ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Moxifloxacin/Sandoz, 400 mg μμ  μ μ   
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
μμ   μ μ    400 mg moxifloxacin  
hydrochloride
 !
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
" μμ  μ μ   
, μμ μ μ μ μ #$        % 
“400”& '
Δ :   !( ))*( ))
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
μμ μ μ Moxifloxacin/Sandoz 400+      mg 
μ 18     ,  ,-   
μ ,   &      '-- ( . 
 4.4, 4.8 5.1). H  '-- μ     μ
    ,  
μ  ,     ,   ,- 
:   &
. /-0,'1
. /--'0,'1
. 2',,
. 3'',0',-
&'''
'1$'
'
μμ μ μ Moxifloxacin/Sandoz 400+      mg ,
''',
''
01-'
Neisseria
gonorrhoeae
'--
Neisseria
gonorrhoeae'--'0
445!1
+''''67*897*:;8<=>:<?7@4AA)B'
'&
2
-'
'---C
. 2'
. "'',-'','
+''''67*897*:;8<=>:<?7@4AA)B
'&&',-
'',''
D'%''
,
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δ ( ) 
E,'''''4AAmg
-'
F'=
G''&
'&
'H
&05I'1
G''0
4J1
K'
G''
'''
μ2  
E'--0L!M,1E
''--
'04J1
+
μμ μ μ , μ +          
μ μ μ .  &      -   
G
E'--'
'C
/--

5.!A'
2' !A'
/-

('
3'',

!4'
+'''''--'
'!4'
3
G0&''1
N''
'''4
'0'1 '0'',-
'','1E,'
'(.!4'
'(.I!''',-
'','
G,'04AAmg-'1

-
4.3 Αντενδείξεις
. O'--  
6.1.     
. &04 1
. F!M,
. F'=$''
'
+,
'''
'QT'--"'
$'''--
'C
. N''''PQ
. G,'
'
. '
. ''''
-,
. 2&''',',
H'--''
''&'QT0451
R',''--
'0ChildPughC1
'&-',5,
'
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Q7''--',-'&
'&''
S-T
"'' QTc ,
$'' QTc
U'--'&'QTc
'',N
4
''',',
''QTc''--msecI msec
!4V''R
'$'&'QTc'
'''&
'Q+c/''
'QT&''
W''',
''''--0
4J451
E'--'''
$''0
'1-'''
PQ,'-',
',0'''.
X7YZ:?[?[\78<X[Z104J1+
''PQ'-'-'
,'"','

F'&''
''--
'
O=
U,'
''''--
A'&-&
$'',N
,,,,
'---
01
N
U''--,
-$
0''',104M1/
'&&'
&'&'','
-'
$''&&'

D'&=&
,-

N,'
U''--,,',
&'Stevens.Johnson-'
04M1/'&
&''&
'=
5
F'
/&E
'']N
&'
',',
N,''--
''
2
U'
''''--,

'F'
'--'&',
&&','
'&'''''
--''%'0
4M1
^
_&%'',
,''''--N&
,%%-
%''
04M1N&-
'--
'&'N'--
'%&'
%
G$'''''
U$''0AAD1
$''0AAC1'''
%',$''Clostridium
diffiicile','
''''--''
'"'
''%
&'
'--N,%'
$''$''
'&'''
'--''
'"'
'',-'&'
W''
&
F''0 myasthenia gravis 1
E'--'''
'',''&
W'-
_'''''--
''-0F
1'''4M,-
6
'',',
/-
-''&
'_,''
%''--
-''0.1'&
',01
'04J4M1
F'
/''
'--''&'
%,'-

/
"&'
$'''04(
4M1
G'
`'''--
$''''
''N
'--'''
&''
''01N
&&$
'04M1
2%
/&
"&'-'--'
a
&UV0,
1=
''--
F' .$
F''
 .$'
''"'
'--''&

F'',
N''',0$'
''1
'67*897*:;8<=>:<?7@H
','Neisseria gonorrhoeae'
N,,
''--&'
01'
Neisseria
gonorrhoeae
'--"
J'
'
7
F'',-'','
E'''--
',-,'
',-&&'''
2'-
E''--''
Mycobacterium
spp'-
,%,''
''--
F'',- MRSA
E'--',-MRSAN
%''-MRSA
-'0
5!1
2'
R&',,,$,0
5J1'--
L!M,04J1
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
F''H
G''
'PQ'--'H
''&'PQ;F'
-',','''
0torsadedepointes1"'
'--''
H04J1C
- '-bF0'1
- '-bbb0'
1
- %0$'$
1
- & & 
- ''&0H
-'IV'
1
- ''0'$'$1
- 0'bV'1
E'--'
'''',0
&$&'
c%,d'e1'
$''
U' ,''-&
0-
'
8
%1
'--
E&''4AAmg
'--'-'''
'''''''
MAV"'&,
'0,
4f1
U'''--
&-C
max
-JAVAUC
,G$'&-
-
N'-&
''--'''
'I!V','
'/'''--
'&'"&
&''''
'''0'
1"''$'
'-&'--'
F
INR
U'',&-
'&',
''
'-$'/',-
',
&'$&O
&''-
&INR0InternationalNormalizedRatio1U
'INR"
',
'
μ   -   -   
μ μ : , ,   --    
μ , μ μ , μ μ     ,    & 
, , .   $
/ in vitro μ μ μ μ  , $  ,  P450 -
. μ μ , μ    R  %       
μ μ μ μ     $&   ,  P450.
F'
E'--''
'''',H
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
"'&
E'--,&
'_$,--0
9
5J1/,
R&''
,,'$,
-%'
,'
'--'&
04J1
D'
G''$
2-''--
R%',
'&
,,'$,
-'
''--04J1
'
_$,-'05J1
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
G'''--
'&',a
''''--'
&$''
]N0$-,
4M1-',0
4M1N
,'--&
&''
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
/&'$'
%'''
'--4AAmg0'1
-'&C
"&'
JV
N'&'$'
/$-C
- N0!=!AAL!=!A1
- `0!=!AAAL!=!AA1
- N0!=!AAAAL!=!AAA1
- 2&0L!=!AAAA1
Κατηγορία
Οργάνου
Συστήματος
Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ σπάνιες
Λοιμώξεις
και
παρασιτώσε
"',-

,
10
ις 
'
'


Διαταραχές
του
αιμοποιητικ
ού και του
λεμφικού
συστήματος
F'
R01
/
D'
D'
'
E
'
"'

'=
&-b]R
F&-

'=
'b]R
F
'
Διαταραχές
του
ανοσοποιητ
ικού
συστήματος
F
0
441
F-
'&


$
0

441
F
'=
'
0'
'

,

$


441
Διαταραχές
του
μεταβολισμ
ού και της
θρέψης
O' O'
O'

O'
Ψυχιατρικέ
ς
διαταραχές
F,

^

=

N'

%
0&

,
'
&'

'

'
F

^

0'
&'
'
'


'=%

11


'=%





441
^


441
Διαταραχές
του
νευρικού
συστήματος

g
2.
G
G
&0'

&
,1
N&

.'
G
&
0h1
+'
i
O
O
G

0'
'1
2-

G
'&
0'
,
'

$
1

'
',
'
%
0

441
G

G
'
F'
2




O
Διαταραχές
των
οφθαλμών
G
'


0


]N
441
2
,

0


]N

444(1
Διαταραχές
του ωτός
και του
"'
U

12
λαβυρίνθου -&
'
,
0
%'1
Καρδιακές
διαταραχές
"'

'
QT
'
'
0

4J441
"'
'QT
0
441
F'
',
+

''
N

'
N
0-
'

,
1
F
'



0torsadedepoints

441

0
441
Αγγειακές
διαταραχές
F O
O
F
Διαταραχές
του
αναπνευστι
κού
συστήματος
, του
θώρακα και
του
του
μεσοθωρακί
ου
G&
0'
',
1
Διαταραχές
του
γαστρεντερ
ικού
συστήματος
]
U'




G
_
-
%
G
G%
_'

F&-
'
G
N'

$'
'

0'
%''
,.

&

,
'
'

$


441
Διαταραχές
του ήπατος
και των
χοληφόρων
F&-
'
,
E

0'
&-
LDH1
F&-
i
E
0
1


,



13

F&-.GT
F&-


'

$0'

,

441
Διαταραχές
του
δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
'
"-'

j'
W,
'

&
'
Stevens.Johnson
-
'

0,

$
441
Διαταραχές
του
μυοσκελετι
κού
συστήματος
και του
συνδετικού
ιστού
F
_
+
0

441
'
',
_H
&
_H
'
#-
0
441
F
_H
'%
2-
''
'
gravis0
441
Διαταραχές
των
νεφρών και
των
ουροφόρων
οδών
F ]

0'
&-
$,


1
]

0

441
Γενικές
διαταραχές
και
καταστάσει
ς της οδού
χορήγησης
F'

0

1
",

0'


,
1
/'
14
"
O-&,&',
''
,'&''--C
'''''
0441
F&'&',
E&'&','
'&H'"
&.&'&
Hg'''
%&'&'
'&'C"/'
W'_IM4kl.!55 ImF+CnJAI!J
IA4AJMA=JJ(W-CnJAI!A 54f5M5bCoXX\C==ppp[7qBY
4.9 Υπερδοσολογία
G,'',&
N'
''D&
'0E1'
'QTE&'
'4AAmg'--','
''MAVE&
''
&-''--
,'
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
W'CF
rQscodeCJA!MA!4
_'
E'--in
vitro'
,Gram
,Gram
E'--'
&ttH',0uvrH'bw1
$uvr'
W''sM.)[Xo7*x'-'
'',,,
kY:)&'''sM.yE
,z8;x;{7:)8<[
s('$$'
<7Y
r
\)Y
r
'$kY:)
U''-'--&'
15
-,'"'
,0MBC1&
,06ts1
",
/
''--CEscherichia
coli
Bacillus
spp
Enterococcus
spp
Klebsiella
spp
',
Bacteroides
vulgatus
Bifidobacterium
spp
Eubacterium
spp
Peptostreptococcus
spp
O-&-Bacteroides
fragilis/
&'
_'
_'&
'''
''--K''
'0&Pseudomonas
aeruginosa1
'''&
'--
Ein
vitro'--&',
,','-&
&bbH',DNAH'bVE
'--'&
''&&Gram'&
G&''a
,'--H'bbbV
''Gram
'
'--
`
"UCASTMIC
'--025A&A!.A!.IA!51C
Είδη Ευαίσθητα Ανθεκτικά
Enterobacteriaceae
05mg/l
IA))
>1mg/l
L!())
Staphylococcus spp.
05mg/l
I4))
>1mg/l
LI!))
Streptococcus Groups A, B, C, G
05mg/l
!M))
>1mg/l
L!5))
Streptococcus pneumoniae
05mg/l
II))
>0,5mg/l
LII))
Haemophilus influenzae 05 mg/l
I
25 mm
> 05 mg/l
< 25 mm
Moraxella catarrhalis 05 mg/l
23 mm
> 05 mg/l
< 23 mm
Corynebacterium spp.(


Corynebacterium
diphtheria)
05 mg/l
|I5))
> 05 mg/l
LI5))
`'$''

05mg/l
>1mg/l
16
I
+'''6ts
&'/'
''
'','
_
-'
''''6ts

+'$'''
''=''-
'6ts',"'
'
''
'&
_
/''
'
',',-`
$'','
',
&',-'
Συχνά ευαίσθητα είδη
Αερόβιοι θετικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus aureus* (  ')
Streptococcus agalactiae (GroupB)
Streptococcus milleri group* (S.anginosus, S.constellatus  S.intermedius)
Streptococcus pneumoniae*
Streptococcus pyogenes* (Group A)
Streptococcus viridans group (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius,
S. thermophilus)
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Acinetobacter baumanii
E
aemophilus influenzae*
E
aemophilus parainfluenzae*
Legionella pneumophila
Moraxella (
e
ranchamella) catarrhalis *
Αναερόβιοι μικρο-οργανισμοί
}~Z7z:;X[Y8~)
Z\\
•Y[€7X[{{:
Z\\
«Άλλοι» μικρο-οργανισμοί
Chlamyd
phila (Chlamydia) pneumoniae*
Chlamydia trachomatis*
Coxiella burnetii
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
6x;7\{:Z):\<[~)7<8:[•
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντοχή μπορεί να είναι πρόβλημα
Αερόβιοι θετικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
17
Enterococcus faecalis*
Enterococcus faecium*
Staphylococcus aureus (  ')
+
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Enterobacter cloacae*
Escherichia coli*
#
Klebsiella pneumoniae*
#
Klebsiella oxytoca
Neisseria gonorrhoeae*
+
Proteus mirabilis*
Αναερόβιοι μικρο-οργανισμοί
Bacteroides fragilis*
Peptostreptococcus spp*
Κληρονομικά ανθεκτικοί οργανισμοί
Αερόβιοι αρνητικοί κατά-Gram μικρο-οργανισμοί
Pseudomonas aeruginosa
•U,
''-
‚
N"SBL
n
25AV',
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Fe'
U''--
E'f!V
E'''&'''5A.MAA)B
 AA)B-''!A',U
'4AA)B'J!)B={
'A5.4,'/'
,''04AA)B-
'1JIA )B={N'
&'JAV
%
'
E'--'-&,
4AAmgAUCJ5mgh=l/'
0Vss1Il=kgIn
vitroex
vivo'-
''ƒ4A.4IV-
'E'--'&'&
/',0''1
''''4AAmg
'--C
Ιστός Συγκέντρωσ
η
Περιοχή: Αναλογία στο
πλάσμα
2' 31mg/l .
N 36 mg/l 075-13
O' 16
1
mg/l 17
1
e  54 mg/kg 17-21
% ' 567 mg/kg 186-700
18
O & 

207 mg/l 5-7
  75 mg/kg 20
E'  82 mg/kg 21
# & 91 mg/kg 26
G' 10
2
mg/l 08-14
2,3
D• !AI
4
mg/kg 172
4
'-4AAmg
!
!A,'
I
'
J
JJ ,'
4
'-
μ μ μe   
E'--'''Wbb
&='
,''0_!10_I1
/_!_I''&
&'N'b
in
vitro
'''
'''''b'''
$&','P45AG--&
''&
F
E'--''''$
!I,E'','
4AA)B'!(fI4 ){=)8<E
I4.5J){=)8<,'
'
4AAmg&0!fV
'I5VM!!4VMI1
0I5V'J VM!
MI1f V
E'--'
''&'
E'''''
O%,'&'
''01'
F'
/''--'
''0'''
IAml=min=!(Jm
I
1`,
,'_I01-
I50'JAml=min=!(Jm
I
1
F'
e',',-''
'0ChildPughAe1
'E
'&'%M!
19
',''''
G'
'--'
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
"'&'0'''
'1
`'
&-0-'$'
,&1+-]N'
0'1F''
%'--'
E'---in
vitro
'',&,,
'&-&
.%,.''
H'bb&,'
-Nin
vivo'
--'&%
'--U'
'E'--'
''-.,
2'&
-'-N
'---
-'''
',
in
vitroin
vivo

N%,'--
&'&&'
„''&'QT
+-'&',
'fAmg=kg,'! 
mg=l'&'QT'_
&%
'&5A,0JAAmg=kg1&
,'IAAmg=l04A
1'%''.
'
/&
,$,-E
'''---
,&&'
,'4AAmg0'
5Akg1'mg=kg','&
%'
G'-0''
 '1%'-'
'-N&%'0 A
20
mg=kg1,'IAmg=l
''''''
,',
_'
-'--&_
0'10
'1--'
''--_-'
',&,'
'0IAmg=kg1
$''-'O-&-
,
,'N'''
-'&-'&
'&-'',
,, J'&
','mg=kg',
'&,,
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
2 
Microcrystalline cellulose
Maize starch
Sodium starch glycolate (Type A)
Silica colloidal anhydrous
Magnesium stearate
"%
Hypromellose
Microcrystalline cellulose
Macrogol stearate Type I
Titanium dioxide (E 171)
Ferric oxide red (E 172)
Carminic acid (E 120)
6.2 Ασυμβατότητες
Δ μ .  $
6.3 Διάρκεια ζωής
J
W HDPE ','
!
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
+'H&-

21
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
. N%0blister1••.r{
. N%0blister1•ws=•wus.r{
. 2HDPE'HDPE
%45(!A!4IAI55A(AMA!AA
''''
2'45(!A!4IAI5
5A(AMA!AA''''
_'&
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
'
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz d.d.
Verovkova5(
Sl.!AAALjubljana
N
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
IfA4I=J!.AJ.IA!
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
J!.AJ.IA!
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
22