ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Page 1 of 17
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Binosto 70 mg αναβράζοντα δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
70Κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει mg 91,37αλενδρονικού οξέος ως mg
.αλενδρονάτης νατριούχου τριϋδρικής
: 602,54Έκδοχα κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει mg .νατρίου
, 6.1.Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλέπε παράγραφο
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Αναβράζον δισκίο
μ 25Λευκά έως υπόλευκα στρογγυλά αναβράζοντα δισκία δια έτρου mm, μ ε
μ μ . επίπεδες όψεις και λοξοτο η ένες άκρες M μ ετά τη διάλυση το διάλυ α έχει pH από
4.8 – 5.4
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
μ μμ . Binosto 70Θεραπεία της ετε ηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης Το mg μ ειώνει τον
μ .κίνδυνο των καταγ άτων της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου
4.2 Δ οσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
μ 70Η συνιστώ ενη δόση είναι ένα αναβράζον δισκίο mg μ μ χορηγού ενο ία φορά την
μ .εβδο άδα
μ Binosto 70Πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς εάν παραλείψουν ία δόση mg, να
μ μ .λάβουν ένα αναβράζον δισκίο το πρωί ετά που θα το θυ ηθούν
Δεν πρέπει να λάβουν δύο αναβράζοντα δισκία την ίδια ημέρα, αλλά πρέπει να
επιστρέψουν στη λήψη ενός αναβράζοντος δισκίου μία φορά την εβδομάδα,
όπως είχαν προγραμματιστεί αρχικά στην ημέρα επιλογής τους.
Η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας με διφωσφονικά για την οστεοπόρωση δεν
έχει ακόμα εξακριβωθεί. Η ανάγκη συνεχούς θεραπείας πρέπει να
επαναξιολογείται περιοδικά με βάση τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους
του Binosto για κάθε ασθενή ξεχωριστά, ειδικά μετά από 5 ή περισσότερα έτη
χρήσης.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η νατριούχος αλενδρονάτη δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω
18 μ μ των ετών λόγω ανεπαρκών δεδο ένων ασφάλειας και αποτελεσ ατικότητας
μ ( . σε καταστάσεις που σχετίζονται ε παιδιατρική οστεοπόρωση βλ επίσης
5.1).παράγραφο
Page 2 of 17
μ Χρήση στους ηλικιω ένους
μ μ μ μ Σε κλινικές ελέτες δεν ε φανίσθηκε διαφορά σχετιζό ενη ε την ηλικία όσον
μ . αφορά τα προφιλ αποτελεσ ατικότητας ή ασφάλειας της αλενδρονάτης Γι΄αυτόν
μ μ .τον λόγο δεν χρειάζεται αναπροσαρ ογή της δοσολογίας για τους ηλικιω ένους
Χρήση σε νεφρική δυσλειτουργία
Δ μ μ μ εν απαιτείται αναπροσαρ ογή της δοσολογίας σε ασθενείς ε ρυθ ό
μ (σπειρα ατικής διήθησης GFR) μ 35 εγαλύτερο από ml/min. Η αλενδρονάτη δεν
μ μ μ ενδείκνυται σε ασθενείς ε νεφρική δυσλειτουργία όπου ο ρυθ ός σπειρα ατικής
(διήθησης GFR) μ 35 είναι ικρότερος από ml/min, μ .λόγω έλλειψης ε πειρίας
Τρόπος χορήγησης
:Για την επίτευξη επαρκούς απορρόφησης της αλενδρονάτης
Το Binosto 70 mg πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το πρώτο
γεύμα ή ρόφημα ή φαρμακευτικό προϊόν της ημέρας, μόνο με νερό βρύσης. Άλλα
ροφήματα ( μ μ μ μ ), μσυ περιλα βανο ένου και του εταλλικού νερού τροφές και ορισ ένα
μ μ φαρ ακευτικά προϊόντα είναι πιθανόν να ειώσουν την απορρόφηση της
( 4.5).αλενδρονάτης βλέπε παράγραφο
μ μ μ Για τη διευκόλυνση της ετάβασης στο στο άχι και συνεπώς για τη είωση της
μ / μ πιθανότητας τοπικού και οισοφαγικού ερεθισ ού ανεπιθύ ητων ενεργειών
( 4.4):βλέπε παράγραφο
Binosto 70Το mg μ μ μ μ πρέπει να λα βάνεται όνο στην αρχή της η έρας διαλυ ένο
μ ( 120σε ισό ποτήρι νερό βρύσης όχι λιγότερο από ml 4.2ή fl.oz.). Δ ιαλύοντας
μ μ μ το δισκίο στο νερό προκύπτει ένα ρυθ ιστικό διάλυ α ε pH 4.8-5.4. Το
μ μ , μ ρυθ ιστικό διάλυ α πρέπει να πίνεται όλις έχει παύσει ο ήχος από τον
μ αναβρασ ό και το αναβράζον δισκίο έχει πλήρως διαλυθεί δίνοντας ένα
, μ , μ μ , διαυγές άχρω ο ρυθ ιστικό διάλυ α το οποίο συνοδεύεται από
30τουλάχιστον ml ( ) . ένα έκτο του ποτηριού νερό βρύσης Μπορεί να ληφθεί
.επιπλέον νερό βρύσης
Οι ασθενείς δεν πρέπει να καταπίνουν το αναβράζον δισκίο
, μ αδιάλυτο δεν πρέπει να ασούν το αναβράζον δισκίο ή να αφήνουν
μ το αναβράζον δισκίο να διαλυθεί στο στό α τους λόγω κινδύνου
μ μ ( 4.4 4.8).στο ατοφαρυγγικού ερεθισ ού βλέπε παραγράφους και
, μ μ μ Εάν το δισκίο δεν διαλυθεί τελείως το ρυθ ιστικό διάλυ α πορεί να
μ μ .ανακατευθεί έχρις ότου γίνει διαυγές και άχρω ο
μ Οι ασθενείς δεν πρέπει να ξαπλώνουν έχρι να λάβουν το πρώτο φαγητό της
μ , μ 30 η έρας το οποίο πρέπει να λα βάνεται τουλάχιστον λεπτά αφού πιούν το
μ μ .πόσι ο διάλυ α
Οι ασθενείς 30 δεν πρέπει να ξαπλώνουν για τουλάχιστον λεπτά αφού πιούν
μ μ το πόσι ο διάλυ α
Binosto 70Το mg μ δεν πρέπει να λα βάνεται κατά την κατάκλιση ή πριν την
.έγερση από το κρεβάτι
Binosto 70Το mg μ πορεί να δοθεί σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι σε θέση ή δεν
μ . επιθυ ούν να καταπιούν δισκία
O μ μ μ ι ασθενείς πρέπει να λα βάνουν συ πληρω ατική ποσότητα ασβεστίου και
μ D, μ ( βιτα ίνης εάν η πρόσληψή τους ε τη διατροφή είναι ανεπαρκής βλέπε
4.4).παράγραφο
Page 3 of 17
Binosto 70Το mg μ δεν έχει ελετηθεί για τη θεραπεία οστεοπόρωσης προκληθείσας
από γλυκοκορτικοειδή.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στην αλενδρονάτη ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Ανωμαλίες του οισοφάγου και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επιβραδύνουν
την οισοφαγική κένωση, όπως στένωση ή αχαλασία.
Αδυναμία της ασθενούς να παραμένει όρθια ή να κάθεται σε όρθια στάση
για τουλάχιστον 30 λεπτά.
Υπασβεστιαιμία.
Βλέπε επίσης παράγραφο 4.4.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
μ μ Η αλενδρονάτη πορεί να προκαλέσει τοπικό ερεθισ ό του βλεννογόνου του
μ . ανώτερου γαστρεντερικού συστή ατος Λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της
μ , υποκεί ενης νόσου πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χορηγείται αλενδρονάτη σε
μ , ασθενείς που παρουσιάζουν ενεργά προβλή ατα στο ανώτερο γαστρεντερικό
, , , , όπως δυσφαγία οισοφαγική νόσο γαστρίτιδα δωδεκαδακτυλίτιδα έλκη ή σε
μ (1 ) μ ασθενείς ε πρόσφατο ιστορικό έτους είζονος πάθησης του γαστρεντερικού
μ όπως πεπτικό έλκος ή ενεργό γαστρεντερική αι ορραγία ή σε αθενείς στους
μ μ μοποίους έχει γίνει χειρουργική επέ βαση του ανώτερου γαστρεντερικού τ ή ατος
( 4.3). μ εκτός από πυλωροπλαστική βλέπε παράγραφο Σε ασθενείς ε γνωστό
Barrett, οισοφάγο οι θεράποντες ιατροί πρέπει να αξιολογούν τα οφέλη και τους
.πιθανούς κινδύνους της αλενδρονάτης για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά
(μ Οισοφαγικές αντιδράσεις ερικές φορές σοβαρές και οι οποίες απαιτούν
μ ), , εισαγωγή στο νοσοκο είο όπως οισοφαγίτιδα οισοφαγικές διαβρώσεις και
, μ , οισοφαγικά έλκη σπάνια ακολουθού ενες από οισοφαγική στένωση έχουν
μ . αναφερθεί σε ασθενείς που λά βαναν αλενδρονάτη Οι γιατροί πρέπει συνεπώς
μ μ μ μ να είναι σε ετοι ότητα για οποιαδήποτε ση εία ή συ πτώ ατα που υποδηλώνουν
πιθανή οισοφαγική αντίδραση και πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς να
μ διακόπτουν την αλενδρονάτη και να ζητούν ιατρική συ βουλή εάν παρουσιάσουν
μ μ μ , συ πτώ ατα οισοφαγικού ερεθισ ού όπως δυσφαγία άλγος κατά την κατάποση ή
, μ μ .οπισθοστερνικό άλγος ε φάνιση ή επιδείνωση αισθή ατος καύσου
μ μ Ο κίνδυνος για σοβαρές ανεπιθύ ητες ενέργειες στον οισοφάγο ε φανίζεται
μ μ μ μ αυξη ένος σε ασθενείς που δεν λα βάνουν την αλενδρονάτη σύ φωνα ε τον
μ / μ ενδεδειγ ένο τρόπο και ή που συνεχίζουν να λα βάνουν την αλενδρονάτη αφότου
μ μ μ μ . έχουν ε φανίσει συ πτώ ατα ενδεικτικά οισοφαγικού ερεθισ ού Είναι πολύ
μ ση αντικό να παρέχονται πλήρεις και κατανοητές στον ασθενή οδηγίες για τον
( 4.2). τρόπο χορήγησης βλέπε παράγραφο Στους ασθενείς πρέπει να δίνεται η
μ μ πληροφορία ότι η αδυνα ία τήρησης αυτών των οδηγιών πορεί να αυξήσει τον
μ .κίνδυνο πρόκλησης προβλη άτων στον οισοφάγο
μ Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε αυξη ένος κίνδυνος κατά την διάρκεια
μ μ μ μ εκτετα ένων κλινικών ελετών που πραγ ατοποιήθηκαν ε δισκία
, (μ αλενδρονάτης έχουν υπάρξει σπάνιες αναφορές ετά την κυκλοφορία του
μ ) , μ φαρ άκου για γαστρικά και δωδεκαδακτυλικά έλκη ερικά εκ των οποίων ήταν
μ .σοβαρά και ε επιπλοκές
Page 4 of 17
, μ Έχει αναφερθεί οστεονέκρωση της γνάθου που σχετίζεται γενικά ε την
εξαγωγή οδόντων και/ μ μ ( μ μ μ ή ε τοπική λοί ωξη συ περιλα βανο ένης της
μ ), μ μ οστεο υελίτιδας σε ασθενείς ε καρκίνο οι οποίοι λα βάνουν θεραπευτικά
μ μ μ σχή ατα που συ περιλα βάνουν πρωτίστως ενδοφλέβια χορήγηση
o . μ διφωσφ νικών Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς ελά βαναν επίσης
μ . χη ειοθεραπεία και κορτικοστεροειδή Οστεονέκρωση της γνάθου έχει επίσης
μ μ μ αναφερθεί σε ασθενείς ε οστεοπόρωση οι οποίοι λα βάνουν από του στό ατος
o .διφωσφ νικά
μ Οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου πρέπει να λα βάνονται υπόψη όταν
μ :εξετάζεται ο κίνδυνος ενός ασθενούς για ε φάνιση οστεονέκρωσης της γνάθου
δραστικότητα διφωσφονικών (υψηλότερη για το ζολεδρονικό οξύ), οδός
χορήγησης (βλέπε
παραπάνω) και συσσωρευτική δόση
καρκίνος, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, κορτικοστεροειδή, κάπνισμα
ιστορικό οδοντικής νόσου, μ , ανεπαρκής στο ατική υγιεινή περιοδοντική
,νόσος επεμβατικές
οδοντιατρικές διεργασίες και κακώς τοποθετημένες οδοντοστοιχίες.
μ μ , Σε ασθενείς ε η ικανοποιητική οδοντική κατάσταση πρέπει να γίνεται
μ μ οδοντιατρική εξέταση ε κατάλληλη προληπτική οδοντιατρική παρέ βαση πριν
μ o .από τη θεραπεία ε διφωσφ νικά
, , Ενόσω αυτοί οι ασθενείς βρίσκονται σε θεραπεία πρέπει να αποφεύγονται εάν
μ . είναι δυνατόν οι επε βατικές οδοντιατρικές διεργασίες Στους ασθενείς οι
, μ μ οποίοι παρουσίασαν οστεονέκρωση της γνάθου ενώ ελά βαναν θεραπεία ε
o , μ μ διφωσφ νικά η οδοντιατρική χειρουργική επέ βαση πορεί να επιδεινώσει την
. κατάσταση Για τους ασθενείς στους οποίους απαιτούνται οδοντιατρικές
, μ , διεργασίες δεν υπάρχουν διαθέσι α στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν εάν η
μ o μ διακοπή της θεραπείας ε διφωσφ νικά ειώνει τον κίνδυνο οστεονέκρωσης της
.γνάθου
μ Η κλινική κρίση του θεράποντα ιατρού θα οδηγήσει στο θεραπευτικό σχή α για
, μ μ μ / .κάθε ασθενή ε βάση εξατο ικευ ένη αξιολόγηση οφέλους κινδύνου
μ , Κατά τη διάρκεια θεραπείας ε διφωσφονικά όλοι οι ασθενείς πρέπει να
παρακινούνται να διατηρούν καλή στοματική υγιεινή, να κάνουν συστηματικά
οδοντικές εξετάσεις και να αναφέρουν οποιαδήποτε στοματικά συμπτώματα
όπως οδοντική κινητικότητα, πόνο ή πρήξιμο.
Άλγος των οστών, των αρθρώσεων και/ή μυϊκό άλγος έχουν αναφερθεί σε
ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφoνικά. Κατά την εμπειρία μετά την
κυκλοφορία του προϊόντος, αυτά τα συμπτώματα σπάνια ήταν σοβαρά και/ή
επιφέροντα αναπηρία (βλέπε παράγραφο 4.8). Ο χρόνος έναρξης των
συμπτωμάτων κυμαινόταν από μία ημέρα έως αρκετούς μήνες μετά την έναρξη
της θεραπείας. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν ανακουφισθεί από τα
συμπτώματα μετά τη διακοπή της θεραπείας. Μία υποομάδα παρουσίασε
επανεμφάνιση των συμπτωμάτων, όταν επαναχορηγήθηκε θεραπεία με το ίδιο
φάρμακο ή με άλλο διφωσφονικό.
Άτυπα κατάγματα του μηριαίου οστού
Στη θεραπεία με διφωσφονικά έχουν αναφερθεί άτυπα υποτροχαντήρια και
διαφυσιακά μηριαία κατάγματα, πρωτίστως σε ασθενείς που λαμβάνουν
μακροχρόνια θεραπεία για την οστεοπόρωση. Αυτά τα εγκάρσια ή κοντά λοξά
κατάγματα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε κατά μήκος του μηριαίου οστού
Page 5 of 17
από ακριβώς κάτω από τον ελάσσονα τροχαντήρα έως ακριβώς πάνω από το
υπερκονδύλιο ερύθημα. Τα κατάγματα αυτά συμβαίνουν επί ελαχίστου ή επί
απουσίας τραύματος και ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν άλγος στο μηρό ή
στη βουβωνική χώρα, συχνά σχετιζόμενο με τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά
κατάγματος λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης, εβδομάδες ή μήνες πριν από την
πλήρη εμφάνιση μηριαίου κατάγματος. Τα κατάγματα ήταν συχνά
αμφοτερόπλευρα. Συνεπώς θα πρέπει να αξιολογηθεί και ο αντίπλευρος μηρός
σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με διφωσφονικά, οι οποίοι έχουν υποστεί
κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου. Έχει αναφερθεί επίσης ανεπαρκής ίαση
αυτών των καταγμάτων. Διαρκούσης της αξιολόγησης του ασθενούς, η διακοπή
της θεραπείας με διφωσφονικά σε ασθενείς με υποψία άτυπου μηριαίου
κατάγματος λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης, πρέπει να εξετάζεται βάσει
εξατομικευμένης αξιολόγησης οφέλους/κινδύνου.
Κατά τη διάρκεια θεραπείας με διφωσφονικά, πρέπει να δίνεται στους ασθενείς
η συμβουλή να αναφέρουν οποιοδήποτε πόνο στο μηρό, στο ισχίο ή στη
βουβωνική χώρα και όποιος ασθενής παρουσιάσει τέτοια συμπτώματα πρέπει
να αξιολογηθεί για ελλιπές μηριαίο κάταγμα.
Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία της αλενδρονάτης, υπάρχουν σπάνιες
αναφορές σοβαρών δερματικών αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένου του
συνδρόμου Stevens Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης
Η αλενδρονάτη δεν συνιστάται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία όπου ο
ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) είναι μικρότερος από 35 ml/min (βλέπε
παράγραφο 4.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η νατριούχος αλενδρονάτη δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω
18 μ μ των ετών λόγω ανεπαρκών δεδο ένων ασφάλειας και αποτελεσ ατικότητας
μ ( . σε καταστάσεις που σχετίζονται ε παιδιατρική οστεοπόρωση βλ επίσης
4.2 5.1).παραγράφους και
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αίτια εμφάνισης της οστεοπόρωσης πέραν
της έλλειψης οιστρογόνων και της προχωρημένης ηλικίας ή της χρήσης
γλυκοκορτικοειδών.
H υπασβεστιαιμία πρέπει να διορθωθεί πριν την έναρξη θεραπείας με
αλενδρονάτη (βλέπε παράγραφο 4.3). Άλλες διαταραχές που επηρεάζουν το
μεταβολισμό των μετάλλων (όπως η έλλειψη βιταμίνης D και ο
υποπαραθυρεοειδισμός), πρέπει επίσης να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά
πριν την έναρξη θεραπείας με Binosto. Σε ασθενείς με αυτές τις διαταραχές,
κατά την διάρκεια της θεραπείας με Binosto 70 mg πρέπει να ελέγχεται το
ασβέστιο του ορού και τα συμπτώματα υπασβεστιαιμίας.
Εξαιτίας της θετικής επίδρασης της αλενδρονάτης στην αύξηση της
επιμετάλλωσης των οστών, μπορεί να εμφανισθούν μειώσεις ασβεστίου και
φωσφόρου στον ορό, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή
στους οποίους η απορρόφηση του ασβεστίου μπορεί να μειωθεί. Αυτές είναι
συνήθως μικρές και ασυμπτωματικές. Ωστόσο, υπάρχουν σπάνιες αναφορές
συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας, οι οποίες περιστασιακά μπορεί να είναι
σοβαρές και συχνά παρουσιάσθηκαν σε ασθενείς με διαταραχές που
προδιαθέτουν (π.χ. υποπαραθυρεοειδισμό, έλλειψη βιταμίνης D και
δυσαπορρόφηση του ασβεστίου).
Η διασφάλιση λήψης επαρκούς ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι
πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που λαμβάνουν
γλυκοκορτικοειδή.
Page 6 of 17
Έκδοχα
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 26,2 mmol 602,54 mg) νατρίου ανά
δόση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ασθενείς που ακολουθούν
μία δίαιτα με ελεγχόμενη ποσότητα νατρίου.
4.5 μ μ Αλληλεπιδράσεις ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα και άλλες
μ ορφές αλληλεπίδρασης
μ ( μ μ μ μ ), Οι τροφές και τα ροφή ατα συ περιλα βανο ένου του εταλλικού νερού τα
μ μ , μ συ πληρώ ατα ασβεστίου τα αντιόξινα και κάποια από του στό ατος
μ μ μ μ λα βανό ενα φαρ ακευτικά προϊόντα είναι πιθανό να παρέ βουν στην
, μ απορρόφηση της αλενδρονάτης εάν ληφθούν ταυτόχρονα ε την λήψη
. , μ αλενδρονάτης Συνεπώς οι ασθενείς ετά τη λήψη της αλενδρονάτης πρέπει να
μ 30περι ένουν τουλάχιστον λεπτά πριν λάβουν οποιοδήποτε άλλο από του
μ μ ( 4.2 5.2).στό ατος φαρ ακευτικό προϊόν βλέπε παράγραφο και
, μ (20 Σε υγιείς εθελοντές η πόσι η πρεδνισόνη mg μ τρεις φορές η ερησίως για πέντε
μ ) μ μ μ η έρες δεν παρουσίασε κλινικά ση αντική εταβολή στην πόσι η
μ ( μ 20% 44%). βιοδιαθεσι ότητα της αλενδρονάτης εύρος έσης αύξησης από έως
Δ μ μ μ μ εν ανα ένονται άλλες αλληλεπιδράσεις κλινικής ση ασίας ε φαρ ακευτικά
. μ μ μ προϊόντα Ένας αριθ ός ασθενών που ετείχαν σε κλινικές ελέτες έλαβε
( , μ μ ) μ οιστρογόνα ενδοκολπικά διαδερ ικά ή από του στό ατος ενώ ελά βανε
. Δ μ ταυτόχρονα αλενδρονάτη εν διαπιστώθηκαν ανεπιθύ ητες ενέργειες που να
μ .αποδόθηκαν στη ταυτόχρονη χρήση τους ε αλενδρονάτη
(Αφού η χρήση ΜΣΑΦ NSAID) μ μ , σχετίζεται ε γαστρεντερικό ερεθισ ό πρέπει να
μ .δίνεται προσοχή κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης χρήσης ε αλενδρονάτη
μ Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει διαφορετικές ειδικές ελέτες
, μ μ αλληλεπίδρασης σε κλινικές ελέτες η αλενδρονάτη χρησι οποιήθηκε
μ μ μ μ ταυτόχρονα ε ένα ευρύ φάσ α από συνήθη συνταγογραφού ενα φαρ ακευτικά
, μ .προϊόντα χωρίς ένδειξη κλινικών ανεπιθύ ητων αλληλεπιδράσεων
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
μΕγκυ οσύνη
μ . Η αλενδρονάτη δεν θα πρέπει να χορηγείται κατά την διάρκεια της εγκυ οσύνης
Δ εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της αλενδρονάτης σε εγκύους
. μ μ γυναίκες Μελέτες σε ζώα δεν δείχνουν ά εσα επιζή ιες συνέπειες στην
μ , μ / μ μ . εγκυ οσύνη την ε βρυονική ε βρυϊκή ανάπτυξη ή την ανάπτυξη ετά τη γέννηση
μ Η αλενδρονάτη που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυ οσύνης σε
μ μ μ ( αρουραίους προκάλεσε δυστοκία σχετιζό ενη ε την υπασβεστιαι ία βλέπε
5.3).παράγραφο
μΘηλασ ός
Δ μ εν είναι γνωστό εάν η αλενδρονάτη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα ε το
μ . μ μ , θηλασ ό Σύ φωνα και ε την ένδειξη η αλενδρονάτη δεν πρέπει να
μ .χρησι οποιείται από θηλάζουσες γυναίκες
μΓονι ότητα
μ μ , Τα διφωσφονικά ενσω ατώνονται στη ήτρα των οστών από την οποία σταδιακά
. απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια ετών Η ποσότητα των διφωσφονικών η
Page 7 of 17
μ , , μ οποία ενσω ατώνεται στα οστά των ενηλίκων και συνεπώς η διαθέσι η
μ , ποσότητα για απελευθέρωση πίσω στη συστη ατική κυκλοφορία σχετίζεται
μ μ ( ά εσα ε τη δόση και τη διάρκεια χρήσης των διφωσφονικών βλέπε παράγραφο
5.2). Δ μ μ . εν υπάρχουν δεδο ένα για κίνδυνο του ε βρύου στον άνθρωπο Παρόλα
, μ , αυτά υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος ε βρυϊκής βλάβης κατά κύριο λόγο
, μ μ μ μ μ σκελετικής εάν ία γυναίκα είνει έγκυος ετά από τη συ πλήρωση ίας
μ . μ θεραπείας ε διφωσφονικά Η επίδραση στον κίνδυνο εταβλητών όπως ο χρόνος
μ μ , εταξύ της διακοπής της θεραπείας ε διφωσφονικά έως τη σύλληψη το
μ μ συγκεκρι ένο διφωσφονικό που χρησι οποιήθηκε και η οδός χορήγησης
( μ ), μ .ενδοφλέβια έναντι από του στό ατος δεν έχει ελετηθεί
4.7 μ μΕπιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού ηχανών
Δ μ μ εν έχουν διεξαχθεί ελέτες σχετικά ε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης
μ μ . , μ και χειρισ ού ηχανών Ωστόσο κάποιες ανεπιθύ ητες αντιδράσεις που έχουν
μ αναφερθεί ε την αλενδρονάτη ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα κάποιων
μ . μ μ μ ασθενών να οδηγήσουν ή να χειριστούν ηχανές Οι ε ονω ένες αποκρίσεις
( 4.8).στην αλενδρονάτη ενδέχεται να ποικίλουν βλέπε παράγραφο
4.8 μ Ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ μ μ μμ μ Σε ία κλινική ελέτη διάρκειας ενός έτους σε ετε ηνοπαυσιακές γυναίκες ε
, 70οστεοπόρωση τα συνολικά προφίλ ασφάλειας της αλενδρονάτης mg μ ία φορά
μ (n=519) 10την εβδο άδα και της αλενδρονάτης mg/ μ (n=370) μ .η έρα ήταν παρό οια
, μ , μ Σε δύο σχεδόν ίδιου σχεδιασ ού ελέτες διάρκειας τριών ετών σε
μ μμ ( 10ετε ηνοπαυσιακές γυναίκες αλενδρονάτη mg: n=196, μ : εικονικό φάρ ακο
n=397), 10τα συνολικά προφίλ ασφάλειας της αλενδρονάτης mg/ μ η έρα και του
μ μ .εικονικού φαρ άκου ήταν παρό οια
μ Οι ανεπιθύ ητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από τους ερευνητές ως
μ , μ μ μ , ενδεχο ένως πιθανώς ή οριστικώς σχετιζό ενες ε το φάρ ακο παρουσιάζονται
μ μ παρακάτω εάν αυτές ε φανίστηκαν ε συχνότητα 1% μ σε κάθε ο άδα θεραπείας
μ μ στη ελέτη του ενός έτους ή ε συχνότητα 1% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε
μ 10θεραπεία ε αλενδρονάτη mg/ μ μ μ , η έρα και ε εγαλύτερη συχνότητα από ό τι
στους ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν εικονικό φάρμακο στις μελέτες των τριών
ετών:
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΌΣ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ
ΕΤΩΝ
αλενδρονάτη
Μία φορά
την
εβδομάδα
70 mg
(n=519)
%
αλενδρονάτ
η
10
mg/ημέρα
(n=370)
%
αλενδρονάτη
10 mg/ημέρα
(n=196)
%
εικονικό
φάρμακο
(n=397)
%
Γαστρεντερικές
κοιλιακός άλγος 3,7 3,0 6,6 4,8
Page 8 of 17
δυσπεψία 2,7 2,2 3,6 3,5
παλινδρόμηση
οξέος
1,9 2,4 2,0 4,3
ναυτία 1,9 2,4 3,6 4,0
διάταση κοιλίας 1,0 1,4 1,0 0,8
δυσκοιλιότητα 0,8 1,6 3,1 1,8
διάρροια 0,6 0,5 3,1 1,8
δυσφαγία 0,4 0,5 1,0 0,0
μετεωρισμός 0,4 1,6 2,6 0,5
γαστρίτιδα 0,2 1,1 0,5 1,3
γαστρικό έλκος 0,0 1,1 0,0 0,0
οισοφαγικό
έλκος
0,0 0,0 1,5 0,0
Μυοσκελετικές
μυοσκελετικός
πόνος (οστό, μυς
ή άρθρωση)
2,9 3,2 4,1 2,5
μυϊκή κράμπα 0,2 1,1 0,0 1,0
Νευρολογικές
κεφαλαλγία 0,4 0,3 2,6 1,5
μ Οι ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια
μ / μ μ κλινικών ελετών και ή χρήσης ετά την κυκλοφορία των από του στό ατος
:δισκίων αλενδρονάτης
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Πολύ συχνές
(1/10)
Συχνές
( 1/100,
< 1/10)
Όχι συχνές
(>1/1.000,
<1/100)
Σπάνιες
(>1/10.000,
<1/1.000)
Διαταραχ
ές του
ανοσοποι
η-τικού
συστήματ
ος
αντιδράσεις
υπερευαισθησία
ς
συμπεριλαμβανο
μέ-νης της
κνίδωσης και
του
αγγειοοιδήματος
Διαταραχ
ές του
μεταβολι-
σμού και
της
θρέψης
συμπτωματική
υπασβεστιαιμία,
συχνά σε
συσχέτιση με
καταστάσεις
που
προδιαθέτουν
#
.
Διαταραχ
ές του
νευρικού
συστήματ
ος
κεφαλαλγία,
ζάλη
§
δυσγευσία
§
Οφθαλμικ
ές
οφθαλμική
φλεγμονή
Page 9 of 17
διαταραχέ
ς
(ραγοειδίτιδα,
σκληρίτιδα,
επισκληρίτιδα)
Διαταραχ
ές των
ώτων και
του
λαβυρίνθ
ου
ίλιγγος
§
Διαταρα
χές του
γαστρεντε
ρι-κού
συστήματ
ος
κοιλιακό άλγος,
δυσπεψία,
δυσκοιλιότητα,
διάρροια,
μετεωρισμός,
οισοφαγικό
έλκος*,
δυσφαγία*,
κοιλιακή
διάταση,
παλινδρόμηση
οξέος
ναυτία, έμετος,
γαστρίτιδα,
οισοφαγίτιδα*,
οισοφαγικές
διαβρώσεις*,
μέλαινα
§
οισοφαγική
στένωση*,
στοματοφαρυγγι
κή εξέλκωση*,
αιμορραγία του
ανώτερου
γαστρεντερικού
(διάτρηση, έλκη,
αιμορραγία)
#
Διαταραχ
ές του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
αλωπεκία
§
,
κνησμός
§
εξάνθημα,
ερύθημα
εξάνθημα με
φωτοευαισθησία
, σοβαρές
δερματικές
αντιδράσεις
συμπεριλαμβανο
μέ-νου του
συνδρόμου
Stevens-Johnson
και της τοξικής
επιδερμικής
νεκρόλυσης
+
Διαταραχ
ές του
μυοσκελε
τι-
κού
συστήματ
ος, του
συνδετικο
ύ ιστού
και των
οστών
μυοσκελετικός
(του οστού, του
μυός ή της
άρθρωσης)
πόνος, ο
οποίος μερικές
φορές είναι
έντονος
οίδημα στην
άρθρωση
§
Άτυπα
υποτροχαντήρια
και διαφυσιακά
μηριαία
κατάγματα
(ανεπιθύμητη
ενέργεια της
κατηγορίας των
διφωσφονικών)
#
Οστεονέκρωση
της γνάθου
§+
,
κατάγματα από
υπερβολική
επιβάρυνση του
εγγύς τμήματος
της διάφυσης
του μηριαίου
οστού
§+
Γενικές
διαταραχέ
ς και
καταστάσ
εξασθένιση
§
,
περιφερικό
οίδημα
§
παροδικά
συμπτώματα
όπως αυτά της
ανταπόκρισης
Page 10 of 17
εις της
οδού
χορήγηση
ς
σε οξεία φάση
(μυαλγία,
αδιαθεσία και
σπάνια,
πυρετός) που
τυπικά
σχετίζονται με
την έναρξη της
θεραπείας
§
.
#
Βλέπε παράγραφο 4.4
§
Η συχνότητα στις Κλινικές Δοκιμές ήταν παρόμοια στις ομάδες του φαρμάκου
και του εικονικού φαρμάκου.
*Βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4
+
Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια βρέθηκε μέσω παρακολούθησης μετά από την
κυκλοφορία του προϊόντος. Η συχνότητα «σπάνια» υπολογίστηκε βάσει των
σχετικών κλινικών δοκιμών.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταυτοποιήθηκαν στη μορφή των δισκίων, και
μπορεί να μην εφαρμόζονται όλες στο Binosto 70 mg το οποίο λαμβάνεται ως από
του στόματος ρυθμιστικό διάλυμα.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
μ μ μ Η αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών ετά από τη χορήγηση
μ μ . άδειας κυκλοφορίας του φαρ ακευτικού προϊόντος είναι ση αντική Επιτρέπει τη
- μ συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους κινδύνου του φαρ ακευτικού
. μ μ μ προϊόντος Ζητείται από τους επαγγελ ατίες του το έα της υγειονο ικής
μ μ περίλθαψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογού ενες ανεπιθύ ητες
:ενέργειες στον
μ μΕθνικό Οργανισ ό Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 Τηλ 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
μ μ Από την από του στό ατος υπερδοσολογία πορεί να προκληθούν
μ , μ μ υπασβεστιαι ία υποφωσφοραι ία και ανεπιθύ ητες ενέργειες από το ανώτερο
, , μ , , γαστρεντερικό όπως γαστρική δυσφορία αίσθη α καύσου οισοφαγίτιδα
.γαστρίτιδα ή έλκος
Δ μ μ μ εν υπάρχουν διαθέσι ες ειδικές πληροφορίες σχετικά ε την αντι ετώπιση της
μ . υπερδοσολογίας ε αλενδρονάτη Πρέπει να χορηγούνται γάλα ή αντιόξινα ώστε
μ . μ , να δεσ ευτεί η αλενδρονάτη Λόγω του κινδύνου οισοφαγικού ερεθισ ού πρέπει
μ να αποφεύγεται η πρόκληση ε έτου και η ασθενής πρέπει να παραμένει σε
απόλυτα όρθια θέση.
5. ΔΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 μ μ Φαρ ακοδυνα ικές ιδιότητες
Page 11 of 17
μ :Φαρ ακοθεραπευτική κατηγορία
μ μ μ , Φάρ ακα που επηρεάζουν τη δο ή και την επι ετάλλωση των οστών
διφωσφονικά
ATC: Κωδικός M05B A04
Binosto 70Η δραστική ουσία του mg, , αλενδρονάτη νατριούχος τριυδρική είναι ένα
διφωσφονικό το οποίο αναστέλλει την οστική απορρόφηση στους οστεοκλάστες
μ μ μ .χωρίς να έχει ά εση επίδραση στο σχη ατισ ό του οστού
μ Προκλινικές ελέτες έχουν δείξει επιλεκτική τοποθέτηση της αλενδρονάτης στις
. θέσεις ενεργού απορρόφησης Η δράση των οστεοκλαστών αναστέλλεται αλλά η
. προσέλκυση ή η προσκόλληση των οστεοκλαστών δεν επηρεάζεται Το οστό που
μ μ σχη ατίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας ε την αλενδρονάτη είναι
.φυσιολογικής ποιότητας
μ μ Η οισοφαγική τοξικότητα που σχετίζεται ε τη θεραπεία ε αλενδρονάτη είναι
μ ένα πολυπαραγοντικό φαινό ενο που φαίνεται ότι προκαλείται κυρίως από τον
μ , τοπικό ερεθισ ό του οισοφαγικού βλεννογόνου από κρυσταλλικό υλικό
μ . φαινό ενο που είναι επίσης γνωστό ως οισοφαγίτιδα από δισκίο Η
μ μ γαστροοισοφαγική παλινδρό ηση πορεί να είναι ένας συνακόλουθος
, μ μ παράγοντας καθώς ο αποκλεισ ός του οξέος αποτελεί ια από τις κύριες
μ μ μ μ . θεραπείες όλις ε φανισθεί οισοφαγίτιδα σχετιζό ενη ε την αλενδρονάτη Το
Binosto 70 mg μ μ μ αναβράζον δισκίο χορηγού ενο ως ρυθ ιστικό διάλυ α έχει
μ σχεδιαστεί ώστε να διαλυτοποιεί πλήρως την αλενδρονάτη σε ένα πόσι ο
μ διάλυ α υψηλού pH μ , ε ικανότητα εξουδετέρωσης του οξέος ελαχιστοποιώντας τα
μ μ μσω ατίδια της αλενδρονάτης από την επαφή ε τον βλενογόννο και ε ποδίζοντας
μ , μ μ την παρουσία ισχυρού γαστρικού οξέος στο στο άχι ειώνοντας το ενδεχό ενο
μ . βλάβης σε περιπτώσεις οισοφαγικής παλινδρό ησης Ανατρέξτε στην παράγραφο
4.8 μ μ μ . για δεδο ένα ετά την κυκλοφορία τα οποία προέρχονται από την Α ερική
μ μμ Θεραπεία της ετε ηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
(Η οστεοπόρωση προσδιορίζεται ως οστική πυκνότητα BMD) της
2.5 μ σπονδυλικής στήλης ή του ισχίου κατά ονάδες SD μ κάτω από το έσο
μ μ μ όρο φυσιολογικών νέων ατό ων ή ως ένα προηγού ενο κάταγ α λόγω
, .ευθραυστότητας ανεξάρτητα από την οστική πυκνότητα
μ 70Η θεραπευτική ισοδυνα ία της αλενδρονάτης mg μ μ (ία φορά την εβδο άδα n=519)
10 mg μ (και της αλενδρονάτης η ερησίως n=370) μ αποδείχθηκε σε ία πολυκεντρική
μ μ μμ μ .ελέτη διάρκειας ενός έτους σε ετε ηνοπαυσιακές γυναίκες ε οστεοπόρωση
μ (Οι έσες αυξήσεις από το αρχικό επίπεδο baseline) της οστικής πυκνότητας της
μ οσφϋικής οίρας της σπονδυλικής στήλης ήταν στο ένα έτος 5,1% (95% CI: 4,8,
5,4%) στην ομάδα του δισκίου 70 mg μ μ ία φορά την εβδο άδα και 5,4% (95% CI:
5,0, 5,8%) στην ομάδα των 10 mg μ . μ η ερησίως Οι έσες αυξήσεις της οστικής
πυκνότητας ήταν 2,3% και 2,9% στον αυχένα του μηριαίου και 2,9% και 3,1%
στο ολικό ισχίο για τις ομάδες των 70 mg μία φορά την εβδομάδα και 10 mg
μ , . μ μ μη ερησίως αντίστοιχα Οι δυο ο άδες θεραπείας ε φανίστηκαν επίσης παρό οιες
μ μ .όσον αφορά τις αυξήσεις της οστικής πυκνότητας σε άλλα σκελετικά τ ή ατα
μ μ Οι επιδράσεις της αλενδρονάτης στην οστική άζα και στη συχνότητα ε φάνισης
μ μ μμ μ καταγ άτων σε ετε ηνοπαυσιακές γυναίκες εξετάσθηκαν σε δύο ταυτόση ου
μ μ μ (σχεδιασ ού αρχικές ελέτες αποτελεσ ατικότητας n=994) μ καθώς και στη ελέτη
Fracture Intervention Trial (FIT: n=6.459).
Page 12 of 17
Στις αρχικές μελέτες αποτελεσματικότητας, οι αυξήσεις της μέσης οστικής
πυκνότητας (BMD) με αλενδρονάτη 10 mg/ημέρα σε σχέση με το εικονικό
φάρμακο στα τρία χρόνια ήταν 8,8%, 5,9% και 7,8% στη σπονδυλική στήλη,
στον αυχένα του μηριαίου και στον τροχαντήρα αντίστοιχα. Η συνολική οστική
πυκνότητα επίσης αυξήθηκε σημαντικά. Υπήρξε 48% μείωση (αλενδρονάτη
3,2% έναντι εικονικού φαρμάκου 6,2%) στην αναλογία των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αλενδρονάτη και εμφάνισαν ένα ή περισσότερα
σπονδυλικά κατάγματα σε σχέση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
εικονικό φάρμακο. Κατά τη διάρκεια δύο ετών επέκταση αυτών των μελετών, η
οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στον τροχαντήρα συνέχισε να
αυξάνει και η οστική πυκνότητα στον αυχένα του μηριαίου και στο συνολικό
σώμα διατηρήθηκε.
Η μελέτη FIT αποτελείτο από δύο μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο
όταν χορηγούνταν αλενδρονάτη ημερησίως (5 mg ημερησίως για δύο έτη και
10 mg ημερησίως είτε για ένα είτε για δύο επιπλέον έτη):
FIT 1: Μία μελέτη διάρκειας τριών ετών με 2.027 ασθενείς οι οποίοι είχαν
τουλάχιστον ένα αρχικό σπονδυλικό (συμπιεστικό) κάταγμα. Σε αυτή τη
μελέτη, η ημερήσια αλενδρονάτη μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης νέου
σπονδυλικού κατάγματος 1 κατά 47% (αλενδρονάτη 7,9% έναντι εικονικού
φαρμάκου 15,0%). Επιπρόσθετα, εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική μείωση
στη συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων του ισχίου (1,1% έναντι 2,2%,
μείωση 51%).
FIT 2: Μία μελέτη διάρκειας τεσσάρων ετών με 4.432 ασθενείς με χαμηλή
οστική μάζα αλλά χωρίς αρχικό σπονδυλικό κάταγμα. Σε αυτή τη μελέτη,
παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ανάλυση της υποομάδας των
οστεοπορωτικών γυναικών (37% του γενικού πληθυσμού, το οποίο αντιστοιχεί
στον παραπάνω προσδιορισμό της οστεοπόρωσης) στη συχνότητα εμφάνισης
σπονδυλικού κατάγματος 1 (2,9% έναντι 5,8%, μείωση 50%) και στη
συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων ισχίου (αλενδρονάτη 1,0% έναντι εικονικού
φαρμάκου 2,2%, μείωση 56%).
Κλινική αποτελεσματικότητα του
Binosto
70
mg
, αναβράζοντα δισκία για πόσιμο
διάλυμα.
BC-118-07: Μια κλινική μελέτη με Binosto 70 mg πραγματοποιήθηκε σε 12 υγιείς
γυναίκες. Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκε η γαστρική κένωση και το γαστρικό
pH μετά τη χορήγηση ενός συμβατικού δισκίου και του Binosto 70 mg αναβράζον
δισκίο, με υψηλή ρυθμιστική ικανότητα. Το ρυθμιστικό διάλυμα έχει τη
δυνατότητα να βελτιώνει τη γαστρική ανοχή. Ελέγχθηκαν και τα δυο
σκευάσματα, καθαρίζοντας ταχέως τον οισοφάγο ώστε να μην υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές ή φυσιολογικές σχετικές διαφορές στους χρόνους της
γαστρικής κένωσης.
Η έκθεση του βλεννογόνου στην αλενδρονάτη σε ένα pH μικρότερο του 3 είναι
ερεθιστική για τον γαστροοισοφαγικό ιστό. Η κατάποση ενός συμβατικού
δισκίου είχε ως αποτέλεσμα να είναι η αλενδρονάτη παρούσα στο στομάχι σε
ένα pH κάτω του 3 μέσα σε λίγα λεπτά. Μετά από χορήγηση του Binosto 70 mg,
το γαστρικό pH γενικά αυξήθηκε στο 5 και παρέμεινε σε ένα επίπεδο για 30
λεπτά όπου μετά άρχισε να ελαττώνεται σταδιακά. Ο χρόνος που χρειάστηκε
για να πέσει το γαστρικό pH κάτω από 3, μετά την κατάποση των φαρμάκων
ήταν σημαντικά υψηλότερος με τα αναβράζοντα δισκία, συγκρινόμενος με τα
συμβατικά δισκία.
Συνεπώς, το Binosto 70 mg ελαχιστοποιεί την πιθανότητα έκθεσης του
οισοφάγου (σε περίπτωση παλινδρόμησης) και του στομάχου σε οξινισμένη
Page 13 of 17
αλενδρονάτη.
Εργαστηριακά ευρήματα ελέγχου
Σε κλινικές μελέτες, παρατηρήθηκαν ασυμπτωματικές, ήπιες και παροδικές
μειώσεις του ασβεστίου και του φωσφόρου του ορού σε ποσοστό περίπου 18 και
10% αντίστοιχα, σε ασθενείς που ελάμβαναν αλενδρονάτη 10 mg/ημέρα έναντι
περίπου 12 και 3% αυτών που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο.
Ωστόσο, οι συχνότητες εμφάνισης των μειώσεων του ασβεστίου στον ορό σε <
8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) και του φωσφόρου σε 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) ήταν
παρόμοιες και στις δυο ομάδες θεραπείας.
Παιδιατρικός πληθυσμός
μ μ μ μ Η νατριούχος αλενδρονάτη έχει ελετηθεί σε ικρό αριθ ό ασθενών ε ατελή
18οστεογένεση κάτω από την ηλικία των . μ ετών Τα αποτελέσ ατα είναι ανεπαρκή
για να υποστηρίξουν τη χρήση της νατριούχου αλενδρονάτης σε παιδιατρικούς
μ .ασθενείς ε ατελή οστεογένεση
5.2 μ Φαρ ακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
μ μ , μ Σε σύγκριση ε ία ενδοφλέβια δόση αναφοράς η από του στό ατος
μ βιοδιαθεσι ότητα των δισκίων αλενδρονάτης σε γυναίκες ήταν 0,64% για
δόσεις κυμαινόμενες από 5 έως 70 mg όταν χορηγήθηκε σε νηστικά από το
προηγούμενο βράδυ άτομα και δυο ώρες πριν το καθιερωμένο πρωινό τους
γεύμα. Η βιοδιαθεσιμότητα μειώθηκε εξίσου κατά περίπου 0,46% και 0,39%
όταν η αλενδρονάτη χορηγήθηκε μία ή μισή ώρα πριν το καθιερωμένο πρωινό
γεύμα.
Στις μελέτες οστεοπόρωσης, η αλενδρονάτη ήταν αποτελεσματική, όταν
χορηγήθηκε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το πρώτο φαγητό ή ρόφημα της ημέρας.
Η βιοδιαθεσιμότητα του Binosto 70 mg αναβράζοντα δισκία είναι ισοδύναμη με
αυτή των δισκίων αλενδρονάτης, όμως η ενδοατομική διακύμανση στην
απέκκριση (και ως εκ τούτου στην απορρόφηση) είναι μικρότερη για τα
αναβράζοντα δισκία (CV 32.0 έναντι του 42.1% της αθροιστικής απέκκρισης
τις πρώτες 48 ώρες, CV 37.5 έναντι του 45.6% μέγιστου ρυθμού απέκκρισης).
Η βιοδιαθεσιμότητα ήταν αμελητέα όταν η αλενδρονάτη χορηγήθηκε με ή μετά
από μέχρι δύο ώρες από το καθιερωμένο πρωινό γεύμα. Ταυτόχρονη χορήγηση
της αλενδρονάτης με καφέ ή χυμό πορτοκαλιού μείωσε τη βιοδιαθεσιμότητα
κατά περίπου 60%.
μΚατανο ή
μ Μελέτες σε αρουραίους έδειξαν ότι η αλενδρονάτη κατανέ εται παροδικά στους
μ μ αλακούς ιστούς ετά από την ενδοφλέβια χορήγηση 1 mg/kg, αλλά κατόπιν
ταχύτατα ανακατανέμεται στα οστά ή απεκκρίνεται στα ούρα. Ο μέσος όγκος
κατανομής σε σταθεροποιημένη κατάσταση, εκτός των οστών, είναι
τουλάχιστον 28 λίτρα στον άνθρωπο. Οι συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο
πλάσμα μετά από του στόματος θεραπευτικές δόσεις είναι πολύ χαμηλές για
αναλυτική ανίχνευση (< 5 ng/ml). Η πρωτεϊνική δέσμευση στο ανθρώπινο
πλάσμα είναι περίπου 78%.
μΒιο ετατροπή
Δ μ εν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η αλενδρονάτη εταβολίζεται
.στα ζώα ή στον άνθρωπο
Page 14 of 17
μΑπο άκρυνση
Μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια δόση [
14
C]αλενδρονάτης, περίπου το 50% της
ραδιενέργειας απεκκρίθηκε στα ούρα μέσα σε 72 ώρες και ελάχιστη έως
καθόλου ραδιενέργεια ανιχνεύθηκε στα κόπρανα.
1Μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια δόση 0 mg, η νεφρική κάθαρση της αλενδρονάτης
ήταν 71 ml/min και η συστημική κάθαρση δεν ξεπέρασε τα 200 ml/min.
Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα μειώθηκαν περισσότερο από 95% μέσα στις 6
ώρες από την ενδοφλέβια χορήγηση. Ο χρόνος τελικής ημίσειας ζωής στον
άνθρωπο υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 10 χρόνια, αντανακλώντας την
απελευθέρωση της αλενδρονάτης από το σκελετό. Η αλενδρονάτη δεν
απεκκρίνεται μέσω των όξινων ή βασικών νεφρικών συστημάτων μεταφοράς
στους αρουραίους και συνεπώς, δεν αναμένεται να επηρεάζει την απέκκριση
άλλων φαρμακευτικών προϊόντων από αυτά τα συστήματα στον άνθρωπο.
Χαρακτηριστικά στους ασθενείς
Προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι το φάρμακο το οποίο δεν εναποτίθεται στα
οστά, αποβάλλεται γρήγορα με τα ούρα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις κορεσμού της
πρόσληψης από τα οστά μετά από χρόνια έκθεση με ενδοφλέβιες
συσσωρευτικές δόσεις αλενδρονάτης έως και 35 mg/kg σε ζώα. Παρότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες, είναι πιθανόν ότι, όπως και στα
ζώα, η απομάκρυνση της αλενδρονάτης μέσω των νεφρών θα μειώνεται σε
ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Συνεπώς, σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία θα μπορούσε να αναμένεται κάπως μεγαλύτερη συσσώρευση της
αλενδρονάτης στα οστά (βλέπε παράγραφο 4.2).
5.3 μ Προκλινικά δεδο ένα για την ασφάλεια
μ μ μΤα η κλινικά δεδο ένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο ε
μ μ μ , βάση τις συ βατικές ελέτες φαρ ακολογικής ασφάλειας τοξικότητας
μ μ , μ επαναλα βανό ενων δόσεων γονοτοξικότητας και ενδεχό ενης καρκινογόνου
.δράσης
μ Μελέτες σε αρουραίους έχουν δείξει ότι η θεραπεία ε αλενδρονάτη κατά τη
μ μ μ διάρκεια της εγκυ οσύνης συσχετίσθηκε ε δυστοκία στις ητέρες των ζώων
, μ μ .κατά τη διάρκεια του τοκετού η οποία σχετιζόταν ε την υπασβεστιαι ία
μ , Σε ελέτες αρουραίοι στους οποίους χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις παρουσίασαν
μ μ μ . αυξη ένη συχνότητα ε φάνισης ατελούς ε βρυϊκής οστεοποίησης Η συσχέτιση
.στον άνθρωπο είναι άγνωστη
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Νάτριο κιτρικό δισόξινο
Κιτρικό οξύ άνυδρο
Νάτριο ανθρακικό όξινο
Νάτριο ανθρακικό άνυδρο
μ Βελτιωτικό γεύσης ε γεύση φράουλα αλτοδεξτρίνη (Αραβοσίτου), Αραβικό
κόμμι, Προπυλενογλυκόλη (E 1520), βελτιωτικά γεύσης όμοια με τα φυσικά]
μ Ακεσουλφά η καλιούχος
Σουκραλόζη
6.2 μΑσυ βατότητες
Page 15 of 17
Δ μ .εν εφαρ όζεται
6.3 Δ ιάρκεια ζωής
4 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συνθήκη διατήρησης
μ . όσον αφορά τη θερ οκρασία Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να
.προστατεύεται από την υγρασία
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
( / Τα αναβράζοντα δισκία παρέχονται σε ταινίες σύνθετου φύλλου από χαρτί
/ μ / μ ), μ 2 πολυαιθυλένιο αλου ίνιο ιονο ερή ψευδαργύρου ε αναβράζοντα δισκία
μ μ μ .συσκευασ ένα σε ατο ικές ονάδες ανά ταινία
μ 4, 12 24 .Συσκευασίες ε ή αναβράζοντα δισκία
μ .Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
:Συσκευασία που θα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά
μ 4 .Συσκευασία ε αναβράζοντα δισκία
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
μ Κα ία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.
Κάθε μ μ αχρησι οποίητο φαρ ακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
μ μ μ μ .Η ε φάνιση του προϊόντος ετά τη διάλυση είναι διαυγές άχρω ο διάλυ α
7. Δ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Galenica AE
Ελευθερίας 4
145 64 Κηφισιά
Ελλάδα
8. ( ) Δ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
34896/15-5-13
9. / ΔΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ
15-5-2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Page 16 of 17
Page 17 of 17