ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Cosyrelmg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
        mgbisoprololfumarate 
mgbisoprololmgperindoprilarginine
mgperindopril
!"#$%&&' $%( 
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
)
*++#,-'$&",
mm$,.mm%#/# #0#123
#$# 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
4 Cosyrel  &, 5 $#, % # 6# #,
#, 2" #, 5", (,   5,  
($%,   "2 %%&#,  ", 5, 
5+ 6,  '#  #  #%-
##
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
7%
8"5#,%($##
95,  5# '# #
##%$'$, 95,,
$#,%"5
)$  '" #, %, # ##   %  
&$ 
),#5,
:("$' %$(, . ;
4Cosyrelmg2mg$#%5,("$ <
-, , 5,  " ## #, #,  
&$
1
8"$' %$(, . ;
7  ## # %" #, %,  5,  #"
$
8&
4Cosyrel#%$%#("% 
=,#5,
7#&5#($##Cosyrel$
("', 7 $ 5  <6, # "#  $ 
("',$ 
4,"%##,
4Cosyrel'$#"#&
%-
4.3 Αντενδείξεις
> ?5# ,, , " "   
( # $%( "  " $  
-+-%%#,@)A
> 9/"$"$#$&#-#,
",$,-('5
> B%",#/
> B,,-"'5-&,'##
<--,(''
C'',,
<&"'
<&"#
> <''%$5"'"("$5
> <',(,(",#",(","',(,
Raynaud
> C&-&#5' $%( 
@'"/&#
> D%%",#%-#5
@)A
> B#"5,%%#
> 7-#-##,' %$(,  
> 8  # "#   EFGHIJK  L     #
5,6#'"#"("$MNO
PQK2QRS2TQ
;
' %$(,  .. 
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Όλες οι προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση που συνδέονται
με καθένα από τα συστατικά ισχύουν και για το
Cosyrel
.
?#U
9,@)A-6##,#",#, 8
&"#$,-,5,
5'5,&%,
% $% %& #", %&%", #- -  $,
$5#, $, "  "  5,   '" #
/6#  #  # ' %$(,  .      ##5
2
&"#5,&""$"
&, +# (" $ A   5  ' 
5,  ' '5 ", $, $% 
+  #  "%##  0#6  &  #6  #,  %-#,
"%"("$ <5,/#
&",#,#/##,%&%",#%"#,#,
5-$ =,($/,-#,%5,
""%%"%(",,#'"6#
#, #, 5 -  #%"  (%   " %%
%(
)$#&5#5",5#5-5#
#$'$&- mg2ml V
('"%## 8""$##/#%
&,,-"5&,#%#5-&,#
%"/#5##,$-/##%
< , 5,  (#" " $  
(%""#"#"#'5#&##,
#", #", #,  # # A" # # 
# "5&, % %# "#, %&%", A #
#%&"&,&##,#,"""
#,%&%",#6,&$/&$$
# 
?5#2A%%#U
A%%#  6 & $& & & & '%& #,
%6,#,%&,"2$%%(5$5,
5- %&%"  ,  @)A '#, #,
#,' $%(  A'"%"$
#$#,%&%", <,, 6,  Cosyrel &,
 8 %&%"  , 'W,   + = 
++#$##-5##5"#,
$#  &  &$&  <,  6,  ,      #
+  &   # "/ %6, $# 
'",&,%&%"$("#
-(#&&$&
A%%##$%%5#(
X$"#,%6,#,%&,"$%%5#
(/#,&(&6#"%###,$##,%,
5, 86#'$#"%###,"2
#"##6(&6 95",'$&
" " -5## ,   5 "#,  5"
6##&&$&
95,%%",+%&%"
@)A/#"&#,%%",
'$@)A' $%( T
)%%#$(55,5-%&%"
,@)A 95,"5$%,"
&,  "  < $, 6,  " #%-
%%#6 CW$#,"(%$ 4
%%#%6#,$'/"%(
",6,"#%$(#"$#$%",'#,
 6 /(# $ # "    @)A 4
 %%#   '$ # (" $%&# &
56%&%",@)A
$%,
3
4# "#  , mTOR   , ',
,U
A5,  '$  5  , mTOR  
, ',,/#
% %%#   "/ & %&%6 " #, %6,  " &,
&#-' $%( .
8"$U
<&,,@)A5-+
/'#"&#,
(,5$ 9#,-#, 9
5,'$,@)A(+"#"
-/##&#6+-&#%&%"
@)A#$##"-5##' $%( 
C"U
9,@)A-%%#-,5,0#
5,-
X&,'$,,@)A##
%"#&##,#",#,-,5,
-%#  5,    - 56, %&  0#
-#6&#,#5&-&6
Y",U
(5'",#"#&&@)A Z#$
'",#%&%,,/(+#"#,%&%",
9'",,,@)A5&,
#,(",$%&#,'"
?U
A/",$-##5-,5,$'
,  @)A '#, #, #, 9 $%,
- % # "&# , '$ (" $
&##,(",%,#[66#'"#
$ '$   ($&#  / #  -#  "
$ '" /&#  # "# ##6
#6   # # # " #
#&$&"$&$,$"(-
,5,$($+/",
  -  ## 8 "# #&$& 
##6 #6 " $&$,   $
5,%#("%#%"
#"-/##   - 8
',,(,5#(,5, )$##"#&
(5&%&##%"
"-5##-' $%( .
<,5U
9 ,  5  # # %6,  $ '
$%( .
<,##$($#6"$
$,$U
9 ,#, #, ##$ ($ #6
"$$,$%6,$'
$%( .
4
7,,",#,W%%#,W#,<*AAU
?$/,##"#&@)A6&
&  %%#,  DD  "  #,  /$      #,
,&#,(",%,'#,#,/,
(", $, \,  - , ,  ",
#,W%%#,W#, <*AA  & #, #, "#,
&@)A6&&%%#,DD"#,
$' %$(, .. 
)$#5--5&-&,##"
 %  $&  # '0# -   " "
-5###,(",%,&#6#,#",
#,
9,@)A,&%%#,DD
#-5,'#"($5
<,  %&, ' 5$ ($ $/#, D 
$($$U
9 , #, '#,  %&, '  -
'#, " +#,  5$ ($ $/#, D  
$  ($      $  %6,   $  '
$%( .
7"#,%&%",U
8#"#,%&%",'W"(-%&,
5,  " "  %   #%"  "
&#  #, $#,  #, $, 8 %    6
$#6,&$/&$$%
$# - '$& 6    /$ # %&%"
$#,$# 
YU
)$$#$#,%&%",#"##,&5$&
.W..-,$5",#66
'  # #  Cosyrel   &5 #6, 
&$/&$#$###'#, 
B,,6'5-U
7#, #, #", #, $#, , 'W, 
#%-  " , 5,    6
'5-
<&#",-,'',2("$5U
X&, -  % , $, , @)A # #  
#%  "  5,  &# #, -, '', 
(/# #, ", /65##, #, ", , &, " &# "
("$5
<#5$%# PrinzmetalU
9'W,/"5#$&#5%6
&    5,   $   #5$%#  ]IRS^QJ_`K  8  "#
66&'%6&""
$%%$ 
:("$U
5
<&#(",$,##"% Cosyrel 
+$%#$5##,5"' $%(
 ; 8"-5###,#,-,#,
#5#,",",%,5,-,' $%( 
<5,&""$##$#/#
#,%&%",,@)A#%"&&#
#, (", %, <, 6, (5/("
$#"5&,0#
<,5,(#&##,(",#,"
&##,",(-$'%&%",
@)A##5/",#,##
-,"5&,0,#"#,%&%", A
 5  5,  (" $ A $ 
(%%"  #  $  /#,  ,  '",  #,  
(",$, <-,,5,#%&%"+$&
""-5###,,"##
& 7  # %&%"  #$    $%,
($,(5#$
5#("%$#$&6&'$&#,
5",%&%",
9 5,&,("a$ ("%%"
($/#,%6,#,,#,#,
  "5&, ", ,  , &,  # #
#%"5#  # A   5  ' 
5,a$("$ @$&##,
%,"2"#-"2#,#,
@#(-U
7 $   # "%## #, perindopril arginine  5, 
'"5#(#(-
A5,$5#U
(5(,$,5,'"5#
$5#'$,0#",",$'
  @)A <  -,  ,  5,       "  6  
# (,  -, '$#, $5#,  " ("
#%-$%
A(, $, $ # (# &L6 #",
#, LDL U
<&,5,$',@)A$#$(#,
&L6 #", #, LDL  5" /$# ($
#, % # +&" (, $, A,  $,
(-5#&""#,%&%",@)A
$5(#
A(,$,$#5###U
A5,  $' ,  @)A $ # $ %&%",
5###,      /#  &  ($  (,
$, <,,5,,$,(-5#
, @)A # &$ $ (#  
,@)A#%"5#/$",
X&,,,'W,#'#/"
#5# , %%  # '-# &(6
$& 8  %&%"  (#   ( $  # #
5"$#
6
92A2b'2A U
925'(5
5,$',@)A 8(+$
 5,   (%" (" %    $,
, 8 #  # /"" 
5,  $  %%"   %  5-
"%&%"%&%"#"L#"
 6 & %& ", &,  a$ '$'# #
("  %  @    -,  ,  5,  ($  ',
-,  ,  %, 6,  5#  "
'"5 A ##5#  -, , 5,
$"-5##5-&$&
5#%,5,6("/##,
  ,,
Y%,Y%%$5(,5",&&U
<'%$5"$,,(,$5,
 6 $ # # 5 
'%$ =$55,$5
-/###,#,&%&%6#%-'W,#
#&'W;%6/#5
7'#5,U
<$#""%##Cosyrel'#-,5,%$,
$, & 6 %+#,  , @  %- 
6#,%,,'W, 
A#"#U
<$"5,5-#"# 
=("("#$5U
)&#&&$&#&5'W,&,$
#/##,%&%", 
A5#U
<5,'$%"5#'"W,6
# #($#, 56  #   $ #
%&%"    &"&#    # %#"   =,   
$  # "##'W-W%#$ 928
5#%,%&+55'"W-
/, #, 5#, #$&  $ ($   
'5,/5## #, ",,
&# #, ", #, % # $5# #, 6,
, )$5%5#5'"W,
#%##"%$#6
6,#5#
<5,'$'"%"'#"$#$
"%##,5#6-# ##
    #  %%#,  DD  %6,  &,  ,  #
5"5&##, 8%&%"#
#%"'# )$#&5#5&(
#5&5#-/##%,
c&#U
7
9 5,  $   0&# "   0&#,  
'$  'W,    $    "  /#    +%
(,W- 
C&-&U
<5,%&(&-&"0(&6,#
'#$#%W"
b/&#U
X#%%&%"'#65/&#,
%(5- 
B-##U
A5,%+%-#"#%&%"
,,%&%,,5&(
($, % "%## $ # %-# , $ # /-5## #,
5,    ,    @)A    6#,  X  6
%-##%&%",@)A$
$%#&##%"5' %$(,
 T 
B"$U
7$5"#'##%&%"#,",
$,5,,5,5",$,U
> /6,6#,'"#,-D
> '$%#("%
> '$%##"%
> "$5
> %%",",
> $#"%"''$5
> (%,,T",
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
7#"5# #$, /- '#,#,
# ##,  %"5#  %, 5, =$&
 #(, % #$,  $ L ,
%&,($,&,,,,U
C$-U
B$ ($ " 5, #%,   /" # "&#
,U # $  ##$ #$
,@)A%&,&&#,%%#,DD@<AC
#,  $%, &, # " ,
5# 9 , 6 & ($& /$  
,
Ταυτόχρονη χορήγηση που αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3)
A#U
8 # "%## Cosyrel  #,   '#-,
5,"5,(""%&-,
&#,#,(",%,/##,%%",##,
5##,
8
Δεν συνιστάται ταυτόχρονη χορήγηση
Σχετικές με τη βισοπρολόλη
A$ ($  "  $# &, # #   $
5/##U 8 
# "%##6
($&  " $#   6 # " $
6,   5#  &# " # 
""%%" 8#"&,#&##,
#,'W"/"",#,#,
rebound
A5$ ($ $/#, D  # # d#
(d# (L# (#U
8 $#   ",
%&%#,5##",$#/#5
A%&,  '  -  '#,        '5  -
+#,U
A#" # # #  # " %&%#
)(' "%## '#,  5,  '  %&%"  'W
,#%"##
Σχετικές με την περινδοπρίλη
A#U
<5,$&,&'#6"&56("$
, %, &#, #, (",%,-/##,#,
%%",##,5##,
<%"%##  5,        @)A    "  &
%%#,U
B$   /  , ,  ",
#,W%%#,W#, <*AA & #, #, "%##,
&@)A6&&%%#,DD"#,
    0##  #  5-#&  %6  &,  #
&#("%'#,#,/,
(", $,%$#"# 5,",
#,W%%#,W#,' %$(, T . 
(5#''%(5,%##5#&"
"$"'"#'$'#%$$#
%"%## 5,    @)A   " &
%%#, -  0## # #, %",
,&#,#,(",%,'#,
#, /, (", $, %$  # "# 5,  
", #,W%%#,W#, 9 , ,
$+,     @)A  %&" &
%%#,DD+6,5+$
$&"-5###,(",%,&&
#,#",#,
)#U
B,  /#&  5-#&  %6  &,  %%&  #
%%# 
B##$#$  ##e$$U
9
?#$5#($("$
5,,$, 
9,#,#,(5($$
' $%(  )$##"%##$
#-""-5##-
!#"##"$$& 
f5U
B$ #$ #,"%##,5  ,  @)A
(50, /", &%6& 5  
/# 8%"%###,#,5$$$
,5#,5-$
5' $%( 
Ταυτόχρονη χορήγηση με ιδιαίτερη προσοχή
Σχετικές με τη βισοπρολόλη και την περινδοπρίλη
A'#$%,,%$%,U
)#%,,#6#%"%##&@)A
'#6($&#%$%,
/####&##,%,
%, 4(($#5'$,6,
'$,%"%##,5,("$
8 # "%## '#,  #    
'#6  ($&     /"  # #  # &# #,
%, 9,&'W%6&%-0
6#,%, 
@# " (%6# ($ @<AC '#, #,
#,#gT
g
2#U
X Cosyrel #%#"(%6#($
#"/-(%6##, COXW;
#@<AC#&5,#,",
$#,#,'#,#,#,
)#,##"#&@)A@<AC#%"
/#  &#, #, (", %, '#,
5",/,(",$,-/##,-
5,a$'#"("% 9,
#%",#&, 95,
6&,   5 " %#, (",
%, $  # /#  #,  #, 5,   $ #

A$%,%%$U
8#"%##-,$%,%%$&,
%#$6#"$%%$"$($
-6##  $5$''$
(5+,   /"   ", $#, #,
#,#,'#, 
4$5$2A0&$2A5#$U
8  #  "%##  &  5#6  (6  L&
6560&6,@)A
#%"&&##,#",#,
10
8 # "%## '#,  5#$   #%" 
/5###,",,-/##-#,
<5#$($U
YW5#$%,  #'#U,
'#6#$#&-%&
<5# $%,  %-  , 'W   , W
%-,  ,     (#  (#U    ,  
'#   -0 # W%" %%" $#
6 & %& 6, -/## #, #", #, 
&##,,&#, A,#$,5&-
5,#W-,'W,
4 5#$   6 # " $# &
&@)A
Σχετικές με τη βισοπρολόλη
A%&,'-#,&,(##U
8#"#/"#,
# -/## - & &#, #, %,#,
",,5,"$
A5$($$/#,DDD  &#U
8$#",%&%#,/#5 
=5#$($U
8#"#/"",%&%#,
', 
4 'W,   (5, %, % # 5 
%6,U
8#"#-##"$##,'#, 
!,#,,U
@&# #, ", #, -/##   ",
%&%#,
Σχετικές με την περινδοπρίλη
@(#U
A/##"# :5##"#
+#"%$#
@###$#$U
95,'$#$&#%
,"2$,#6'"&##,#",
#,  $  #  /#  5,        @)A  8  5#
",  $#,          #  "    #-
/$, % ," # #0# $&  # /#
5,#,,,#,
B$##"##%-##"5
  &#  % ,2$,     
##/#"%##,@)A&#$#
##%#5####
   /" # "%##   @)A  #" # 
$/#5
11
B$#(#""$&+##
"%##@)A/$-#"#5$$
#&##,#,+###-#-
< , , 6, #(" %  #,
5$,6,'$,5,@)A
B##$#$##U
@#"#,/-;.Qh.Qh##
#,,&&@)AU
<# %&%" ", $,  ii W ij $ klmn  $
/65##,PV#%-#%&%",@)A#$#,
%-#, $ , , #$ 5#(, &, 
&# $'0#, & %%(6 $& %  
 
=#/#"%##,-%/#,
(",$, 
B$#/##,%&%",$"-5###,,
#,,($#'$$6"#,%&%",#
($$5"
*#U
) %&   ,  @)A   # -
%%# A,,/#5#
#($#%#6##,
/,$, 
A, mTOR   ,',,
A5,  '$  5  , mTOR  
/#%%%#' $%( 
Ταυτόχρονη χορήγηση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
Σχετικές με τη βισοπρολόλη
@(#U
A/#,,',
A,#,",/$#,,&&#,@A9WYU
A/##"$#&'W6&,#,,",
#, 
Σχετικές με την περινδοπρίλη
!,%#/%#%#'%#U
A/#, , %%", %& #, &#, #, #,
",$#,IVDPPWIV#%#5,#
5,@)A
Z,U
:,$,  6'$ /0#  6
 # $ (5 5, %&%" 
sodiumaurothiomalate#5@)A
'#,#,#,
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
12
B-##U
@'$#$%&$ Cosyrel 
$$6##,-##,$-
##,-##, 
Βισοπρολόλη
8'#(%"$#'',
$,#-##"2'2%#&##
-    '$# #, $/#, " 5$
'" " &  6 5-#, %,   % 
'   #&5- '  %# )$ 
## # 5  'W%-, ,   
#-'W,
8'##$#-##$$
-&,% )$#5'#5&%
5-##-,""#$/#'-
<&#''6$&#-##"'/$+
#"0#",5, 4%#5$
<6 %,  ',   , T 6,
#,
Περινδοπρίλη
4 #%$($   %#, $ 
5#  ,  @)A $  6 # #, %-#, 
#%-  $ )-,     $ "
-/##   -  A5,    %+  %-#   
" # %&%"  ,,%&%,,
5&(($,%"%##$#%-#,
$#/-5###,5,@)A6#, X
6%-##%&%",@)A
$$%#&##%"5
)%&#5#5,@)A$-
  #   '/#    $5&  &#  ("
%%a$5####%"
/#("$#' $%(. T )$
#5#,@)A%#5-##,
%-#,$#%(,%,#,(",%,
 Y(#&&#,$',@)A
5-$%#' %$(, T 
!U
4Cosyrel$$#%
7%&$#'#%$ \,-
$#%#%'# 
)(  $ 5, #(, $  # "# #,
#,$#$5#-##$
    /$+  , ,  %&%, 
5 #& (  ($,  % "#  $  # $ #,
%,&,$5#%6"6&'(6 
!#U
7$$%#%##"#Cosyrel
13
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
4 Cosyrel   $# # # # "%##,  -
#6  &,   #&5- /, $, 
, 5, %& #, #", #", #,  $ #
/##,%&%","$#$##,%&%",56,

B$##"%##,"-#65
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
=#0#(($,U
4  $ 5-# '$  # '# '$
(%+$# &# #, ",$, # -$
,$%,$#/5#&#
4$5-#'$(5#,,
  #"5#    #  #  U  (%  +$#  %%,
5# , , ', # '", - 
,$%,$#%0/$5#
#,L,$,/5##
B$%,5-#&%6("U
95,5-#,%,##5$#$6
6"2%","#, '#,"#,#%-,
&   5 -(&  # /## MedDRA $
%-##5##U
=- , g2 , g2 &, P2  , g2  &,
P2$,g2 &,P2 -$,P2 #%&,
-#5-'$#5
MedDRA
Κατηγορία/Οργ
ανικό σύστημα
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνότητα
Βισοπρολό
λη
Περινδοπρί
λη
Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις
*
<$ =- $
Διαταραχές
του
αιμοποιητικού
και του
λεμφικού
συστήματος
8&(
- *X "
A' $%(
 
- =- $
=
- =- $
f
- =- $
9 (' $%( 4.4) - =- $
b'(' $%( 4.4) - =- $
A"5,
%%"$#,GWPDH
- =- $
Διαταραχές
του
μεταβολισμού
και της θρέψης
?%' %$(, 
 .
- *X "
?0##
"
- *X "
14
μ?  - *X "
Ψυχιατρικές
διαταραχές
7,#,$5#,
- X "
7,-
X " X "
B$50#
X " -
)($,c5",
<$ -
<-%#
- =- $
Διαταραχές
του νευρικού
συστήματος
B(%**
<" <"
o$#**
<" <"
p%%,
- <"
7%
- <"
=5#
- <"
?#
- *X "
<%"
<$ *X "
Οφθαλμικές
διαταραχές
9""
- <"
@&#-'$
0#$5",#
(-,(",
<$ -
)(
=-
$
-
Διαταραχές
του ωτός και
του λαβυρίνθου
)',
- <"
7,",
<$ -
Καρδιακές
διαταραχές
A5#6
- *X "
4
- *X "
Y
=- " -
)&#",$,
<" -
7,BB%&%#,
X " -
A5
- =- $
<#5$%#
- =- $
(%5$
%&'",#,5,
0#--' $%( 
- =- $
Αγγειακές
διαταραχές
?##6,
+##
<" <"
A5#0-,"-$
<" -
95"#
X " -
A%%
- *X "
A%%%(5$
%&'",#,5,
0#--' $%( 
- =- $
15
Διαταραχές
του
αναπνευστικού
συστήματος,
του θώρακα
και του
μεσοθωρακίου
Y",
- <"
7-
- <"
Y%,
X " X "
8&("
- =- $
Διαταραχές
του
γαστρεντερικο
ύ συστήματος
B$%,
<" <"
7#
<" <"
7$
<" <"
:
<" <"
,
<" <"
70
- <"
q#
- X "
=%
- =- $
Διαταραχές
του ήπατος και
των
χοληφόρων
8"
"' $%( 
<$ =- $
Διαταραχές
του δέρματος
και του
υποδόριου
ιστού
)/$5#
- <"
B#,
- <"
A%%#6&
$&&&&'%&
#,%6,#,%&,"2
$%%' $%( 
- X "
B&#
- X "
A$,(&5#,
- *X "
=(%,
- X "*
?&
- X "
A$,5#,#,
/0#/$5#
<$ -
)&#,0&#, W <$r
=-(-5#
- =- $
A&
=-
$
-
9'W,
"6#
0&#"/$5#
-0&#,
=-
$
-
Διαταραχές
του
μυοσκελετικού
συστήματος
και του
@L,$,
X " <"
@L"
X " -
A5%
- X "*
@%
- X "*
16
συνδετικού
Διαταραχές
των νεφρών
και των
ουροφόρων
οδών
:("$
- X "
9/("$
- =- $
Διαταραχές
του
αναπαραγωγικ
ού συστήματος
και του μαστού
<"%
- X "
7,#,/",#,
<$ -
Γενικές
διαταραχές και
καταστάσεις
της οδού
χορήγησης
)/5#
<" <"
B&#
<" -
b&,,
- X "*
A5#,
- X "*
=(#
- X "*
=/
- X "*
Παρακλινικές
εξετάσεις
A-/##,,
- X "*
A-/###,,
- X "*
A-/###6+-&
<$ <$
A-/## 5#, ,
- <$
A-/##%&
<$ -
@&##,(#,&#
#' $%( 
- =- $
Κακώσεις,
δηλητηριάσεις
και επιπλοκές
θεραπευτικών
χειρισμών
=6#
-
X "*
r <#  %+  , , % 5-# '$ 
+&#,($,
rr46$(+$#/##,5, )%$
"&-,,6,$#$W;'$&
A($-&5-#&$&
8 ($  & -& 5-#& $& $  # %# 
(-L,#" )#"-5##
+%(,2-(-L, 9%%,#,
%, -  (  " -# 5-##  #
5,)59%C$&U@%&;GRW..;Z%,
A5"  4#U    T  ;  T;T2TT  C/U    T  ;  ...   D,U
httpU22www eof gr
4.9 Υπερδοσολογία
7$#(,%%Cosyrel,56, 
17
Βισοπρολόλη
<6U
!$$#(%'W6
' # '%, / " $ 
% @ "  (5 %,  6,
%,'#%#U; mg5,
#"2(($'"2# X
5, 0 ?$  %" (## #
5# #($/ 0#"%#,'#, 5, 
"$56,-5#
A6#U
<&#%,$#"#,5,'#
#"#",&",5, =
-    #  '#    #  #  Y$  &
&  (%6  $&    &  $&  % $,  'W
,'$5%$$
''#
Y
U)('"%###, )$##",
 #% "# " $,$%,  5,
,#, B$&,5",%#
('%&%"'## 
?#
U=%('"%##%6%%6
($& 8('"%##%%#,"#
B,,-"'5-U
95,
5-$&+%##,"
(' %&%" '##
9/&##,",$,U
)('"%###6
&%&%%6%&
Y%,U
Z"%##'%",5,&,#';W
5#$($"2(# 
?%U
)('"%##%+#, 
Περινδοπρίλη
<6U
4    %  #  %    56,      4
6#%,@)A
'$#(#,,("
$5#6'+$#$%,
'"
A6#U
86#%&%"%#6##,%,#('
"%##-,&-mg2mlV )$(#
5",55#,6##/, =
/%#,%%#,DD"2(',"%##,
6 ( $  5 8 #  
5#%"($5#' $%(  !
# '   5" # 5 $ 6# 
'##  =    5-  6,    +&,  /,  
#-,-%6,#,#,
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
18
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
C5"#%UA,@)A$
B&,ATCUCBX;
@#,$#,
Βισοπρολόλη
8 '#  , 0#", #, 'W%,",
&, %%" %"  " 5#" & '6 $#
7 #" %%   , ';W%-, , & &
L6$&&'%&&%%&56,,';W%-,
,   # '" -5# <6, # '#
%#$+##&(&6,
',$,&';W& 8#,'+
5%"
Περινδοπρίλη
8 #  , ,  +-    #
%%#D%%#DD@)A 4+"$#
 /&$#    # " #, %%#, D  #
%%"%%# DD6  ###
#,%%",'#,,, 8"
@)A#&##,%%#,DD$$%#%
/#####,#,$&",#,#",
(##,  #,  5&#,  #,  #,      &# #
#, A(-@)A%#'##"@)A
#, #%  /## ## & (-&  6
#$&d#,W#,6,%##",#,
%#, )5,#,(##
,@)A#&##,#,5-6,
%,,5-#,%,,  '",
8#%&-#,'##,$#,
9',/###@)Ain
vitro
C,$,
Βισοπρολόλη
8'##"#"#$#
8%#$##,'#,#6TW6,$#"%## f%&
#, # +&", #,  $ W; &6 # $# #, '#,
;6,
8 %# $# #, '#, # &# #, #", #,
%$%$;'$,
B$#/"%##5,("&,
"$#'#6#"#%
- s## ""#$&# /%
B$#"%##6#$/##("# 8
&##,##,#,#,$#6&,#,
$#,5-%#"$#&'W6
19
8 '# 6 # 5#" %" ##
6,&'W%6& A&,
#&##,",#,#,6,&#
#,$&#, /%$5#"$# #&#
#5$%#,#( 
Περινδοπρίλη
?#U
8#",,'5,#,#,U"
  '"  6  #  &#  #,  ",    ",
#",#,-55#
8 # 6 , (, #, $, #%6, 
&##,#",#, \,-/$#(""
,&,##"# 
8 (" " , /$ $  6 5, ",
"5##,GFR"5&,$'#,
B"$U
H #6%&&#,(
(
B"#($
Βισοπρολόλη
<$; 5,"(5### CIBIS II 4TVnt; ;;
"#%,DDD$:?8AVnt.#%, IV $:?8A
  5" &" " " $ $
/65##,PT.V'$##%$(# 8"5##65#
TVV"&#TV =#"5#&#(
5$ TV    TV  "  &# V   &#   5-
&",$,-%&%";V
V"&#TV4,5##"'&##,
%#,-(&#/##:?8A B$#%&%"#
##  #,  '#,  #"5#  #,  %&  ',
.TV#,;TV/,#-#,",$,
V$",s#$-($
VTVV 95,&&%(6&&
- #$# " $ #, #, ";#
$'#,.#$-($ 
<##CIBISIII$5# 5,#,g.6"&,
 " $ ZBA #% DD " DDD $ :?8A  $
/65##,",,uT.V$'%&%"5
,@)A'W,",&%%#,
95,''#,#,%W;",
$"%&%"#6'## 
?"$#,0###&#,#,,",
$,#"5##'#&,"%&%"%",
7##&##,'#,&,",5,
#,#,&,",5,#$&$#
-#%,#"5#&,%&%"/#,%#ZBA/
&,,&-#5$#6$
,#,#,T;V#$'"%&%"'#
20
 TTV # $  ' " %&%"  # 8 #
-#'##,##5#&,
5,"$"&,'-##,
Περινδοπρίλη
?#U
8#",,'5,#,#,U"
'"6#&##""#"
#-55#
8 # 6 , (, #, $, #%6, 
&##,#",#, \,-/$#(""
,&,##"#
8 (" " , /$ $  6 5, ",
"5##,MNO"5&,$'#,
8"##%#$#/-&,&6
$"%##,&#,#,#%$;
6,U###($#-(#,WV#,#,#
($#", 
8&##,#",#,%%"% <,5,
#%&%"###%$"&,
#($#,##,
8"#,%&%",#%(",IJvFwSxJyJz_
8#6#(#,",,
<  $5& #  #  ''&  - %%,
#, Y6##&%$&#66%
62-&6#6
8#55+#&,%
5-- 9,@)A5+#6#,
,(%&#,%&%",#
A5,5"(U
8# EUROPA ""5",##$("
%#-($"#" 
4"5#; ;5,#,$&&6 mg perindopril tertW
butylaminemgperindoprilargininent "($
nt 
9#5,#,#,(,&,$#
",$, <$V&56#%-(%
  "2 #%-# ( %%&# 9 
5,'($#,#,5#'"5
$'  ,  &  -,  $%,    'W
, 
4-"/%##,#,#,"-5
#%%",5##,#5#(($%,
"2 ", ",  " $#0# 8 %&%"  mg perindopril tertW
butylamine mg perindopril arginine($##&,
##"#&#&-,-#$
V&#--$;V.VEi{W;|}pP 
<, 5,   ($%,   "2 %%&#,
#"5##&#$;;V&#-
-OOO$;;V.VEi{;WT|}~P &-
#-%#($
<$56#,#,EUROPA''W,
#   postWhoc $#  #  5"#  #,    'W,
21
ntT /#"#&#$;;V&#--
$;V.VCI{.WT|%$,'W,&,#5"#
#,  ntT . &,  ,  -5   #  %%",
5##,#($%,"2",",
"$#0# 
7 ", #, %     ", #,W
%%#,W#,<*AAU
7-%$,#,%,,{#ONTARGETONgoingTelmisartan
AloneandincombinationwithRamiprilGlobalEndpointTrial#VANEPHRONWDTheVeterans
Affairs Nephropathy in Diabetes|   /$  # "#  -  ,
@)A"&&%%#,DD
8ONTARGET"#/"5#5,%%",
"%(",%%","6#'"#-;
/#'$'#,-%$ 8VANEPHRONWD"#5,
6#'"#-;'#"($5
A,,/#"&(##,(,"2
, %%, '$,#5##6#"5#/#,
,,/,(",'$'#,"2#,-%##
5 7&&&(6"&$
#,$%$,,@)A,
&&%%#,DD
\,-,@)A,&%%#,DD
#-5,'#"($5
8ALTITUDEAliskirenTrialinType;DiabetesUsingCardiovascularandRenalDiseaseEndpoints
"##%/(,#,5"#,#,
 # 5    @)A "  " &
%%#,DD5,6#'"#-;("
 %%"  "   - 8 # # & %& ,
/# -5-#& '$& 9%%, 5$, 
%(  "   - 5#$  # $ #,
#,   # $  - ($   5-#
'$   '$ 5-# '$ (, 
#  (" % (5#  # $ #,
#,#$-($
=,#5,U
7$5%#"#Cosyrel$
9 )&L, 9%, C$&  #%"  " %  L
/#%Cosyrel,,$,-#5-%#
6##,#,#,",(,#,5",
,",$,' $%( ;
=,#5,
 
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
4'5,(##,#,'#,#,#,
Cosyrel$+#,(,
'5(##,#,'#,#,#,'$
&$&,5
Βισοπρολόλη
A(##
8'#($"&,[V#%"
%&    #-  #-  '-  6#,      V  #
'5#$#,V$#,"%##
22
B"
9%,",T.l2kg 8-##,'#,,&d,
$,TV
Y"#
8'#'$6-, 4.V'+
",',#
,  (-,  4    .V  '$    ,  (-,  &,  
' 8"$5"#,.l2h8#,+&",#,
$%W;6,;&##$#"%#"#,($
## 
)#5
8#"#,'#,%"/$#### 
7##%,(-,"
 '5  %"#, %, 5, #"
% "(" $ 8 (#" 5, 
"$%##""("%
#5 <5,"$klmn$DDD
#, '#,  $  0#  # #, +&", #,
-%#%,5, 8%#%&#$
5"$#;Sh2QK%#"#&Qh6#
#,+&",•.6,
Περινδοπρίλη
A(##
@$#,"%####($%"%#
%# %&# %$  6 8 #, +&", #,
#,$-6
B"
9 %, ",   ; l2kg % # # $# 8
-##,$#,,&d,$,;V($
&,      +  #,  %%#,  $  /$    #
%&#
Y"
H #   ($ 4 ;V #, #%-#, #,
#,($#(,&,$#
,'#, ),#"$###
$,',% 8%#%&##,
$#,$%$T&,6,
7# #0# (", 6 #"$# 
6,#'5##perindoprilarginine#%
&##"#&(%#
A#
8$#  -# "#,+&",
  $,  #,       6,      5$
$%$#,
!#
5$%"#/-#,#,#,#,
#,5",#,$
23
),#5,U
8'"#,$#,&#,#&,56,
5,""("$ 8%"#,%,$#
(" $   5#   % $%    '5 #,
$,$5##,
8("$5##,$#,#ml2min
8#" #,#, '$  5, &#U ##"
$5##-$+ \6##
#, $#,  #+  $   %" #,
%,' %$(, ; 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Βισοπρολόλη
=$-%$5&'$#
, ', , (%", ($, /#,
'&&%/#,"%$#, 
< ,%&%", /%,# '#  ##
%#"$%$%&%",
X&,$'W,#'#0#,,$#"
/# &# #0# (",  &#  &- '$, 
'L"2%"  /#  /##  #  (##,  &
'$,%##,&%65##&"$/#$"
%,
Περινδοπρίλη
< , , /#,   ,   5# 
%W,(,0#'$'#
7##5/%,$#,invitro"invivo
9  ,  %&%",  /%,        
5#  / # '/#, " %#, \  
,-+-#,%%#,&,#%
/-5-#,%,#0#$/#'-
,#%-'L5$%%,$,&$,
,U##5(,'$',-/###,%#",
%#",5##, 8%#$#--,
-5#-,,
7#&5%,$#,,,
-,
)##='-B-U
4Cosyrel%&,,,#'###
4 Cosyrel #% &, $# $# & && &
'#,#,$-/###'"
5# 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
=",U
B#"PH;E
24
A5'E
=+#$'
:-'/5&$-AE
€,E..
<%"E.;
7-#-,+#E
)$0#-U
!#E;;
?+#E
=5%#
<%"E.;
7/E
7/"E;
7/"5E;
6.2 Ασυμβατότητες
7(+
6.3 Διάρκεια ζωής
=#,&&  &UU
;",
=#,&T&&UT
",
=#,0#",#,5&&
&UT",
=#,&&&UA(-Cosyrel
##5;#,
=#,&T&&UA(-Cosyrel
##5#,
=#, & &    &U A(- 
Cosyrel##5#,
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
7-,5",(-/#,"-
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
=#,&"T& &U,#,
& 5'" ",5
#",#,(,6/#"%#
=#,&&&U#,&
5 0#", #,  5 6   
/#"%#
B#&T"&&
B&T6&T&&
B&6&T&&
25
@#(-,,
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
B"&#
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
<)*YD))ffA<CA*@AB)?4DB8) = )
C%#$,
.;.@-
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
.2TWW;
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
8#6#,%#,UT22;
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
P•882))))‚[
P•882MM2))))‚[
P•88",))))‚[
f,#(,%(L5
)9C 
26