση συμβαίνει μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα,
παρατηρείται ήπια έως μέτρια αύξηση του αριθμού των ειδικών ενδοκρινικών
(Specific Endocrine Cells, ECL) κυττάρων στο στομάχι σε μια μειοψηφία περιστατικών,
κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας (απλή έως αδενωματώδης
υπερπλασία). Ωστόσο, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα,
ο σχηματισμός καρκινοειδών προδρόμων (άτυπη υπερπλασία) ή γαστρικών
καρκινοειδών όπως βρέθηκαν σε πειράματα σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3) δεν έχει
παρατηρηθεί στον άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντιεκκριτικά φαρμακευτικά προϊόντα, η
γαστρίνη του ορού αυξάνεται σαν αποτέλεσμα της μειωμένης έκκρισης γαστρικού
οξέος. Επίσης η CgA αυξάνει λόγω μειωμένης γαστρικής οξύτητας. Τα αυξημένα
επίπεδα της CgA μπορεί να παρεμβαίνουν στις εξετάσεις εντοπισμού
νευροενδοκρινικών όγκων.
SPC_3015501_3.doc
12
Από διαθέσιμα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί φαίνεται ότι η χρήση αναστολέων
της αντλίας πρωτονίων θα πρέπει να διακοπεί περίπου για 5 ημέρες έως και 2
εβδομάδες πριν τις μετρήσεις της CgA. Αυτό γίνεται ώστε τα επίπεδα της CgA που
θα μπορούσαν να είναι αυξημένα ψευδώς, μετά τη θεραπεία με αναστολείς της
αντλίας πρωτονίων, να επιστρέψουν στο εύρος των τιμών αναφοράς.
Η επίδραση της μακροχρόνιας θεραπείας με παντοπραζόλη που υπερβαίνει τον ένα
χρόνο, στις ενδοκρινικές παραμέτρους του θυρεοειδούς, δεν μπορεί να αποκλεισθεί
εντελώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελετών που έγιναν σε ζώα.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
H παντοπραζόλη απορροφάται ταχέως και η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα
επιτυγχάνεται ακόμη και ύστερα από μία εφάπαξ δόση 40 mg από το στόμα. Κατά
μέσο όρο, σε περίπου 2,5 ώρες μετά τη χορήγηση, επιτυγχάνονται μέγιστες
συγκεντρώσεις στον ορό που είναι περίπου 2-3 μg/ml, με τις τιμές αυτές να
παραμένουν σταθερές μετά από πολλαπλή χορήγηση.
Η φαρμακοκινητική δεν διαφέρει μετά από εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη χορήγηση.
Στο εύρος δόσεων 10 έως 80 mg, η κινητική της παντοπραζόλης στο πλάσμα είναι
γραμμική τόσο μετά από στόματος όσο και μετά από ενδοφλέβια χορήγηση.
Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα από το δισκίο βρέθηκε περίπου 77%. Η ταυτόχρονη
λήψη τροφής δεν είχε επίδραση στην AUC, στη μέγιστη συγκέντρωση στον ορό και
συνεπώς στη βιοδιαθεσιμότητα. Μόνο η μεταβλητότητα του λανθάνοντος χρόνου
(lag-time) θα αυξηθεί με ταυτόχρονη λήψη τροφής.
Κατανομή
Το ποσοστό δέσμευσης της παντοπραζόλης από τις πρωτεΐνες του ορού είναι
περίπου 98%. Ο όγκος κατανομής είναι περίπου 0,15 l/kg.
Βιομετασχηματισμός
Η ουσία μεταβολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ήπαρ. Η κύρια μεταβολική οδός
είναι η απομεθυλίωση από το CYP2C19 με επακόλουθη σύζευξη με θειικό ιόν. Άλλη
μεταβολική οδός περιλαμβάνει οξείδωση από το CYP3A4.
Αποβολή
Ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής είναι περίπου 1 ώρα και η κάθαρση είναι περίπου
0,1 l/h/kg. Υπήρξαν λίγες περιπτώσεις υποκειμένων με καθυστερημένη
απομάκρυνση. Λόγω της ειδικής σύνδεσης της παντοπραζόλης με τις αντλίες
πρωτονίων του τοιχωματικού κυττάρου, ο χρόνος ημίσειας ζωής για την
απομάκρυνση δεν συσχετίζεται με την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια δράσης
(αναστολή έκκρισης οξέος).
Η νεφρική απομάκρυνση αντιπροσωπεύει την κύρια οδό απέκκρισης (περίπου 80%)
για τους μεταβολίτες της παντοπραζόλης, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται με τα
κόπρανα. Ο κύριος μεταβολίτης στον ορό και στα ούρα είναι η απομεθυλιωμένη
παντοπραζόλη, η οποία είναι συζευγμένη με θειικό ιόν. Ο χρόνος ημίσειας ζωής
SPC_3015501_3.doc
13
του κύριου μεταβολίτη (περίπου 1,5 ώρα) δεν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν
της παντοπραζόλης.
Ειδικές ομάδες πληθυσμού
Άτομα με χαμηλή ικανότητα μεταβολισμού
Περίπου το 3% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει έλλειψη λειτουργικού ενζύμου
CYP2C19 και καλούνται άτομα με χαμηλή ικανότητα μεταβολισμού. Σε αυτά τα
άτομα, ο μεταβολισμός της παντοπραζόλης είναι πιθανό να καταλύεται κυρίως
από το CYP3A4. Μετά από εφάπαξ χορήγηση δόσης 40 mg παντοπραζόλης, η μέση
επιφάνεια κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης στο πλάσμα-χρόνου ήταν περίπου
6 φορές μεγαλύτερη στα άτομα με χαμηλή ικανότητα μεταβολισμού σε σύγκριση με
τα υποκείμενα που είχαν λειτουργικό ένζυμο CYP2C19 (άτομα με υψηλή ικανότητα
μεταβολισμού). Οι μέσες τιμές των μέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσμα
αυξήθηκαν κατά περίπου 60%. Αυτά τα ευρήματα δεν επηρεάζουν τη δοσολογία της
παντοπραζόλης.
Νεφρική δυσλειτουργία
Δεν συνιστάται μείωση της δόσης όταν η παντοπραζόλη χορηγείται σε ασθενείς με
μειωμένη νεφρική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών υπό διύλιση).
Όπως και σε υγιή υποκείμενα, ο χρόνος ημίσειας ζωής για της παντοπραζόλης
είναι βραχύς. Μόνο πολύ μικρές ποσότητες της παντοπραζόλης υπόκεινται σε
διύλιση. Παρόλο που ο κύριος μεταβολίτης έχει μία μέτρια καθυστέρηση στο χρόνο
ημίσειας ζωής (2-3 ώρες), η αποβολή εξακολουθεί να είναι ταχεία και έτσι δεν
επέρχεται συσσώρευση.
Ηπατική δυσλειτουργία
Παρόλο που σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος (κατηγορίες Α και B κατά Child), οι
τιμές του χρόνου ημίσειας ζωής αυξήθηκαν και κυμάνθηκαν μεταξύ 7 και 9 ωρών
και οι τιμές της AUC αυξήθηκαν κατά ένα συντελεστή 5-7, η μέγιστη συγκέντρωση
στον ορό αυξήθηκε μόνο ελαφρώς κατά ένα συντελεστή 1,5 σε σύγκριση με τη
μέγιστη συγκέντρωση στα υγιή υποκείμενα.
Ηλικιωμένοι
Μία ελαφρά αύξηση της AUC και της C
max
που σημειώθηκε στους ηλικιωμένους
εθελοντές σε σύγκριση με νεότερους εθελοντές, επίσης δεν είναι κλινικώς
σημαντική.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Έπειτα από εφάπαξ χορήγηση δόσεων 20 ή 40 mg παντοπραζόλης από στόματος σε
παιδιά ηλικίας 5-16 ετών, η AUC και η C
max
ήταν εντός του εύρους των αντίστοιχων
τιμών σε ενήλικες.
Έπειτα από εφάπαξ χορήγηση ενδοφλέβιων δόσεων παντοπραζόλης 0,8 ή 1,6 mg/kg,
σε παιδιά ηλικίας 2-16 ετών, δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της
κάθαρσης της παντοπραζόλης και της ηλικίας ή του σωματικού βάρους. Η AUC και
ο όγκος κατανομής είχαν τιμές αντίστοιχες με αυτές των ενηλίκων.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
SPC_3015501_3.doc
14
Μη-κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με
βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονοτοξικότητας.
Στις διετείς μελέτες καρκινογένεσης σε αρουραίους, βρέθηκαν νευροενδοκρινικά
νεοπλάσματα. Επιπροσθέτως, βρέθηκαν πλακώδη θηλώματα στο πρόσθιο μέρος του
στομάχου αρουραίων. Ο μηχανισμός που οδηγεί στο σχηματισμό γαστρικών
καρκινοειδών από υποκατεστημένες βενζιμιδαζόλες έχει διερευνηθεί προσεκτικά
και συνάγει στο συμπέρασμα ότι είναι δευτερογενής αντίδραση έναντι της
μεγάλης ανόδου των επιπέδων γαστρίνης του ορού που εμφανίζεται στον αρουραίο
κατά τη διάρκεια της χρόνιας θεραπείας σε υψηλή δόση. Στις διετείς μελέτες που
διεξάχθηκαν στα τρωκτικά, παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός ηπατικών όγκων σε
αρουραίους και σε θηλυκά ποντίκια και αποδόθηκε στον υψηλό βαθμό
μεταβολισμού της παντοπραζόλης στο ήπαρ.
Ελαφρά αύξηση των νεοπλασματικών αλλοιώσεων του θυρεοειδούς παρατηρήθηκε
στην ομάδα των αρουραίων που ελάμβαναν την υψηλότερη δόση (200 mg/kg). Η
εμφάνιση αυτών των νεοπλασμάτων συσχετίζεται με τις μεταβολές που
προκλήθηκαν από την παντοπραζόλη στη διάσπαση της θυροξίνης στο ήπαρ του
αρουραίου. Επειδή η θεραπευτική δόση στον άνθρωπο είναι χαμηλή, δεν
αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες στο θυρεοειδή αδένα.
Σε μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα, σημεία ήπιας εμβρυοτοξικότητας
παρατηρήθηκαν σε δόσεις άνω των 5 mg/kg.
Η διερεύνηση δεν έδειξε μειωμένη γονιμότητα ή τερατογόνο δράση.
Διερευνήθηκε η διαπερατότητα του πλακούντα στον αρουραίο και βρέθηκε πως
αυξάνεται σε προχωρημένη κύηση. Ως αποτέλεσμα, η συγκέντρωση της
παντοπραζόλης στο έμβρυο αυξάνεται λίγο πριν τον τοκετό.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου
Ανθρακικό νάτριο, άνυδρο (E500)
Μαννιτόλη (E421)
Κροσποβιδόνη
Ποβιδόνη (K90)
Στεατικό ασβέστιο
Γαστροανθεκτική επικάλυψη
Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος- ακρυλικού αιθυλεστέρα (1:1)
Λαουρυλοθειικό νάτριο
Πολυσορβικό 80 (E433)
Κιτρικός τριαιθυλεστέρας (E1505)
Επικάλυψη λεπτού υμένιου
Υπρομελλόζη (E464)
Διοξείδιο του τιτανίου (E171)
Πολυαιθυλενογλυκόλη 400
SPC_3015501_3.doc
15
Οξείδιο του σιδήρου κίτρινο (E172)
Μελάνη εντύπωσης
Κόμμεα λάκκας (Ε904)
Οξείδιο του σιδήρου μέλαν (E172)
Υδροξείδιο του αμμωνίου (E527)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE): Διάρκεια ζωής μετά από το
πρώτο άνοιγμα: 100 ημέρες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Συσκευασία κυψέλης (blister): Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το
προϊόν αυτό.
Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE): Φυλάσσετε τον περιέκτη
μ μ .ερ ητικά κλεισ ένο για να προστατεύεται από την υγρασία
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Συσκευασία φιάλης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) που
αποτελείται από λευκή φιάλη HDPE με στρογγυλό στόμιο και λευκό, αδιαφανές
βιδωτό πώμα από πολυπροπυλένιο (PP), η οποία φέρει κάλυμμα με σφράγιση
επαγωγής. Η φιάλη περιέχει επίσης κάνιστρο αφυγραντικού μέσου (γέλη πυριτίου)
ή αφυγραντικό φακελίσκο «2 σε 1» (γέλη πυριτίου και ενεργοποιημένο άνθρακα).
Συσκευασία κυψέλης (blister) που περιέχει κυψέλες (blisters) Αλουμινίου με ή χωρίς
στρώμα αφυγραντικού σε κουτιά από χαρτόνι.
Φιάλες: Μεγέθη συσκευασίας 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 δισκίων.
Blisters: Μεγέθη συσκευασίας 7, 14, 28, 28 x 1, 30, 56, 96, 98 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος προϊόντος:
Generics Pharma Hellas , Δ μ 63, μ 17456 Αγίου η ητρίου Άλι ος Greece, : 210-99 36 410Τηλ
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα:
SPC_3015501_3.doc
16
Generics Pharma Hellas , ΕΠΕ Δ μ 63, μ 17456 Αγίου η ητρίου Άλι ος Greece, : 210-99 36 410Τηλ
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
43446/24-06-2015
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 01-11-2011
Ημερομηνία ανανέωσης: 24-06-2015
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ιούλιος 2017
SPC_3015501_3.doc
17