ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κάθε
επικαλυμμένο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις
Κάθε δισκίο περιέχει 44 mg λακτόζης μονοϋδρικής.
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κάθε
επικαλυμμένο
δισκίο περιέχει 5 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις
Κάθε δισκίο περιέχει 88 mg λακτόζης μονοϋδρικής.
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κάθε
επικαλυμμένο
δισκίο περιέχει 10 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις
Κάθε δισκίο περιέχει 177 mg λακτόζης μονοϋδρικής.
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κάθε
επικαλυμμένο
δισκίο περιέχει 20 mg ταδαλαφίλης.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις
Κάθε δισκίο περιέχει 353 mg λακτόζης μονοϋδρικής.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό-υμένιο.
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ώχρας προς κίτρινου χρώματος, στρογγυλού σχήματος, επικαλυμμένο με υμένιο
δισκίο περίπου 5 mm σε διάμετρο. Στη μια πλευρά είναι χαραγμένο με το «2.5»
και καθαρό στην άλλη πλευρά.
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ώχρας προς κίτρινου χρώματος, οβάλ σχήματος, επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο
περίπου 8x4 mm. Στη μια πλευρά είναι χαραγμένο με το «5» και καθαρό στην
άλλη πλευρά.
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ώχρας προς κίτρινου χρώματος, οβάλ σχήματος, επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο
περίπου 11x7 mm. Στη μία πλευρά με εγκοπή, χαραγμένο με το «1» στην
αριστερή πλευρά και με το «0» στη δεξιά πλευρά της εγκοπής. Η άλλη πλευρά
του δισκίου είναι καθαρή.
1
Το δισκίο μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο ίσες δόσεις.
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Ώχρας προς κίτρινου χρώματος, οβάλ σχήματος, επικαλυμμένο με υμένιο δισκίο
περίπου 14x8 mm. Στη μία πλευρά με εγκοπή, χαραγμένο με το «2» στην
αριστερή πλευρά της εγκοπής και με το «0» στη δεξιά πλευρά της εγκοπής. Η
άλλη πλευρά του δισκίου είναι καθαρή.
Το δισκίο μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο ίσες δόσεις.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg, 5 mg, 10 mg και 20 mg δισκία επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο:
Για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε ενήλικες άνδρες. Προκειμένου
να είναι αποτελεσματική η ταδαλαφίλη στη θεραπεία της στυτικής
δυσλειτουργίας, απαιτείται να υπάρχει σεξουαλική διέγερση.
TADALAFIL / SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο:
Για τη θεραπεία των σημείων και των συμπτωμάτων της καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη σε
ενήλικες άνδρες.
Το TADALAFIL/SANDOZ δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Στυτική δυσλειτουργία σε ενήλικες άνδρες
Γενικά, η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg και λαμβάνεται πριν την προβλεπόμενη
σεξουαλική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής.
Σε εκείνους τους ασθενείς, όπου η δόση των 10 mg ταδαλαφίλης δεν επιφέρει
ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η δόση των 20 mg μπορεί να χορηγηθεί.
Μπορεί να ληφθεί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη σεξουαλική δραστηριότητα.
Η μέγιστη συχνότητα λήψης του φαρμάκου είναι μία φορά την ημέρα.
10 mg 20 mg μΗ ταδαλαφίλη και προορίζεται για λήψη πριν την προβλεπό ενη
μ .σεξουαλική δραστηριότητα και δεν συνιστάται για συνεχή καθη ερινή χορήγηση
Στους ασθενείς που προσδοκούν μια συχνή χρήση της ταδαλαφίλης (π.χ.
τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα), ένα καθημερινό θεραπευτικό σχήμα με
τις χαμηλότερες δόσεις ταδαλαφίλης μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο,
βασιζόμενο στην επιλογή του ασθενή και τη σύσταση του θεράποντα ιατρού.
Στους ασθενείς αυτούς η συνιστώμενη δόση είναι 5 mg ημερησίως που
λαμβάνεται περίπου την ίδια μ . μ μ 2,5 mgώρα καθη ερινά Η δόση πορεί να ειωθεί σε
μ μ .η ερησίως ανάλογα ε την ανοχή του κάθε ασθενή στη θεραπεία
μ μ Η καταλληλότητα της συνεχό ενης χρήσης του καθη ερινού θεραπευτικού
μ .σχή ατος πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά
2
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη σε ενήλικες άντρες
Η συνιστώμενη δόση είναι 5 mg και λαμβάνεται περίπου την ίδια ώρα κάθε
μέρα, με ή χωρίς τροφή.
Για ενήλικες άντρες που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη θεραπεία για την
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και τη στυτική δυσλειτουργία η
συνιστώμενη δόση είναι επίσης 5 mg και λαμβάνεται περίπου την ίδια ώρα κάθε
μέρα. Στους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν την ταδαλαφίλη 5 mg
για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη πρέπει να εξεταστεί
μια εναλλακτική θεραπεία καθώς η αποτελεσματικότητα της ταδαλαφίλης 2,5
mg για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη δεν έχει
τεκμηριωθεί.
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι άντρες
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Άντρες με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική
δυσλειτουργία. Στους ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία η μέγιστη
συνιστώμενη δόση είναι 10 mg για κατ’επίκληση θεραπεία.
Η καθημερινή χορήγηση ταδαλαφίλης 2,5 ή 5 mg, για την ταυτόχρονη θεραπεία
της στυτικής δυσλειτουργίας ή της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη δεν
συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους
4.4 και 5.2).
Άντρες με ηπατική δυσλειτουργία
Για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας με τη χρήση ταδαλαφίλης η
συνιστώμενη δόση της ταδαλαφίλης είναι 10 mg και λαμβάνεται πριν την
προβλεπόμενη σεξουαλική δραστηριότητα και με ή χωρίς τροφή. Περιορισμένα
κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σχετικά με την ασφάλεια του της
ταδαλαφίλης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (κατηγορίας C κατά
Child-Pugh), επομένως απαιτείται η εξατομικευμένη προσεκτική εκτίμηση του
αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το θεράποντα ιατρό, πριν τη
χορήγηση του φαρμάκου. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη
χορήγηση δόσεων άνω των 10mg ταδαλαφίλης σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία.
Η καθημερινή χορήγηση ταδαλαφίλης για την ταυτόχρονη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας ή της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη δεν έχει
αξιολογηθεί σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, εάν
συνταγογραφηθεί, απαιτείται εξατομικευμένη προσεκτική εκτίμηση του
αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το θεράποντα ιατρό (βλέπε
παραγράφους 4.4 και 5.2).
Άνδρες με σακχαρώδης διαβήτης
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
μΠαιδιατρικός πληθυσ ός
Δεν υπάρχει σχετική χρήση της ταδαλαφίλης στον παιδιατρικό πληθυσμό όσον
αφορά στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.
Τρόπος χορήγησης
3
Το TADALAFIL/SANDOZ είναι διαθέσιμο σε δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
των 2,5 mg, 5 mg, 10 mg και 20 mg για από του στόματος χρήση.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1.
Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η ταδαλαφίλη ενισχύει τις υποτασικές δράσεις
των νιτρωδών. Το αποτέλεσμα αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στις
συνδυασμένες επιδράσεις, τόσο των νιτρωδών όσο και της ταδαλαφίλης, επί της
μεταβολικής οδού μονοξειδίου του αζώτου/κυκλικής μονοφωσφορικής
γουανοσίνης (cGMP). Επομένως, η χορήγηση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται
σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν οργανικά νιτρώδη σε οποιαδήποτε μορφή
(βλέπε παράγραφο 4.5).
Η ταδαλαφίλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άνδρες με καρδιακή πάθηση,
στους οποίους δεν συνιστάται η σεξουαλική δραστηριότητα. Ο ιατρός θα πρέπει
να εκτιμήσει το ενδεχόμενο καρδιακού κινδύνου, από τη σεξουαλική
δραστηριότητα, σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο.
Οι ακόλουθες ομάδες ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις αποκλείσθηκαν από
τις κλινικές μελέτες και επομένως η χρήση της ταδαλαφίλης αντενδείκνυται σε:
μ μ μ μ 90 μ ,ασθενείς ε έ φραγ α του υοκαρδίου εντός των τελευταίων η ερών
μ μ ασθενείς ε ασταθή στηθάγχη ή στηθάγχη επερχό ενη στη διάρκεια της
,σεξουαλικής πράξης
ασθενείς κατηγορίας 2 κατά την κλίμακα New York Heart Association ή
σοβαρότερης μορφής καρδιακή ανεπάρκεια εντός των τελευταίων 6 μηνών,
ασθενείς με μη-ελεγχόμενη αρρυθμία, υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 mm
Hg), ή μη-ελεγχόμενη υπέρταση,
ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός των τελευταίων 6 μηνών.
Η ταδαλαφίλη αντενδείκνυται, σε ασθενείς με απώλεια της όρασης στον
έναν οφθαλμό, λόγω μη αρτηριτιδικής ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας
(ΝΑΙΟΝ), ανεξάρτητα εάν το συμβάν αυτό έχει συσχετισθεί, ή δεν έχει
συσχετισθεί, με προηγούμενη χορήγηση ενός αναστολέα της PDE5 (βλέπε
παράγραφο 4.4).
Η συγχορήγηση των αναστολέων PDE5, συμπεριλαμβανομένης της
ταδαλαφίλης, με διεγέρτες γουανυλικής κυκλάσης, όπως η ριοσιγουάτη,
αντενδείκνυται διότι ενδέχεται να οδηγήσει σε υπόταση με κλινική
συμπτωματολογία (βλέπε παράγραφο 4.5).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Πριν τη θεραπεία με ταδαλαφίλη
Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η φυσική εξέταση του ασθενούς θα πρέπει να
πραγματοποιούνται, ώστε να διαγνωστεί η δυσλειτουργία στύσης και να
καθοριστεί η πιθανή υποκείμενη αιτιολογία, πριν τη χορήγηση της
φαρμακευτικής αγωγής.
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη δυσλειτουργία στύσης, οι
ιατροί θα πρέπει να εκτιμήσουν την καρδιαγγειακή κατάσταση των ασθενών,
διότι ένας βαθμός καρδιακού κινδύνου σχετίζεται με τη σεξουαλική
4
δραστηριότητα. Η ταδαλαφίλη έχει αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται ήπιες και παροδικές μειώσεις της αρτηριακής
πίεσης (βλέπε παράγραφο 5.1) και ενίσχυση των υποτασικών δράσεων των
νιτρωδών (βλέπε παράγραφο 4.3).
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με ταδαλαφίλη για τους ασθενείς με
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη θα πρέπει να εξεταστεί για να αποκλειστεί η
παρουσία καρκινώματος του προστάτη και να αξιολογηθεί προσεκτικά για
καρδιαγγειακές παθήσεις (βλέπε παράγραφο 4.3).
Η αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον
καθορισμό της πιθανής υποκείμενης αιτιολογίας και η απαραίτητη ιατρική
εξέταση του συγκεκριμένου ασθενή θα πρέπει να προηγείται της κατάλληλης
θεραπείας. Δεν είναι γνωστό εάν η ταδαλαφίλη είναι αποτελεσματική σε
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πυελική εγχείρηση ή ριζική, χωρίς διατήρηση
των επιχώριων νεύρων, προστατεκτομή.
Καρδιαγγειακά
Σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάματα όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, αιφνίδιος
καρδιακός θάνατος, ασταθή στηθάγχη, κοιλιακή αρρυθμία, εγκεφαλικό
επεισόδιο, παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, θωρακικό άλγος, αίσθημα παλμών
και ταχυκαρδία, έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του προϊόντος και/ή
στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Οι περισσότεροι ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν
αυτά τα συμβάματα, είχαν προϋπάρχοντες παράγοντες καρδιαγγειακού
κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι εφικτό να τεκμηριωθεί αιτιολογική
συσχέτιση αυτών των συμβαμάτων με τους προϋπάρχοντες παράγοντες
κινδύνου, την ταδαλαφίλη, τη σεξουαλική δραστηριότητα, ή το συνδυασμό
όλων αυτών ή άλλων παραγόντων.
Στους ασθενείς που συγχρόνως λαμβάνουν αντιϋπερτασικά φαρμακευτικά
προϊόντα, η ταδαλαφίλη μπορεί να προκαλέσει μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Κατά την έναρξη της ημερήσιας θεραπείας με ταδαλαφίλη, πρέπει να εξεταστεί
κλινικά το ενδεχόμενο για πιθανή αναπροσαρμογή της δόσης της
αντιϋπερτασικής αγωγής.
Σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν α
1
-αποκλειστές, η συγχορήγηση της
ταδαλαφίλης ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπτώματα αρτηριακής υπότασης, σε
μερικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.5). Δεν συνιστάται η συγχορήγηση της
ταδαλαφίλης με τη δοξαζοσίνη.
Όραση
Διαταραχές της όρασης και περιπτώσεις μη αρτηριτιδικής ισχαιμικής οπτικής
νευροπάθειας (ΝΑΙΟΝ) έχουν αναφερθεί με τη χορήγηση της ταδαλαφίλης και
των άλλων αναστολέων της PDE5. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι
εάν συμβεί αιφνίδια απώλεια της όρασής του, θα πρέπει να σταματήσει τη λήψη
της ταδαλαφίλης και να συμβουλευτεί άμεσα τον ιατρό του (βλέπε παράγραφο
4.3).
Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία
Λόγω της αυξημένης έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης, της περιορισμένης
κλινικής εμπειρίας και ελλείψει της δυνατότητας επηρεασμού της κάθαρσης με
αιμοδιύλιση, η χορήγηση ταδαλαφίλης για καθημερινή χρήση δεν συνιστάται σε
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.
5
Περιορισμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα από τις κλινικές μελέτες για την
ασφάλεια της χορήγησης μονής δόσης ταδαλαφίλης ως θεραπεία της στυτικής
δυσλειτουργίας ή καλοήθη υπερπλασία του προστάτη σε ασθενείς με σοβαρή
ηπατική ανεπάρκεια (κατηγορίας C κατά Child-Pugh). Η χορήγηση καθημερινού
σχήματος για τη θεραπεία είτε της στυτικής δυσλειτουργίας είτε της καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με ηπατική
δυσλειτουργία. Εάν η ταδαλαφίλη συνταγογραφηθεί, απαιτείται εξατομικευμένη
προσεκτική εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το
θεράποντα ιατρό.
Πριαπισμός και ανατομικές δυσμορφίες του πέους
Οι ασθενείς που εμφανίζουν παρατεταμένες στύσεις, οι οποίες διαρκούν 4 ώρες
ή περισσότερο, θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα ώστε να αναζητήσουν
άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Εάν ο πριαπισμός δεν αντιμετωπισθεί άμεσα,
μπορεί να προκληθεί βλάβη του πεϊκού ιστού, η οποία μπορεί να επιφέρει μόνιμη
απώλεια της στυτικής ικανότητας.
Η ταδαλαφίλη θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή από ασθενείς με ανατομικές
δυσμορφίες του πέους (όπως η κάμψη, η ίνωση των σηραγγωδών σωμάτων ή η
νόσος του Peyronie), ή από ασθενείς με καταστάσεις που ενδέχεται να
προδιαθέτουν για πριαπισμό (όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία, το πολλαπλό
μυέλωμα, ή η λευχαιμία).
Χρήση με αναστολείς CYP3A4
Η ταδαλαφίλη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς οι οποίοι
λαμβάνουν ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (ριτοναβίρη, σακουϊναβίρη,
κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και ερυθρομυκίνη) καθώς έχει παρατηρηθεί
αύξηση της έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης κατά τη συγχορήγηση με αυτά τα
φαρμακευτικά προϊόντα (βλέπε παράγραφο 4.5).
Η ταδαλαφίλη και άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης της ταδαλαφίλης με
άλλους PDE5 αναστολείς ή άλλες θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας δεν
έχουν μελετηθεί. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν να μην λαμβάνουν
ταδαλαφίλη με τέτοιες συνδυασμένες θεραπείες.
Λακτόζη
. μ μ Η ταδαλαφίλη περιέχει λακτόζη Οι ασθενείς ε σπάνιες κληρονο ικές διαταραχές
, όπως η δυσανεξία της γαλακτόζης η ανεπάρκεια της λακτάσης ή η
- , μ δυσαπορρόφηση της γλυκόζης γαλακτόζης δεν πρέπει να λα βάνουν αυτό το
μ .φαρ ακευτικό προϊόν
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Οι μελέτες αλληλεπίδρασης, όπως αναφέρονται παρακάτω, έχουν
πραγματοποιηθεί με δόση 10mg και/ή 20 mg ταδαλαφίλης. Από τις μελέτες
αλληλεπίδρασης όπου χορηγήθηκε μόνο η δόση των 10 mg ταδαλαφίλης δεν
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το ενδεχόμενο φαρμακευτικών
αλληλεπιδράσεων με μεγαλύτερες δόσεις του φαρμάκου.
Επιδράσεις άλλων ουσιών στην ταδαλαφίλη
Αναστολείς κυτοχρώματος
P
450
6
Η ταδαλαφίλη μεταβολίζεται κυρίως μέσω του CYP3A4. Ένας εκλεκτικός
αναστολέας του CYP3A4, η κετοκοναζόλη (200 mg ημερησίως), προκάλεσε
διπλάσια αύξηση της έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης (10 mg) και αύξηση της
Cmax κατά 15%, συγκριτικά με τις αντίστοιχες AUC και Cmax μετρήσεις με τη
χορήγηση μόνης της ταδαλαφίλης. Η κετοκοναζόλη (400 mg ημερησίως),
προκάλεσε τετραπλάσια αύξηση της έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης (20 mg) και
αύξηση της Cmax κατά 22%. Η ριτοναβίρη (200 mg δις ημερησίως), ένας
αναστολέας της πρωτεάσης, η οποία αναστέλλει τα CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19
και CYP2D6 προκάλεσε διπλάσια αύξηση της έκθεσης (AUC) της ταδαλαφίλης (20
mg) χωρίς αύξηση της Cmax. Αν και δεν έχουν μελετηθεί ειδικές αλληλεπιδράσεις,
άλλοι αναστολείς της πρωτεάσης, όπως η σακουιναβίρη καθώς και άλλοι
αναστολείς του CYP3A4, όπως η ερυθρομυκίνη, η κλαριθρομυκίνη, η
ιτρακοναζόλη και ο χυμός γκρέιπφρουτ, θα πρέπει να συγχορηγούνται με
προσοχή διότι ενδέχεται να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις πλάσματος της
ταδαλαφίλης (βλέπε παράγραφο 4.4). Επομένως, η συχνότητα των ανεπιθύμητων
ενεργειών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.8, ενδέχεται να αυξηθεί.
Μεταφορείς
Ο ρόλος των μεταφορέων (όπως για παράδειγμα της p-γλυκοπρωτεΐνης) στη
διάθεση της ταδαλαφίλης δεν είναι γνωστός. Επομένως, υπάρχει η πιθανότητα
φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μέσω της αναστολής των μεταφορέων αυτών.
Επαγωγείς κυτοχρώματος
P
450
Ένας επαγωγέας του CYP3A4, η ριφαμπικίνη, προκάλεσε μείωση της έκθεσης
(AUC) της
ταδαλαφίλης κατά 88%, συγκριτικά με τις αντίστοιχες AUC-μετρήσεις με τη
χορήγηση μόνης της
ταδαλαφίλης (10 mg). Αυτή η ελάττωση στην έκθεση, μπορεί πιθανά να
αναμένεται να προκαλέσει
μείωση της αποτελεσματικότητας της ταδαλαφίλης. Το εύρος της μείωσης της
αποτελεσματικότητας
δεν είναι γνωστό. Άλλοι επαγωγείς του CYP3A4, όπως η φαινοβαρβιτάλη, η
φαινυτοΐνη και η
καρβαμαζεπίνη, ενδέχεται επίσης, να μειώσουν τις συγκεντρώσεις πλάσματος
της ταδαλαφίλης.
Επιδράσεις της ταδαλαφίλης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Νιτρώδη
μ , (5, 10 20 mg) Σε κλινικές ελέτες έχει αποδειχθεί ότι η ταδαλαφίλη και ενισχύει τις
. υποτασικές δράσεις των νιτρωδών Επομένως, η χορήγηση του TADALAFIL/SANDOZ
αντενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν οργανικά νιτρώδη σε οποιαδήποτε
μορφή (βλέπε παράγραφο 4.3). μ μ μ , Με βάση τα αποτελέσ ατα ίας κλινικής ελέτης στο
, 150 μ 20 mg μ 7 μ πλαίσιο της οποίας ασθενείς ελά βαναν ταδαλαφίλη την η έρα για η έρες
0,4 mg μ , και νιτρογλυκερίνης υπογλώσσια σε ποικίλα χρονικά διαστή ατα η
24 αλληλεπίδραση είχε διάρκεια περισσότερο από ώρες ενώ δεν ήταν περαιτέρω
μ 48 . ανιχνεύσι η όταν είχαν παρέλθει ώρες από την τελευταία δόση της ταδαλαφίλης
Ως εκ τούτου, σε ασθενή που του συνταγογραφείται οποιαδήποτε δόση
TADALAFIL/SANDOZ (2,5 mg-20 mg), και η χορήγηση νιτρωδών θεωρείται ιατρικά
απαραίτητη για μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση, θα πρέπει να παρέλθουν
τουλάχιστον 48 ώρες μετά την τελευταία δόση του TADALAFIL/SANDOZ για να
πραγματοποιηθεί η έναρξη της χορήγησης του νιτρώδους. Σε τέτοιες καταστάσεις τα
7
μ νιτρώδη θα πρέπει να χορηγούνται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση ε κατάλληλη
μ μ μ .καταγραφή των αι οδυνα ικών παρα έτρων
Αντιϋπερτασικά (περιλαμβανομένων των ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου)
(4 8 mg μ ) (5 mg Η συγχορήγηση της δοξαζοσίνης και η ερησίως και της ταδαλαφίλης
μ 20 mg ) η ερησίως και εφάπαξ δόση ενισχύει την υποτασική επίδραση αυτού του άλφα
μ μ . αποκλειστή σε ση αντικό βαθ ό Η επίδραση αυτή διαρκεί τουλάχιστον δώδεκα ώρες
μ μ μ , μ μ . και πορεί να οδηγήσει σε συ πτώ ατα περιλα βανο ένης και της συγκοπής
, μ ( 4.4).Συνεπώς ο συνδυασ ός αυτός δεν συστήνεται βλέπε παράγραφο
Στις μελέτες αλληλεπίδρασης που διεξήχθησαν σε περιορισμένο αριθμό υγιών
εθελοντών, δεν αναφέρθηκαν τέτοιες επιδράσεις με τη συγχορήγηση με
αλφουζοσίνη ή ταμσουλοσίνη. Παρ’ όλα αυτά, συνιστάται προσοχή όταν η
ταδαλαφίλη χορηγείται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οποιουσδήποτε
άλφα αποκλειστές και ειδικότερα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Οι θεραπείες
θα πρέπει να ξεκινάνε με τη μικρότερη δοσολογία και να ρυθμίζονται σταδιακά.
Σε κλινικές φαρμακολογικές μελέτες, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο ενίσχυσης από
την ταδαλαφίλη των υποτασικών δράσεων αντιϋπερτασικών φαρμακευτικών
προϊόντων. Μελετήθηκαν σημαντικές κατηγορίες αντιϋπερτασικών
φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου
(αμλοδιπίνη), αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE)
(εναλαπρίλη), αποκλειστές των β-αδρενεργικών υποδοχέων (μετοπρολόλη),
θειαζιδικά διουρητικά (βεντροφλουαζίδη) και ανταγωνιστές των υποδοχέων της
αγγειοτασίνης-II (διαφόρων μορφών και δόσεων, μόνα τους ή σε συνδυασμένη
χορήγηση με θειαζίδες, ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, β-αποκλειστές, και/ή
α-αποκλειστές). Η ταδαλαφίλη (δόση των 10 mg, εκτός από τις μελέτες με
ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης-ΙΙ και με αμλοδιπίνη όπου
χορηγήθηκε δόση των 20 mg) δεν είχε κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με
οποιαδήποτε από τις φαρμακευτικές αυτές κατηγορίες. μ Σε ία άλλη κλινική
μ μ , (20 mg) μ μ μ 4 φαρ ακολογική ελέτη η ταδαλαφίλη ελετήθηκε σε συνδυασ ό ε έως
μ . κατηγορίες αντιϋπερτασικών φαρ ακευτικών προϊόντων Σε ασθενείς οι οποίοι
μ , μ ελά βαναν περισσότερα του ενός αντιϋπερτασικά οι εταβολές της αρτηριακής
μ μ μ πίεσης σε περιπατητική κατάσταση ε φανίσθηκε να συσχετίζονται ε το βαθ ό
. , μ του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης Περαιτέρω στους ασθενείς της ελέτης των
μ , μ οποίων η αρτηριακή πίεση ήταν καλά ελεγχό ενη η ελάττωση ήταν πολύ ικρή και
μ . παρό οια εκείνης που παρατηρήθηκε σε υγιείς εθελοντές Στους ασθενείς της
μ μ , ελέτης των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ήταν καλά ελεγχό ενη η ελάττωση
μ , μ μ ήταν εγαλύτερη αν και η ελάττωση αυτή δεν συνοδευόταν από συ πτώ ατα
. υπότασης στην πλειοψηφία των ασθενών Σε ασθενείς που λαμβάνουν
ταυτόχρονη χορήγηση αντιϋπερτασικών φαρμακευτικών προϊόντων, η
ταδαλαφίλη 20 mg ενδέχεται να προκαλέσει μία μείωση της αρτηριακής πίεσης,
η οποία (με εξαίρεση τους α-αποκλειστές - βλέπε παραπάνω) είναι γενικά μικρή
και δεν αναμένεται να είναι κλινικά σημαντική. μ Η ανάλυση των δεδο ένων
μ 3, μ μ μ κλινικής ελέτης φάσης δεν έδειξε διαφορές στα ανεπιθύ ητα συ βά ατα σε
μ ασθενείς οι οποίοι έλαβαν ταδαλαφίλη ε ή χωρίς τη σύγχρονη λήψη
μ . , αντιϋπερτασικών φαρ ακευτικών προϊόντων Παρόλα αυτά οι ασθενείς που
μ μ , μ λα βάνουν αντιϋπερτασικά φαρ ακευτικά προϊόντα θα πρέπει να ενη ερώνονται
μ μ μ .κατάλληλα αναφορικά ε την ενδεχό ενη είωση της αρτηριακής πίεσης
Ριοσιγουάτη
μ μ Προκλινικές ελέτες έδειξαν αθροιστική επίδραση στη είωση της αρτηριακής
μ , PDE5 μ πίεσης στη συστη ατική κυκλοφορία όταν αναστολείς συνδυάζονταν ε
. μ , ριοσιγουάτη Σε κλινικές ελέτες η ριοσιγουάτη έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τις
8
PDE5. Δ μ υποτασικές επιδράσεις των αναστολέων εν υπήρξε κα ία ένδειξη ευνοϊκής
μ , μ μ . κλινικής επίδρασης αυτού του συνδυασ ού στον πληθυσ ό που ελετήθηκε Η
PDE5, μ μ μ ταυτόχρονη χρήση ριοσιγουάτης και αναστολέων συ περιλα βανο ένης της
, ( 4.3).ταδαλαφίλης αντενδείκνυται βλέπε παράγραφο
Αναστολείς 5-α αναγωγάσης
μ 5 mg μ μ Σε κλινική ελέτη που συνέκρινε ταδαλαφίλη συγχορηγού ενη ε φιναστερίδη
5 mg μ μ μ 5 mg, έναντι εικονικού φαρ άκου συγχορηγού ενου ε φιναστερίδη για την
μ μ BPH, μ μ ανακούφιση των συ πτω άτων της δεν παρατηρήθηκε κα ία νέα ανεπιθύ ητη
. ενέργεια Ωστόσο, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη μελέτη
αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, η οποία να αξιολογεί τις επιδράσεις της
ταδαλαφίλης με τους αναστολείς της 5-α αναγωγάσης (5-ARIs), θα πρέπει να
δίνεται προσοχή όταν η ταδαλαφίλη συγχορηγείται με 5-ARIs.
Υποστρώματα
CYP
1
A
2 (π.χ θεοφυλλίνη)
10 mg μ ( μ - Όταν η ταδαλαφίλη συγχορηγήθηκε ε θεοφυλλίνη έναν η εκλεκτικό
) μ μ μ , αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης σε ία κλινική φαρ ακολογική ελέτη δεν
μπαρατηρήθηκε κα ία
μ . μ μ μ μ φαρ ακοκινητική αλληλεπίδραση Η όνη φαρ ακοδυνα ική επίδραση ήταν ία
μ (3,5 bpm)ικρή
μ . αύξηση του καρδιακού ρυθ ού Παρά το γεγονός ότι αυτή η επίδραση ήταν μικρή
και δεν ήταν κλινικά σημαντική στην εν λόγω μελέτη, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τη συγχορήγηση
μ .αυτών των φαρ ακευτικών προϊόντων
Αιθινυλοιστραδιόλη και τερβουταλίνη
Η ταδαλαφίλη έχει δειχθεί ότι προκαλεί μία αύξηση στη βιοδιαθεσιμότητα της
από του στόματος
χορηγούμενης αιθινυλοιστραδιόλης. Μία παρόμοια αύξηση ενδέχεται να
παρατηρηθεί με την από του
στόματος χορήγηση της τερβουταλίνης, αν και το κλινικό αποτέλεσμα είναι
αβέβαιο.
Αλκοόλ
Οι συγκεντρώσεις αλκοόλ (μέση μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος 0,08%) δεν
επηρεάσθηκαν από τη σύγχρονη χορήγηση της ταδαλαφίλης (10 mg ή 20 mg).
, μ Επιπλέον δεν υπήρξαν εταβολές στις
3 μ μ . συγκεντρώσεις της ταδαλαφίλης ώρες ετά τη συγχορήγηση ε αλκοόλ Το αλκοόλ
μχορηγήθηκε ε
μ μ (τρόπο τέτοιο ώστε να εγιστοποιηθεί ο ρυθ ός απορρόφησης της αλκοόλης νηστεία
μ 2 μ κατά τη διάρκεια της προηγού ενης νύχτας έως και ώρες ετά τη χορήγηση του
). αλκοόλ Η ταδαλαφίλη (20 mg) δεν ενίσχυσε τη μέση ελάττωση της αρτηριακής
πίεσης που προκλήθηκε από αλκοόλ (0,7 g/kg βάρους ή περίπου 180 ml - 40%
αλκοόλ [vodka] σε άνδρα 80 kg βάρους) αλλά σε μερικούς ασθενείς
παρατηρήθηκαν ορθοστατική ζάλη και ορθοστατική υπόταση. Όταν η ταδαλαφίλη
συγχορηγήθηκε με μικρότερες δόσεις αλκοόλ (0,6 g/kg βάρους) δεν παρατηρήθηκε
υπόταση και η ζάλη εμφανίσθηκε με συχνότητα παρόμοια εκείνης με μόνη τη
λήψη του αλκοόλ. H επίδραση του αλκοόλ στη γνωστική λειτουργία δεν
ενισχύθηκε από την ταδαλαφίλη (10 mg).
μ μ μ μ P450Φαρ ακευτικά προϊόντα που εταβολίζονται έσω του κυτοχρώ ατος
μ μ Η ταδαλαφίλη δεν ανα ένεται να προκαλέσει κλινικά ση αντική αναστολή ή
μ , επαγωγή στην κάθαρση των φαρ ακευτικών προϊόντων τα οποία
μ μ CYP450 μ . εταβολίζονται έσω των ισο ορφών Οι μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η
ταδαλαφίλη δεν προκαλεί αναστολή ή επαγωγή των CYP450 ισομορφών,
9
συμπεριλαμβανομένων των CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 και
CYP2C19.
Υποστρώματα
CYP
2
C
9 (π.χ.
R
-βαρφαρίνη)
(10 mg 20 mg) μ Η ταδαλαφίλη και δεν προκάλεσε κλινικά ση αντική επίδραση
(AUC) S- R- (μ μστην έκθεση της βαρφαρίνης ή της βαρφαρίνης έσω υποστρώ ατος
CYP2C9) μ και δεν επηρέασε το χρόνο προθρο βίνης που προκλήθηκε από τη
.βαρφαρίνη
Ασπιρίνη
Η ταδαλαφίλη (10 mg και 20 mg) δεν ενίσχυσε την αύξηση στο χρόνο ροής
αίματος που προκλήθηκε από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
μ Αντιδιαβητικά φαρ ακευτικά προϊόντα
Ειδικές μελέτες αλληλεπίδρασης με αντιδιαβητικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν
έχουν πραγματοποιηθεί.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Το TADALAFIL/SANDOZ δεν ενδείκνυται για χρήση από γυναίκες.
Κύηση
Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της ταδαλαφίλης σε έγκυες
γυναίκες. Οι μελέτες σε
ζώα δεν δείχνουν άμεσα ή έμμεσα επιβλαβή αποτελέσματα όσον αφορά την
εγκυμοσύνη, την εμβρυική ανάπτυξη, τον τοκετό ή την επακόλουθη ανάπτυξη
(βλέπε παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό
μέτρο είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Τα διαθέσιμα φαρμακοδυναμικά/τοξικολογικά δεδομένα σε ζώα έδειξαν
απέκκριση της ταδαλαφίλης
στο γάλα. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος για το θηλάζον παιδί. Η
ταδαλαφίλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Γονιμότητα
Επιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε σκύλους ενδέχεται να υποδηλώνουν
διαταραχή της γονιμότητας.
Δύο μετέπειτα κλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτή η επίδραση είναι απίθανη
στους ανθρώπους,
παρόλο που παρατηρήθηκε μια μείωση στη συγκέντρωση σπέρματος σε
ορισμένους άνδρεςλέπε
παραγράφους 5.1 και 5.3)
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Η ταδαλαφίλη έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανών. Αν και η συχνότητα των συμβαμάτων της ζάλης ήταν παρόμοια στην
ομάδα της ταδαλαφίλης με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (placebo) στις
κλινικές μελέτες, οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν την αντίδρασή τους στην
ταδαλαφίλη, πριν οδηγήσουν ή χειριστούν μηχανήματα.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
10
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στους ασθενείς που έλαβαν
ταδαλαφίλη για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας ή της καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη ήταν η κεφαλαλγία, η δυσπεψία, η οσφυαλγία και η
μυαλγία, των οποίων η συχνότητα αυξάνεται με την αύξηση της δοσολογίας της
ταδαλαφίλης. μ Οι ανεπιθύ ητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν παροδικές και
μ . γενικά ήπιας ή έτριας βαρύτητας Η πλειοψηφία των κεφαλαλγιών που
αναφέρθηκαν με την ταδαλαφίλη για καθημερινή χρήση παρατηρήθηκαν εντός
των 10 έως 30 πρώτων ημερών από την έναρξη της θεραπείας.
Πίνακας με περίληψη ανεπιθύμητων ενεργειών
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που
κατεγράφησαν από αυθόρμητες
αναφορές και σε κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο (placebo)
(περιλαμβάνουν
συνολικά 8.022 ασθενείς υπό αγωγή με TADALAFIL/SANDOZ και 4.422 ασθενείς
υπό αγωγή με εικονικό φάρμακο (placebo)) στην κατ’ επίκληση και στην
καθημερινή θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας καθώς και στην καθημερινή
θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Συχνότητα σύμφωνα με τη συνθήκη: πολύ συχνές (1/10), συχνές (1/100 έως
<1/10), όχι συχνές
(1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (1/10.000 έως<1/1.000), πολύ σπάνιες
(<1/10.000) και μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Πολύ συχνές
(1/10)
Συχνές
(1/100 έως <1/10)
Όχι συχνές
(1/1.000 έως <1/100)
Σπάνιες
(≥1/10.000 έως
<1/1.000)
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αντιδράσεις
υπερευαισθησίας
Αγγειοοίδημα
2
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία
Ζάλη Εγκεφαλικό
επεισόδιο
1
(περιλαμβανομέν
ων των
αιμορραγικών
επεισοδίων),
Συγκοπή,
Παροδικά
ισχαιμικά
επεισόδια
1
,
Ημικρανία
2
,
Επιληπτικοί
σπασμοί
2
,
Παροδική
αμνησία
Οφθα μλ ικές διαταραχές
Θάμβος όρασης,
Αίσθημα που
Έλλειμμα στα
οπτικά
11
περιγράφεται
ως
πόνος σ το μάτι
πεδία,
Οίδημα των
βλεφάρων,
Υπεραιμία του
επιπεφυκότα,
Μη-αρτηριτιδική
ισχαιμική οπτική
νευροπάθεια
(NAION)
2
,
Απόφραξη των
αμφιβληστροειδικ
ών αγγείων
2
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου
Εμβοές Αιφνίδι α κώφωση
Καρδιακές διαταραχές
1
Tαχυκαρδία,
Αίσθημ α παλμών
Έμφραγμα του
μυοκαρδίου,
Ασταθής
στηθάγχη
2
,
Κοιλιακή
αρρυθμία
2
Αγγειακές διαταραχές
Εξάψεις Υπόταση
3
Υπέρταση
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωρακίου
Ρινική συμφόρηση Δύσπνοια
Επίσταξη
Διαταραχές του γαστρεντερι κού συστήματος
Δυσπεψία Κοιλιακό άλγος,
Έμετος, Ναυτία,
Γαστροοισοφαγικ
ή παλινδρόμηση
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Εξάνθημα Κνίδωσ ,η
Σύνδρομ ο
Stevens- Johnson
2
,
Αποφολιδωτικ
ή δερματίτιδα
2
,
Εφίδρωσ η
αυξημένη
(ιδρώτας)
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Οσφυαλγία,
Μυαλγία
Άλγος στα άκρα
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Αιματουρία
12
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
Παρατεταμένες
στύσεις
Πριαπισμός
2
,
Αιμορραγία
πέους,
Αιματοσπερμία
2
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Θωρακικό άλγος
1
,
Περιφερικό
οίδημα, Κόπωση
Οίδημα
προσώπου
2
,
Αιφνίδιος
καρδιακός
θάνατος
1,2
(1) Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είχαν ήδη προϋπάρχοντες
καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου (βλέπε παράγραφο 4.4)
(2) μ μ Ανεπιθύ ητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ετά τη κυκλοφορία του
μ μ μ προϊόντος και δεν αναφέρθηκαν στις ελεγχό ενες ε εικονικό φάρ ακο
μ .κλινικές ελέτες
(3) Αναφέρθηκαν πιο συχνά όταν η ταδαλαφίλη χορηγήθηκε σε ασθενείς
μ μ .που λα βάνουν ήδη αντιϋπερτασικά φαρ ακευτικά προϊόντα
Περιγραφή κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών
Μια ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα ανωμαλιών ΗΚΓ, η πρωτοπαθή κολπική
βραδυκαρδία, έχει αναφερθεί στους ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη μία φορά
την ημέρα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (placebo). Οι περισσότερες από
αυτές τις ανωμαλίες στο ΗΚΓ δεν συνδέονταν με ανεπιθύμητες ενέργειες.
Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί
Τα δεδομένα από κλινικές μελέτες σε ασθενείς άνω των 65 ετών που λαμβάνουν
ταδαλαφίλη, είτε για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας ή για τη
θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, είναι περιορισμένα. Σε
κλινικές δοκιμές με ταδαλαφίλη που λαμβάνεται κατ΄ επίκληση για τη
θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, αναφέρθηκε πιο συχνά διάρροια σε
ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Σε κλινικές μελέτες με ταδαλαφίλη 5 mg σε
καθημερινή χρήση για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη,
αναφέρθηκαν πιο συχνά ζάλη και διάρροια σε ασθενείς άνω των 75 ετών.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http
://
www
.
eof
.
gr
.
4.9 Υπερδοσολογία
13
Απλές ημερήσιες δόσεις έως 500 mg έχουν χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές και
πολλαπλές ημερήσιες δόσεις έως 100 mg έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς σε
στυτική δεισλειτουργία. μ μ μ Οι ανεπιθύ ητες ενέργειες ήταν παρό οιες ε αυτές που
μ μ . παρατηρήθηκαν ε τη χορήγηση ικρότερων δόσεων
Σε περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης
υποστηρικτική αγωγή. Η αιμοδιάλυση συνεισφέρει αμελητέα στην αποβολή της
ταδαλαφίλης.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 μ μ Φαρ ακοδυνα ικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα παθήσεων του ουροποιητικού
συστήματος, Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της στυτικής
δυσλειτουργίας. κωδικός ATC: G04BE08.
Μηχανισμός δράσης
H ταδαλαφίλη είναι ένας εκλεκτικός, ανάδρομος αναστολέας της κυκλικής
μονοφωσφορικής
γουανοσίνης (cGMP) - εξειδικευμένης φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). Με τη
σεξουαλική
διέγερση προκαλείται τοπική ελευθέρωση μονοξειδίου του αζώτου και με την
αναστολή της PDE5
προκαλούμενη από την ταδαλαφίλη, επιτυγχάνονται αυξημένα επίπεδα της
cGMP στα σηραγγώδη
σώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών στα
σηραγγώδη σώματα και
επιτρέποντας την αθρόα εισροή του αίματος στον πεϊκό ιστό, επιτυγχάνεται η
στύση. Δεν
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της ταδαλαφίλης στη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας εάν δεν υπάρχει σεξουαλική διέγερση.
Η επίδραση της αναστολής της PDE5 στη συγκέντρωση της cGMP στα
σηραγγώδη σώματα
παρατηρείται επίσης στις λείες μυϊκές ίνες του προστάτη, της ουροδόχου κύστης
και των αγγειακών
παροχών τους. Η προκύπτουσα αγγειακή χαλάρωση αυξάνει την αιμάτωση και
αυτό μπορεί να είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μειώνονται τα συμπτώματα της
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.
Αυτές οι αγγειακές επιδράσεις μπορεί να συμπληρώνονται από την αναστολή
της νευρικής
δραστηριότητας των προσαγωγών νεύρων της ουροδόχου κύστης και από τη
χαλάρωση των λείων
μυϊκών ινών του προστάτη και της ουροδόχου κύστης.
μ μ Φαρ ακοδυνα ικές επιδράσεις
Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι η ταδαλαφίλη είναι ένας εκλεκτικός
αναστολέας της PDE5. Η PDE5 είναι ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται στις λείες
μυϊκές ίνες των σηραγγωδών σωμάτων, τις λείες αγγειακές και σπλαγχνικές
μυϊκές ίνες, τις σκελετικές μυϊκές ίνες, τα αιμοπετάλια, τους νεφρούς, τους
πνεύμονες και την παρεγκεφαλίδα. Η δράση της ταδαλαφίλης είναι περισσότερο
ισχυρή προς την PDE5 σε σχέση με τις άλλες φωσφοδιεστεράσες. Η ταδαλαφίλη
έχει ισχυρή εκλεκτικότητα
14
>10.000 φορές μεγαλύτερη προς την PDE5 σε σχέση με την PDE1, την PDE2, την
PDE4 οι οποίες είναι ένζυμα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά, τον εγκέφαλο,
τα αιμοφόρα αγγεία, το ήπαρ και άλλα όργανα. Η ταδαλαφίλη έχει
εκλεκτικότητα >10.000 φορές μεγαλύτερη προς την PDE5 σε σχέση με την
PDE3, ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Η
εκλεκτικότητα αυτή προς την PDE5 σε σχέση με την PDE3 είναι ιδιαίτερα
σημαντική διότι η PDE3 είναι ένα ένζυμο που μετέχει στον έλεγχο της
καρδιακής συσπαστικότητας. Επιπλέον, η ταδαλαφίλη έχει εκλεκτικότητα
περίπου 700 φορές μεγαλύτερη προς την PDE5 σε σχέση με την PDE6, ένα
ένζυμο το οποίο βρίσκεται στον αμφιβληστροειδή και είναι υπεύθυνο για τις
αντιδράσεις φωτομετατροπής. Επίσης, η ταδαλαφίλη έχει εκλεκτικότητα
>10.000 φορές μεγαλύτερη προς την PDE5 σε σχέση με την PDE7 έως την
PDE10.
μ Κλινική αποτελεσ ατικότητα και ασφάλεια
Η ταδαλαφίλη χορηγούμενη σε υγιείς εθελοντές δεν προκάλεσε σημαντικές
μεταβολές, συγκριτικά με
το εικονικό φάρμακο (placebo), στη συστολική και στη διαστολική αρτηριακή
πίεση σε ύπτια θέση
(μέγιστη μέση μείωση 1,6/0,8 mm Hg, αντίστοιχα), στη συστολική και στη
διαστολική αρτηριακή
πίεση σε όρθια θέση (μέγιστη μέση μείωση 0,2/4,6 mm Hg, αντίστοιχα) και δεν
είχε σημαντικές
επιδράσεις στο καρδιακό ρυθμό.
Σε μία μελέτη, όπου εξετάσθηκαν οι επιδράσεις της ταδαλαφίλης στην όραση με
χρήση της
δοκιμασίας Farnsworth-Munsell 100-hue test, δεν παρατηρήθηκαν διαταραχές στην
αντίληψη των
χρωμάτων (μπλε/πράσινο). Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με τη χαμηλή
εκλεκτικότητα της
ταδαλαφίλης προς τη PDE6 σε σχέση με την εκλεκτικότητα προς τη PDE5. Σε
όλες τις κλινικές
μελέτες, οι αναφορές μεταβολών στην αντίληψη των χρωμάτων ήταν σπάνιες
(<0,1%).
Τρείς κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν με άνδρες για την εκτίμηση των
ενδεχόμενων επιδράσεων της ταδαλαφίλης στη σπερματογένεση και χορηγήθηκε
ταδαλαφίλη 10 mg (σε μία μελέτη 6 μηνών) και 20 mg (σε μία μελέτη 6 μηνών και
σε μία μελέτη 9 μηνών) ημερησίως. Σε δύο από αυτές τις μελέτες
παρατηρήθηκαν μειώσεις στον αριθμό των σπερματοζωαρίων και στη
συγκέντρωση του σπέρματος σχετιζόμενες με την αγωγή της ταδαλαφίλης, με
μη πιθανή κλινική σημασία. Τα συμβάματα αυτά δεν συνοδεύτηκαν με μεταβολές
σε άλλες παραμέτρους όπως η κινητικότητα, η μορφολογία και η FSH.
Στυτική λειτουργία
Τρεις κλινικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 1.054 περιπατητικοί ασθενείς,
σχεδιάστηκαν για να προσδιορισθεί η περίοδος ανταποκρισιμότητας. Η
ταδαλαφίλη αποδείχθηκε ότι προκαλεί στατιστικά σημαντική βελτίωση στη
στυτική λειτουργία και στην ικανότητα για επίτευξη ικανοποιητικής
σεξουαλικής επαφής, σε χρονικό διάστημα έως 36 ώρες μετά τη λήψη του
φαρμάκου, καθώς επίσης και στην ικανότητα του ασθενή για επίτευξη και
διατήρηση στύσης για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή μόλις εντός 16 λεπτών
μετά τη λήψη του φαρμάκου, συγκριτικά με το εικονικό (placebo) φάρμακο.
15
Για την κατ’ επίκληση χρήση ταδαλαφίλης σε δόσεις από 2 έως 100 mg έχει
αξιολογηθεί σε 16 κλινικές μελέτες όπου συμμετείχαν 3.250 ασθενείς,
συμπεριλαμβανομένων ασθενών με στυτική δυσλειτουργία ποικίλης
σοβαρότητας (ήπια, μέτρια, σοβαρή), αιτιολογιών, ηλικιών (εύρος 21-86 έτη),
και εθνικοτήτων . Οι περισσότεροι ασθενείς ανέφεραν στυτική δυσλειτουργία
τουλάχιστον 1 έτους σε διάρκεια. Στις μελέτες πρωταρχικής
αποτελεσματικότητας, σε γενικό πληθυσμό, ποσοστό 81% των ασθενών ανέφερε
ότι η ταδαλαφίλη βελτίωσε την στύση τους, σε σύγκριση με το 35% με το
εικονικό φάρμακο. Επίσης, οι ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία σε όλες τις
κατηγορίες σοβαρότητας, ανέφεραν βελτίωση στις στύσεις τους με την
ταδαλαφίλη (86%, 83% και 72% για ήπια, μέτρια και σοβαρή, αντίστοιχα, σε
σύγκριση με 45%, 42% και 19% με το εικονικό φάρμακο ). Στις μελέτες
πρωταρχικής αποτελεσματικότητας, το 75% των σεξουαλικών επαφών ήταν
επιτυχημένες σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη, σε σύγκριση με το 32% με το
εικονικό φάρμακο
Σε μια μελέτη 12 εβδομάδων που διεξήχθη σε 186 ασθενείς (142 εκ των οποίων
έλαβαν ταδαλαφίλη και 44 έλαβαν εικονικό φάρμακο) με δευτεροπαθή στυτική
δυσλειτουργία οφειλόμενη σε τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, η χορήγηση
της ταδαλαφίλης βελτίωσε σημαντικά τη στυτική λειτουργία και οδήγησε σε ένα
μέσο όρο επιτυχών προσπαθειών ανά ασθενή, 48% σε εκείνους που έλαβαν 10 ή
20 mg ταδαλαφίλης (ευελιξία στο δοσολογικό σχήμα κατά επίκληση) σε
σύγκριση με
17% σε εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Η ταδαλαφίλη, σε δόσεις 2,5, 5, και 10 mg, που λαμβάνεται μια φορά
ημερησίως, μελετήθηκε αρχικά σε 3 κλινικές μελέτες όπου συμμετείχαν 853
ασθενείς, διάφορων ηλικιών (εύρους 21-82 ετών) και εθνικοτήτων, με στυτική
δυσλειτουργία ποικίλης βαρύτητας (ήπιας, μέτριας, σοβαρής μορφής) και
αιτιολογίας. Στις δύο μελέτες πρωταρχικής αποτελεσματικότητας σε γενικό
πληθυσμό, ο μέσος όρος των κατ’ άτομο επιτυχημένων σεξουαλικών επαφών
ήταν 57% και 67% σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 5 mg και 50% σε
ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 2,5 mg συγκριτικά με ποσοστό 31% και 37%
των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Στη μελέτη ασθενών με
στυτική δυσλειτουργία οφειλόμενη σε σακχαρώδη διαβήτη ο μέσος όρος των
κατ’ άτομο επιτυχημένων σεξουαλικών επαφών ήταν 41% και 46% σε ασθενείς
που έλαβαν ταδαλαφίλη 5mg και ταδαλαφίλη 2,5mg, αντιστοίχως, συγκριτικά
με το 28% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Οι
περισσότεροι ασθενείς στις 3 αυτές μελέτες είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη
κατ’ επίκληση αγωγή με αναστολείς PDE5. Σε μία μετέπειτα μελέτη, 217
ασθενείς που δεν είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία με αναστολείς PDE5
τυχαιοποιήθηκαν σε ταδαλαφίλη 5 mg μία φορά την ημέρα έναντι του εικονικού
φαρμάκου. Κατά άτομο, ο μέσος όρος των επιτυχημένων σεξουαλικών επαφών
ήταν 68% για αυτούς που έλαβαν ταδαλαφίλη σε σύγκριση με το 52% αυτών που
έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
Η ταδαλαφίλη μελετήθηκε σε 4 κλινικές μελέτες διάρκειας 12 εβδομάδων με τη
συμμετοχή πάνω από 1.500 ασθενών με σημεία και συμπτώματα καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη. Η βελτίωση στη συνολική βαθμολογία της διεθνούς
κλίμακας συμπτωμάτων του προστάτη σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 5
mg στις 4 μελέτες ήταν -4,8, -5,6, -6,1 και -6,3 συγκριτικά με -2,2, -3,6, -3,8 και
-4,2 στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Αυτές οι
16
βελτιώσεις στη συνολική βαθμολογία της διεθνούς κλίμακας συμπτωμάτων του
προστάτη εμφανίστηκαν από την 1η εβδομάδα. Σε μία από τις μελέτες, η οποία
περιλάμβανε επίσης 0,4 mg ταμσουλοσίνης ως συγκρινόμενη ουσία, η βελτίωση
στη συνολική βαθμολογία της διεθνούς κλίμακας συμπτωμάτων του προστάτη
σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 5 mg, ταμσουλοσίνη και εικονικό φάρμακο
ήταν -6,3, -5,7 και -4,2 αντίστοιχα.
Μια από αυτές τις μελέτες κατέδειξε βελτιώσεις στη στυτική δυσλειτουργία και
στα σημεία και στα
συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη σε ασθενείς που
έπασχαν και από τις δύο
καταστάσεις. Οι βελτιώσεις στην κατηγορία «λειτουργία στύσης» του διεθνούς
δείκτη της στυτικής
λειτουργίας και της συνολικής βαθμολογίας της κλίμακας των διεθνών
συμπτωμάτων του προστάτη
σε αυτή τη μελέτη ήταν 6,5 και -6,1 σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 5 mg
συγκριτικά με 1,8 και -3,8 στους ασθενείς που έλαβαν αντίστοιχα εικονικό
φάρμακο (placebo). Ο μέσος όρος των κατ’ άτομο επιτυχημένων σεξουαλικών
επαφών ήταν 71,9% σε ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη 5 mg συγκριτικά με
48,3% στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo).
Η διατήρηση της αποτελεσματικότητας αξιολογήθηκε μέσα από ανοικτού
σχεδιασμού επέκταση σε
μια από τις μελέτες, η οποία έδειξε ότι η βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας
στη διεθνή κλίμακα
συμπτωμάτων του προστάτη που παρατηρήθηκε στις 12 εβδομάδες διατηρήθηκε
για έως και 1
επιπλέον έτος θεραπείας με ταδαλαφίλη 5 mg.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει απαλλαγή από την υποχρέωση
υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών σε όλες τις υποκατηγορίες του
παιδιατρικού πληθυσμού για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας και
πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες
σχετικά με την παιδιατρική χρήση).
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Η ταδαλαφίλη απορροφάται ταχέως μετά την από του στόματος χορήγηση και η
μέση μέγιστη μετρούμενη συγκέντρωση στο πλάσμα (C
max
) επιτυγχάνεται εντός
χρονικού διαστήματος μέσης διάρκειας 2 ωρών μετά τη χορήγηση της δόσης. Η
απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της ταδαλαφίλης, μετά την από του στόματος
χορήγηση, δεν έχει προσδιορισθεί.
Ο ρυθμός και η έκταση της απορρόφησης της ταδαλαφίλης δεν επηρεάζονται
από τη λήψη τροφής, επομένως η ταδαλαφίλη μπορεί να χορηγείται με ή χωρίς
τη λήψη τροφής. Η ώρα λήψης του φαρμάκου (πρωϊνής έναντι βραδινής
χορήγησης μετά από εφάπαξ χορήγηση 10 mg) δεν είχε κλινικά σημαντικές
επιδράσεις στο ρυθμό και την έκταση της απορρόφησης του φαρμάκου.
Κατανομή
Ο μέσος όγκος κατανομής είναι περίπου 77 l σε σταθερή κατάσταση, το οποίο
δηλώνει ότι η ταδαλαφίλη κατανέμεται στους ιστούς. Στις θεραπευτικές
συγκεντρώσεις, ποσοστό 94% της ταδαλαφίλης δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες
17
του πλάσματος. Η πρωτεϊνική δέσμευση δεν επηρεάζεται από την παρουσία
διαταραχής της νεφρικής λειτουργίας.
Ποσοστό μικρότερο από 0,0005% της χορηγούμενης δόσης βρέθηκε στο
σπερματικό υγρό, σε υγιή υποκείμενα.
Bιομεταβολισμός
Η ταδαλαφίλη μεταβολίζεται κυρίως στο κυτόχρωμα P450 (CYP) 3A4 ισόμορφο.
Ο κύριος μεταβολίτης είναι το μεθυλο-κατεχολ-γλυκουρονίδιο. Ο μεταβολίτης
αυτός είναι τουλάχιστο 13,000
φορές λιγότερο δραστικός από τη μητρική ουσία-ταδαλαφίλη προς τη PDE5.
Επομένως, δεν
αναμένεται κλινική δράση του μεταβολίτη στις επιτυγχανόμενες συγκεντρώσεις
αυτού στο πλάσμα.
Αποβολή
Η μέση κάθαρση μετά την από του στόματος χορήγηση της ταδαλαφίλης είναι
3,4 l/h και ο μέσος χρόνος ημιζωής είναι 16 ώρες σε υγιή υποκείμενα.
Η ταδαλαφίλη απεκκρίνεται, κυρίως με τη μορφή ανενεργών μεταβολιτών,
κυρίως στα κόπρανα
(περίπου 61% της χορηγούμενης δόσης) και σε μικρότερο βαθμό στα ούρα
(περίπου 36% της χορηγούμενης δόσης).
μμ /μ μμ Γρα ικότητα η γρα ικότητα
Σε υγιείς εθελοντές η φαρμακοκινητική της ταδαλαφίλης είναι γραμμικά
ανάλογη με το χρόνο και τη
χορηγούμενη δόση. Σε δοσολογικό εύρος των 2,5 έως 20 mg, η έκθεση (AUC)
αυξάνει γραμμικά
ανάλογα με τη δόση. Οι συγκεντρώσεις της σταθερής κατάστασης (steady-state)
επιτυγχάνονται εντός 5 ημερών με τη χορήγηση της συνιστώμενης ημερήσιας
δόσης.
Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες όπως διαπιστώθηκαν στον πληθυσμό των
ασθενών με στυτική
δυσλειτουργία είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες φαρμακοκινητικές ιδιότητες
σε υγιείς εθελοντές
χωρίς στυτική δυσλειτουργία.
Ειδικοί πληθυσμοί
μΗλικιω ένοι
Υγιείς ηλικιωμένοι εθελοντές (65 ετών ή άνω) εμφάνισαν μειωμένη κάθαρση
της ταδαλαφίλης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κατά 25% υψηλότερης έκθεσης
(AUC) σε σύγκριση με νεότερα υγιή υποκείμενα ηλικίας 19 έως 45 ετών μετά
από χορήγησης δόσης των 10 mg. Αυτή η επίδραση, της ηλικίας του ασθενούς,
δεν είναι κλινικά σημαντική και δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης.
Νεφρική ανεπάρκεια
Σε κλινικές φαρμακολογικές μελέτες μετά τη χορήγηση μίας δόσης
ταδαλαφίλης (5 έως 20 mg), η έκθεση (AUC) της ταδαλαφίλης περίπου
διπλασιάσθηκε, σε υποκείμενα με ήπια (κάθαρση κρεατινίνης 51 έως 80
ml/min) ή μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης 31 έως 50 ml/min) νεφρική
δυσλειτουργία καθώς και σε υποκείμενα με νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου που υφίστανται αιμοκάθαρση. Σε ασθενείς που υφίστανται
18
αιμοκάθαρση, η C
max
ήταν αυξημένη κατά 41% σε σύγκριση με υγιή
υποκείμενα.
Η αιμοδιάλυση συνεισφέρει αμελητέα στην αποβολή της ταδαλαφίλης.
Ηπατική ανεπάρκεια
Η έκθεση (AUC) της ταδαλαφίλης σε υποκείμενα με ήπια και μέτρια ηπατική
δυσλειτουργία
(κατηγορίας Α και Β κατά Child-Pugh) είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη
έκθεση σε υγιή υποκείμενα, μετά τη χορήγηση δόσης των 10 mg. Περιορισμένα
κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σχετικά με την ασφάλεια του της
ταδαλαφίλης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (κατηγορίας C κατά
Child-Pugh). Εάν συνταγογραφηθεί ταδαλαφίλη απαιτείται εξατομικευμένη
προσεκτική εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το
θεράποντα ιατρό. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση
δόσεων άνω των 10 mg ταδαλαφίλης σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση δόσης ταδαλαφίλης
μία φορά την ημέρα σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Εάν
συνταγογραφηθεί ταδαλαφίλη απαιτείται εξατομικευμένη προσεκτική
εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους έναντι του κινδύνου, από το θεράποντα
ιατρό.
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
Η έκθεση (AUC) της ταδαλαφίλης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ήταν
περίπου 19% μικρότερη από τις AUC-μετρήσεις σε υγιή υποκείμενα. Οι
διαφορές αυτές στην έκθεση δεν απαιτούν την προσαρμογή της δόσης στους
ασθενείς αυτούς.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο
με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας
επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου
δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.
Δεν παρουσιάσθηκαν ευρήματα τερατογένεσης ή εμβρυοτοξικότητας, σε
αρουραίους ή ποντίκια στα οποία χορηγήθηκαν δόσεις ταδαλαφίλης έως 1.000
mg/kg/ημερησίως. Σε μία προγεννητική και
μεταγεννητική αναπτυξιακή μελέτη σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν
επιδράσεις με χορηγούμενη
δόση των 30 mg/kg/ημερησίως. Σε έγκυες-αρουραίους η έκθεση (AUC) για
μετρούμενο ελεύθεροφάρμακο ήταν περίπου 18 φορές ανώτερη της έκθεσης
(AUC) στον άνθρωπο με τη χορηγούμενη δόση των 20 mg.
Δεν παρατηρήθηκε επιβάρυνση στην αναπαραγωγική ικανότητα των αρρένων
και των θηλέων
. 6 12 μ αρουραίων Σε κύνες όπου χορηγήθηκε ταδαλαφίλη για έως ήνες σε δόσεις
των
25 mg/kg/ημερησίως (με αποτέλεσμα την τουλάχιστον κατά 3-φορές ανώτερη
έκθεση (εύρους 3,7-18,6) από την ανθρώπινη έκθεση με τη χορήγηση μίας δόσης
των 20 mg) και άνω, σε ορισμένους από αυτούς παρατηρήθηκε μεταβολή στο
επιθήλιο των σπερματικών σωληναρίων με αποτέλεσμα μειωμένη
σπερματογένεση (βλέπε επίσης παράγραφο 5.1).
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
19
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μονοϋδρική λακτόζη
Λαουρυλοθειϊκό νάτριο
Ποβιδόνη K-12
Κροσποβιδόνηύπου B)
Στεαρυλικό φουμαρικό νάτριο
Υμένιο επικάλυψης:
Πολυβινυλική αλκοόλη
Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Διοξείδιο του τιτανίου (E171)
Τάλκη
Οξείδιο σιδήρου κίτρινο (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας
για την φύλαξή του.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
AL-OPA/AL/PVC - κυψέλες αλουμινίου - αλουμινίου (blisters)
PVC/ACLAR/PVC - κυψέλες αλουμινίου (blisters)
PVC/ACLAR/PVdC/PVC - κυψέλες αλουμινίου (blisters)
Συσκευασίες:
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
28 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
14, 28, 84 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
4, 12, 24, 36, 48 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 56 δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
20
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
Sl-1000 Ljubljana
Σλοβενία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: {ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: {ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ}
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ
21