ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 50mg/12,5mg/200mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 75mg/18,75mg/200mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 100mg/25mg/200mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 125mg/31,25mg/200mg επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 150mg/37,5mg/200mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 200mg/50mg/200mg επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 50 mg λεβοντόπα, 12,5 mg
άνυδρη καρβιντόπα (ως 13,5mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg
εντακαπόνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 75 mg λεβοντόπα, 18,75
mg άνυδρη καρβιντόπα (ως 20,24mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg
εντακαπόνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 100 mg λεβοντόπα, 25 mg
άνυδρη καρβιντόπα (ως 27mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg εντακαπόνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 125 mg λεβοντόπα, 31,25
mg άνυδρη καρβιντόπα (ως 33,74mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg
εντακαπόνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 150 mg λεβοντόπα, 37,5
mg άνυδρη καρβιντόπα (ως 40,48mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg
εντακαπόνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 200 mg λεβοντόπα, 50 mg
άνυδρη καρβιντόπα (ως 54mg μονοϋδρική καρβιντόπα) και 200 mg εντακαπόνη.
Έκδοχο(α) με γνωστή δράση:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 50mg λεβοντόπας/12,5mg άνυδρης
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 112mg λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg λεβοντόπας/18,75mg άνυδρης
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 124mg λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 100mg λεβοντόπας/25mg άνυδρης
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 139mg λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 125mg λεβοντόπας/31,25mg άνυδρης
2
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 152mg λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 150mg λεβοντόπας/37,5mg άνυδρης
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 166mg λακτόζης.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 200mg λεβοντόπας/50mg άνυδρης
καρβιντόπας/200mg εντακαπόνης περιέχουν 194mg λακτόζης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο.
50
mg
λεβοντόπα/12,5
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Καφέ-κόκκινου
χρώματος, στρογγυλού, αμφίκυρτου σχήματος, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο, το οποίο φέρει εντύπωμα “50” στην μία πλευρά του και είναι κενό στην
άλλη όψη του. Έχει διάμετρο 11,1mm.
75
mg
λεβοντόπα/18,75
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Ανοιχτού
καφέ-κόκκινου χρώματος, με ωοειδές, αμφίκυρτο σχήμα, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο, το οποίο φέρει εντύπωμα “75” στην μία πλευρά του και είναι
κενό στην άλλη όψη του. Έχει μέγεθος 14,1 mm x 8,2 mm.
100
mg
λεβοντόπα/25
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Καφέ-κόκκινου
χρώματος, με ωοειδές, αμφίκυρτο σχήμα, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο,
το οποίο φέρει εντύπωμα “100” στην μία πλευρά του και είναι κενό στην άλλη
όψη του. Έχει μέγεθος 16,6 mm x 7,8 mm.
125
mg
λεβοντόπα/31,25
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Ανοιχτού
καφέ-κόκκινου χρώματος, με ωοειδές, αμφίκυρτο σχήμα, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο, το οποίο φέρει εντύπωμα “125” στην μία πλευρά του και είναι
κενό στην άλλη όψη του. Έχει μέγεθος 14,3 mm x 9,4 mm.
150
mg
λεβοντόπα/37,5
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Καφέ-
κόκκινου χρώματος, με ωοειδές, αμφίκυρτο σχήμα, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο, το οποίο φέρει εντύπωμα “150” στην μία πλευρά του και είναι
κενό στην άλλη όψη του. Έχει μέγεθος 14,6 mm x 9,7 mm.
200
mg
λεβοντόπα/50
mg
άνυδρη καρβιντόπα/200
mg
εντακαπόνη
: Σκούρο καφέ-
κόκκινου χρώματος, με ωοειδές, αμφίκυρτο σχήμα, επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο, το οποίο φέρει εντύπωμα “200” στην μία πλευρά του και είναι
κενό στην άλλη όψη του. Έχει μέγεθος 17,3 mm x 8,1 mm.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων
ασθενών με νόσο του Parkinson και διακυμάνσεις της κινητικότητας στο τέλος
της δόσης, που δεν έχουν σταθεροποιηθεί με θεραπευτική αγωγή
λεβοντόπα/αναστολέα της ντόπα αποκαρβοξυλάσης (levodopa/dopa
decarboxylase - DDC).
3
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η βέλτιστη ημερήσια δόση πρέπει να καθορίζεται με προσεκτική τιτλοδότηση
της λεβοντόπα σε κάθε
ασθενή. Η ημερήσια δόση πρέπει να βελτιστοποιείται κατά προτίμηση
χρησιμοποιώντας μία από τις
έξι διαθέσιμες περιεκτικότητες δισκίων:
(50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125
mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg ή 200 mg/50 mg/200 mg
λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνης).
Θα πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς ώστε να λαμβάνουν μόνο ένα
δισκίο Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan ανά χορήγηση δόσης. Ασθενείς που
λαμβάνουν λιγότερο από 70-100 mg καρβιντόπα την ημέρα είναι πιο πιθανό να
εμφανίσουν ναυτία και έμετο. Παρότι η εμπειρία από συνολική ημερήσια δόση
μεγαλύτερη από 200 mg καρβιντόπα είναι περιορισμένη, η μέγιστη συνιστώμενη
ημερήσια δοσολογία εντακαπόνης είναι 2.000 mg και επομένως η μέγιστη δόση
είναι 10 δισκία την ημέρα για τις περιεκτικότητες του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan
50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125
mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg.
Δέκα δισκία Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 150 mg/37,5 mg/200 mg είναι
ίσα με 375 mg καρβιντόπα την ημέρα. Σύμφωνα με αυτή την ημερήσια δόση
καρβιντόπας, η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 200 mg/50 mg/200 mg είναι 7 δισκία την
ημέρα.
Συνήθως, το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan, θα πρέπει να χρησιμοποιείται
από ασθενείς που πρόσφατα έχουν ακολουθήσει θεραπεία με αντίστοιχες δόσεις
λεβοντόπα/αναστολέα DDC και εντακαπόνης τυπικής απελευθέρωσης.
Πώς να μεταβούν σε θεραπεία με
Levodopa
+
Carvidopa
+
Entacapone
/
Mylan
ασθενείς
που λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή με ιδιοσκευάσματα λεβοντόπα/αναστολέα
DDC (καρβιντόπα ή βενσεραζίδη) και δισκία εντακαπόνης.
α)
Ασθενείς που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπευτική αγωγή με
εντακαπόνη και
λεβοντόπα/καρβιντόπα τυπικής απελευθέρωσης σε δόσεις ίσες με την
περιεκτικότητα των δισκίων του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορούν
να μεταβαίνουν άμεσα στα αντίστοιχα δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
Για παράδειγμα, ένας ασθενής που λαμβάνει ένα δισκίο
λεβοντόπα/καρβιντόπα των 50 mg/12,5 mg με ένα δισκίο εντακαπόνης των
200 mg τέσσερις φορές την ημέρα, μπορεί να λαμβάνει ένα δισκίο
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan των 50 mg/12,5 mg/200 mg τέσσερις
φορές την ημέρα αντί των συνήθων δόσεων λεβοντόπα/καρβιντόπα και
εντακαπόνης.
β)
Όταν ξεκινούν θεραπεία με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan ασθενείς
που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπευτική αγωγή με εντακαπόνη και
λεβοντόπα/καρβιντόπα σε δόσεις που δεν είναι ίσες με τα δισκία
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan 50 mg/12,5 mg/200 mg (ή 75 mg/18,75
mg/200 mg ή 100 mg/25 mg/200 mg ή 125 mg/31,25 mg/200 mg ή 150
4
mg/37,5 mg/200 mg ή 200 mg/50 mg/200 mg), η δοσολογία του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να τιτλοδοτείται προσεκτικά για
τη βέλτιστη κλινική απόκριση.
Κατά την έναρξη, το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να ρυθμίζεται
ώστε να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη συνολική ημερήσια δόση
λεβοντόπα, η οποία χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
γ)
Όταν ξεκινά η χορήγηση Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε ασθενείς
που υποβάλλονται τη συγκεκριμένη εποχή σε θεραπευτική αγωγή με
εντακαπόνη και λεβοντόπα/βενσεραζίδη σε σχήμα τυπικής απελευθέρωσης,
θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση λεβοντόπα/βενσεραζίδης το
προηγούμενο βράδυ και θα πρέπει να αρχίζει το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan το επόμενο πρωί. Η δόση έναρξης του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan θα πρέπει να παρέχει είτε την ίδια
ποσότητα λεβοντόπα είτε ελαφρώς μεγαλύτερη (5-10%).
Πώς να μεταβούν σε θεραπεία με
Levodopa
+
Carvidopa
+
Entacapone
/
Mylan
ασθενείς
που δεν λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή με εντακαπόνη, τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Μπορεί να εξεταστεί η έναρξη της θεραπείας με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε δόσεις αντίστοιχες προς την τρέχουσα
θεραπεία σε μερικούς ασθενείς με νόσο του Parkinson και διακυμάνσεις της
κινητικότητας στο τέλος της δόσης, που δεν έχουν σταθεροποιηθεί με την
τρέχουσα θεραπευτική αγωγή τους με λεβοντόπα/αναστολέα ντόπα
αποκαρβοξυλάσης (DDC) τυπικής απελευθέρωσης.
Ωστόσο, δε συνιστάται άμεση αλλαγή από λεβοντόπα/αναστολέα DDC σε
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε ασθενείς με δυσκινησίες ή των οποίων η
ημερήσια δόση λεβοντόπα είναι μεγαλύτερη από 800 mg.
Στους εν λόγω ασθενείς συνιστάται η εισαγωγή της θεραπευτικής αγωγής με
εντακαπόνη ως ξεχωριστή θεραπευτική αγωγή (δισκία εντακαπόνης) και να
ρυθμίζεται η δόση της λεβοντόπα, αν είναι απαραίτητο, πριν τη μετάβαση στο
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
Η εντακαπόνη ενισχύει τις δράσεις της λεβοντόπα. Επομένως, ενδέχεται να
είναι απαραίτητο,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με δυσκινησία, να μειωθεί η δόση της λεβοντόπα κατά
10-30% εντός του
διαστήματος από τις πρώτες ημέρες έως τις πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη
της θεραπείας με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan. Η ημερήσια δόση της λεβοντόπα μπορεί να
μειωθεί επιμηκύνοντας τα διαστήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στις
χορηγήσεις ή/και μειώνοντας την ποσότητα της λεβοντόπα ανά δόση, ανάλογα
με την κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Ρύθμιση των δόσεων κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Όταν απαιτείται περισσότερη λεβοντόπα, θα πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση
αύξησης της
συχνότητας των δόσεων ή/και η χρήση Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan
εναλλακτικής περιεκτικότητας, εντός του πλαισίου των συνιστώμενων
δοσολογιών.
Όταν απαιτείται λιγότερη λεβοντόπα, η συνολική ημερήσια δόση του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan θα πρέπει να μειωθεί είτε μειώνοντας τη
συχνότητα της χορήγησης επιμηκύνοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ των
5
δόσεων, είτε μειώνοντας την περιεκτικότητα του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε μία χορήγηση.
Αν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα με λεβοντόπα ταυτόχρονα με ένα δισκίο
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις συστάσεις
σχετικά με τη μέγιστη λαμβανόμενη δόση.
Διακοπή της θεραπείας με
Levodopa
+
Carvidopa
+
Entacapone
/
Mylan
:
Αν διακοπεί η
θεραπευτική αγωγή με το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan
(λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνη) και ο ασθενής μεταβεί σε θεραπεία
λεβοντόπα/αναστολέα DDC χωρίς εντακαπόνη, είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί η
δοσολογία των άλλων αντιπαρκινσονικών
θεραπευτικών αγωγών, ιδιαίτερα της
λεβοντόπα, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο ελέγχου των
παρκινσονικών συμπτωμάτων.
Παιδιατρικός πληθυσμός:
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει
ακόμη τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Πιο ηλικιωμένα άτομα:
Δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan στα πιο ηλικιωμένα άτομα.
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία:
Συνιστάται η προσεκτική χορήγηση του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική
βλάβη. Είναι πιθανόν να απαιτείται μείωση της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2).
Για σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία βλέπε παράγραφο 4.3.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία:
Η νεφρική δυσλειτουργία δεν επηρεάζει
την φαρμακοκινητική της
εντακαπόνης. Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες μελέτες σχετικά με τη
φαρμακοκινητική της λεβοντόπα
και της καρβιντόπα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια Επομένως, θεραπευτική
αγωγή με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να χορηγείται προσεκτικά
σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική βλάβη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (βλ. παράγραφο 5.2).
Τρόπος χορήγησης
Το κάθε δισκίο λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 5.2).
Ένα δισκίο περιέχει
μια δόση θεραπευτικής αγωγής και τα δισκία μπορούν να χορηγούνται
μόνο ολόκληρα.
4.3 Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που
αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1.
- Σοβαρή ηπατική βλάβη.
- Γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
- Φαιοχρωμοκύτωμα.
- Συγχορήγηση του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan με μη εκλεκτικούς
αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ-Α και ΜΑΟ-Β) (π.χ. φαινελζίνη,
τρανυλκυπρομίνη).
- Συγχορήγηση με έναν εκλεκτικό αναστολέα ΜΑΟ-Α και έναν εκλεκτικό
αναστολέα ΜΑΟ-Β (βλ.παράγραφο 4.5).
6
- Προηγούμενο ιστορικό Κακοήθους Νευροληπτικού Συνδρόμου
(Neuroleptic Malignant Syndrome -ΝΜS) ή/και Μη Τραυματικής
Ραβδομυόλυσης.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
- Το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan δε συνιστάται για τη θεραπεία
εξωπυραμιδικών αντιδράσεων που προκαλούνται από φάρμακα.
- Η θεραπευτική αγωγή με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να
χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια, σοβαρή
καρδιαγγειακή πάθηση ή πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, νεφρική ή
ενδοκρινολογική πάθηση, ιστορικό πεπτικού έλκους ή ιστορικό σπασμών.
- Σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, οι οποίοι έχουν
υπολειμματική κολπική κομβική διαφυγή ή κοιλιακές αρρυθμίες, θα
πρέπει να παρακολουθείται η καρδιακή λειτουργία με ιδιαίτερη προσοχή
κατά τη διάρκεια της περιόδου των αρχικών ρυθμίσεων των δόσεων.
- Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να παρακολουθούνται
προσεκτικά σχετικά με την ανάπτυξη ψυχικών αλλαγών, κατάθλιψης, με
τάσεις αυτοκτονίας και άλλης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Ασθενείς με παλαιά ή υπάρχουσα ψύχωση θα πρέπει να υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή με προσοχή.
- Ταυτόχρονη χορήγηση αντιψυχωτικών με ιδιότητες αναστολής των
υποδοχέων της ντοπαμίνης, ιδιαίτερα ανταγωνιστές των υποδοχέων D2,
θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με προσοχή και ο ασθενής να
παρακολουθείται προσεκτικά για τυχόν απώλεια της αντιπαρκινσονικής
δράσης ή επιδείνωση των παρκινσονικών συμπτωμάτων.
- Ασθενείς με χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας μπορούν να
υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan με προσοχή, αρκεί να ελέγχεται καλά η
ενδοφθάλμια πίεση και να παρακολουθείται προσεκτικά ο ασθενής για
τυχόν αλλαγές στην ενδοφθάλμια πίεση.
- Το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να προκαλέσει ορθοστατική
υπόταση. Επομένως, το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan πρέπει να
χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα φαρμακευτικά
προϊόντα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ορθοστατική υπόταση.
- Η εντακαπόνη σε συνδυασμό με λεβοντόπα έχει συσχετιστεί με υπνηλία
και επεισόδια αιφνίδιας έναρξης ύπνου σε ασθενείς με νόσο Parkinson.
Επομένως, χρειάζεται προσοχή κατά την οδήγηση ή τον χειρισμό
μηχανημάτων (βλ. παράγραφο 4.7).
- Στις κλινικές μελέτες, οι ανεπιθύμητες ντοπαμινεργικές αντιδράσεις,
π.χ. δυσκινησία, ήταν πιο συχνές σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε
εντακαπόνη και αγωνιστές ντοπαμίνης (όπως βρωμοκρυπτίνη),
σελεγιλίνη ή αμανταδίνη σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους
χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο (placebo) με αυτόν το συνδυασμό.
Ενδεχομένως να απαιτηθεί η ρύθμιση των δόσεων των άλλων
αντιπαρκινσονικών φαρμακευτικών προϊόντων, όταν υποκαθίσταται η
αγωγή με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan για έναν ασθενή που δεν
υποβάλλεται, στη συγκεκριμένη εποχή, σε θεραπεία με εντακαπόνη.
- Ραβδομυόλυση, δευτερογενής σε σοβαρές δυσκινησίες ή στο Κακόηθες
Νευροληπτικό Σύνδρομο (ΝΜS) έχει παρατηρηθεί σπάνια σε ασθενείς με
νόσο του Parkinson. Επομένως, κάθε απότομη μείωση των δόσεων ή
διακοπή της λεβοντόπα θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά,
ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν επίσης νευροληπτικά. Το ΝΜS,
συμπεριλαμβανομένης της ραβδομυόλυσης και της υπερθερμίας,
7
χαρακτηρίζεται από κινητικά συμπτώματα (δυσκαμψία, κλονικό μυϊκό
σπασμό, τρόμο), αλλαγές στην ψυχική κατάσταση (π.χ. ανησυχία,
σύγχυση, κώμα), υπερθερμία, δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού
συστήματος (ταχυκαρδία, ασταθής αρτηριακή πίεση) και αυξημένα
επίπεδα φωσφοκινάσης κρεατινίνης ορού. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να είναι εμφανή μόνο μερικά από αυτά τα συμπτώματα ή/και
τα ευρήματα.
Η πρώιμη διάγνωση είναι σημαντική για την κατάλληλη αντιμετώπιση
του NMS. Με την απότομη διακοπή των αντιπαρκινσονικών παραγόντων
έχει αναφερθεί ένα σύνδρομο που μοιάζει με το κακόηθες νευροληπτικό
σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει μυϊκή ακαμψία, υψηλή θερμοκρασία
του σώματος, ψυχικές αλλαγές και αύξηση των επιπέδων της
φωσφοκινάσης κρεατινίνης ορού.
Από ελεγχόμενες δοκιμές, στις οποίες έλαβε χώρα απότομη διακοπή της
εντακαπόνης, ούτε το
ΝΜS ούτε η ραβδομυόλυση έχουν αναφερθεί σε συσχέτιση με την αγωγή
με εντακαπόνη. Από τότε που έχει τεθεί στην αγορά η εντακαπόνη, έχουν
αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις NMS, ιδιαίτερα μετά από απότομη
μείωση ή διακοπή χρήσης της εντακαπόνης και άλλων ταυτόχρονων
ντοπαμινεργικών φαρμακευτικών προϊόντων. Όταν θεωρηθεί απαραίτητη,
η αντικατάσταση του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan με λεβοντόπα
και αναστολέα DDC χωρίς εντακαπόνη ή άλλη ντοπαμινεργική θεραπεία
πρέπει να λάβει χώρα με αργά βήματα και ενδέχεται να είναι απαραίτητη
μια αύξηση στη δόση της λεβοντόπα.
- Αν απαιτηθεί γενική αναισθησία, η θεραπεία με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να συνεχιστεί για όσο
διάστημα ο ασθενής επιτρέπεται να λαμβάνει υγρά και φαρμακευτικά
προϊόντα από το στόμα. Αν η θεραπεία πρέπει να διακοπεί προσωρινά, το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να ξαναρχίσει μόλις θα είναι
δυνατή η
λήψη φαρμακευτικών προϊόντων από το στόμα στην ίδια ημερήσια δόση
όπως προηγουμένως.
- Συνιστάται περιοδική αξιολόγηση της ηπατικής, αιμοποιητικής,
καρδιαγγειακής και νεφρικής
Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια παρατεινόμενης θεραπείας με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
- Σε ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια, συνιστάται παρακολούθηση του
βάρους ώστε
ν’αποφευχθεί πιθανή υπερβολική απώλεια βάρους. Παρατεταμένη ή
επίμονη διάρροια που
παρουσιάζεται κατά τη χρήση της εντακαπόνης μπορεί να είναι σημάδι
κολίτιδας. Σε περίπτωση παρατεταμένης ή επίμονης διάρροιας, το
φάρμακο θα πρέπει να διακοπεί και να αξιολογηθεί η κατάλληλη ιατρική
θεραπεία και εξετάσεις.
- Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την εμφάνιση διαταραχών
ελέγχου παρόρμησης. Οι ασθενείς και οι φροντιστές πρέπει να
ενημερωθούν πως συμπτώματα συμπεριφοράς όπως διαταραχές ελέγχου
παρόρμησης περιλαμβανομένης της παθολογικής χαρτοπαιξίας,
γενετήσιας ορμής αυξημένης, υπερσεξουαλικότητας, ψυχαναγκαστικών
δαπανών ή αγορών, ευκαιριακής άμετρης κατανάλωσης φαγητού και
ψυχαναγκαστικής κατανάλωσης φαγητού μπορεί να εμφανιστούν σε
ασθενείς σε θεραπεία με αγωνιστές της ντοπαμίνης και/ή άλλες
ντοπαμινεργικές θεραπείες που περιέχουν λεβοντόπα
συμπεριλαμβανομένου του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan. Εάν
εμφανιστούν τέτοια συμπτώματα συνιστάται η αξιολόγηση της
θεραπείας.
8
- Σε ασθενείς που παρουσιάζουν επιδεινούμενη ανορεξία, ασθένεια και
μείωση βάρους μέσα σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γίνεται μία γενική ιατρική
εκτίμηση
συμπεριλαμβανομένης της ηπατικής λειτουργίας.
- Η λεβοντόπα/καρβιντόπα μπορεί να προκαλέσει ψευδώς θετικό
αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείται ράβδος μέτρησης για την εξέταση της
κετόνης στα ούρα και η αντίδραση αυτή δεν αλλάζει με βρασμό του
δείγματος των ούρων. Η χρήση μεθόδων οξειδάσης γλυκόζης μπορεί να
δώσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα για γλυκοζουρία.
Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη,
ανεπάρκειας Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης, δε θα
πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Άλλα αντιπαρκινσονικά φαρμακευτικά προϊόντα
: Μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει ένδειξη
αλληλεπιδράσεων που θα απέκλειαν την ταυτόχρονη χρήση τυπικών
αντιπαρκινσονικών
φαρμακευτικών προϊόντων με τη θεραπεία με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan. Η εντακαπόνη σε υψηλές δόσεις ενδέχεται
να επηρεάσει την απορρόφηση της καρβιντόπα. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί
αλληλεπίδραση με την καρβιντόπα στο συνιστώμενο θεραπευτικό σχήμα (200
mg εντακαπόνης έως 10 φορές ημερησίως). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
εντακαπόνης και σελεγιλίνης έχουν διερευνηθεί σε μελέτες επανάληψης δόσης
σε ασθενείς με νόσο του Parkinson, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
λεβοντόπα/ αναστολέα DDC και δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση. Όταν
χρησιμοποιείται μαζί με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan, η
ημερήσια δόση της σελεγιλίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mg.
Προσοχή απαιτείται, όταν χορηγούνται οι ακόλουθες ουσίες ταυτόχρονα με
θεραπευτική αγωγή με
λεβοντόπα.
Αντιυπερτασικά
: Συμπτωματική ορθοστατική υπόταση μπορεί να εμφανιστεί
όταν προστίθεται
λεβοντόπα στη θεραπεία ασθενών που ήδη λαμβάνουν αντιυπερτασικά.
Ενδέχεται να απαιτηθεί
ρύθμιση των δόσεων του αντιυπερτασικού παράγοντα.
Αντικαταθλιπτικά:
Έχουν αναφερθεί σπάνια αντιδράσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται η υπέρταση και
η δυσκινησία, με την ταυτόχρονη χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και
λεβοντόπα/καρβιντόπα.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της εντακαπόνης και της ιμιπραμίνης και μεταξύ της
εντακαπόνης και της
μοκλοβεμίδης έχουν διερευνηθεί σε μελέτες εφάπαξ δόσης σε υγιείς εθελοντές.
Δεν παρατηρήθηκαν
φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις. Σε σημαντικό αριθμό ασθενών με νόσο
του Parkinson έχει δοθεί
9
θεραπευτική αγωγή συνδυασμού λεβοντόπα, καρβιντόπα και εντακαπόνης με
αρκετές δραστικές
ουσίες συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων ΜΑΟ-Α, τρικυκλικών
αντικαταθλιπτικών,
αναστολέων επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης, όπως η δεσιπραμίνη, η
μαπροτιλίνη και η
βενλαφαξίνη και τα φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από την COMT
(π.χ. των ενώσεων
με δομή κατεχόλης, παροξετίνη). Δεν έχουν παρατηρηθεί φαρμακοδυναμικές
αλληλεπιδράσεις.
Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή όταν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με
το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan (βλ. παράγραφο 4.3 και 4.4).
Άλλες δραστικές ουσίες:
Οι ανταγωνιστές του υποδοχέα της ντοπαμίνης (π.χ.
μερικά αντιψυχωτικά και
αντιεμετικά), η φαινυτοΐνη και η παπαβερίνη μπορεί να μειώσουν τη
θεραπευτική δράση της
λεβοντόπα. Ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα μαζί με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά
για τυχόν απώλεια της θεραπευτικής απόκρισης.
Λόγω της συγγένειας της εντακαπόνης,
in vitro,
με το κυτόχρωμα P450 2C9 (βλ.
παράγραφο 5.2), το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan είναι πιθανόν να παρεμβαίνει σε δραστικές
ουσίες των οποίων ο μεταβολισμός εξαρτάται από αυτό το ισοένζυμο, όπως η S-
βαρφαρίνη. Ωστόσο σε μια μελέτη αλληλεπίδρασης με υγιείς εθελοντές, η
εντακαπόνη δεν άλλαξε τα επίπεδα της S-βαρφαρίνης στο πλάσμα, ενώ η AUC
(περιοχή κάτω από την καμπύλη) της R-βαρφαρίνης αυξήθηκε κατά μέσο όρο
κατά 18% [CI90 11-26%]. Οι τιμές INR αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13% [CI90
6-19%]. Κατά συνέπεια, συνιστάται να γίνεται έλεγχος των τιμών INR όταν το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan χορηγείται για πρώτη φορά σε ασθενείς που
λαμβάνουν βαρφαρίνη.
Άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων:
Επειδή η λεβοντόπα ανταγωνίζεται μερικά
αμινοξέα, η απορρόφηση
του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να μειωθεί σε μερικούς ασθενείς
που είναι σε δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών.
Η λεβοντόπα και η εντακαπόνη μπορεί να σχηματίσουν χηλικές ενώσεις με τον
σίδηρο στον
γαστρεντερικό σωλήνα. Για αυτόν τον λόγο, το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan και τα ιδιοσκευάσματα σιδήρου θα πρέπει να
λαμβάνονται με διαφορά τουλάχιστον 2-3 ωρών (βλ. παράγραφο 4.8).
Στοιχεία in vitro:
Η εντακαπόνη δεσμεύεται από την θέση σύνδεσης ΙΙ της
ανθρώπινης λευκωματίνης,
η οποία δεσμεύει επίσης και διάφορα άλλα φαρμακευτικά προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένης της
διαζεπάμης και της ιβουπροφαίνης. Σύμφωνα με μελέτες
in vitro,
δεν
αναμένεται σημαντική
αντικατάσταση στις θεραπευτικές συγκεντρώσεις του φαρμακευτικού
προϊόντος. Κατά συνέπεια, δεν
έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ένδειξη παρόμοιων αλληλεπιδράσεων.
10
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση του συνδυασμού
λεβοντόπα/καρβιντόπα/εντακαπόνης
σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει
αναπαραγωγική τοξικότητα
των ξεχωριστών ενώσεων (βλ. παράγραφο 5.3). Ο πιθανός κίνδυνος για τους
ανθρώπους είναι
άγνωστος. Το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan δε πρέπει να χρησιμοποιείται
κατά τη διάρκεια της κύησης παρά μόνον αν τα οφέλη για τη μητέρα είναι
μεγαλύτερα από τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο.
Θηλασμός
Η λεβοντόπα απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Υπάρχουν στοιχεία ότι
καταστέλλεται ο θηλασμός κατά
τη διάρκεια θεραπείας με λεβοντόπα. Έλαβε χώρα απέκκριση καρβιντόπα και
εντακαπόνης στο γάλα
ζώων, αλλά δεν είναι γνωστό αν λαμβάνει χώρα απέκκριση στο μητρικό γάλα
των ανθρώπων. Η
ασφάλεια της λεβοντόπα, της καρβιντόπα ή της εντακαπόνης για το νεογνό δεν
είναι γνωστή. Οι
γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
Γονιμότητα
Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη γονιμότητα σε
προκλινικές μελέτες μονοθεραπείας με εντακαπόνη, με καρβιντόπα ή με
λεβεντόπα. Δεν έχουν γίνει μελέτες γονιμότητας σε ζώα με το συνδυασμό
εντακαπόνη, λεβεντόπα και καρβιντόπα.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
Το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Η λεβοντόπα, η καρβιντόπα μαζί
με την εντακαπόνη μπορεί να προκαλέσουν ζάλη και συμπτωματική
ορθοστασία. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται προσοχή κατά την οδήγηση ή τον
χειρισμό μηχανημάτων.
Πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan και παρουσιάζουν υπνηλία ή/και επεισόδια
αιφνίδιας έναρξης ύπνου, να αποφεύγουν την οδήγηση ή την ενασχόληση με
δραστηριότητες, όπου είναι πιθανόν να βρεθούν οι ίδιοι ή οι άλλοι σε σοβαρό
κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου (π.χ. χειριζόμενοι μηχανήματα) εξ αιτίας της
μειωμένης ετοιμότητας τους, μέχρι να απαλλαγούν από αυτά τα
υποτροπιάζοντα επεισόδια (βλ. παράγραφο 4.4).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
α. Περίληψη Χαρακτηρηστικών Ασφάλειας
11
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan είναι η δυσκινησία, η οποία σημειώνονται σε
περίπου 19% των ασθενών, γαστρεντερικά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων
ναυτία και διάρροια, τα οποία σημειώνονται σε περίπου 15% και 12% των
ασθενών αντιστοίχως. Μυϊκό, μυοσκελετικό άλγος και άλγος του συνδετικού
ιστού, τα οποία σημειώνονται σε περίπου 12% των ασθενών καθώς επίσης και
αβλαβής καστανέρυθρος δυσχρωματισμός των ούρων (χρωματουρία) που
σημειώνεται σε περίπου 10% των ασθενών. Σοβαρά συμβάντα γαστρεντερικής
αιμορραγίας (όχι συχνά) και αγγειοοίδημα (σπάνιο) έχουν εντοπιστεί από τις
κλινικές μελέτες με το Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan ή την εντακαπόνη σε
συνδυασμό με τη λεβοντόπα/αναστολέα DDC. Με το
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan μπορεί να σημειωθεί βαριά ηπατίτιδα με
κυρίως χολοστατικά χαρακτηριστικά, ραβδομυόλυση και κακόηθες
νευροληπτικό σύνδρομο, παρόλο που δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις από τα
δεδομένα των κλινικών δοκιμών.
β. Πίνακας Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες, που αναφέρονται στον Πίνακα 1, έχουν
συγκεντρωθεί από
τα δεδομένα έντεκα διπλά τυφλών κλινικών δοκιμών στις οποίες έλαβαν μέρος
3230
ασθενείς (στους 1810 χορηγήθηκε Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan ή
εντακαπόνη σε συνδυασμό με λεβοντόπα/αναστολέα DDC, και σε 1420
χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τη λεβοντόπα/αναστολέα DDC
ή καβεργολίνη σε συνδυασμό με λεβοντόπα/αναστολέα DDC), καθώς και από
δεδομένα μετά την κυκλοφορία της εντακαπόνης στην αγορά για τη
συγχορήγησή της με λεβοντόπα/αναστολέα DDC.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την συχνότητα
εμφάνισής τους, και με τις πολύ συχνά εμφανιζόμενες πρώτες στη σειρά
κατάταξης, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κανόνα:
Πολύ συχνές
( >1/10), συχνές (>1/100 έως <1/10),
όχι συχνές
(>1/1.000 έως
<1/100),
σπάνιες
(>1/10.000 έως <1/1.000),
πολύ σπάνιες
(<1/10.000),
μη
γνωστές
(δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς
δεν μπορούν να εξαχθούν έγκυροι υπολογισμοί από τις κλινικές και
επιδημιολογικές μελέτες).
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Συχνές: Αναιμία
Όχι συχνές: Θρομβοπενία
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Συχνές: Σωματικό βάρος μειωμένο*, μειωμένη όρεξη*
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές: Κατάθλιψη, ψευδαισθήσεις, συγχυτική κατάσταση*, αφύσικα
όνειρα*, άγχος,
αϋπνία.
Όχι συχνές: Ψύχωση, διέγερση*
Μη γνωστές: Αυτοκτονική συμπεριφορά
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές: Δυσκινησία*
12
Συχνές: Επιδεινούμενος παρκινσονισμός (π.χ. βραδυκινησία)*, τρόμος,
ταχεία διακύμανση
φαινομένου ‘on and off’, δυστονία, διανοητικές διαταραχές (π.χ.
διαταραχές μνήμης, άνοια), υπνηλία, ζάλη*, κεφαλαλγία
Μη γνωστές: Κακοήθες Νευροληπτικό Σύνδρομο*
Οφθαλμικές διαταραχές
Συχνές: Θαμπή όραση
Καρδιακές διαταραχές
Συχνές: Επεισόδια ισχαιμικής καρδιοπάθειας εκτός από έμφραγμα
μυοκαρδίου (π.χ.
στηθάγχη)**, μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός
Όχι συχνές: Έμφραγμα μυοκαρδίου**
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές: Ορθοστατική υπόταση, υπέρταση
Όχι συχνές: Αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Συχνές: Δύσπνοια
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Πολύ συχνές: Διάρροια*, ναυτία*
Συχνές: Δυσκοιλιότητα*, έμετος*, δυσπεψία, κοιλιακό άλγος και
δυσφορία*, ξηροστομία*
Όχι συχνές: Κολίτιδα*, δυσφαγία
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Όχι συχνές: Μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας*
Μη γνωστές: Ηπατίτιδα με κυρίως χολοστατικά χαρακτηριστικά (βλ.
παράγραφο 4.4)*
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές: Εξάνθημα*, υπεριδρωσία
Όχι συχνές: Δυσχρωματισμοί εκτός των ούρων (π.χ. δέρματος, ονύχων,
μαλλιών, ιδρώτα)*
Σπάνιες: Αγγειοοίδημα
Μη γνωστές: Κνίδωση*
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Πολύ συχνές: Μυϊκό, μυοσκελετικό άλγος και άλγος του συνδετικού
ιστού*
Συχνές: Μυϊκοί σπασμοί, αρθραλγία
Μη γνωστές: Ραβδομυόλυση*
Διαταραχές των νεφρών και των ουροδόχων οδών
Πολύ συχνές: Χρωματουρία*
Συχνές: Ουρολοίμωξη
Όχι συχνές: Κατακράτηση ούρων
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνές: Θωρακικό άλγος, περιφερικό οίδημα, πτώσεις, διαταραχή στη
βάδιση, εξασθένιση,
κόπωση
13
Όχι συχνές: Αίσθημα κακουχίας
* Ανεπιθύμητες ενέργειες που αποδίδονται κυρίως στην εντακαπόνη ή είναι πιο
συχνές (με διαφορά
συχνότητας τουλάχιστον 1% στα δεδομένα κλινικών δοκιμών) με την
εντακαπόνη από ότι με μοθεραπεία λεβοντόπας/αναστολέα DDC. Βλέπε
παράγραφο γ.
**Η συχνότητα εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου και άλλων επεισοδίων
ισχαιμικής καρδιοπάθειας
(0,43% και 1,54% αντιστοίχως) προκύπτουν από ανάλυση 13 διπλά τυφλών
μελετών στις οποίες
συμμετείχαν 2082 ασθενείς, οι οποίοι έπαιρναν εντακαπόνη και παρουσίασαν
κινητικές διακυμάνσεις προς το τέλος της δόσης του φαρμάκου.
γ. Περιγραφή συγκεκριμένων Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Ανεπιθύμητες ενέργειες, που αποδίδονται κυρίως στην εντακαπόνη ή είναι πιο
συχνές με την
εντακαπόνη από ότι με μονοθεραπεία λεβοντόπας/αναστολέα DDC, φέρουν
αστερίσκο στον πίνακα 1 της παραγράφου 4.8β. Μερικές από αυτές τις
ανεπιθύμητες ενέργειες συσχετίζονται με την αυξημένη ντοπαμινεργική δράση
(π.χ. δυσκινησία, ναυτία και έμετος) και σημειώνονται πιο συχνά στην αρχή της
θεραπείας. Η μείωση της δόσης της λεβοντόπα μειώνει την βαρύτητα και
συχνότητα αυτών των ντοπαμινεργικών ενεργειών. Λίγες ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι γνωστό να αποδίδονται άμεσα στη δραστική ουσία εντακαπόνη,
μεταξύ των οποίων διάρροια και καστανέρυθρος δυσχρωματισμός των ούρων.
Σε μερικές περιπτώσεις, η εντακαπόνη μπορεί να προκαλέσει επίσης
δυσχρωματισμό π.χ. του δέρματος, των νυχιών, μαλλιών και του ιδρώτα. Άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες στον πίνακα 1 της παραγράφου 4.8β είναι σημειωμένες
με βάση, είτε την συχνότητα εμφάνισή τους (με διαφορά συχνότητας
τουλάχιστον 1%) στα δεδομένα των κλινικών δοκιμών με εντακαπόνη από ότι
με μονοθεραπεία λεβοντόπας/DDCI, είτε τις ατομικές αναφορές ασφάλειας
περιπτώσεων που ελήφθησαν μετά την κυκλοφορία της εντακαπόνης στην
αγορά.
Σπασμοί εμφανίστηκαν σπάνια με τη χρήση λεβοντόπας/καρβιντόπας. Ωστόσο,
αιτιολογική σχέση με τη θεραπεία λεβοντόπας/καρβιντόπας δεν έχει αποδειχθεί.
Διαταραχές ελέγχου παρόρμησης:
Παθολογική χαρτοπαιξία, αυξημένη
γενετήσια ορμή,
υπερσεξουαλικότητα, ψυχαναγκαστικές δαπάνες ή αγορές, ευκαιριακή άμετρη
και ψυχαναγκαστική κατανάλωση φαγητού μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς
σε θεραπεία με αγωνιστές της ντοπαμίνης και/ή άλλες ντοπαμινεργικές
θεραπείες που περιέχουν λεβοντόπα συμπεριλαμβανομένου του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan (βλ. παράγραφο 4.4).
Η εντακαπόνη σε συνδυασμό με λεβοντόπα έχει συσχετιστεί με μεμονωμένα
περιστατικά
υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και επεισόδια αιφνίδιας
έναρξης ύπνου.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
14
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός,
Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http :// www . eof . gr
4.9 Υπερδοσολογία
Ανάμεσα στα στοιχεία που προέκυψαν μετά την κυκλοφορία του προϊόντος
είναι και μεμονωμένες
περιπτώσεις υπερδοσολογίας, στις οποίες οι αναφερόμενες υψηλότερες
ημερήσιες δόσεις λεβοντόπα
και εντακαπόνης ήταν τουλάχιστον 10.000 mg και 40.000 mg αντιστοίχως.
Ανάμεσα στα οξεία
συμπτώματα και τις ενδείξεις σε αυτές τις περιπτώσεις υπερδοσολογίας, ήταν η
ανησυχία, η κατάσταση σύγχυσης, το κώμα, η βραδυκαρδία, η κοιλιακή
ταχυκαρδία, η αναπνοή Cheyne-Stokes, ο δυσχρωματισμός του δέρματος, της
γλώσσας και του επιπεφυκότα και η χρωματουρία. Η αντιμετώπιση της οξείας
υπερδοσολογίας από τη θεραπεία με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan είναι
παρόμοια με την οξεία υπερδοσολογία από
λεβοντόπα. Ωστόσο, η πυριδοξίνη δεν είναι αποτελεσματική ως προς την
αντιστροφή της δράσης του
Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
Συνιστάται νοσηλεία και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γενικά υποστηρικτικά
μέτρα με
άμεση πλύση στομάχου και επανειλημμένες δόσεις ξυλάνθρακα στο επακόλουθο
χρονικό διάστημα.
Αυτό μπορεί να επιταχύνει την αποβολή της εντακαπόνης, ιδιαίτερα μειώνοντας
την
απορρόφηση/επαναπορρόφησή της από τη γαστρεντερική οδό. Η επάρκεια του
αναπνευστικού,
κυκλοφορικού και νεφρικού συστήματος πρέπει να παρακολουθείται
προσεκτικά και να
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα. Θα πρέπει να αρχίσει
παρακολούθηση με ΗΚΓ και
ο ασθενής να παρακολουθείται προσεκτικά για τυχόν εμφάνιση αρρυθμιών. Αν
απαιτηθεί, θα πρέπει
να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση των αρρυθμιών.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η περίπτωση να έχει πάρει ο ασθενής και άλλες
δραστικές ουσίες πέραν
του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan. Η αξία της αιμοκάθαρσης για την
αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας δεν είναι γνωστή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντιπαρκινσονικά φάρμακα, ντόπα και
παράγωγα της ντόπα.
Κωδικός ATC: N04BA03
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα μας, τα συμπτώματα της νόσου του
Parkinson σχετίζονται με την ελάττωση της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα. Η
ντοπαμίνη δε διαπερνά τον αιματο-εγκεφαλικό
15
φραγμό. Η λεβοντόπα, πρόδρομος της ντοπαμίνης, διαπερνά τον αιματο-
εγκεφαλικό φραγμό και
ανακουφίζει τα συμπτώματα της νόσου. Καθώς η λεβοντόπα μεταβολίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην
περιφέρεια, μόνον ένα μικρό τμήμα μιας δεδομένης δόσης φθάνει στο κεντρικό
νευρικό σύστημα,
όταν χορηγείται λεβοντόπα χωρίς αναστολείς μεταβολικών ενζύμων.
Η καρβιντόπα και η βενσεραζίδη είναι περιφερικοί αναστολείς του DDC, οι
οποίοι μειώνουν τον
περιφερικό μεταβολισμό της λεβοντόπα σε ντοπαμίνη και έτσι υπάρχει
διαθέσιμη στον εγκέφαλο
περισσότερη λεβοντόπα. Όταν η αποκαρβοξυλίωση της λεβοντόπα μειώνεται με
ταυτόχρονη
χορήγηση ενός αναστολέα DDC, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη δόση
λεβοντόπα, μειώνοντας έτσι την επίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως
είναι η ναυτία.
Με την αναστολή της αποκαρβοξυλάσης από έναν αναστολέα DDC, η
τρανσφεράση της
Μεθυλομάδας- Ο- κατεχόλης (COMT) γίνεται η κύρια περιφερική μεταβολική
οδός καταλύοντας τη
μετατροπή της λεβοντόπα σε 3-O-μεθυλντόπα (3-OMD), έναν δυνητικά επιβλαβή
μεταβολίτη της
λεβοντόπα. Η εντακαπόνη είναι ένας αναστρέψιμος, ειδικός αναστολέας COMT
με κυρίως περιφερική δράση, ο οποίος προορίζεται για ταυτόχρονη χορήγηση με
λεβοντόπα. Η εντακαπόνη επιβραδύνει την αποβολή της λεβοντόπα από τη ροή
του αίματος με αποτέλεσμα μια αυξημένη περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC)
στο φαρμακοκινητικό προφίλ της λεβοντόπα. Κατά συνέπεια, η κλινική
απόκριση σε κάθε δόση λεβοντόπα εντείνεται και παρατείνεται.
Τα στοιχεία των θεραπευτικών δράσεων του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan
βασίζονται σε δύο διπλές-τυφλές μελέτες φάσης ΙΙΙ, σε 376 ασθενείς, με νόσο
Parkinson που παρουσίαζαν διακυμάνσεις της κινητικότητας στο τέλος της
δόσης, στους οποίους δόθηκε εντακαπόνη ή εικονικό φάρμακο μαζί με κάθε
δόση λεβοντόπα/αναστολέα DDC. Ο καθημερινός χρόνος ON με και χωρίς
εντακαπόνη καταγράφηκε σε κατ' οίκον ημερολόγια από τους ασθενείς.
Στην πρώτη μελέτη, η εντακαπόνη αύξησε το μέσο καθημερινό χρόνο ON κατά 1
ώρα και 20 λεπτά (CI 95% 45 λεπτά, 1 ώρα και 56 λεπτά) από την τιμή έναρξης.
Αυτό αντιστοιχούσε σε αύξηση 8,3% στην αναλογία του καθημερινού χρόνου
ON. Αντίστοιχα, η μείωση στον καθημερινό χρόνο OFF ήταν 24% στην ομάδα
της εντακαπόνης και 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
Στη δεύτερη μελέτη, η μέση αναλογία καθημερινού χρόνου ON αυξήθηκε κατά
4,5% (CI 95% 0,93%, 7,97%) από την τιμή έναρξης. Αυτό μεταφράζεται ως μέση
αύξηση 35 λεπτών στον ημερήσιο χρόνο ON. Αντίστοιχα, ο ημερήσιος χρόνος
OFF μειώθηκε κατά 18% στην εντακαπόνη και κατά 5% στο εικονικό φάρμακο.
Επειδή οι δράσεις των δισκίων Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan
είναι ισοδύναμες με εκείνη δισκίου εντακαπόνης 200 mg, που χορηγείται
ταυτόχρονα με τα
παρασκευάσματα καρβιντόπα/λεβοντόπα τυπικής απελευθέρωσης που
διατίθενται στο εμπόριο σε
αντίστοιχες δόσεις, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
περιγράψουν τις
δράσεις και του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan.
16
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Γενικά Χαρακτηριστικά των Δραστικών Ουσιών
Απορρόφηση/κατανομή:
Υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της απορρόφησης της λεβοντόπα, της
καρβιντόπας και της εντακαπόνης τόσο σε κάθε μεμονωμένο άτομο όσο και από
άτομο σε άτομο.
Τόσο η λεβοντόπα όσο και η εντακαπόνη απορροφώνται και αποβάλλονται
ταχέως. Η καρβιντόπα
απορροφάται και αποβάλλεται ελαφρώς πιο αργά σε σύγκριση με τη λεβοντόπα.
Όταν χορηγείται
ξεχωριστά χωρίς τις άλλες δύο δραστικές ουσίες, η βιοδιαθεσιμότητα για τη
λεβοντόπα είναι 15 - 33%, για την καρβιντόπα 40 -70% και για την εντακαπόνη
35% μετά από μία δόση 200 mg που λαμβάνεται από το στόμα. Γεύματα
πλούσια σε μεγάλα ουδέτερα αμινοξέα ενδέχεται να καθυστερήσουν και να
μειώσουν την απορρόφηση της λεβοντόπα. Η τροφή δεν επηρεάζει σε σημαντικό
βαθμό την απορρόφηση της εντακαπόνης. Ο όγκος κατανομής τόσο της
λεβοντόπα (Vd 0,36-1,6 l/kg) όσο και της εντακαπόνης (Vdss 0,27 l/kg) είναι
μετρίως μικρός ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την καρβιντόπα.
Η λεβοντόπα δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος μόνο σε μικρό βαθμό
της τάξης περίπου του
10-30% και η καρβιντόπα δεσμεύεται κατά 36% περίπου, ενώ η εντακαπόνη
δεσμεύεται σε μεγάλο
βαθμό στις πρωτεΐνες του πλάσματος (περίπου 98%) κυρίως στη λευκωματίνη
του ορού. Σε
θεραπευτικές συγκεντρώσεις, η εντακαπόνη δεν αντικαθιστά άλλες εκτενώς
δεσμευμένες δραστικές
ουσίες (π.χ. βαρφαρίνη, σαλικυλικό οξύ, φαινυλβουταζόνη ή διαζεπάμη) ούτε
αντικαθίσταται σε
σημαντικό βαθμό από οποιεσδήποτε από αυτές τις ουσίες, στις θεραπευτικές ή
στις μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις.
Bιομετασχηματισμός και αποβολή:
Η λεβοντόπα μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό σε διάφορους μεταβολίτες και οι
δύο πιο σημαντικοί οδοί είναι η αποκαρβοξυλίωση από την ντόπα
αποκαρβοξυλάση (DDC) και η O-μεθυλίωση από την κατεχολ-O-
μεθυλτρανσφεράση (COMT).
Η καρβιντόπα μεταβολίζεται σε δύο κύριους μεταβολίτες, οι οποίοι
απεκκρίνονται στα ούρα ως
γλυκουρονίδια και μη συζευγμένες ενώσεις. Η αναλλοίωτη καρβιντόπα
αντιστοιχεί στο 30% της
συνολικής απέκκρισης μέσω των ούρων.
Η εντακαπόνη μεταβολίζεται σχεδόν πλήρως πριν την απέκκριση μέσω των
ούρων (10 έως 20%) και
της χολής/κοπράνων (80 έως 90%). Η κύρια μεταβολική οδός είναι η
γλυκουρονιδίωση της
εντακαπόνης και του δραστικού μεταβολίτη της, του cis-ισομερούς, που
αντιστοιχεί περίπου στο 5%
της συνολικής ποσότητας στο πλάσμα.
17
Η συνολική κάθαρση για τη λεβοντόπα είναι της κλίμακας του 0,55-1,38
l/kg/ώρα και για την
εντακαπόνη είναι της κλίμακας του 0,70 l/kg/ώρα. Ο χρόνος ημιζωής αποβολής
(t1/2) είναι 0,6-1,3
ώρες για τη λεβοντόπα, 2-3 ώρες για την καρβιντόπα και 0,4-0,7 ώρες για την
εντακαπόνη, κάθε μία από τις οποίες χορηγήθηκε ξεχωριστά.
Λόγω των σύντομων χρόνων ημιζωής αποβολής, δε λαμβάνει χώρα πραγματική
συσσώρευση
λεβοντόπα ή εντακαπόνης κατά την επανειλημμένη χορήγηση.
Στοιχεία από
in vitro
μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν παρασκευάσματα από
ανθρώπινα ηπατικά
μικροσωμάτια δείχνουν ότι η εντακαπόνη αναστέλλει το κυτόχρωμα P450 2C9
(IC50 ~4 μΜ). Η
εντακαπόνη έδειξε μικρή ή μηδενική αναστολή για άλλους τύπους των
ισοενζύμων P450 (CYP1A2,
CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A και CYP2C19), βλ. παράγραφο 4.5.
Χαρακτηριστικά στους ασθενείς
Ηλικιώμενοι:
Όταν χορηγείται χωρίς καρβιντόπα και εντακαπόνη, η απορρόφηση της
λεβοντόπα είναι μεγαλύτερη και η αποβολή βραδύτερη σε πιο ηλικιωμένα άτομα
από ότι σε νεαρά άτομα. Ωστόσο, μετά το συνδυασμό καρβιντόπα με λεβοντόπα,
η απορρόφηση της λεβοντόπα είναι παρόμοια μεταξύ των πιο ηλικιωμένων και
νεαρών ατόμων, αλλά η AUC εξακολουθεί να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη στα
πιο ηλικιωμένα άτομα λόγω της μειωμένης δράσης της DDC και της μικρότερης
κάθαρσης λόγω γήρανσης. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην AUC της
καρβιντόπα ή της εντακαπόνης μεταξύ νεαρών (45–64 ετών) και πιο
ηλικιωμένων (65–75 ετών) ατόμων.
Φύλο:
Η βιοδιαθεσιμότητα της λεβοντόπα είναι κατά πολύ υψηλότερη στις γυναίκες
από ότι στους
άνδρες. Στις φαρμακοκινητικές μελέτες με Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan, η
βιοδιαθεσιμότητα της λεβοντόπα είναι υψηλότερη σε γυναίκες από ότι σε
άνδρες, κυρίως λόγω της διαφοράς στο βάρος του σώματος, ενώ δεν υπάρχει
διαφορά ως προς το φύλο με την καρβιντόπα και την εντακαπόνη.
Ηπατική βλάβη:
Ο μεταβολισμός της εντακαπόνης επιβραδύνεται σε ασθενείς με ήπια έως
μέτρια ηπατική βλάβη (Κατηγορία Α και Β κατά Child-Pugh), που οδηγεί σε
αυξημένη συγκέντρωση της εντακαπόνης στο πλάσμα τόσο στη φάση
απορρόφησης όσο και στη φάση απέκκρισης (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.3). Δεν
έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες μελέτες σχετικά με τη φαρμακοκινητική της
καρβιντόπα και της λεβοντόπα σε ασθενείς με ηπατική βλάβη, ωστόσο,
συνιστάται η προσεκτική χορήγηση του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan σε
ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική βλάβη.
Νεφρική βλάβη
:
Η νεφρική βλάβη δεν επηρεάζει την φαρμακοκινητική της εντακαπόνης. Δεν
έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες μελέτες σχετικά με τη φαρμακοκινητική της
λεβοντόπα και της καρβιντόπα σε ασθενείς με νεφρική βλάβη. Ωστόσο, στους
ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ίσως
πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μεγαλύτερου διαστήματος μεταξύ των δόσεων
του Levodopa+Carvidopa+Entacapone/Mylan (βλ. παράγραφο 4.2).
18
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα προ-κλινικά δεδομένα για τη λεβοντόπα, την καρβιντόπα και την
εντακαπόνη όταν εξετάστηκαν
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον
άνθρωπο με βάση τις
συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων,
γονοτοξικότητας και ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης. Σε τοξικολογικές
μελέτες
επαναλαμβανόμενων δόσεων με την εντακαπόνη, παρατηρήθηκε αναιμία
πιθανόν λόγω της ιδιότητας
της εντακαπόνης να σχηματίζει χηλικά σύμπλοκα με τον σίδηρο. Όσον αφορά
την τοξικότητα στην
αναπαραγωγική ικανότητα της εντακαπόνης, παρατηρήθηκε μείωση του βάρους
των εμβρύων και μια
ελαφρά μείωση της ανάπτυξης των οστών σε κονίκλους, για επίπεδα
συστηματικής έκθεσης εντός του
θεραπευτικού εύρους. Τόσο η λεβοντόπα όσοι και οι συνδυασμοί καρβιντόπα
και λεβοντόπα
προκάλεσαν δυσπλασίες των σπλάγχνων και σκελετικές δυσπλασίες σε
κονίκλους.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Νατριούχος διασταυρούμενη Καρμελλόζη Ε 468
Στεατικό Μαγνήσιο Ε 470β
Μικροκρυσταλλική Κελλουλόζη Ε 460
Poloxamer 188
Υδροξυ-προπυλενική Κελλουλόζη Ε 463
Μονοϋδρική Λακτόζη
Επικάλυψη δισκίου με λεπτό υμένιο:
50mg/12,5mg/200mg, 100mg/25mg/200mg, 150mg/37,5mg/200mg:
Υπρομελλόζη
Τύπος 2910 Διοξείδιο του Τιτανίου Ε 171
Γλυκερόλη Ε422
Ερυθρό Οξείδιο του Σιδήρου Ε172
Κίτρινο Οξείδιο του Σιδήρου Ε172
Στεατικό Μαγνήσιο Ε 470β
Πολυσορβικό 80 Ε 433
Υδροξυ-προπυλενική Κελλουλόζη Ε 463
75mg/18,75mg/200mg, 125mg/31,25mg/200mg, 200mg/50mg/200mg:
Υπρομελλόζη
Τύπος 2910 Διοξείδιο του Τιτανίου Ε 171
Γλυκερόλη Ε422
Ερυθρό Οξείδιο του Σιδήρου Ε172
Στεατικό Μαγνήσιο Ε 470β
Πολυσορβικό 80 Ε 433
19
Υδροξυ-προπυλενική Κελλουλόζη Ε 463
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
30 μήνες
Για την φιάλη μόνο:
Μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης, η διάρκεια ζωής των
δισκίων είναι 3 μήνες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
ο
C.
Για τις συσκευασίες κυψελών μόνο
: Αποθηκεύετε τα δισκία στην αρχική τους
συσκευασία για την προστασία τους από την υγρασία.
Για τις συσκευασίες φιάλης μόνο
: Αποθηκεύετε τα δισκία στην αρχική τους
συσκευασία και κλείστε ερμητικά τη φιάλη, για την προστασία τους από την
υγρασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη <και ειδικός εξοπλισμός για
τη χρήση, τη χορήγηση ή την εμφύτευση>
Φιάλη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με πώμα που φέρει
σφράγιση αλλουμινίου και κάνιστρο από Silica Gel ( ως ένα χαλαρό εξάρτημα)
που βρίσκεται μέσα στη φιάλη.
Συσκευασία τύπου κυψέλης (blister) (Αλουμινίο-Αλουμίνιο).
Μεγέθη συσκευασιών: 30 ή 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης <και άλλος χειρισμός>
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δικαιούχος Προϊόντος :
Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Γαλλία
20
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Γαλλία
Τοπικός Αντιπρόσωπος:
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγμένης 577
Α
, 164-51 Αργυρούπολη,
τηλ: 210-9936410
Υπεύθυνος Απελευθέρωσης:
Cemelog-BRS Ltd., H-2040 Budaörs, Vasut u. 13., Ουγγαρία
Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1,Komárom, Ουγγαρία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
<Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: {ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}>
<Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: {ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}>
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
<ΜΜ/ΕΕΕΕ>
<ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ>
<{ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}>
21