ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε ml διαλύματος περιέχει 10mg μεμαντίνη υδροχλωρική το οποίο είναι
ισοδύναμο με 8,31mg μεμαντίνη.
Έκδοχα:
Κάθε χιλιοστόλιτρο διαλύματος περιέχει 100mg σορβιτόλη (Ε420) και
0,3mg κάλιο, βλ. παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πόσιμο διάλυμα.
Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο προς ελαφρώς κιτρινωπό.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρή νόσο Alzheimer.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η αγωγή πρέπει να ξεκινά και να επιβλέπεται από γιατρό με εμπειρία στη
διάγνωση και θεραπεία της άνοιας τύπου Alzheimer. Η θεραπεία θα πρέπει να
ξεκινά μόνο εφόσον υπάρχει άτομο διαθέσιμο που θα φροντίζει τον ασθενή και
που θα ελέγχει τακτικά τη λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή. Η διάγνωση θα
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
Η ανοχή και η δοσολογία της μεμαντίνης θα πρέπει να επανελέγχονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτίμηση ανά τρεις μήνες από την έναρξη
της θεραπείας. Στη συνέχεια, το κλινικό όφελος της μεμαντίνης και η ανοχή του
ασθενούς σε αυτό θα πρέπει να επανελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
σύμφωνα με τις ισχύουσες κλινικές κατευθηντήριες οδηγίες. Η αγωγή
συντήρησης μπορεί να συνεχιστεί για όσο διάστημα υπάρχει θεραπευτικό
όφελος για τον ασθενή και για όσο διάστημα η θεραπεία με μεμαντίνη είναι
ανεκτή από τον ασθενή. Η διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται όταν
δεν υπάρχουν πλέον αναφορές θεραπευτικής δράσης ή εάν η θεραπεία δεν είναι
πλέον ανεκτή από τον ασθενή.
Το MEMANTINE/DEMO πρέπει να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα την ίδια ώρα
κάθε μέρα. Το διάλυμα μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς φαγητό. Το διάλυμα δεν
πρέπει να χύνεται ή να αντλείται απευθείας στο στόμα από τη φιάλη ή τη
σύριγγα, αλλά η δόση θα πρέπει να τοποθετείται σε ένα κουτάλι ή σε ένα ποτήρι
νερό με τη χρήση της σύριγγας.
Ενήλικες:
Τιτλοποίηση δόσης
2
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20mg την ημέρα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών, η δόση συντήρησης επιτυγχάνεται με ανoδική
τιτλοποίηση με 5mg ανά εβδομάδα στη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων ως
ακολούθως:
Εβδομάδα 1 (ημέρα 1-7):
Ο/H ασθενής θα πρέπει να λάβει 0,5ml διαλύματος (5 mg) την ημέρα για 7
ημέρες.
Εβδομάδα 2 (ημέρα 8-14):
Ο/H ασθενής θα πρέπει να λάβει 1ml διαλύματος (10 mg) την ημέρα για 7
ημέρες.
Εβδομάδα 3 (ημέρα 15-21):
Ο/H ασθενής θα πρέπει να λάβει 1,5ml διαλύματος (15 mg) την ημέρα για 7
ημέρες.
Από εβδομάδα 4 και μετά:
Ο/H ασθενής θα πρέπει να λάβει 2ml διαλύματος (20 mg) μία φορά την ημέρα.
Δόση συντήρησης
Η συνιστώμενη δόση συντήρησης είναι 20 mg την ημέρα.
Ηλικιωμένοι:
Με βάση τις κλινικές έρευνες, η προτεινόμενη δόση για ασθενείς
άνω των 65 ετών είναι 20 mg ημερησίως (2ml διαλύματος) όπως περιγράφεται
ανωτέρω.
Παιδιά και έφηβοι
: Δεν συνιστάται η χρήση του MEMANTINE/DEMO σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω της έλλειψης στοιχείων ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας.
Νεφρική δυσλειτουργία:
Σε ασθενείς με ήπια
έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας
(κάθαρση κρεατινίνης 50-80 ml/min) δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Σε
ασθενείς με μέτρια νεφρική
δυσλειτουργία
(κάθαρση κρεατινίνης 30 - 49
ml/min) η ημερήσια δόση πρέπει να είναι 10 mg (1ml διαλύματος). Εάν
εμφανίζουν καλή ανοχή μετά από τουλάχιστον 7 ημέρες θεραπείας, η δόση
μπορεί να αυξηθεί έως 20 mg/ημέρα σύμφωνα με το καθιερωμένο σχήμα
τιτλοποίησης. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία
(κάθαρση
κρεατινίνης 5-29 ml/min) η ημερήσια δόση πρέπει να είναι 10 mg (1ml
διαλύματος) την ημέρα.
Ηπατική δυσλειτουργία
: Σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια έκπτωση της ηπατικής
λειτουργίας (Child-Pugh A και Child-Pugh Β), δεν απαιτείται προσαρμογή της
δόσης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη χρήση της μεμαντίνης σε
ασθενείς με σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία
. Η χορήγηση του
MEMANTINE/DEMO δεν συνίσταται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία
.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Συνίσταται προσοχή στους ασθενείς με επιληψία, προηγούμενο ιστορικό
σπασμών ή ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για επιληψία.
3
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
Ταυτόχρονη χρήση άλλων ανταγωνιστών Ν-μέθυλο-D-ασπαρτικό (NMDA) όπως
αμανταδίνης, κεταμίνης ή δεξτρομεθορφάνης θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτά
τα σκευάσματα ενεργούν στο ίδιο σύστημα υποδοχέων όπως και η μεμαντίνη,
και επομένως οι ανεπιθύμητες ενέργειες (σχετιζόμενες κυρίως με το κεντρικό
νευρικό σύστημα [ΚΝΣ]) ενδέχεται να είναι πιο συχνές ή πιο έντονες (βλ.
επίσης παρ. 4.5).
Μερικοί παράγοντες που ενδέχεται να αυξάνουν το pH των ούρων (βλ. παρ. 5.2
‘Αποβολή’) πιθανόν να απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή. Αυτοί
οι παράγοντες περιλαμβάνουν δραστικές αλλαγές της διατροφής, π.χ. από
διατροφή με βάση το κρέας σε διατροφή με βάση τα λαχανικά, ή μαζική
πρόσληψη ρυθμιστικών διαλυμάτων γαστρικής αλκαλοποίησης. Επίσης, το pH
των ούρων μπορεί να αυξάνει εξαιτίας περιπτώσεων οξέωσης του νεφρικού
σωληναρίου (RTA) ή σοβαρών μολύνσεων της ουροποιητικής οδού από το
βακτήριο του γένους
Proteus
.
Στις περισσότερες κλινικές δοκιμές, αποκλείσθηκαν οι ασθενείς που έπασχαν
από πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη αντιρροπούμενη συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA III-IV), ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Ως συνέπεια
αυτού, υπάρχει μόνο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων στοιχείων και θα
πρέπει οι ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις να επιτηρούνται στενά.
Έκδοχα:
Το πόσιμο διάλυμα περιέχει σορβιτόλη. Οι ασθενείς με σπάνια
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν πρέπει να λαμβάνουν
αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Εξαιτίας των φαρμακολογικών αποτελεσμάτων και του μηχανισμού δράσης της
μεμαντίνης ενδέχεται να παρατηρηθούν οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις:
Ο τρόπος δράσης υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα του L-dopa, των
ντοπαμινεργικών αγωνιστών, και των αντιχολινεργικών μπορούν να
ενισχύονται με ταυτόχρονη θεραπευτική αγωγή με ανταγωνιστές-NMDA όπως η
μεμαντίνη. Η δράση των βαρβιτουρικών και των νευροληπτικών ενδέχεται να
μειώνεται. Η ταυτόχρονη χορήγηση της μεμαντίνης με τους αντισπασμωδικούς
παράγοντες, δαντρολένιο ή βακλοφαίνη, μπορεί να τροποποιεί τη δράση τους
και πιθανόν να απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας.
Η ταυτόχρονη χρήση της μεμαντίνης και αμανταδίνης θα πρέπει να
αποφεύγεται, εξαιτίας του κινδύνου φαρμακοτοξικής ψύχωσης. Και τα δύο
σκευάσματα είναι χημικώς συγγενείς ανταγωνιστές-NMDA. Το ίδιο μπορεί να
ισχύει και για την κεταμίνη και τη δεξτρομεθορφάνη (βλ. επίσης παρ. 4.4).
Υπάρχει επίσης μία δημοσιευμένη αναφορά περίπτωσης πιθανού κινδύνου
σχετικά με το συνδυασμό της μεμαντίνης και της φαινυτοΐνης.
• Υπάρχει πιθανότητα και άλλες δραστικές ουσίες όπως η σιμετιδίνη,
ρανιτιδίνη, προκαϊναμίδη, κινιδίνη, κινίνη και νικοτίνη οι οποίες
χρησιμοποιούν το ίδιο νεφρικό κατιονικό σύστημα μεταφοράς όπως και η
αμανταδίνη να αλληλεπιδρούν με τη μεμαντίνη και να οδηγούν σε ενδεχόμενο
κίνδυνο αυξημένων επιπέδων πλάσματος.
Μπορεί να υπάρξει πιθανότητα μειωμένων επιπέδων υδροχλωροθειαζίδης
(HCT) στον ορό όταν η μεμαντίνη συγχορηγείται με HCT ή οποιοδήποτε
συνδυασμό με HCT.
Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, έχουν καταγραφεί
μεμονωμένα περιστατικά αύξησης του INR (international normalised ratio) σε
ασθενείς που ταυτόχρονα λάμβαναν θεραπεία με βαρφαρίνη. Παρόλο που δεν
4
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
έχει τεκμηριωθεί κάποια αιτιολογική συσχέτιση, συνιστάται τακτικός έλεγχος
του χρόνου προθρομβίνης ή του INR σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα
θεραπεία με χορηγούμενα από του στόματος αντιπηκτικά.
Σε φαρμακοκινητικές μελέτες μιας δόσης σε υγιείς νεαρούς εθελοντές, δεν
παρατηρήθηκε σχετική αλληλεπίδραση δραστικής ουσίας με δραστική ουσία της
μεμαντίνης με τις γλυμπουρίδη/μετφορμίνη και δονεπεζίλη.
Σε μια κλινική μελέτη σε υγιείς νεαρούς εθελοντές, δεν παρατηρήθηκε σχετική
επίδραση της μεμαντίνης στην φαρμακοκινητική της γκαλανταμίνης.
Η μεμαντίνη δεν ανέστειλε τα CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, τη
μονοξυγενάση που περιείχε φλαβίνη , την υδρολάσης εποξειδίου ή τη θείωση
in
vitro
(σε συνθήκες δοκιμαστικού σωλήνα).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά στοιχεία για τη χρήση της μεμαντίνης κατά
την κύηση. Οι μελέτες σε ζώα υποδηλώνουν κάποια πιθανότητα μείωσης της
ενδομήτριας αύξησης σε επίπεδα έκθεσης, τα οποία είναι όμοια ή ελαφρώς
υψηλότερα από την ανθρώπινη έκθεση (βλ. παρ. 5.3). Ο ενδεχόμενος κίνδυνος
για τους ανθρώπους είναι άγνωστος. Δε θα πρέπει να γίνεται χρήση της
μεμαντίνης στη διάρκεια της κύησης εκτός και αν αυτό είναι απολύτως
αναγκαίο.
Δεν είναι γνωστό εάν η μεμαντίνη απεκκρίνεται στο γάλα του ανθρώπινου
μαστού αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τη λιποφιλικότητα της ουσίας, αυτό είναι
πιθανό να συμβαίνει. Οι γυναίκες που λαμβάνουν τη μεμαντίνη δε θα πρέπει να
θηλάζουν.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Η νόσος του Alzheimer σε μέτριο έως σοβαρό βαθμό συνήθως προκαλεί
επιδείνωση της απόδοσης στην οδήγηση και της ικανότητας χειρισμού
μηχανών. Επιπλέον, το MEMANTINE/DEMO έχει ήπια ή μέτρια επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και τη χρήση μηχανών επομένως οι εξωτερικοί ασθενείς θα
πρέπει να προειδοποιούνται να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε κλινικές μελέτες στη μέτρια έως σοβαρή άνοια, στις οποίες έλαβαν μέρος
1.784 ασθενείς σε θεραπεία με μεμαντίνη και 1.595 ασθενείς σε θεραπεία με
εικονικό φάρμακο, η συνολική συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών
με τη μεμαντίνη δεν διέφερε από εκείνη του εικονικού φαρμάκου, οι
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Οι
συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με υψηλότερη συχνότητα
εμφάνισης στην ομάδα της μεμαντίνης σε σχέση με την ομάδα του εικονικού
φαρμάκου ήταν η ζάλη (6,3% έναντι 5,6%, αντίστοιχα), κεφαλαλγία (5,2%
έναντι 3,9%), δυσκοιλιότητα (4,6% έναντι 2,6% ), υπνηλία (3,4% έναντι 2,2%)
και υπέρταση (4,1% έναντι 2,8%).
Οι ακόλουθες Ανεπιθύμητες Ενέργειες οι οποίες καταγράφονται στον παρακάτω
Πίνακα αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες με μεμαντίνη και μετά από την
εισαγωγή της στην αγορά. Σε κάθε ταξινόμηση ανά συχνότητα, οι ανεπιθύμητες
ενέργειες εμφανίζονται με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
5
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος,
βάσει της ακόλουθης συνθήκης:
Πολύ συχνές (≥ 1/10)
Συχνές (≥1/100 έως < 1/10)
Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
Σπάνιες (≥1/10.000 έως < 1/1.000)
Πολύ σπάνιες (<1/10.000)
Άγνωστες (δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν από τα υπάρχοντα δεδομένα).
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
Όχι συχνές Μολύνσεις από μύκητες
Διαταραχές του
ανοσοποιητικού
συστήματος
Συχνές Υπερευαισθησία στα
φάρμακα
Ψυχιατρικές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Άγνωστες
Υπνηλία
Σύγχυση
Ψευδαισθήσεις¹
Ψυχωτικές αντιδράσεις²
Διαταραχές του νευρικού
συστήματος
Συχνές
Όχι συχνές
Πολύ σπάνιες
Διαταραχές ισορροπίας
Βάδισμα μη φυσιολογικό
Επιληπτικοί σπασμοί
Καρδιακές διαταραχές Όχι συχνές Καρδιακή ανεπάρκεια
Αγγειακές διαταραχές Συχνές
Όχι συχνές
Υπέρταση
Φλεβική
θρόμβωση/θρομβοεμβολή
Διαταραχές του
αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα
και του μεσοθωρακίου
Συχνές Δύσπνοια
Γαστρεντερικές
διαταραχές
Συχνές
Όχι συχνές
Άγνωστες
Δυσκοιλιότητα
Έμετος
Παγκρεατίτιδα²
Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων
Συχνές
Άγνωστες
Αυξημένες τιμές
ηπατικής
λειτουργίας
Ηπατίτιδα
Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Συχνές
Όχι συχνές
Κεφαλαλγία
Κόπωση
¹Οι ψευδαισθήσεις παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς με σοβαρή νόσο
Alzheimer.
² Μεμονωμένα περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν μετά την κυκλοφορία του
προϊόντος στην αγορά.
Η νόσος Alzheimer έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη, τον αυτοκτονικό
ιδεασμό και την αυτοκτονία. Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά
τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με
μεμαντίνη.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
6
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 ,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Μόνο πολύ περιορισμένη εμπειρία είναι διαθέσιμη για υπερδοσολογία από τις
κλινικές μελέτες και την εμπειρία από την κυκλοφορία στην αγορά.
Συμπτώματα:
Σχετικά μεγάλες υπερδοσολογίες (200 mg και 105 mg/ημέρα για
3 ημέρες, αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί είτε με συμπτώματα κούρασης μόνο,
αδυναμία και/ή διάρροια είτε με απουσία συμπτωμάτων. Στις παρακάτω
περιπτώσεις υπερδοσολογίας με 140 mg ή με άγνωστη δόση οι ασθενείς
εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (σύγχυση, νύστα,
υπνηλία, ίλιγγο, διέγερση, επιθετικότητα, παραίσθηση και διαταραχές βάδισης)
και/ή από το γαστρεντερικό (έμετος και διάρροια).
Στην πιο ακραία περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής επέζησε μετά από λήψη
2000mg μεμαντίνης από το στόμα με επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα
(κώμα για 10 ημέρες, και αργότερα διπλωπία και διέγερση). Ο ασθενής
υποβλήθηκε σε συμπτωματική θεραπεία και πλασμαφαίρεση. Ο ασθενής
ανένηψε χωρίς μόνιμες συνέπειες.
Σε μια άλλη περίπτωση μεγάλης υπερδοσολογίας, ο ασθενής επίσης επέζησε και
ανένηψε. Ο ασθενής είχε λάβει 400mg μεμαντίνης από το στόμα,. Ο ασθενής
εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως νευρικότητα,
ψύχωση, οπτικές παραισθήσεις, μείωση του επιληπτικού οδού, υπνηλία,
καταπληξία και απώλεια συνείδησης.
Θεραπεία:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η θεραπεία θα πρέπει να είναι
συμπτωματική. Δεν υπάρχει διαθέσιμο συγκεκριμένο αντίδοτο για τη
δηλητηρίαση ή την υπερδοσολογία. Οι τυπικές κλινικές διαδικασίες για την
απομάκρυνση της δραστικής ουσίας π.χ. γαστρική πλύση, φαρμακευτικός
άνθρακας (διακοπή της ενδεχόμενης εντερο-ηπατικής επανακυκλοφορίας),
όξυνση της ουρίας, υποχρεωτική διούρηση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
ανάλογα με τις ανάγκες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σημεία και συμπτώματα γενικής υπερδιέγερσης του
κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), θα πρέπει να εξετάζεται η εφαρμογή
προσεκτικής συμπτωματικής κλινικής θεραπείας.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα κατά της
άνοιας, κωδικός ATC: Ν06DX01.
Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι η δυσλειτουργία της γλουταμινεργικής
νευροδιαβίβασης, ιδιαίτερα στους υποδοχείς-NMDA, συνεισφέρει τόσο στην
εκδήλωση συμπτωμάτων όσο και στην εξέλιξη της ασθένειας στην περίπτωση
της νευροεκφυλιστικής άνοιας.
Η μεμαντίνη είναι ένας μέτριας συγγένειας εξαρτώμενος από το δυναμικό, μη
συναγωνιστικός ανταγωνιστής των υποδοχέων-NMDA. Ρυθμίζει τις δράσεις
7
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
των παθολογικώς αυξημένων τονικών επιπέδων γλουταμινικού που μπορεί να
οδηγήσουν σε νευρωνική δυσλειτουργία.
Κλινικές μελέτες:
Σε μια βασική μελέτη μονοθεραπείας σε ασθενείς που
έπασχαν από μέτρια έως σοβαρή νόσο Αlzheimer (συνολική βαθμολογία ΜΜSE-
mini mental state examination - στη βασική επίσκεψη από 3-14)
συμπεριλήφθηκαν 252 εξωτερικοί ασθενείς. Η μελέτη έδειξε ευεργετικά
αποτελέσματα της θεραπείας με μεμαντίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο
στους 6 μήνες (ανάλυση περιπτώσεων υπό παρατήρηση για την κλίμακα
clinician's interview based impression of change (CIBIC- plus) : p=0,025, την
κλίμακα Alzheimer's disease cooperative study - activities of daily living (ADCS-
ADLsev) : p=0,003, και την κλίμακα severe impairment battery (SIB ) :
p=0,002).
Σε μια βασική μελέτη μονοθεραπείας με μεμαντίνη σε ασθενείς που έπασχαν
από ήπια έως μέτρια νόσο Αlzheimer (συνολική βαθμολογία ΜΜSE στη βασική
επίσκεψη από 10 έως 22) συμπεριλήφθηκαν 403 ασθενείς. Οι ασθενείς οι
οποίοι έλαβαν θεραπεία με μεμαντίνη παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά
καλύτερα αποτελέσματα από τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο στις
κύριες μεταβλητές: κλίμακα Alzheimers disease assessment scale (ADAS-cog) (p=0,003)
και CIBIC-plus (p=0,004) κατά την εβδομάδα 24 (ανάλυση last observation carried
forward LOCF). Σε μια άλλη μελέτη μονοθεραπείας σε ήπιας έως μέτριας
βαρύτητας νόσο Αlzheimer τυχαιοποιήθηκαν στο σύνολό τους 470 ασθενείς
(συνολική βαθμολογία ΜΜSE στην βασική επίσκεψη από 11-23).
Στην προοπτικώς καθορισμένη βασική ανάλυση της κύριας μεταβλητής δεν
επιτεύχθηκε στατιστική σημαντικότητα στο πρωτεύον τελικό σημείο της
αποτελεσματικότητας κατά την εβδομάδα 24.
Μια μετα-ανάλυση ασθενών με μέτρια έως σοβαρή νόσο Αlzheimer (συνολική
βαθμολογία ΜΜSE <20) από έξι, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, μελέτες
φάσης ΙΙΙ διάρκειας 6 μηνών (συμπεριλαμβανομένων μελετών μονοθεραπείας
και μελετών με ασθενείς σε θεραπεία με σταθερή δόση αναστολέων
ακετυλοχολινεστεράσης) έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της
θεραπείας με μεμαντίνη για τη γνωστική κατάσταση, τη γενική κλινική εικόνα
και τη λειτουργική ικανότητα.
Στους ασθενείς στους οποίους παρατηρήθηκε ταυτόχρονη επιδείνωση όλων των
ανωτέρω τριών παραμέτρων, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική
επίδραση της μεμαντίνης στην πρόληψη της επιδείνωσης, διπλάσιοι ασθενείς σε
θεραπεία με εικονικό φάρμακο σε σχέση με τους ασθενείς σε θεραπεία με
μεμαντίνη παρουσίασαν επιδείνωση και στις τρεις παραμέτρους (21% έναντι
11%, p<0,0001).
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση:
Η μεμαντίνη έχει απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα περίπου 100%. Το
tmax είναι μεταξύ 3 και 8 ωρών. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η τροφή επηρεάζει την
απορρόφηση της μεμαντίνης.
Κατανομή:
Οι ημερήσιες δόσεις των 20 mg οδηγούν σε δυναμική ισορροπία
συγκεντρώσεων πλάσματος της μεμαντίνης που ποικίλλουν από 70 έως 150
ng/ml (0,5 - 1 μmol) με μεγάλες μεταξύ τους διακυμάνσεις. Όταν χορηγήθηκαν
ημερήσιες δόσεις 5 έως 30 mg, η μέση τιμή του λόγου εγκεφαλονωτιαίου υγρού
(CSF)/ορού υπολογίστηκε στο 0,52. Ο όγκος της κατανομής είναι περίπου 10
l/kg. Το 45% περίπου της μεμαντίνης δεσμεύεται στις πρωτεΐνες πλάσματος.
8
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
Βιομετασχηματισμός:
Στον άνθρωπο, το 80% περίπου του κυκλοφορούντος
υλικού σχετικού με τη μεμαντίνη εμφανίζεται με τη μορφή του μητρικού
συστατικού. Οι κυριότεροι ανθρώπινοι μεταβολίτες είναι το Ν-3,5-διμεθυλο-
γλουδαντανη, το ισομερές μίγμα του 4- και 6-υδροξυ-μεμαντίνη και το 1-
νιτρωδο-3,5-διμεθυλ-αδαμαντανιο. Κανένας από αυτούς τους μεταβολίτες δεν
παρουσιάζει δραστηριότητα ανταγωνιστή-NMDA. Σε συνθήκες
in vitro
δεν
ανιχνεύτηκε μεταβολισμός καταλυόμενος από το κυτόχρωμα P 450.
Σε μία μελέτη όπου χορηγήθηκε 14C-μεμαντίνη από του στόματος,
επανακτήθηκε κατά μέσο όρο το 84% της δόσης εντός 20 ημερών, με
περισσότερο από το 99% να απεκκρίνεται από τα νεφρά.
Αποβολή:
Η μεμαντίνη αποβάλλεται κατά τρόπο μονοεκθετικό με τελικό από
60 έως 100 ώρες. Σε εθελοντές με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η ολική
κάθαρση (Cltot) ανέρχεται στα 170 ml/min/1,73 και μέρος της ολικής
νεφρικής κάθαρσης επιτυγχάνεται με σωληναριακή απέκκριση.
Η νεφρική διεργασία περιλαμβάνει επίσης σωληναριακή επαναπορρόφηση,
πιθανώς με τη μεσολάβηση πρωτεϊνών μεταφοράς κατιόντων. Ο ρυθμός
νεφρικής αποβολής της μεμαντίνης σε συνθήκες αλκαλικών ούρων μπορεί να
μειωθεί κατά ένα παράγοντα από 7 έως 9 (βλ. παρ. 4.4). Η αλκαλοποίηση των
ούρων μπορεί να είναι αποτέλεσμα δραστικών αλλαγών στη διατροφή, π.χ. από
διατροφή με βάση το κρέας σε διατροφή με βάση τα λαχανικά, ή εξαιτίας
μαζικής πρόσληψης ρυθμιστικών διαλυμάτων γαστρικής ουδετεροποίησης.
Γραμμικότητα:
Οι μελέτες με εθελοντές έδειξαν γραμμική φαρμακοκινητική
εντός του εύρους δοσολογίας 10 - 40 mg.
Φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική σχέση:
Με δόση μεμαντίνης 20 mg
ημερησίως τα επίπεδα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) ταιριάζουν με την
τιμή-ki (ki = σταθερά αναστολής) της μεμαντίνης, η οποία είναι 0,5 μmol στο
μετωπικό φλοιό του εγκεφάλου.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Σε βραχυχρόνιες μελέτες με αρουραίους, η μεμαντίνη όπως και άλλοι
ανταγωνιστές-NMDA έχουν προκαλέσει νευρωνική κενοτοπιώδη κατάσταση και
νέκρωση (αλλοίωση Olney) μόνο μετά από χορήγηση δόσεων που οδηγούν σε
πολύ υψηλές κορυφές συγκέντρωσης ορού. Προηγήθηκε αταξία και άλλα
προκλινικά συμπτώματα πριν από την κενοτοπιώδη κατάσταση και νέκρωση.
Καθώς οι δράσεις αυτές δεν παρατηρήθηκαν ούτε σε μακροχρόνιες μελέτες
τρωκτικών ούτε μη τρωκτικών, η κλινική σχετικότητα αυτών των ευρημάτων
είναι άγνωστη.
Οφθαλμικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν αντιφατικά σε μελέτες τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων σε τρωκτικά και σκύλους, αλλά όχι σε μαϊμούδες.
Οι ειδικές οφθαλμοσκοπικές εξετάσεις των κλινικών μελετών με τη μεμαντίνη
δεν αποκάλυψαν οφθαλμικές αλλοιώσεις.
Φωσφολιπίδωση σε πνευμονικά μακροφάγα εξαιτίας της συσσώρευσης της
μεμαντίνης στα λυσοσώματα παρατηρήθηκε στα τρωκτικά. Αυτή η δράση είναι
γνωστή από άλλες δραστικές ουσίες με κατιονικές αμφιφιλικές ιδιότητες.
Υπάρχει ενδεχόμενη σχέση μεταξύ αυτής της συσσώρευσης και της
κενoτοπιώδους κατάστασης που παρατηρήθηκε στους πνεύμονες. Αυτή η δράση
παρατηρήθηκε μόνο στα τρωκτικά στα οποία χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις. Η
κλινική σχετικότητα αυτών των ευρημάτων είναι άγνωστη.
Δεν παρατηρήθηκε γονοτοξικότητα μετά τη δοκιμή της μεμαντίνης σε
9
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
συμβατικές αναλύσεις. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ενδεχόμενης καρκινογόνου
δράσης σε ισόβιες μελέτες ποντικών και αρουραίων. Η μεμαντίνη δεν
παρουσίασε τερατογόνο δράση σε αρουραίους και κουνέλια, ακόμη και σε
μητρικές τοξικές δόσεις, και δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες της
μεμαντίνης στην αναπαραγωγική ικανότητα. Στους αρουραίους, παρατηρήθηκε
μείωση της αύξησης του εμβρύου σε επίπεδα έκθεσης, τα οποία είναι όμοια ή
ελαφρώς υψηλότερα από το επίπεδο έκθεσης του ανθρώπου.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Σορβικό κάλιο
Σορβιτόλη
Απεσταγμένο νερό
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
Μετά το άνοιγμα, το περιεχόμενο της φιάλης θα πρέπει να χρησιμοποιείται
εντός 6 μηνών.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Φιάλες από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο χρώματος καφέ ή σκοτεινόχρωμες
γυάλινες φιάλες που κλείνουν με πώματα ασφαλείας για παιδιά ;από υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλενίο, που περιέχουν είτε 50 ml, 100 ml ή 10 x 50 ml
διαλύματος.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
DEMO ABEE
21ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
14568 Κρυονέρι, Αθήνα
Τηλ: 210 8161802
Fax: 210 8161587
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
10
MEMANTINE/DEMO 10 mg/ml, πόσιμο διάλυμα
Αρ. Αδ. Κυκλ.:
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
11