ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Leuprorelin/Sandoz 5 mg, εμφύτευμα σε προγεμισμένη σύριγγα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε εμφύτευμα περιέχει 5 mg λευπρορελίνης (ως οξικής λευπρορελίνης)
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚOTEXNIKH ΜΟΡΦΗ
Εμφύτευμα σε προγεμισμένη σύριγγα
Βιοδιασπώμενο λευκό προς ελαφρώς κιτρινωπό ραβδίο σε σχήμα
κυλίνδρου (μήκος 10 mm) σε προγεμισμένη σύριγγα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Παρηγορητική θεραπεία ασθενών με προχωρημένο ορμονοεξαρτώμενο
καρκίνωμα του προστάτη.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η ένδειξη για τη θεραπεία θα πρέπει να αποδεικνύεται και η
παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης θεραπείας θα πρέπει να
διενεργείται από ιατρούς με εμπειρία στην αντικαρκινική θεραπεία.
Η συνιστώμενη δόση είναι μια μονήρης δόση 5 mg Leuprorelin/Sandoz μια
φορά κάθε 3 μήνες.
Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ημερομηνία χορήγησης αναβληθεί έως
και 4 εβδομάδες, στην πλειονότητα των ασθενών το θεραπευτικό
αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να επηρεαστεί (βλ. παράγραφο 5.2.).
Ειδικοί πληθυσμοί
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με νεφρική ή
ηπατική δυσλειτουργία ή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Leuprorelin/Sandoz αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους, βλ.
παράγραφο 4.3.
Τρόπος χορήγησης
Ένα εμφύτευμα ενίεται υποδόρια μέσα στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα.
Πριν από την ένεση, μπορεί να δοθεί ένα τοπικό αναισθητικό.
1
Συνιστάται να ξεκινήσει η χορήγηση ενός αντι-ανδρογόνου ως
συμπληρωματική θεραπεία περίπου 5 ημέρες πριν από την έναρξη του
Leuprorelin/Sandoz (βλέπε παράγραφο 4.4).
Οδηγίες χρήσης:
1. Απολυμάνετε την περιοχή της ένεσης στο πρόσθιο κοιλιακό
τοίχωμα κάτω από τη γραμμή του αφαλού.
2. Απομακρύνετε τη σύριγγα από το στείρο σάκο και ελέγξτε εάν
φαίνεται το εμφύτευμα μέσα στην κάνη της σύριγγας. Εάν χρειαστεί,
βάλτε τη σύριγγα μπροστά από φως, για να δείτε καλύτερα, ή
ανακινήστε την ελαφρά.
3. Τραβήξτε το έμβολο της
σύριγγας εντελώς προς τα
πίσω μέχρι το τέρμα. Κατά
τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας θα το ακούσετε
αρκετές φορές να κάνει
«κλικ». Στη συνέχεια
απομακρύνετε το
προστατευτικό πώμα από τη
βελόνη.
Προσοχή: Το έμβολο μπορεί
να σπρωχθεί προς τα εμπρός,
έτσι ώστε να ενεθεί το
εμφύτευμα, μόνο εάν είχε
προηγουμένως τραβηχτεί
εντελώς προς τα πίσω
μέχρι το τέρμα!
4. Κρατήστε το κυρίως σώμα της σύριγγας με το
ένα χέρι. Με το άλλο χέρι ανασηκώστε το δέρμα
του ασθενούς σε πτυχή. Εισάγετε ολόκληρη τη
βελόνη, με μια ελαφρά κλίση σχεδόν παράλληλα
προς το δέρμα, με το άνοιγμα της βελόνης προς τα
πάνω, στον υποδόριο ιστό του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος κάτω
από τη γραμμή του αφαλού.
2
βελόνη
εμφύτευμ
α
έμβολο
προστατευτικό
πώμα
5 x «κλικ»
5. Τραβήξτε προσεκτικά τη σύριγγα περίπου
1 εκατοστό προς τα πίσω (κανάλι
τρυπήματος του εμφυτεύματος). Για να
ενέσετε το εμφύτευμα στο κανάλι
τρυπήματος του εμφυτεύματος, σπρώξτε το
έμβολο εντελώς προς τα εμπρός, μέχρι να
εφαρμόσει στη θέση του και να ακούσετε ένα «κλικ».
6. Αποσύρετε τη βελόνη. Για να διασφαλίστε
πως το εμφύτευμα έχει ενεθεί σωστά, ελέγξτε το
γαλάζιο άκρο του εμβόλου, το οποίο είναι ορατό
στην άκρη της βελόνης.
Τα επίπεδα του PSA και της ολικής τεστοστερόνης στον ορό θα πρέπει να
προσδιορίζονται κατά την έναρξη και έπειτα από χρήση 3 μηνών του
Leuprorelin/Sandoz. Το προστατικό καρκίνωμα είναι ευαίσθητο ως προς τα
ανδρογόνα, όταν οι συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης βρίσκονται σε
επίπεδο ευνουχισμού (≤ 0,5 ng/ml) έπειτα από 3 μήνες και η τιμή του PSA
έχει μειωθεί. Μια πρώιμη αξιοσημείωτη πτώση στην τιμή του PSA (περί
το 80% της αρχικής τιμής) μπορεί να θεωρηθεί ως καλός προγνωστικός
δείκτης σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια ανταπόκριση στην απόσυρση των
ανδρογόνων. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η θεραπεία για εξάλειψη
της ορμονικής δράσης (π.χ. το Leuprorelin/Sandoz).
Όταν οι τιμές του PSA παραμένουν αμετάβλητες ή έχουν αυξηθεί σε
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καταστολή της τεστοστερόνης, το
προστατικό καρκίνωμα είναι μη ευαίσθητο στα ανδρογόνα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, δεν είναι κατάλληλη η συνέχιση της θεραπείας εξάλειψης
ορμονικής δράσης.
Εάν, ωστόσο, ο ασθενής έχει δείξει κλινική ανταπόκριση (π.χ. βελτίωση
του άλγους και των συμπτωμάτων δυσουρίας, μείωση του μεγέθους του
προστάτη), το αποτέλεσμα πρέπει να θεωρηθεί ψευδές αρνητικό. Σε αυτές
τις σπάνιες περιπτώσεις, η χορήγηση του Leuprorelin/Sandoz θα πρέπει να
συνεχίζεται για άλλους 3 μήνες και να επανέλεγχεται η τιμή του PSA.
Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται πολύ στενά ως προς
τα κλινικά του συμπτώματα.
Η θεραπεία του προχωρημένου ορμονοεξαρτώμενου καρκινώματος του
προστάτη με το Leuprorelin/Sandoz είναι γενικά μακροχρόνια θεραπεία.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή σε άλλα ανάλογα της LHRH.
Επιβεβαιωμένο καρκίνωμα μη ορμονοεξαρτώμενο.
3
«κλικ»
Το Leuprorelin/Sandoz αντενδείκνυται στις γυναίκες και τους
παιδιατρικούς ασθενείς.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Οι ασθενείς με υπέρταση θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.
Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιστατικών κατάθλιψης οποία μπορεί
να είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με
αγωνιστές της LHRH, όπως το Leuprorelin/Sandoz. Οι ασθενείς θα πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά για τον κίνδυνο αυτό και να αντιμετωπίζονται
κατά περίπτωση, εάν εμφανιστούν συμπτώματα.
Έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις. Αυτές
περιλαμβάνουν τόσο τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης όσο και
συστηματικά συμπτώματα.
Έπειτα από χειρουργικό ευνουχισμό, το Leuprorelin/Sandoz δεν προκαλεί
περαιτέρω μείωση της συγκέντρωσης τεστοστερόνης.
Λόγω της μικρής διάρκειας αύξησης στη συγκέντρωση της τεστοστερόνης
στον ορό κατά την έναρξη της θεραπείας, που μπορεί να εντείνει
προσωρινά ορισμένα συμπτώματα της νόσου, οι ασθενείς με κίνδυνο
νευρολογικών επιπλοκών, μετάστασης στη σπονδυλική στήλη και
απόφραξης των ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται
συνεχώς κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της αγωγής, όσον το
δυνατόν περισσότερο, όπως οι νοσηλευόμενοι ασθενείς.
Η συμπληρωματική χορήγηση του κατάλληλου αντι-ανδρογόνου θα
πρέπει να εξετάζεται για την αρχική φάση της θεραπείας, ώστε να
μετριαστούν τα πιθανά επακόλουθα από την αρχική αύξηση της
τεστοστερόνης και την επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων.
Η επιτυχία της θεραπείας θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σημεία εξέλιξης της νόσου παρά
την κατάλληλη θεραπεία) μέσω κλινικών εξετάσεων (δακτυλική εξέταση
του προστατικού αδένα μέσω του ορθού, υπερηχογράφημα,
σπινθηρογράφημα οστών, αξονική τομογραφία) αλλά και μέσω
παρακολούθησης των επιπέδων της φωσφατάσης και/ή του ειδικού
προστατικού αντιγόνου (PSA) και της συγκέντρωσης της τεστοστερόνης
στον ορό.
Ο υπογοναδισμός που συμβαίνει με τη μακροχρόνια θεραπεία με ανάλογα
της LHRH και/ή ορχεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η ανάπτυξη της οστεοπόρωσης
σημειώνεται κυρίως έπειτα από ορχεκτομή, με αυξημένα επίπεδα
κορτιζόλης, από ό,τι έπειτα από χορήγηση αναλόγων της LHRH. Σε
ασθενείς που υψηλού κινδύνου η επικουρική χορήγηση ενός
διφωσφονικού μπορεί να εμποδίσει την απομετάλλωση των οστών.
Έχει αναφερθεί αλλαγή στην ανοχή στη γλυκόζη σε ορισμένους ασθενείς
που λαμβάνουν θεραπεία με ανάλογα LHRH. Οι διαβητικοί πρέπει να
παρακολουθούνται πολύ στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
Leuprorelin/Sandoz.
4
Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT.
Σε ασθενείς με ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για παράταση του
διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα
φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να επιμηκύνουν το διάστημα QT
(βλέπε παράγραφο 4.5), οι γιατροί θα πρέπει να αξιολογούν την αναλογία
οφέλους-κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για Torsade
de pointes πριν από την έναρξη της θεραπείας με Leuprorelin/Sandoz.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Επειδή η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το
διάστημα QT, η ταυτόχρονη χρήση του Leuprorelin/Sandoz με φαρμακευτικά
προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT ή με
φαρμακευτικά προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν Torsade de
pointes, όπως αντιαρρυθμικά φαρμακευτικά προϊόντα τάξης ΙΑ (π.χ.
κινιδίνη, δισοπυραμίδη) ή τάξης ΙΙΙ (π.χ. αμιωδαρόνη, σοταλόλη,
δοφετιλίδη, ιβουτιλίδη), μεθαδόνη, μοξιφλοξασίνη, αντιψυχωσικά, κ.λπ.
θα πρέπει να αξιολογείται με προσοχή (βλέπε παράγραφο 4.4).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Το Leuprorelin/Sandoz προορίζεται για χρήση μόνο από άρρενες ασθενείς.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να μεταβάλλει την αντίδραση σε
τέτοιο βαθμό, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, ώστε η
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών να διαταραχθεί. Αυτό
οφείλεται στην κόπωση που εμφανίζεται σε μερικούς ασθενείς, ιδιαίτερα
κατά την έναρξη της θεραπείας, η οποία μπορεί επίσης να προκληθεί από
την υποκείμενη νόσο.
Αυτό συμβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε συνδυασμό με το αλκοόλ.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Αρχικά, υπάρχει συνήθως μια βραχυπρόθεσμη αύξηση της συγκέντρωσης
τεστοστερόνης στον ορό, η οποία μπορεί να επιδεινώσει προσωρινά
ορισμένα συμπτώματα της νόσου (πόνος στα οστά ή αύξηση του πόνου
των οστών, απόφραξη των ουροφόρων οδών και των συνεπειών της,
συμπίεση του νωτιαίου μυελού, μυϊκή αδυναμία στα πόδια, λεμφικό
οίδημα). Αυτή η αύξηση των συμπτωμάτων συνήθως υποχωρεί
αυθόρμητα, χωρίς να χρειαστεί η διακοπή της χορήγησης του
Leuprorelin/Sandoz.
Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν λόγω της απόσυρσης των
ορμονών του φύλου.
Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών:
5
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται με βάση την κατηγορία
οργανικού συστήματος και τη συχνότητα εμφάνισης κατά MedDRA:
Πολύ συχνές: 1/10
Συχνές: 1/100, < 1/10
Όχι συχνές: 1/1.000, < 1/100
Σπάνιες: 1/10.000, < 1/1.000
Πολύ σπάνιες: < 1/10.000
Μη γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα
διαθέσιμα δεδομένα
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ
σπάνι
ες
Μη
γνωστ
ές
Διαταραχές
του
ανοσοποιητ
ικού
συστήματος
γενικές
αλλεργικέ
ς
αντιδράσε
ις
(πυρετός,
κνησμός,
ηωσινοφιλ
ία,
δερματικό
εξάνθημα)
αναφυλα
κτικές
αντιδράσ
εις
Διαταραχές
του
μεταβολισμ
ού και της
θρέψης
αύξηση
σωματικ
ού
βάρους
μειωμένη
όρεξη,
αύξηση
της
όρεξης,
απώλεια
βάρους
μεταβολέ
ς στη
διαβητικ
ή
μεταβολι
κή
κατάστα
ση
(αύξηση
ή μείωση
των
τιμών
γλυκόζης
του
αίματος)
Ψυχιατρικέ
ς
διαταραχές
αλλαγές
στη
διάθεση,
κατάθλιψ
η,
διαταραχέ
ς ύπνου
6
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ
σπάνι
ες
Μη
γνωστ
ές
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος
κεφαλαλγί
α,
παραισθη
σία
ίλιγγος,
παροδική
δυσγευσί
α
αποπλ
ηξία
του
αδένα
της
υπόφυ
σης
έπειτα
από
αρχική
χορήγ
ηση
λευπρ
ορελίν
ης σε
ασθεν
είς με
αδένω
μα της
υπόφυ
σης*
Καρδιακές
διαταραχές
παράτα
ση του
διαστή
ματος
QT (βλ.
παραγρ
ά-φους
4.4 και
4.5)
Αγγειακές
διαταραχές
εξάψεις μεταβολέ
ς στην
πίεση
του
αίματος
(υπέρτασ
η ή
υπόταση)
,
θρόμβωσ
η
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματος
, του
θώρακα και
του
μεσοθωρακί
ου
πνευμονι
κή
εμβολή
7
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ
σπάνι
ες
Μη
γνωστ
ές
Διαταραχές
του
γαστρεντερι
κού
συστήματος
ναυτία/
έμετος
διάρροια
Διαταραχές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
ξηρότητα
δέρματος
ή
βλενογόνν
ου,
νυκτερινή
εφίδρωση
αλωπεκί
α
Διαταραχές
του
μυοσκελετι
κού
συστήματος
και του
συνδετικού
ιστού
οσταλγία Άλγος
στις
αρθρώσεις
και/ή την
πλάτη,
μυασθένει
α, πόνος
στο
περινέο,
άλγος
άνω
κοιλιακής
χώρας
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
νυκτουρία
,
δυσουρία,
συχνουρία
κατακρά-
τηση
ούρων
Διαταραχές
του
αναπαραγω
γι-κού
συστήματος
και του
μαστού
ελαττω-
μένη ή
απώλεια
της
λίμπιντο
και της
σεξουαλι
κής
ικανότητ
ας,
μείωση
του
μεγέθους
των
όρχεων
γυναικομα
στία
πόνος των
όρχεων
8
Πολύ
συχνές
Συχνές Όχι
συχνές
Σπάνιες Πολύ
σπάνι
ες
Μη
γνωστ
ές
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς της οδού
χορήγησης
αυξημένη
εφίδρωσ
η,
αντιδρά-
σεις στο
σημείο
της
ένεσης,
π.χ.
ερυθρότη
τα,
άλγος,
οίδημα,
κνησμός
που
συνήθως
υποχωρεί
ακόμη
και με τη
συνέχιση
της
θεραπεία
ς
κόπωση,
περιφερικ
ό οίδημα,
γενικευμέ
νη
κόπωση
Σε
μεμονω
μένες
περιπτ
ώσεις
έχει
εμφανι
στεί
απόστη
μα στο
σημείο
της
ένεσης.
Παρακλινικ
ές
εξετάσεις
αύξηση
της LDH,
των
τρανσαμιν
α-σών
(ALT,
AST), -GT
και της
αλκαλικής
φωσφατά
σης, που
μπορεί να
είναι
επίσης
εκδήλωση
της
υποκείμεν
ης νόσου.
*Αποπληξία της υπόφυσης:
Όπως και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ουσιών,
έχουν υπάρξει αναφορές για πολύ σπάνιες περιπτώσεις αποπληξίας της
υπόφυσης μετά την αρχική χορήγηση λευπρορελίνης σε ασθενείς με
αδένωμα της υπόφυσης.
Έχουν υπάρξει αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος για
διάμεση πνευμονία κυρίως στην Ιαπωνία.
9
Υπήρξε μεμονωμένη περίπτωση θρόμβωσης της κεντρικής αρτηρίας του
αμφιβληστροειδούς.
Ειδικές σημειώσεις
Η ανταπόκριση στη θεραπεία με το Leuprorelin/Sandoz μπορεί να
παρακολουθηθεί με τη μέτρηση των συγκεντρώσεων της τεστοστερόνης,
της όξινης φωσφατάσης και του PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) στον
ορό. Τα επίπεδα της τεστοστερόνης αρχικά αυξάνονται με την έναρξη της
θεραπείας, αλλά στη συνέχεια μειώνονται εντός χρονικού διαστήματος 2
εβδομάδων. Έπειτα από 2-4 εβδομάδες, επιτυγχάνονται συγκεντρώσεις
τεστοστερόνης, οι οποίες είναι συγκρίσιμες με εκείνες που
παρατηρούνται έπειτα από αμφίπλευρη ορχεκτομή και διατηρούνται
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
Μπορεί να συμβεί παροδική αύξηση των επιπέδων της όξινης
φωσφατάσης κατά την αρχική φάση της θεραπείας. Τα φυσιολογικά
επίπεδα ή τα επίπεδα που προσεγγίζουν το κανονικό συνήθως
επιτυγχάνονται πάλι έπειτα από μερικές εβδομάδες.
Ο υπογοναδισμός που συμβαίνει με τη μακροχρόνια θεραπεία με ανάλογα
της LHRH και/ή ορχεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων (βλ. παράγραφο 4.4). Σε ασθενείς που
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο η επικουρική χορήγηση ενός διφωσφονικού
μπορεί να εμποδίσει την απομετάλλωση των οστών.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: +30 213 2040380/337,
Φαξ: +30 210 6549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
4.9 Υπερδοσολογία
Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα δηλητηρίασης.
Ακόμη και όταν χορηγήθηκαν δόσεις έως 20 mg οξικής λευπρορελίνης
ανά ημέρα για 2 έτη, όπως συνέβη στις πρώτες κλινικές μελέτες, δεν
παρατηρήθηκαν άλλες ή νέες ανεπιθύμητες ενέργειες πέρα από εκείνες
που εμφανίστηκαν έπειτα από ημερήσια χορήγηση δόσης 1 mg ή
τριμηνιαία χορήγηση δόσης 11,25 mg.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ορμόνες και συναφείς παράγοντες,
ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών
Κωδικός ATC: L02AE02
10
Η οξική λευπρορελίνη, η δραστική ουσία του Leuprorelin/Sandoz, είναι ένα
συνθετικό ανάλογο του φυσικού υποθαλαμικού «εκλυτικού παράγοντα»
LHRH, ο οποίος ελέγχει την απελευθέρωση των γοναδοτροπινών ορμονών
LH (ωχρινοτρόπος ορμόνη) και FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) από τον
πρόσθιο λοβό του αδένα της υπόφυσης. Αυτές οι ορμόνες με τη σειρά
τους διεγείρουν τη σύνθεση των στεροειδών στις γονάδες.
Σε αντίθεση με τη φυσιολογικά παραγόμενη LHRH, η οποία εκκρίνεται
κατά ώσεις από τον υποθάλαμο, η οξική λευπρορελίνη γνωστή και ως
αγωνιστής της LHRH αποκλείει με συνεχή τρόπο τους υποδοχείς της
LHRH του αδένα της υπόφυσης κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας
και έπειτα από την αρχική βραχυχρόνια διέγερση, προκαλεί ρύθμιση προς
τα κάτω. Ως αποτέλεσμα υπάρχει αναστρέψιμη καταστολή της έκκρισης
της γοναδοτροπίνης, με επακόλουθη μείωση των συγκεντρώσεων της
τεστοστερόνης.
Η συγκέντρωση τεστοστερόνης μειώνεται και αυτό κατά συνέπεια
επηρεάζει την ανάπτυξη καρκινωματώδους προστατικού ιστού, που
κανονικά διεγείρεται από τη διυδροτεστοστερόνη, η οποία παράγεται
από την αναγωγή της τεστοστερόνης στα κύτταρα του προστάτη.
Η συνεχής χορήγηση της οξικής λευπρορελίνης οδηγεί σε μείωση ως προς
τον αριθμό και/ή ως προς την ευαισθησία επονομαζόμενη «ρύθμιση
προς τα κάτω») των υποδοχέων του αδένα της υπόφυσης και κατά
συνέπεια στη μείωση των συγκεντρώσεων της LH, της FSH και της DHT.
Κατά τη διαδικασία το επίπεδο της τεστοστερόνης μειώνεται σε επίπεδο
ευνουχισμού.
Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα καταδείχθηκε επίσης μία
αντιανδρογόνος δράση και αναστολή της αύξησης των καρκινωμάτων
του προστάτη.
Σύμφωνα με προκλινικές και κλινικές μελέτες, η μηνιαία θεραπεία με
οξική λευπρορελίνη αναστέλλει την έκκριση της γοναδοτροπίνης έπειτα
από αρχική διέγερση.
Στον άνθρωπο, η υποδόρια χορήγηση οξικής λευπρορελίνης προκαλεί μία
αρχική αύξηση της LH (ωχρινοτρόπος ορμόνη) και της FSH
(ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη), η οποία χαρακτηρίζεται από μία παροδική
αύξηση των συγκεντρώσεων της τεστοστερόνης και της
διυδροτεστοστερόνης.
Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις μία
συσχετιζόμενη βραχυπρόθεσμη συμπτωματική επιδείνωση της νόσου
κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων, θα πρέπει να εξετάζεται η
χορήγηση επικουρικής αγωγής με αντιανδρογόνα στους άνδρες με
καρκίνωμα του προστάτη.
Αντιθέτως, η μακροχρόνια θεραπεία με οξική λευπρορελίνη προκαλεί σε
όλους τους ασθενείς μείωση στις συγκεντρώσεις της LH και της FSH. Οι
συγκεντρώσεις των ανδρογόνων που επιτυγχάνονται στους άνδρες είναι
παρόμοιες με εκείνες έπειτα από αμφίπλευρη ορχεκτομή. Οι μεταβολές
αυτές συνήθως εμφανίζονται 2-3 εβδομάδες έπειτα από την έναρξη της
θεραπείας και διατηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της θεραπείας.
Για το λόγο αυτό, η οξική λευπρορελίνη μπορεί επίσης να διερευνηθεί σε
σχέση με την ορμονική ευαισθησία των προστατικών καρκινωμάτων και
11
την ενδεχόμενη θεραπευτική αξία της ορχεκτομής. Εάν είναι απαραίτητο,
η ορχετομή μπορεί να αντικατασταθεί από μηνιαία χορήγηση οξικής
λευπρορελίνης. Μέχρι στιγμής, είναι δυνατή η διατήρηση των επιπέδων
της τεστοστερόνης σε τιμές ευνουχισμού έπειτα από συνεχή χορήγηση
οξικής λευπρορελίνης για χρονικό διάστημα 5 ετών.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η δραστική ουσία, οξική λευπρορελίνη, απελευθερώνεται με συνεχή
τρόπο από το πολυμερές polylactic acid για χρονικό διάστημα έως 182
ημερών (26 εβδομάδων) έπειτα από την ένεση του βιοδιασπώμενου
εμφυτεύματος Leuprorelin/Sandoz. Το πολυμερές απορροφάται με τον ίδιο
τρόπο, όπως ένα νήμα χειρουργικού ράμματος.
Μέσα σε 2 ώρες από την υποδόρια χορήγηση μιας δόσης Leuprorelin/Sandoz,
έχουν μετρηθεί μέγιστα επίπεδα λευπρορελίνης στον ορό 5216 pg/ml (5,2
ng/ml).
Η AUC κατά τη διάρκεια τρίμηνης θεραπείας με Leuprorelin/Sandoz ήταν
32,4 ng/ml*d.
Ανιχνεύσιμα επίπεδα στον ορό είναι παρόντα για έως 182 ημέρες (26
εβδομάδες) μετά τη χορήγηση.
Ο όγκος κατανομής της λευπρορελίνης είναι 36 l στους άνδρες. Η ολική
κάθαρση είναι 139,6 ml/min.
Σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία, τα επίπεδα της
λευπρορελίνης ήταν εντός του εύρους που είχε παρατηρηθεί σε ασθενείς
με υγιή νεφρά ή ήπαρ. Σε μερικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, μετρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα λευπρορελίνης στον ορό.
Αυτή η παρατήρηση, όμως, δε φαίνεται να έχει κάποια κλινική
συσχέτιση.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια.
Οι προκλινικές μελέτες με Leuprorelin/Sandoz έχουν δείξει επιδράσεις στα
αναπαραγωγικά όργανα, οι οποίες ήταν αναμενόμενες βάσει των
γνωστών φαρμακολογικών ιδιοτήτων της λευπρορελίνης.
Δυναμικό καρκινογένεσης
Στους αρουραίους, παρατηρήθηκε μία δοσοεξαρτώμενη αύξηση στα
καρκινώματα της υπόφυσης έπειτα από την υποδόρια ένεση δόσεων 0,6-4
mg/kg/ημέρα για 12 και 24 μήνες. Δεν παρατηρήθηκε παρόμοια δράση σε
αρουραίους εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών.
Δυναμικό μεταλλαξιογένεσης
In
vitro και in
vivo μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με οξική λευπρορελίνη
για την ανίχνευση τυχόν γενετικών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων δεν
κατέδειξαν δυνατότητα μεταλλαξιογένεσης.
Τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή
Στις μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας που πραγματοποιήθηκαν σε
κουνέλια, παρατηρήθηκαν αυξημένη εμβρυϊκή θνησιμότητα και μειωμένο
εμβρυϊκό βάρος. Οι επιδράσεις στην εμβρυϊκή θνησιμότητα αποτελούν
12
αναμενόμενες συνέπειες της φαρμακοδυναμικής δράσης αυτής της
ουσίας.
Τοπική ανοχή
Οι μη-κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε σκύλους και σε
κουνέλια αποκάλυψαν καλή τοπική ανοχή για το Leuprorelin/Sandoz.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Polylactic acid
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
4 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 °C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Προγεμισμένη πλαστική σύριγγα από πολυκαρβονικό που φέρει έμβολο
από συμπολυμερές ακρυλονιτριλο-βουταδιενο-στυρενίου και βελόνη, η
οποία είναι σφραγισμένη εντός σάκου από σύνθετο φύλλο από polyethylene
terephthalate/αλουμίνιο/PE.
Μεγέθη συσκευασίας: 1 x 1 εμφύτευμα με 5 mg λευπρορελίνης (ως οξικής
λευπρορελίνης)
2 x 1 εμφύτευμα με 5 mg λευπρορελίνης (ως οξικής
λευπρορελίνης)
3 x 1 εμφύτευμα με 5 mg λευπρορελίνης (ως οξικής
λευπρορελίνης)
5 x 1 εμφύτευμα με 5 mg λευπρορελίνης (ως οξικής
λευπρορελίνης)
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz d.d.
13
Verovskova 57
SI-10000 Ljubljana
Σλοβενία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: {ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
{MM/ΕΕΕΕ}
14