ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Memantine/Teva 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Memantine/Teva 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Memantine/Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία έναρξης
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg περιέχει 10 mg
μεμαντίνης υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 8,31 mg μεμαντίνης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 20 mg περιέχει 20 mg
μεμαντίνης υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 16,62 mg μεμαντίνης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 5 mg περιέχει 5 mg μεμαντίνης
υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 4,15 mg μεμαντίνης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg περιέχει 10 mg
μεμαντίνης υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 8,31 mg μεμαντίνης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 15 mg περιέχει 15 mg
μεμαντίνης υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 12,46 mg μεμαντίνης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 20 mg περιέχει 20 mg
μεμαντίνης υδροχλωρικής τα οποία ισοδυναμούν με 16,62 mg μεμαντίνης.
Έκδοχα με γνωστές δράσεις:
Κάθε Memantine/Teva 15 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει
0,094 mg χρωστικής Sunset Yellow FCF (E110).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Memantine
/Teva 10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg είναι λευκά έως υπόλευκα,
ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περίπου 9,1 mm x 4,6
mm. Στη μία πλευρά με εγχάρακτη ένδειξη «M» σε κάθε πλευρά της εγκοπής, και
στην άλλη πλευρά με «1» στην αριστερή πλευρά της εγκοπής και με «0» στη
δεξιά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.
Memantine
/Teva 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20 mg είναι ανοικτό ροζ έως ροζ,
ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περίπου 12,1 mm x
6,5 mm, με εγχάρακτη ένδειξη «M» στη μία πλευρά του δισκίου και με «20» στην
άλλη πλευρά.
Memantine
/Teva 5
mg
, 10
mg
, 15
mg
, 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία έναρξης
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5 mg είναι λευκά έως υπόλευκα,
ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περίπου 8,1 mm x 4,1
mm, με εγχάρακτη ένδειξη «M» στη μία πλευρά του δισκίου και με «5» στην
άλλη πλευρά.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg είναι λευκά έως υπόλευκα,
2
ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περίπου 9,1 mm x 4,6
mm. Στη μία πλευρά με εγχάρακτη ένδειξη «M» σε κάθε πλευρά της εγκοπής, και
στην άλλη πλευρά με «1» στην αριστερή πλευρά της εγκοπής και με «0» στη
δεξιά. Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 15 mg είναι ανοικτό πορτοκαλί
έως πορτοκαλί, ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία,
περίπου 11,1 mm x 6,4 mm, με εγχάρακτη ένδειξη «M» στη μία πλευρά του
δισκίου και με «15» στην άλλη πλευρά.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20 mg είναι ανοικτό ροζ έως ροζ,
ωοειδούς σχήματος επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, περίπου 12,1 mm x
6,5 mm, με εγχάρακτη ένδειξη «M» στη μία πλευρά του δισκίου και με «20»
στην άλλη πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρή νόσο Αlzheimer.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η αγωγή πρέπει να χορηγείται και να επιβλέπεται από γιατρό με εμπειρία στη
διάγνωση και θεραπεία της άνοιας του Alzheimer. Η θεραπευτική αγωγή πρέπει
να χορηγείται μόνο με την παρουσία του ατόμου που φροντίζει τον ασθενή και
που θα ελέγχει τακτικά τη λήψη του φαρμακευτικού προϊόντος από τον ασθενή.
Η διάγνωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. Η
ανεκτικότητα και η δοσολογία στη μεμαντίνη πρέπει να επανελέγχονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, προτιμότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη της
θεραπείας. Επομένως το κλινικό όφελος της μεμαντίνης και η ανεκτικότητα του
ασθενούς σε αυτό, πρέπει να επανελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
σύμφωνα με τις κλινικές οδηγίες. Η διατήρηση της θεραπείας μπορεί να
συνεχιστεί για όσο διάστημα υπάρχει θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή και
για όσο διάστημα ο ασθενής παρουσιάζει ανεκτικότητα στη θεραπεία με
μεμαντίνη. Η διακοπή της θεραπείας πρέπει να εξετάζεται όταν δεν υπάρχουν
πλέον αναφορές θεραπευτικής δράσης ή εάν ο ασθενής δεν παρουσιάζει
ανεκτικότητα στη θεραπεία.
Δοσολογία
Memantine
/Teva 10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ενήλικες
:
Τιτλοποίηση δόσης
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20 mg την ημέρα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών, η δόση συντήρησης επιτυγχάνεται με ανoδική
τιτλοποίηση με 5 mg ανά εβδομάδα στη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων ως
ακολούθως:
Εβδομάδα 1 (ημέρα 1-7): Ο ασθενής πρέπει να λάβει μισό επικαλυμμένο με
λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg (5 mg) την ημέρα για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 2 (ημέρα 8-14): Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με
λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg (10 mg) την ημέρα για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 3 (ημέρες 15-21): Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα και μισό
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg (15 mg) την ημέρα για 7 ημέρες.
Από την εβδομάδα 4 και έπειτα: Ο ασθενής πρέπει να λάβει δυο επικαλυμμένα
3
με λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg (20 mg) την ημέρα
Memantine
/Teva 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ενήλικες:
Τιτλοποίηση δόσης
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20 mg την ημέρα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών, η δόση συντήρησης επιτυγχάνεται με ανoδική
τιτλοποίηση με 5 mg ανά εβδομάδα στη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων ως
ακολούθως:
Για την ανoδική τιτλοποίηση, διατίθενται άλλες περιεκτικότητες δισκίων.
Εβδομάδα 1 (ημέρα 1-7):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει 5 mg την ημέρα για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 2 (ημέρα 8-14):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει 10 mg την ημέρα για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 3 (ημέρες 15-21):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει 15 mg την ημέρα για 7 ημέρες.
Από την εβδομάδα 4 και έπειτα:
Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 20 mg
την ημέρα.
Memantine
/Teva 5
mg
, 10
mg
, 15
mg
, 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία έναρξης
Ενήλικες:
Τιτλοποίηση δόσης
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20 mg την ημέρα. Η συνιστώμενη δόση έναρξης
είναι 5 mg την ημέρα η οποία αυξάνεται σταδιακά στη διάρκεια των 4 πρώτων
εβδομάδων θεραπείας φτάνοντας τη συνιστώμενη δόση συντήρησης ως
ακολούθως:
Εβδομάδα 1 (ημέρα 1-7):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 5 mg
την ημέρα (λευκό έως υπόλευκο) για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 2 (ημέρα 8-14):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 10 mg
την ημέρα (λευκό έως υπόλευκο) για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 3 (ημέρες 15-21):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 15 mg
την ημέρα (ανοικτό πορτοκαλί έως πορτοκαλί) για 7 ημέρες.
Εβδομάδα 4 (ημέρες 22-28):
Ο ασθενής πρέπει να λάβει ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 20 mg
την ημέρα (ανοικτό ροζ έως ροζ) για 7 ημέρες.
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20 mg την ημέρα.
Δόση συντήρησης
Η συνιστώμενη δόση συντήρησης είναι 20 mg την ημέρα.
4
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι
Με βάση τις κλινικές μελέτες, η προτεινόμενη δόση για ασθενείς άνω των
65 ετών είναι 20 mg την ημέρα.
Νεφρική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με ήπια ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση
κρεατινίνης 50 - 80 ml/min) δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Σε ασθενείς
με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 30 - 49ml/min) η ημερήσια
δόση πρέπει να είναι 10 mg την ημέρα. Εάν εμφανίζουν καλή ανοχή μετά από
τουλάχιστον 7 ημέρες θεραπείας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 20 mg/ημέρα
σύμφωνα με το καθιερωμένο σχήμα τιτλοποίησης. Σε ασθενείς με σοβαρή
νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 5 - 29 ml/min) η ημερήσια δόση
πρέπει να είναι 10 mg την ημέρα.
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια (Child-Pugh A και
Child-Pugh Β) δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία για τη χρήση της μεμαντίνης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια. Η χορήγηση του Memantine/Teva δεν συνιστάται σε ασθενείς με
σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Memantine/Teva δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των
18 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα.
Τρόπος χορήγησης
Το Memantine/Teva πρέπει να χορηγείται μια φορά την ημέρα και πρέπει να
λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
μπορούν να λαμβάνονται με ή χωρίς τροφή.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Συνιστάται προσοχή στους ασθενείς με επιληψία, προηγούμενο ιστορικό
σπασμών ή ασθενείς με προδιαθετικούς παράγοντες για επιληψία.
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση ανταγωνιστών N-methyl-D-
aspartate (NMDA) όπως αμανταδίνης, κεταμίνης ή dextromethorphan. Αυτά τα
σκευάσματα ενεργούν στο ίδιο σύστημα υποδοχέων όπως και η μεμαντίνη, και
επομένως οι ανεπιθύμητες ενέργειες (σχετιζόμενες κυρίως με το κεντρικό
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)) ενδέχεται να είναι πιο συχνές ή πιο έντονες (βλ.
επίσης παρ. 4.5).
Μερικοί παράγοντες που ενδέχεται να αυξάνουν το pH των ούρων (βλ. παρ. 5.2
«Αποβολή») πιθανόν να απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή.
Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν δραστικές αλλαγές της διατροφής, π.χ. από
διατροφή με βάση το κρέας σε διατροφή με βάση τα λαχανικά, ή μαζική
πρόσληψη ρυθμιστικών διαλυμάτων γαστρικής ουδετεροποίησης. Επίσης, το pH
των ούρων μπορεί να αυξάνει εξαιτίας περιπτώσεων οξέωσης του νεφρικού
5
σωληναρίου (RTA) ή σοβαρών λοιμώξεων της ουρητικής οδού από το βακτήριο
Πρωτεύς
.
Στις περισσότερες κλινικές δοκιμές, αποκλείσθηκαν οι ασθενείς που έπασχαν
από πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη-αντιρροπούμενη συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA III-IV), ή ανεξέλεγκτη υπέρταση. Ως συνέπεια
αυτού, υπάρχει μόνο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων στοιχείων και πρέπει
οι ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις να επιτηρούνται στενά.
Κάθε Memantine/Teva 15 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχει τη
χρωστική Sunset Yellow FCF (E110) η οποία ενδέχεται να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Εξαιτίας των φαρμακολογικών αποτελεσμάτων και του μηχανισμού δράσης της
μεμαντίνης, ενδέχεται να παρατηρηθούν οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις:
Ο τρόπος δράσης υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα του L-dopa, των
ντοπαμινεργικών αγωνιστών, και των αντιχολινεργικών μπορούν να
ενισχύονται με ταυτόχρονη θεραπευτική αγωγή με ανταγωνιστές-NMDA
όπως η μεμαντίνη. Η δράση των βαρβιτουρικών και των νευροληπτικών
ενδέχεται να μειώνεται. Η ταυτόχρονη χορήγηση της μεμαντίνης με τα
αντισπασμωδικά φαρμακευτικά προϊόντα, δαντρολένιο και βακλοφαίνη,
μπορεί να τροποποιεί τη δράση τους και πιθανόν να απαιτείται ρύθμιση
της δόσης.
Η ταυτόχρονη χρήση της μεμαντίνης και της αμανταδίνης πρέπει να
αποφεύγεται, εξαιτίας του κινδύνου φαρμακοτοξικής ψύχωσης. Και οι δύο
δραστικές ουσίες είναι χημικώς συγγενείς ανταγωνιστές-NMDA. Το ίδιο
μπορεί να ισχύει και για την κεταμίνη και το dextromethorphan (βλ.
επίσης παρ. 4.4). Υπάρχει επίσης μία δημοσιευμένη αναφορά περίπτωσης
πιθανού κινδύνου σχετικά με το συνδυασμό της μεμαντίνης και της
φαινυτοΐνης.
Υπάρχει πιθανότητα και άλλες δραστικές ουσίες όπως η σιμετιδίνη, η
ρανιτιδίνη, η προκαϊναμίδη, η κινιδίνη, η κινίνη και η νικοτίνη οι οποίες
χρησιμοποιούν το ίδιο νεφρικό κατιονικό σύστημα μεταφοράς όπως και η
αμανταδίνη να αλληλεπιδρούν με τη μεμαντίνη και να οδηγούν σε
ενδεχόμενο κίνδυνο αυξημένων επιπέδων πλάσματος.
Μπορεί να υπάρξει πιθανότητα μειωμένων επιπέδων υδροχλωροθειαζίδης
(HCT) στον ορό όταν η μεμαντίνη συγχορηγείται με HCT ή οποιοδήποτε
συνδυασμό με HCT.
Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, έχουν καταγραφεί
μεμονωμένα περιστατικά αύξησης της διεθνούς ομαλοποιημένης σχέσης
(INR) σε ασθενείς που ταυτόχρονα λάμβαναν θεραπεία με βαρφαρίνη.
Παρόλο που δεν έχει τεκμηριωθεί κάποια αιτιολογική συσχέτιση,
συνιστάται τακτικός έλεγχος του χρόνου προθρομβίνης ή της INR σε
ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία με χορηγούμενα από τους
στόματος αντιπηκτικά.
Σε φαρμακοκινητικές (ΦK) μελέτες μιας δόσης σε υγιή νεαρά άτομα, δεν
παρατηρήθηκε σχετική δραστικής ουσίας με δραστική ουσία αλληλεπίδραση της
μεμαντίνης με τις γλυμπουρίδη/μετφορμίνη ή δονεπεζίλη.
Σε μια κλινική μελέτη σε υγιή νεαρά άτομα, δεν παρατηρήθηκε σχετική
επίδραση της μεμαντίνης στην φαρμακοκινητική της γκαλανταμίνης.
6
Η μεμαντίνη δεν ανέστειλε τα CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, τη φλαβίνη
που περιείχε μονοξυγενάση, το εποξείδιο υδρολάσης ή τη σουλφούρωση
in vitro
.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η τοξικότητα στο έμβρυο. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος
για τους ανθρώπους είναι άγνωστος, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά
στοιχεία για τη χρήση της μεμαντίνης κατά την κύηση. Δε θα πρέπει να γίνεται
χρήση της μεμαντίνης στη διάρκεια της κύησης εκτός και αν αυτό είναι
απολύτως αναγκαίο.
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν η μεμαντίνη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα, αλλά
αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λιποφιλικότητα της
ουσίας. Οι γυναίκες που λαμβάνουν τη μεμαντίνη δεν πρέπει να θηλάζουν.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Η νόσος του Alzheimer σε μέτριο έως σοβαρό βαθμό συνήθως προκαλεί μείωση
της απόδοσης στην οδήγηση και της ικανότητας χειρισμού μηχανών. Επιπλέον,
το Memantine/Teva έχει ήπια έως μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανών, επομένως οι εξωτερικοί ασθενείς πρέπει να
προειδοποιούνται ώστε να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε κλινικές μελέτες στη μέτρια έως σοβαρή άνοια, στις οποίες έλαβαν μέρος
1.784 ασθενείς σε θεραπεία με μεμαντίνη και 1.595 ασθενείς σε θεραπεία με
εικονικό φάρμακο, η συνολική συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών
με τη μεμαντίνη δεν διέφερε από εκείνη του εικονικού φαρμάκου. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Οι
συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με υψηλότερη συχνότητα
εμφάνισης στην ομάδα της μεμαντίνης σε σχέση με την ομάδα του εικονικού
φαρμάκου ήταν ζάλη (6,3% έναντι 5,6% αντίστοιχα), κεφαλαλγία (5,2% έναντι
3,9%), δυσκοιλιότητα (4,6% έναντι 2,6% ), υπνηλία (3,4% έναντι 2,2%) και
υπέρταση (4,1% έναντι 2,8%).
Οι ακόλουθες Ανεπιθύμητες Ενέργειες οι οποίες καταγράφονται στον παρακάτω
Πίνακα αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες με μεμαντίνη και μετά από την
εισαγωγή του στην αγορά. Σε κάθε ταξινόμηση ανά συχνότητα, οι ανεπιθύμητες
ενέργειες εμφανίζονται με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά κατηγορία οργανικού
συστήματος, χρησιμοποιώντας την παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (1/10),
συχνές (1/100 έως <1/10), όχι συχνές (1/1.000 έως <1/100), σπάνιες
(1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν
να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
7
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Όχι συχνές Λοιμώξεις από μύκητες
Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος
Συχνές Υπερευαισθησία στα
φάρμακα
Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Μη γνωστές
Υπνηλία
Σύγχυση
Ψευδαισθήσεις
1
Ψυχωσικές
αντιδράσεις
2
Διαταραχές του νευρικού συστήματος Συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Πολύ σπάνιες
Ζάλη
Διαταραχές
ισορροπίας
Διαταραχές βάδισης
Επιληπτικές κρίσεις
Καρδιακές διαταραχές Όχι συχνές Καρδιακή ανεπάρκεια
Αγγειακές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Υπέρταση
Φλεβική
θρόμβωση/θρομβοεμβο
λή
Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωράκιου
Συχνές Δύσπνοια
Διαταραχές του γαστρεντερικού
συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές
Μη γνωστές
Δυσκοιλιότητα
Έμετος
Παγκρεατίτιδα
2
8
Διαταραχές του ήπατος και των
χοληφόρων
Συχνές
Μη γνωστές
Αυξημένες τιμές
ηπατικής λειτουργίας
Ηπατίτιδα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις
της οδού χορήγησης
Συχνές
Όχι συχνές
Κεφαλαλγία
Κόπωση
1
Οι ψευδαισθήσεις παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς με σοβαρή νόσο
Alzheimer.
2
Μεμονωμένα περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν μετά την κυκλοφορία του
προϊόντος στην αγορά.
Η νόσος Alzheimer έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη, τον αυτοκτονικό
ιδεασμό και την αυτοκτονία. Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά
τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με
μεμαντίνη.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες:
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία για υπερδοσολογία από τις κλινικές
μελέτες και την εμπειρία από την κυκλοφορία στην αγορά.
Συμπτώματα
Σχετικά μεγάλες υπερδοσολογίες (200 mg και 105 mg/ημέρα για 3 ημέρες
αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί είτε με συμπτώματα κούρασης μόνο, αδυναμία
και/ή διάρροια είτε με απουσία συμπτωμάτων. Στις παρακάτω περιπτώσεις
υπερδοσολογίας με 140 mg ή με άγνωστη δόση, οι ασθενείς εμφάνισαν
συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (σύγχυση, νωθρότητα, υπνηλία,
ίλιγγο, διέγερση, επιθετικότητα, ψευδαισθήσεις και διαταραχές βάδισης) και/ή
από το γαστρεντερικό (έμετος και διάρροια).
Στην πιο ακραία περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής επέζησε μετά από λήψη
2.000 mg μεμαντίνης από το στόμα με επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό
σύστημα (κώμα για 10 ημέρες και αργότερα διπλωπία και διέγερση). Ο ασθενής
9
υποβλήθηκε σε συμπτωματική θεραπεία και πλασμαφαίρεση. Ο ασθενής
ανένηψε χωρίς μόνιμες συνέπειες.
Σε μια άλλη περίπτωση μεγάλης υπερδοσολογίας, ο ασθενής επίσης επέζησε και
ανένηψε. Ο ασθενής είχε λάβει 400mg μεμαντίνης από το στόμα. Ο ασθενής
εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως ανησυχία,
ψύχωση, οπτικές ψευδαισθήσεις, μείωση του επιληπτικού οδού, υπνηλία,
λήθαργο και απώλεια συνείδησης.
Θεραπεία
Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική. Δεν
υπάρχει διαθέσιμο συγκεκριμένο αντίδοτο για τη δηλητηρίαση ή την
υπερδοσολογία. Οι τυπικές κλινικές διαδικασίες για την απομάκρυνση της
δραστικής ουσίας π.χ. πλύση στομάχου, φαρμακευτικός άνθρακας (διακοπή της
ενδεχόμενης εντερο-ηπατικής επανακυκλοφορίας), όξυνση της ουρίας,
υποχρεωτική διούρηση πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σημεία και συμπτώματα γενικής υπερδιέγερσης του
κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), πρέπει να εξετάζεται η εφαρμογή
προσεκτικής συμπτωματικής κλινικής θεραπείας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ψυχοαναληπτικά, άλλα φάρμακα κατά της
άνοιας, κωδικός ATC: Ν06DX01.
Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι η δυσλειτουργία της γλουταμινεργικής
νευροδιαβίβασης, ιδιαίτερα στους υποδοχείς-NMDA, συνεισφέρει τόσο στην
έκφραση συμπτωμάτων όσο και στην εξέλιξη της νόσου στην περίπτωση της
νευροεκφυλιστικής άνοιας.
Η μεμαντίνη είναι ένας εξαρτώμενος από την τάση, μη ανταγωνιστικός
ανταγωνιστής υποδοχέος-NMDA μέτριας συγγένειας. Ρυθμίζει τη δράση των
παθολογικώς αυξημένων τονικών επιπέδων γλουταμινικού που μπορούν να
οδηγήσουν σε νευρωνική δυσλειτουργία.
Κλινικές μελέτες
Σε μια βασική μελέτη μονοθεραπείας σε ασθενείς που έπασχαν από μέτρια έως
σοβαρή νόσο Αlzheimer (συνολική βαθμολογία ΜΜSE, mini mental state
examination, στη βασική επίσκεψη από 3 - 14) συμπεριλήφθηκαν 252 εξωτερικοί
ασθενείς. Η μελέτη έδειξε ευεργετικά αποτελέσματα της θεραπείας με
μεμαντίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στους 6 μήνες (ανάλυση
περιπτώσεων υπό παρατήρηση για την κλίμακα clinician´s interview based
impression of change (CIBIC-plus): p=0,025, την κλίμακα Alzheimer´s disease
cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003, και την
κλίμακα severe impairment battery (SIB): p=0,002).
Σε μια βασική μελέτη μονοθεραπείας με μεμαντίνη σε ασθενείς που έπασχαν
από ήπια έως μέτρια νόσο Αlzheimer (συνολική βαθμολογία ΜΜSE στην βασική
επίσκεψη από 10 έως 22) συμπεριλήφθηκαν 403 ασθενείς. Οι ασθενείς οι οποίοι
έλαβαν θεραπεία με μεμαντίνη παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά καλύτερα
αποτελέσματα από τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο στις κύριες
μεταβλητές: κλίμακα Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog)
10
(p=0,003) και CIBIC-plus (p=0,004) κατά την εβδομάδα 24 (ανάλυση last
observation carried forward LOCF). Σε μια άλλη μελέτη μονοθεραπείας σε ήπια
έως μέτρια νόσο Αlzheimer τυχαιοποιήθηκαν στο σύνολό τους 470 ασθενείς
(συνολική βαθμολογία ΜΜSE στην βασική επίσκεψη από 11-23).
Στην προοπτικώς καθορισμένη ανάλυση της κύριας μεταβλητής δεν επιτεύχθηκε
στατιστική σημαντικότητα στο τελικό χρονικό σημείο ανάλυσης της
αποτελεσματικότητας κατά την εβδομάδα 24.
Μια μετανάλυση ασθενών με μέτρια έως σοβαρή νόσο Αlzheimer (συνολική
βαθμολογία ΜΜSE <20) από έξι ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες
φάσης ΙΙΙ διάρκειας 6 μηνών (συμπεριλαμβανομένων μελετών μονοθεραπείας
και μελετών με ασθενείς σε θεραπεία με σταθερή δόση αναστολέων
ακετυλχολινεστεράσης) έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της
θεραπείας με μεμαντίνη για τη γνωστική κατάσταση, τη γενική κλινική εικόνα
και τη λειτουργική ικανότητα.
Στους ασθενείς στους οποίους παρατηρήθηκε ταυτόχρονη επιδείνωση όλων των
ανωτέρω τριών παραμέτρων, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική
επίδραση της μεμαντίνης στην πρόληψη της επιδείνωσης, διπλάσιοι ασθενείς σε
θεραπεία με εικονικό φάρμακο σε σχέση με τους ασθενείς σε θεραπεία με
μεμαντίνη παρουσίασαν επιδείνωση και στις τρεις παραμέτρους (21% έναντι
11%, p<0,0001).
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η μεμαντίνη έχει απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα περίπου 100%. Το t
max
είναι μεταξύ
3 και 8 ωρών. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η τροφή επηρεάζει την απορρόφηση της
μεμαντίνης.
Κατανομή
Οι ημερήσιες δόσεις των 20 mg οδηγούν σε δυναμική ισορροπία
συγκεντρώσεων πλάσματος της μεμαντίνης που ποικίλλουν από 70 έως
150 ng/ml (0,5 - 1 μmol) και μεγάλες μεταξύ τους διακυμάνσεις. Όταν
χορηγήθηκαν ημερήσιες δόσεις 5 έως 30 mg, η μέση τιμή του λόγου
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF)/ορού υπολογίστηκε στο 0,52. Ο όγκος της
κατανομής είναι περίπου 10 l/kg. Το 45% περίπου της μεμαντίνης δεσμεύεται
στις πρωτεΐνες πλάσματος.
Βιομετασχηματισμός
Στον άνθρωπο, το 80% περίπου του κυκλοφορούντος υλικού σχετικού με τη
μεμαντίνη εμφανίζεται με τη μορφή του γονικού σκευάσματος. Οι κυριότεροι
ανθρώπινοι μεταβολίτες είναι το Ν-3,5-dimethyl-gludantan, το ισομερές μίγμα
του 4- και 6-hydroxy-memantine και το 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantane.
Κανένας από αυτούς τους μεταβολίτες δεν παρουσιάζει δραστηριότητα
ανταγωνιστή-NMDA. Σε συνθήκες
in vitro
δεν ανιχνεύτηκε καταλυόμενος
μεταβολισμός από το κυτόχρωμα P 450.
Σε μία μελέτη όπου χορηγήθηκε
14
C-memantine από στόματος, επανακτήθηκε
κατά μέσο όρο το 84% της δόσης εντός 20 ημερών, με περισσότερο από το 99%
να απεκκρίνεται νεφρικώς.
Αποβολή
Η μεμαντίνη αποβάλλεται κατά τρόπο μονοεκθετικό με τελικό t
½
από 60 έως
100 ώρες. Σε εθελοντές με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η ολική κάθαρση
(Cl
tot
) ανέρχεται στα 170 ml/min/1,73 m
2
και μέρος της ολικής νεφρικής
κάθαρσης επιτυγχάνεται με σωληνώδη έκκριση.
11
Η νεφρική διεργασία περιλαμβάνει επίσης σωληνώδη επαναπορρόφηση,
πιθανώς με τη μεσολάβηση πρωτεϊνών μεταφοράς κατιόντων. Ο ρυθμός
νεφρικής αποβολής της μεμαντίνης σε συνθήκες αλκαλικών ούρων μπορεί να
μειωθεί κατά ένα παράγοντα από 7 έως 9 (βλ. παράγραφο 4.4). Η αλκαλοποίηση
των ούρων μπορεί να είναι αποτέλεσμα δραστικών αλλαγών στη διατροφή, π.χ.
από διατροφή με βάση το κρέας σε διατροφή με βάση τα λαχανικά, ή εξαιτίας
μαζικής πρόσληψης ρυθμιστικών διαλυμάτων γαστρικής ουδετεροποίησης.
Γραμμικότητα
Οι μελέτες με εθελοντές έδειξαν γραμμική φαρμακοκινητική δραστηριότητα
εντός του εύρους δοσολογίας 10 - 40 mg.
Φαρμακοκινητικές/φαρμακοδυναμικές σχέσεις
Με δόση μεμαντίνης 20 mg ημερησίως, τα επίπεδα του CSF ταιριάζουν με την
τιμή-k
i
(k
i
= σταθερά αναστολής) της μεμαντίνης, η οποία είναι 0,5 μmol στο
μετωπικό φλοιό του εγκεφάλου.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε βραχυχρόνιες μελέτες με αρουραίους, η μεμαντίνη όπως και άλλοι
ανταγωνιστές-NMDA προκάλεσαν κενοτοπιώδη κατάσταση και νέκρωση των
νευρώνων (αλλοίωση Olney) μόνο μετά από χορήγηση δόσεων που οδηγούν σε
πολύ υψηλές κορυφές συγκέντρωσης ορού. Προηγήθηκε αταξία και άλλα
προκλινικά συμπτώματα πριν από την κενοτοπιώδη κατάσταση και νέκρωση.
Καθώς η δράση αυτή δεν παρατηρήθηκε σε μακροχρόνιες μελέτες τρωκτικών
ούτε μη τρωκτικών, η κλινική σχετικότητα αυτών των ευρημάτων είναι
άγνωστη.
Παρατηρήθηκαν ασυμβίβαστες οφθαλμικές αλλοιώσεις σε μελέτες τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων σε τρωκτικά και σκύλους, αλλά όχι σε μαϊμούδες.
Οι ειδικές οφθαλμοσκοπικές εξετάσεις των κλινικών μελετών με τη μεμαντίνη
δεν αποκάλυψαν καμία οφθαλμική αλλοίωση.
Σε τρωκτικά παρατηρήθηκε φωσφολιπίδωση σε πνευμονικά μακροφάγα εξαιτίας
της συσσώρευσης της μεμαντίνης στα λυσοσωμάτια. Αυτή η δράση είναι
γνωστή από άλλες δραστικές ουσίες με κατιονικές αμφιφιλικές ιδιότητες.
Υπάρχει ενδεχόμενη σχέση μεταξύ αυτής της συσσώρευσης και της
κενoτοπιώδης κατάστασης που παρατηρήθηκε στους πνεύμονες. Αυτή η δράση
παρατηρήθηκε μόνο στα τρωκτικά στα οποία χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις. Η
κλινική σχετικότητα αυτών των ευρημάτων είναι άγνωστη.
Δεν παρατηρήθηκε γονιδιοτοξικότητα μετά τη δοκιμή της μεμαντίνης σε
συμβατικές αναλύσεις. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ενδεχόμενης καρκινογόνου
δράσης σε ισόβιες μελέτες ποντικών και αρουραίων. Η μεμαντίνη δεν
παρουσίασε τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, ακόμη και σε
μητρικώς τοξικές δόσεις, και δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες της
μεμαντίνης στη γονιμότητα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας Δισκίου:
Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική
12
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη
Πυριτίου, κολλοειδές άνυδρο
Μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη Δισκίου:
Memantine
/Teva 10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Υπρομελλόζη
Τιτανίου διοξείδιο (E171)
Τάλκης
Memantine
/
Teva
20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Υπρομελλόζη
Τιτανίου διοξείδιο (E171)
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Πολυαιθυλενογλυκόλη 400
Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Ινδικοκαρμίνιο (E132)
Σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172)
Memantine
/Teva 5
mg
, 10
mg
, 15
mg
, 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία έναρξης
Υπρομελλόζη
Τιτανίου διοξείδιο (E171)
Επιπλέον για τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5
mg
και 10
mg
Τάλκης
Επιπλέον για τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 15
mg
Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172)
Sunset Yellow FCF (E110)
Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Επιπλέον για τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20
mg
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Πολυαιθυλενογλυκόλη 400
Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Ινδικοκαρμίνιο (E132)
Σιδήρου οξείδιο μέλαν (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 30 ημέρες (30 επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία), 100 ημέρες (100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία), 200 ημέρες (200 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία).
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
13
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Kυψέλες PA/Al/PVCAl ή Διαφανείς κυψέλες PVC/PE/PVdCAl ή Διαφανείς
κυψέλες PVC/PVdCAl ή φιάλες HDPE με πώμα ασφαλείας για παιδιά από
πολυπροπυλένιο (PP) με αφυγραντικό.
Memantine
/Teva 10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Διατίθενται μεγέθη συσκευασίας των 14, 14x1, 20, 20x1, 21, 21x1, 28, 28x1, 30,
30x1, 42, 42x1, 50, 50x1, 50x1 (νοσοκομειακή συσκευασία), 56, 56x1, 60, 60x1,
90, 90x1, 98, 98x1, 100, 100x1, 112, 112x1, 120, 120x1, 168, 168x1, 180,
180x1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων (κυψέλες) και 30, 100, 200
επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων (φιάλες).
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Memantine
/Teva 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Διατίθενται μεγέθη συσκευασίας των 14, 14x1, 20, 20x1, 21, 21x1, 28, 28x1, 28
(ημερολογιακή), 28x1 (ημερολογιακή), 30, 30x1, 42, 42x1, 50, 50x1, 50x1
(νοσοκομειακή συσκευασία), 56, 56x1, 56 (ημερολογιακή), 56x1 (ημερολογιακή),
60, 60x1, 90, 90x1, 98, 98x1, 100, 100x1, 112, 112x1, 120, 120x1, 168, 168x1,
180, 180x1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων (κυψέλες) και 30, 100, 200
επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων (φιάλες).
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Memantine
/Teva 5
mg
, 10
mg
, 15
mg
, 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία έναρξης
Μεγέθη συσκευασίας των 28 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων σε
κυψέλες (7 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5 mg, 7 επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg, 7 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 15
mg και 7 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20 mg).
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht
Ολλανδία
Τηλ.: (31) 346 290 250
FAX: (31) 346 290 299
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
14
15