ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Abelfiz
Abelfiz
Abelfiz 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



 !"#$%&'(#!)*!
 !"#$'%#!)*!
 !"#$'(+'#!)*!
,#!*# #"!"!- .%
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
/
0Abelfiz!!#"#! 1!
"!.2# !3I4#235%4#!
2
0  Abelfiz   ! !# #! " #!# 2 
"!.2# !3I4#235+4#!
2
0Abelfiz!!#"# 2"!
.2# !3I4#23554#!2
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
0 Abelfiz !!2#  #  # .!  !* 
.*-2#1!!"
0 Abelfiz !!2#  #  *"! " -1! !1!
"!/*/#*#627 #!8!2!6
2  !* 2 .!! 2" !   #"!
"!#!!#!#
9- .:
0 Abelfiz !!2# #'-#"!#"!"
-1! !1! "!  /* /#* #62 7  .*-2
#1!!"9- .:
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2
Δοσολογία
;!*
<.!$
2!#1!!=#2Abelfiz!*mg>
  2!#*  mg>  6!  . "
!=#*#"#"! 2#"!
0Abelfiz!##!6"!"mg>
/!2=!#### 6#
*mg!!"!!!".6!
 6#? #*!!=!#mg
@!   /* /#* #62 7$
2!#1! 
!=#2 Abelfiz ! mg 6! *8.
#!!=#*#" 2#"!" !*  2!26
9-  . : A! !  ! ".6! 
28#? #*!!2-!#mg
B82#*!1!"!/*/#*#627$

#!8#2#*!1!"!!2-!2!
"!*2!262!##
#!   C2 # *   -!!
"#!=#!#-#!!*##
B#2
<.!.*-2#1!!"
$2!#1! #
Abelfiz !  mg>  6!  *  . "
!=#*#" 2#"! ?   !   ' mg
91!#  2  mg>ml: '
##  mg  ' !  !2 ! #2
2!#1!*#"!mgD#!!##2
2=*#! 6!###"! mg "!
2-!# #*#"!mg9- .:;!
 #!     2# "  2 2
=2#6!#!##2 .#!"#" #!#
22#!=!*1!###
!.##2!#1!*#"!
0Abelfiz!##6"!"mg>/!
 # 2=! ####   28# #
*  #"!  mg # !"! ! ! ! !
".6!28#
0Abelfiz!2!##!!.!#"
#"!#1! "!1!#"!.####
9- .2(&:
@!/*/#*#627.*-2#1!
 !"$
2!#1!    # Abelfiz !  mg>
 6!  *  . " !=#*#" 2#"! ?
!' mg 91!#!2
  mg>ml: '## mg '!
!2!#22!#1!*#"!mg
3
?  #   ! ! # ##  #!
 #"!2#"#"!!!2-!#'-/!
 # 2=! ####   28# #
*#"!mg*#"!mg##
2# 28# 2!## .! !#1! !6#"!
! 1! -!!"! 2-#"! #1!  EPS 9="2
2#1#: 2! "  6= "#6 -2 9-
 .(&:,2#28# mg>!
6!# !  =# #1   #!* !*
69- .2(((&:
A !# ! 2! 2=! !2! ! .!2! !6#
! #!#!<2!1#Abelfiz!2!##
*!#"#"!#1!9- .2(&
:
;2### #!  2##* #*$
. 
#####2 Abelfiz .*-2#"#"!&
#1! ! 2!  #" 0 !#  !
 .!##! .! !6# #
 
0 2 #!#  # 6!
Tourette
$
. 
#####2Abelfiz.*-2%E&#1!!
2!#"0!#! .!##!
 .!! !6# # 
F!#*2#2 
/! ## 6 #    !  * " #
#* 2#2  < !  -* #* 2#2  #
! 2 22! ! !*  ! 2! 2 !
2# <#2! 2#6 6 #     !
!#*G# #*#"!mg!
#  *  !  -* #* 2#2 
9- .':
F!!.*2#2 
/!##6# !!.*2#2 
?"!!
?#####2 Abelfiz ##.!#
/*/#*#627!%#1! 6#2
!   H " 2=! 2 # 2* 2#*
!=##* #!=#!
! !## 6!9- .((:
I6
/!##6#  # 2!!6 
#2!!9- .':
!#
<6."!  # #-*  #2 Abelfiz ! ## 6 #
  #2!#9- .(:
4
B # ""!
D#! 2 #2#! *  21! !#"! #"! CYPA( *
CYP'D%#!##1!#
D#! !# #2 CYPA( * CYP'D% 6#  # 
2!26##!2=!#9-
 .(:
D#! 2 #2#! *  21!  " "! #2 CYPA( 
  #    ! 2=!# D#!
 " #2 CYPA( 6##2!26#
   # ! 1!# # 2!#1!  9-
 .(:
Τρόπος χορήγησης
0JKLMNO!# #2##*
4.3 Αντενδείξεις
P2 # #* 2 *    #  2
!.!##! .%
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
##!!#82"*-#"#!*###2
!6!##*-<#!
2#*!!-!#2#!*6
02##!
?.!2##!1!2.1!! !*82"!2
#!#1!. 
##!!=*#! *#-!!
 9-  . (&: <#!* 6 #"! !1!
286 !6!2  ! 2!6 #! !#82"* 
F## **2=!##=6!"!
!1!.!**#*!2*2=!!2!
 2##!  #!   6   
!#82"P2!!*#! != 
2#!2!!#2!9#"#"!&#1!:
2!=#!2!2##!!#(1#
- #   #2 !#82" -!! #

 #
?    ! #  *  ! 
 !"!  * ! 9# . # #2 22 *
**!*# " ##:
  .*!##2#! #2! 
*"2#9.2#"2  " *!#)#
.2# Q!#: * 2# 2-!!"! # #"
=!*#*2
5
2! !.   !#82" . ## .-*
--*9VTE:/!2#!2-!2!!#82"
22! 2! ##2  !# !6!2  VTE  !
!#! !#!6!2 VTE!##
 #     ! -!!# #
#
/# " ##
< !  #  #" # # #2
#*#QT*#!2 !#2!6.2D"
!#82"!#*
! !##QT
D82! 9Tardive dyskinesia :
< !   ! #2 *  # 2*!  2!
!.2!2#6! 2##
#F!!*2
2#1# 8 2! !1 -!   
 ! =# " #  *  * # *8 R
2#1#2#"!!2"*2!*!
!#6!##*#
S="22#1#
< !  #   # 2
#*! !!;!.!6! 
2#1# "! EPS 9="21! 2#"#"!:  !* 2
-!!=#"##!*
!*6
T2#<6! 9Neuroleptic Malignant Syndrome NMS :
0 NMS !! 2!# !#.6!# 6#"#!
!#82" .2# Q!# < !  !.!
!#1NMS###U
!1#2 NMS !22=2Q*8 *#
!2#* ##   2#! # 9!!#
.2 *#*#2.*22:
B#!-!2!2=!#!.".!
2.!29-22:=!.*!G#2!
 !. 2=! #!.".!  -22 
## #!  NMS ;! !* 2  
2#1#!##2 NMS*.!!=* #282#"
#!1 NMS#!#82".2#
Q!# 2-!!2  #2 #   !
#!#
;#
< !  !.!  2! #1 #1!
6
"!####2!
!#*!#
#*#1!"!*!22!)2
#!##
?"!!86"2##!
F2=!!##
<# !!.9nV5&$&'(
#6$%E55#:#"!2!86"
2##! #2 Alzheimer !2-! 
!2=!!2!!#2#!.0#
#2!#2#2!2-!*#!W6 
#+W##2!6.2F!#!#2
.!#!#.!#*#!# *9
* ! .! !#: # 12 .6" 9
!2!:
F  .!6#! 
<#      . !6# !  9
 .:-!!"!
!#"!!.!#2!9$&(#6$+&E&&#:
<2! #  W #"! !1! 2 -!!  !.!
  .!6#! 2 !!#%W#"!
!1!2-!!#!.#2#?.
2#*!*#!###!#*G##2#
*!2*=!#*=# 
#  .!6#! !2-!!

?!!!2# #86"2##
#!!
P 21-*#
 !. 2 2  .   #! 
#="*2""#1*!#!2-!#2
!#82"22-!!2# B !#
!6!2 2 !! ! 2! #2 ! !!# -1!
1!2-!2!2 !#-*#
<!!2*!!#.#
# .! !6#"! ! 1! 2 #!# 
2 2 9-!!2 #2 12 -*#: *  E
.2   # # 2  6   # !
. F- #* !6!2 !6#"! ! 1! 2
#!#2 2!2-!  
2!#82"6 !#!! !#82!
2  A!2-!2!!*# !#82"
 !# -!!2  #2 #   !
26!#    2#1# 2 2 9"
28 22 2.   =!:   ! 
1-*#* !#!6!2 1-*#
!26!### !"#2 2# 2
P2
7
D"  .  #! ! 2!# !"6!
!# 22 2 #!#   
2#1#9- .(&:
F6=-2
F6= -2## 2! #2 !# .!
* !  " 2!E!## * !#82"1! 2 !
!"##6!6=-2*#2#2"*
!#! *-F6=-2!.
#=6 !1! 2 -!  # #! 2. D#!
## 2-! 2!*"  !2  !#6  !#
!6!2"#-*##*#226*!"#
2.2<!!.!!!
!#* 6= -2  !* 9-  . : < !
  .*-2 !  * !  
 # 2!#  6= #2 "#6 -2 #  (
-  ? 6= #2 "#6 -2   !
2#.*-2!*!;!6=-2
!!!#*!=#"#9-
 .(&:
/2. 
?2!####2. 2.2!2##
*!#82"*2-!!2# ?
    !#82" # 2   !
6!#  *  !  !2! !2! 
.
B *#=
F!. *#=##!2.2!!.
!2#22!#  .* !=###!
2#  ! !  6! # #= F! 
 6! # #=  ! -!#   6#
!2!    ! 26!# # 9-  .
(&:
H#
0  #  2! # F!  !
!-*#2!=# #!#lapp
* 2. 2E # !  ! !2! 2# #
.2#Q!
F!2!E!##JXYX9#*#**
2###:
B#!28*2!##2!E!###/*/#*#62
7  JXYX !  6 ! # . #!
#2#!*# #$"#6#2!
-!# *#!2##.!2  6!
8
(Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
H " #2 !# "!6 #2  #2 E!! 6 2
  # 2!### ! !6 #! !  !"!
!#2#1! !#"!
;*2"#T<!.##*
#!  -!#   !!2 9: * 
.2#Q!##22#!!6#! 
"##*9- .(&:
Z!.##*! #2#!
.2#Q!#2! !"##6!##2[R*
#2##
/2!###"!.2#1!Q!#"!!2!#!

! #* #2 #6 = !# "!#* ?' .#!
1!#!#6##.#2#*!
"#"!!#*
?#-#6#2#2!
#!2\]^'X%\]^J(  # !2\]^J ;!" !
## *# #2!#
!!!##2
CYP
'
D
%
<  !* *  2  !# ! 2 !# #2
CYP'D%9!!:6=#!AUC##+W!1Cmax
!!"#?AUCCmax
#)E2!
!  #-# 1! # ' W  (+ W ?  #
   ! " 2 #  #
2!#  .6! #! 2 2 *  #  
!! S 2 !# #2 CYP'D% " .2=#! 
=#!!!!#!2!!  _2#
! !!#1#
#!!##2
CYP

A
(
<  !* *  2  !# ! 2 !# #2
CYPA(9#!:6=#!AUC#Cmax##%
W  + W !##" ? AUC  Cmax # )E
2=*!#++W(W!##"?#2#!*21!2
6! !* #- # CYP'D% 2 !"  26
!# #2 CYPA(  !  *  28# 2 !#1
#6 !#226!
##!#-# CYP'D% D#!=###2#!* 
#!*226!# CYPA( #! #
!!.!26#2!#2!!2!6!2
 #! !* D#! 2 #2#! *  #! 
#!##1!#2#
#2!#  .6!S2!##2CYPA("
#!!#"##2HIV!!!##
9
2!!  _2#! !!#
1#
@  *  !# #2 CYP'D% * CYPA(   #
  ! 2=!# # 2*#! !#!
!=##2!2
D#!6!#! !# #2 CYPA( 9#*
#:*#2CYP'D%#2#!#!!!1
!!!2=*#"!2 !#1"!#
-! " #2
CYP

A
(
@# #! #2#! *  -! ! 26  " 
CYPA( "### Cmax # AUC#
*#!%&W+W#!##6 2##!
9mg: #!B" "#
 # # Cmax  # AUC # )E # 
2 * -!*#!%5W+W#!##
6 2##!
?  #    ! # #! 2
#2#! *  #   -! S 2
 "  #2 CYPA( 9" .! .2#! .!2#`!
.!--#!.-!!-!29StJohn_sWort::
!!!#!2!!  _2#!
!!#  2=* #  @  *  #"!
21! " "!#2CYPA( #!
1!##2!#1!
aQ
D#! 2  *! # -Q #     !
2*=!1!#* *#2 !#1#
<6!#!!
2! !. #1 2!2 #!!  ! 2
-!2!   6! ! .!2! !  
2#1# 2#*#!####1#2#!
*#!! ."# SSRI>SNRI *.
2! !"##2=!2!#2 !#1#9-
 .(&:
/2!### # !.2#Q!#
< !    E mg " ! !
!#*##-#"!2#"#"! CYP'D% 9! 
=#.!>Emethoxymorphinan: CYP'C5 9-.!: CYP'C5
9:CYPA(9=#.!:;!
)E!=!#6!!#-2!##-
2 !#  # - #2 CYPA' in
vitro
 G  #6#2
 ! ! !   .2# Q!#
!1 !#  2  #6!#  #
-2#1!#"!!6"!
D#!   * #2#!  -Q  *
10
# !!2*=!!#*#-*#2 !#1#2
-Q6#22*## !
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
; 26!
/! 2!  #     !  
   62 2! 2!!. 2 ! !"
"# !  #  2#  #! 
/  #" ! 2! !* !#2=* #=##
9- .:A!!!1!!##!
!.2! # # #2 ! !2!  2 * #!# ! !2!
 2# # #  H " !6
.  #! . #! !" #"! "##1! 2
2 *!  #  ! " *  #" #
.2#2#Q!!!##"6
#!#!!!. .1#!!!2! 
#-2
0 ! ! 2 #!#  !#82" 9-!! #
:#####!# 26!#2!!2!
.!!6#"!! 1!-!!"!#"!="21!
>*2#"#"!226!!2!-##
 # #! ## P2! !.    2#!
2#!#2!!!2#*2*#*##
#2!#! !!26!##
Z
?!##!1!# A!
!!1!!##!!2!!-!2!

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών
D"!#82".!.##*
#"!!1!2!#!2!!2-!!"!#"!
2#!*#"!  ! --"6! 1 #  ! #2
 2!1 @ # !  /* /#*
#6272!2=!2!##.!2!"9-
 .(&:
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
<6!8#2..
A2!#!.!!6#!  !
!.!!2#.!!
#  W #"! !1! 2 -!  #2 ##

# !6#"!! 1!!
11
A 2 !6# !  .!! # 2! 9b
>:   #  # ! . * "*! " !!"
#1 !# !6# !# 9c: ? 2!## 2
!.# #" # 1!# #! 2 6-$
2!9b>"d>:2!9b>"d>:
Διαταραχές του ενδοκρινικού Συστήματος
D2!$
2#!
Ψυχιατρικές διαταραχές
<2!$
!2)! 
D2!$
#8c
S !"#$
###
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
<2!$
="2*#*#2!
##*. 
Οφθαλμικές διαταραχές
<2!
$*
Καρδιακές διαταραχές
D2!$
#2c
Αγγειακές διαταραχές
Όχι συχνές:##*2#c
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές:28#!2#2##22
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνές:"
B .* !"!!6#"!! 1!
P#!$
<! #! !!=9:##!2.
#2 #*  #!  # 6=   " #
#!#!6 #!*#*9 .:
;="22#1#9;B<:
<.!
E'-"! !*
!2-!.!!2!#2!##
9'&W:;B<-!!"!!!62#!
2! 6  !2 2-! 
9+ W: <  *   '% -"!  ! 
!.2!##.!;B<*#!5W #2!
2-!!W #2!2-!!#
! . <    ! *   '%
-"!2!##.!;B<*#!(&W #2!2
-!!    W  #2 ! 2 -!!
!!
@!#/*/#*#627E
 !*
'-"!#";B<*#!'W #2!2-!
W #2!2-!<
*'-"!#";B<*#!'%%W #2!2
-!   +% W  2#6 2 -!  <#
! . 2!#* '% -"!  *  ! 
!.#";B<*#!&'W #2!2-!
12
+W #2!2-!!.
F
< !!.#"#
6!*#!'W#!'W#!
.<!.!#"*#!%'W
#!W#!.
/2#!
; # #  E <2#1# 2#! ##!"! 
.2 1!1!2Q1!"!!.!6!2#
# # # 1#  #  <2#1# 2#!
-!2!$6#"!21!#26.=!
 6.= #2 6 2 # 2 !!* 
-*# 1;!1#2#1#2#!.!6!
  .!!# 2!#    6# -6## 
28*### 28#  !#82"1!."!
1# !B##2=!!2!=2#!!
!
F#6 #=6!6.2!.#
##"!!1!2.!!2!#!1!# 
#2!* ##29- .
: ! 28! #1 !# . B#*! !
2#"#2=*#CPK9#!.".!:#
W#"!!1!2-!!6 #'W#"!
!1!2-!!.
S2*#
F!6# !  2 ! !"# # 2#!#  #!
!#82"*   2!  !. # # 
-!2!!2#6!
82!6  .!6#! 
2=!!##"!2!!2 2
1-*#9- .((:
B#2
<.!.*-2#1!!"
< -2!  !  ! . !* * 2
-!'.*-29E+#1!:.!2!###
#"!!6#"!! 1!*#!!#"!!"!
#  # 2 !6# !# 2 !.!
2!#  .*-2 2 -!  _ #  !2 2
-!92!##!.:$
P!>##*="2*#*!.!62!9b
>:=#2=!=##*2#!.!
2!9b>d>:
? ! .  !#* * # '% -"! *#!
!2#*#-2! !!
.*
<#!! 2.!1!.*-"!9E+#1!:
!"'!#"#"!1!"!#!#!
13
 2!9d ng>ml: !9d' ng>ml: *#! '5W (&W
!##
<#!2.!1!.*-"!9E+#1!:"mg
" +'*!2!##.!1!
"!#!6##9dng>ml:# 9d'ng>ml:
*#!'%(W!##"
@!/*/#*#627.*-2#1!
!"
?2!####"!!6#"!! 1!.*-2/*
/#* #62 7 *#!   2# #2 !* #  #
2$62!9b >:2!9'W:="2*#*
9&(W:9%W:"9&W:$2!9b>d>:
  !" * 1 2=! * 2!## 2=!
"#-2=!=2Q12!
A 2 !6# !  !  !* 2# #=6
$="2*#*9###*#!mg5
Wmg'&&W!.+W:9###*#!
mg'Wmg'W!.+W:
A#-#"#-.*-2/*/#*
#627#'- #!*#!'(kg&kg
 #!.*#!'kg'kg!##
<#! # 2 2!  " #*!
#2!!*#*6 #2
!.!
<#! #  2 9E+ #1!:    
- # ## 1! "! #! #!  
# 9d ng>ml:     9d ' ng>ml: *#! '& W   W
!##
@##!2.
A#"!6#! 2!!.###
# #! 2. 6 ? 2!## 2#1! #"! ! 1!
"# "  !"#* 9!  ! 2   # 
#:
/##2
#6.6
2#*#
2!2#!-!
/##2
!#6
2#*#
 *!#9!.2#*
!# -!!
 "! 1 1
12!*!":
/##2
#-6#8
6=-21-2!=
2!#
/##2!!6
2 21-*#
14
2#*#
-#*#="-#2""#
1
e2##
 !2## *
#=
2##!2##!
f#2*f2##!9- .
((:
/##2!26
2#*#
#* 2T2#
<6!9NMS: !2!
86!#!!
#
#QT2.!
!# !"## *
!**#2!2
-2
F #
2 *2#.-*--*
9-!!"!!2!*-*
!#"-.-*-":
/##2
!!2#62#*#
#21#2
"2
##.2 2 
!2!.
/##2
#!#6
 ##2. *2.
2.#2#2
/##2*#
#"!."!
#*!###
2=!F!#!.#F!!
9ALT:2=!F#*F!#!.
9AST:2=!,
,2#2#!.9GGT:2=!
*.".#
/##2#
#222#6$
=!!#."#2
"2"
/##2
2#62#*#
#22!#6#6
-222 28
/##"!!.1!
#"!2."!1!
#6"!##6"!
###6#
#
 !!#*2
6!2.2#"!
! !1!9- .(%:
/##2
! " 62#*#
#2#6

,!#
###6
* 
#*6#9
22=:" 
.
B!=#
2=!#!.".!2=!
2#6! 2
#2=! 22"!
15
.!
F!.! 6!"!!6#"!! 1!
?!.! 6!"!!6#"!! 1!##* 
2.#2.2#6Q!#!!#*;#
#2!*6 #.2E!6!2 #2 .2#6
Q!# g##  #2  # #2 # # 2 !*
8 ! !.2! *# ! 6! !6#
!  " #2 !6 2#*# !. 2 #! ;!
A !I"!9@ "!'&(%'h F*!#$i'
'(&>+.=$i'%(5&##$http$>>jjjLklm:
4.9 Υπερδοσολογία
<2#1#
F#!#!##!2.#1!
#2*=2 !#
!*!!.2#1!#'%
mg"!#20!#!#2#1#2
#*!-!!* 2=!#*2!
#2 !2# #   ;! 2! . !.
#22 !95 mg: 
"!#202!##1-2#1#
2!.!-!!2!*12!
="22#1#
/2-*
H !##1 # 2   ! !#1!# #!
2##* #*# #"! " 1!1!
#2 6 6  # =2 !"  # 2#"#*
!##1 Z  ! -!# 28 !## *
1! .2#1! Q!#"! ,_ 2#   ! =! "
 * 6    ! -!
# .*6 #!!!2!1!21!
@#  *# #"! * 6# 2  
!*!-##!*#*-8
6#2!8
;!  ! 9 :  6!  1 # #! 
##"#\
no
##(W2#!Jp\#W
22!6!##!!!###
#2 
F6
F!  ! 2 .  #!  # 6 #!
!##1 # 2    6 !
! ! ! * #! !##1 # 2  *
!##!2!!#"#`!#2#
16
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
I2#*# $!#82""JR\$qJr'
@!
########.!
 # /* /#* #62 7 #2 !#  # - !
2!26!# "!#22#!#!D'
# #!! HTa  !# "!6 #"! 2"! # #!!
HT'a ?  .! !# "!# ##  !#
#1"! !#! *  2###     "!#
##!##1"!!#! *2### In
vitro
=28*2 !6!#22#
!#!D'D##!!HTaHT'a#2 !
#22#!#!D(##!!HT'c?0+1
  #2 . ! 6  ? #!6 2 ?
  = # 2 ! 6!  # 
!8 # #!!   ="# 2 !  #2
2!6 2 F  2 2  #2
2#62#!#!##!!6!!= *2!
#!#
/22!!#!mg2 *!
 . "  2 * #  ' - ! 
=#1!"#2#

CEraclopride 2###9ligand:
#22D'>D#!.2*!#2 .2#2.
#2 .6 2*! " #1  # . *
#!"!
!*####.
<.!
< # -  9( " % -"!:  !  !
.  2 -!! ''& !* !# 
.!#*!#2#1#2#
###!# 6#-#1#82"2#1#
6 #!.
? !##*##*#!*-#"
###!!!*!22!
=  * !# #  <   ! 
 * # # #"! !#!#"! !1! 2
#*! #! !# # .2# Q! # ' -
*#! #69++W+
W:02!#*"#**#!!#28#
#2!9(W:2#6
9 W: A  #  #  -  2
*!"2# !*##-!!"!#"!
PANSSMontgomeryEAsbergDepressionRatingScale=!!#*-#"
#!
17
< !!.*'%-"!
!*#!2!!#!.!
 #  2 !#  6# " #2
#6 2#* ( W #!  #   + W #
!.
F6=-2
<!!.!!!!#*
6=-2 <  !  !!E#2.* 2!*
* .!'%-"!(!*!
#  # "# ##  *#! 6= -2
!# #!2-!9n V&*W#"!
= *"!!1!:.!!6=-2##2#!+
W!"#!*#*96=#2#!% kg #*
6-2s&kg:6 #2!2-!!!
9nV(*W#"!= *"!!1!:
H#
< ! !2 1! #"!   ! 
! .!!"!!=!
 !!##-##*#
#"!# 2"!#HDL#LDL
E A*#$2!###-1!#"!"!.2 
9d&mmol>l:289b%''mmol>l:*#!'W #!
'&W #!.#-*#!*#**#!
Emmol>l95WCI$E&'E: #!Emmol>l95
WCI$E(&E%%: #!.
E R 2 !#$ 2!## #-1! #"! "! 
.2  9d %5 mmol>l:  28 9b ''% mmol>l: *#! +( W  #!
+W #!.#-*#!
*#**#!Emmol>l95WCI$E&'E(%: #!
E+mmol>l95WCI$E(&+: #!.
E HDL$2!###-1!#"!"!.2 9b(mmol>l:
9d(mmol>l:*#!(W #!'W #
!.#-*#!*#**#!Emmol>l
95WCI$E(%E+: #!E(mmol>l95WCI$E%
E'': #!.
E LDL!#$2!###-1!#"!"!.2 9d
'5mmol>l:289b((mmol>l:*#!%W #!+
W #!.#-*#!*#**#!E5
mmol>l95WCI$E5E(+: #!E%mmol>l95WCI$
E%E': #!.
@!;#/*/#*#627
<6 !!.!#-#*
-"!2-!!!!!*
#/*/#*#627!1#
####    # ! . # " #"!
!1!"! !#-"!A2#
18
-!! ! * " 82" 2#1#  * "
#! *."!
<*!#* !!.
 -"! 2 -! !  ! * #
 /* /#* #62 7  #2 !
2!1######!.
< 6  !  ! .  # . 
!'-"!!!!*#
/* /#* #62 7  * " 82" 2#1#
 2 !1# ####  # !
.#-#*#2##2 #
 * #!  # ' - ?  = 
2 #!1!2#"#*6.#!"
#*#'-
< !!.*%-"!2.6
!!!*#/*/#*#627*
" 82" 2#1# 2 ! !#!!#! 1 #
!   * -Q  2#  6  '
- *  " 2*   "
# !1# #### # " #"! !1!
2#"#"!#!2*-Q6
< !!.*'%-"!2#
 +( -  !6 ! 2 #6 6. 
 # #  . # !  #
#222*#!
.#!8!.!#*2"-!!#
#!2#*#!#2!2!"###!!#
#2!6.2#!8!.!##8
< !!.*'-"!!
!#!!*#/*/#*#6272
#62!*6.92!*- YEMRSMADRSd':
 9 mg> "  mg>: 2"#*   *
-Q  ' 2!! - 2"#* 
= 2* !!# #2 !6 .2  (% W "! !2!
9!6!2(:#!8!.!#*#
%W"!!2!9!6!2:#!8!.!
# ! !!# 2"#6 !6 .2  #2 !
=2*!!#!6.2#!8!.!
# #8 <2"#*  = 2* !!#
!6.2#2#62#--<-##
F!CGIEBP9!:
< 2#* # * ! ! 2  2!# #  
!#* * #  ! -Q6 1# ! #
1!#A!!# #2#!
' 2!! -  # 2!2   #! 
##*
<#2!#!!#2*!1#!2!2!
#!##*E#2.**!
. R 2 ##1!  = *! 
#2! .$  i   i -Q
19
!.i!.i-Q
R#!8##KaplanEMeier*#
#2"#2#*#!%Wi
 & W   i -Q 6   ( W  !
.i5W!.i-Q
B#2
<.!.*-2
<  !  ! . *  % -"! 2
-! ' .!6 .*-2 ! 9E+ #1!: 2
2!#*!#2#1#2#
###1!#28#-#1#"!82"1!2#"#"!
6 #!.
<2E!2.*-"!!1!#=6#"!1!"+#1!2
"6#+(W#22!626#*#*
#*#2####!!#*.##*
'%-"!
@!/*/#*#627.*-2
?#* !!.*
  -"! 2 -! '5%   .*-2 9E+
#1!:26!##*DSMEIV /*/#*#627
!*#*"82"##!
-  YEMRS t' # #! != @#=6 #"! !1! 2
2*.! #!* !2 ####5 !
!"2!22 !"ADHD
?*#!!1##2!6.2##-*#!
*#*#!-(#!-'#2!*- YE
MRS<postEhoc!2-#"#!.*#!
!#!#2!2!22ADHD6 #!
" ADHD 2!2*.#!./!
#8#2#*
Πίνακας 1: Μέση βελτίωση από την αρχική τιμή βαθμολογίας Y-MRS
με συνυπάρχουσα ψυχιατρική νόσο
Με
συνυπάρχουσα
ψυχιατρική
Εβδομάδ
α
4
Εβδομάδα
12
Με ADHD
Εβδομάδ
α
4
Εβδομάδ
α
12
Aripiprazole mg
(n V(&:
14,9

Aripiprazole 10 mg
(n V((:
15,2 15,6
Aripiprazole 30 mg
(n = 51)
16,7
%5
Aripiprazole 
mg
(n = 48)
15,9 16,7
;!.
(n = ':
7,0
&'
;!
.
(n = (+:
-
6,3 7,0
20
Χωρίς
συνυπάρχουσα
ψυχιατρική
Εβδομάδ
α
4
Εβδομάδα
12
Χωρίς ADHD
Εβδομάδ
α
4
Εβδομάδ
α
12
Aripiprazole mg
(n = 27)
'& 5
Aripiprazole 10 mg
(n = 37)
12,7
+
Aripiprazole 30 mg
(n = 25)
 (+
Aripiprazole 30 mg
(n = 30)
14,6
(
;!.
(n = 18)
5( 5+
β
n = 46 στην
Εβδομάδα 4
9,9

nV#!;-(
-
nV(%#!;-(
A  ! .!! !6# !  #2 ! 2
-!2!mg*#!="2*#*9'&W:2!
9'+ W: .  9'' W:  !2# 9( W: ?  6= #2
"#6 -2  #   -"! *#! '5 kg 
6 5&kg#2!2-!!.
;2####!2##*#*#6
!9- .(':
?  #*  !  % " + #1!  6
 !  ! .   & -"! u 
#-#*9'Emg>:#*9*mg>:v
   !#* * ' -"! ? *    2# #
 =!  ' mg> 2=* # mg> #  
-2=*! mg>-6=#
#2!B!"+W#"!!1!*#!##"!#1!
?  2 ### !1# #### 
  ! .   ;2### ; 2
B!2<2.G#!*2#6#22*#
!#"0..2-!6=-2
 ##!?#!*
.##'-<#!
! 2 -!    #" #"! 1!
"!#!#!#9d ng>ml:  9d'
ng>ml: *#! '+>(% 9&+W: '&>'5& 9&%%W:!## <  !
!.6=-2*#!(kg !
.%kg 
?#**!2!#*
 !  ! . @#   # E'%
-"! #! 9'E mg>:  !   #*
!# # #*!   * 2##! #
!. !%-0#2#* KaplanE
Meier # #! - % *#!  #!   W   #
!.'WA#!2! 2#*!#%-"!
9>! .: *#! + 9 ### !#*
.:?6=#2"#6-2###.
21
#9'%-:   *#!' kg 
#"6=##=#"!''kg 6 
%kg #!.#*#6#.9%-:
#*;="22#1#!.!2"##!.
# #  + W #"! !1!  # % W ! 2
2#1##2
02#!##6!
Tourette
#6!9-
 .(':
? #### #  #*  #6
!6!Tourette9$nV55!.$nV((:
#2!#2.* !!.#&
-"!1!# #!*2#* " *
#*-#-!!##262"! mg>
"' mg>!=' mg A!*#!+"+
#1!2!- #TotalTicScore#
Yale Global Tic Severity Scale 9TTS E YGTSS: #! * #* ? 
=-#"##-*#2TTSEYGTSS#!*#*"#!&
-# #!*9mg*mg:#
%5(  #!  28*  9 mg * ' mg:  6   
-#"#+521#!#2!6.2
? #### #   #6 ! 
6! Tourette 9$ n V ' ! .$ n V '5:
= *!2#6"!' mg>"'
mg>   != ' mg   #2!  #2.*
 !!.#-"!=*#
T#A!*#!%"&#1!2!
- '5#TTSEYGTSS#!*#*?#
=-#"#(5+##-*#2 TTS E YGTSS #!*
#*"#
-6 -#"#5%'#!
#2!6.2
? !* 2!.  #! #### #"! 2#"! ! 
#"    2# # 6 -2 
-!!#28 #   ##2#*  " * 
6   #    #2 !6 .2  # .
 #  #! 82!"!* #2 ## /! 22!
#!.#!####
#! . #   2#* # #! 
2!#*
A;2"QA !I"!1!-*#!2"
2-* #"! ##"! #"! 1!  #!    *
# 2#  #2 #6 26 #  #
.!##*2!#*#*
9- .(' .##!#**:
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
F.
?.## #2 !#1#
22
!.!!#E1#* ?2.##
#E2###-?2#-###
#*8"!##!&+W,66!
#.!#*#
#!*
?  #!# 2"   # 1  .!!  
#!* (5 M>w 2 ! ##! =" * #!* <
2#2 !#1)E!
2!! # "#`!#2 6 # 6#  55 W
2!!2"#!-2!
a##
?#-###!#*2"#6
-##*$ .2 !" 2=2"  TE2" @ -

xy zx{mk
# !2 \]^J(  \]^'X% ! 262!  #!
.2 !" 2=2"#  TE2"
#6#  # \]^J( ?  ! # ## 
.2#6Q!##2##*2.<##!
## )E !  #-# !#"6
2#(W#2Jp\##
F-*
A#"*-*#!2+1
226!##!#-#2 CYP'D% 2(%
1226!!*#-#2CYP'D%
?*#2 !6 #!!+ml>min>kg2
!2"#*
@#.=#2##!
u
(
Cv 2#'+W# ! !#*#6
2 #% W# !H # # W #!"#
 -* # 6  2 # & W !#*
!"##!
I!#*!1!
B#2
? .!#* #   # )E 
#6!"+#1!*#!!#"!
!"!#" #.#"!"#1!-1!
?"!!
/!22!.#.!#*##=62 1!
"!"!  !1#"! !"! 6# 2  !!6
#.!#*!2#226#"!
!#"!.!
I6
/!22!.#.!#*##=62 1!
23
!1! 2!1!6###!!6#2.62
 .!#* !2 #2 26 #"! !#"! 
.!
!I2*
?= #.!#*#!2!28!1
!#. 2 ! 2!!# #.2* *  ! #
!#.!#*#
T.*2#2 
0 .!# ## #   # )E
 -!! !   ! -* !.*
!2 !!2#!1!2 1!!#1!
?#*2#2 
/*.=#.2-6"#2*#
9\|xM}E^~| \Mn••L• J  \: ! 28! !#*  #
#* 2#2  # .!#* #   #
)E  * -! ! ! 
" #2 *# \Mn• \ 2 ! !  #! = " *
2#"! ##-*#2!##
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
0!!!6#2!#!2! #!!"
 - # 2-#  . * . #=##
!-!!"! "! !#=## !! ! !2
#=###!! " *!##!#2=
<!# #=   #*! !   *
2 *#! !# !" #  # !1! *
2!#! 2#*#!!*!!
#!!**F2#-!!$=#1!#=##
#2.6#"!!."!9212#"#*.2!>*
1 2#1!2##"!:22#(-
 ' " % >w> 9 "  . #  #* # Jp\ 
#!### ##!!#!!":
 6= #"! !"#"! #2 .6 #"! !."! 
2!2!"! !"#"!>!"#"! #2 .6 #"! !."! 
2622%>w>9.##*#Jp\
#!### #2!#1!#!!":
?28#2!.! "!*22
*#!+E##!!"#2!#1!
! 2"# 6 *#!  ! # #
#"!1!26="!#"!2=2E#-#1!#
#*#"!*"!#!-!!#2##
' " ' >w> 9 " . #  #* # Jp\
#!### #2!#1!!**%"
&.# #2!#1!#!!"-!>
'
:
;!#6#  2 !#1#"!1! Q!#"! 62= #2=2E
#*#2!12# ##!!
#!!*#!#%W#"!2 !#1"!#*
2-!#2*2#*5-"!!
24
6#"9%W:##xyzx{mk2###
<!-!!!1!2"!6"!!
#=###*#!2 !2#*
 !* 1  ! 2*= != !2#=## * !6#"!
! 1!#!!#2=
@ - # ##  *2  "!"!  "!
!#=##  "* # ! ! !#=* ?
 ! -2! # !##   #=##
! " * F!#2=* #=## -!!"! # E
=#1! 2#! -2Q* #  #"! !1!
## !#1!! 1!#*2222!
" #    # # 2#*  9
-#!Jp\:2!2 6!
. #  #* # Jp\ #! ## #  #
2!#1! !*  B#* #* #=##  
2#26!!#2=*#=##
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
$
H#!)*
S2-#2
@2#*2##!9pY:
P=22*2##!
A= *2 (Sicovit Red 30E172)
<## !*
$
H#!)*
S2-#2
@2#*2##!9pY:
P=22*2##!
A=*29SicovitYellowE+':
<## !*
$
H#!)*
S2-#2
@2#*2##!9pY:
P=22*2##!
A=*29SicovitRedE+':
<## !*
6.2 Ασυμβατότητες
/!.#
6.3 Διάρκεια ζωής
25
!
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
/!22! #* #Q!2#
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
282!29AluEAlublisters:22!('&(5%%5&

@!2.6!22
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
 # .2# Q! * 2  !
##6."!###262##=
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
IFC@FgFJTGTP@?IFC@F;P07?•@BAC7?a7A@?hFT7?
;0F7C;7F
#PHARMAZACAE
T6a#!
((+F*!
#$'(&&5
.=$'(&&&+
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
‚2.ƒ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
?!1# $‚EEƒ
?!#2#!!"$‚EEƒ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
{E}
26